Český institut pro akreditaci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Český institut pro akreditaci
Vznik1. července 1998
Právní formaobecně prospěšná společnost
SídloOlšanská 54/3, Praha, 130 00, Česko
Oficiální webwww.cai.cz
Datová schránkac4cnq5k
IČO25677675 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Posláním a hlavní náplní činnosti Českého institutu pro akreditaci, obecně prospěšné společnosti (ČIA) je poskytování služeb v oblasti akreditace komerčním subjektům a orgánům státní správy.

ČIA je národní akreditační orgán, který zajišťuje akreditaci jako orgán veřejné moci. Vykonává tedy akt "vyjádření důvěry" pro nejrůznější subjekty z mnoha oblastí a oborů. Sám o sobě neprovádí žádné zkoušky ani podobné činnosti. ČIA je notifikován a uznán Evropskou komisí jako jediný akreditační orgán České republiky. ČIA musí splňovat všechny požadavky, které jsou na národní akreditační orgány kladeny. Jejich plnění je vyhodnocováno mezinárodními týmy evaluátorů. Na základě evaluací je ČIA umožněno uzavírat tzv. Multilaterální dohody o vzájemném uznávání (MLA) jak na evropské, tak na celosvětové úrovni.

ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti shody (akreditaci) pro:

 • zkušební laboratoře,
 • kalibrační laboratoře,
 • zdravotnické laboratoře,
 • certifikační orgány certifikující systémy managementu,
 • certifikační orgány certifikující produkty vč. procesů a služeb,
 • certifikační orgány certifikující osoby,
 • inspekční orgány,
 • poskytovatele zkoušení způsobilosti,
 • ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů,
 • environmentální ověřovatele programů EMAS.

Milníky akreditačního systému[editovat | editovat zdroj]

1991

 • počátek moderní akreditace v ČR, resp. v tehdejší ČSFR,
 • v rámci Federálního úřadu pro normalizaci a měření (FÚNM) byl 1. února vytvořen samostatný odbor akreditace,
 • 14. března bylo uděleno první osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1001.

1992

 • bylo rozhodnuto, že Český institut pro akreditaci bude založen jako příspěvková organizace s tím, že v budoucnu bude přeměněn na nestátní subjekt,
 • 21. prosince Ministerstvo hospodářství ČR vydalo Zřizovací listinu Českého institutu pro akreditaci.

1993

 • 1. ledna byla zřízena příspěvková organizace Český institut pro akreditaci a začala působit jako Národní akreditační orgán.

1994

 • došlo ke změně organizační struktury Institutu, činnost byla rozdělena na oblast výkonnou, která zajišťovala vlastní provádění akreditací, a oblast rozvojovou.

1995

 • odborní pracovníci ČIA prošli certifikací a získali certifikát pro manažery jakosti EOQ,
 • Institut se stal jako první akreditační orgán ze zemí střední a východní Evropy přidruženým členem evropských organizací v oblasti akreditace EAL (European Cooperation for Accreditation of Laboratories) a EAC (European Cooperation for Accreditation for Certification).

1996

 • plné členství v organizaci ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation),
 • Institut hostil jednání valného shromáždění EAL a EAC v Praze.

1997

 • 1. září nabyl účinnosti zákon č. 22/1997 Sb., na jehož základě ČIA přestal být orgánem státní správy,
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pověřilo ČIA výkonem akreditace,
 • sloučením EAL a EAC vznikla organizace EA (European co-operation for Accreditation),
 • plné členství v IAF (International Accreditation Forum),
 • 1. evaluace ze strany EA.

1998

 • dosažení nezávilosti akreditačního orgánu na státní správě byl dokončen transformací v obecně prospěšnou společnost,
 • zakladatelem společnosti je Česká republika prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
 • statutárním orgánem je Správní rada ČIA,
 • plnoprávný člen EA,
 • signatář multilaterální dohody o vzájemném uznávání EA MLA.

1999

 • signatář multilaterální dohody o vzájemném uznávání IAF MLA.

2000

 • signatář multilaterální dohody ILAC MRA o vzájemném uznávání výsledků akreditace.

2002

 • reevaluační audit EA s doporučením, aby ČIA setrval jako signatář EA MLA.

2003

 • rozšíření EA MLA o oblast inspekčních orgánů.

2004

 • ČIA podepsal Etický kodex akreditačních orgánů IAF.

2005

 • evaluace ČIA Fórem akreditačních orgánů pro provádění akreditace environmentálních ověřovatelů (FALB) v rámci programu EMAS,
 • Česká republika se stala první z nových členských států EU, jehož národní orgán tuto evaluaci získal.

2006

 • ČIA si připomíná 15 let od svého vzniku a zdůrazňuje proklientský přístup,
 • spuštěn nový web a ČIA realizuje projekt Vnímání problematiky jakosti z hlediska firem,
 • 3. evaluace ze strany EA.

2009

 • ČIA je notifikován u Evropské komise jako jediný vnitrostátní akreditační orgán České republiky.

2010

 • nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č.765/2008 a zákona č. 490/2009 Sb., kterým došlo ke změně v procesu poskytování akreditace z pozice orgánu veřejné moci,
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pověřilo ČIA výkonem akreditace,
 • 4. evaluace ze strany EA.

2011

 • 5. evaluace ze strany EA,
 • statutárním orgánem je ředitel ČIA.

2012

 • podařilo se povýšit datovou schránku ČIA, aby plnila funkci jako u orgánu veřejné moci.

2014

 • možnost provádět akreditaci také na základě veřejnoprávní smlouvy,
 • ČIA hostí jednání Valného shromáždění EA v Praze,
 • podpis multilaterální dohody EA MLA pro novou oblast - ověřování výkazů emisí skleníkových plynů.

2016

 • akreditační systém má za sebou 25 let existence.

2017

 • implementována organizační změna a spuštěn update informačního systému.

2018

 • ČIA jako obecně prospěšná společnost má za sebou 20 let existence,
 • 6. evaluace ze strany EA.

Akreditační systém spravovaný ČIA[editovat | editovat zdroj]

Akreditace není jen záležitostí komerčních firem. ČIA hraje nezastupitelnou roli i u orgánů veřejné moci, státní správy a dalších organizací. Od roku 1993 s nimi projednává a uzavírá dohody o spolupráci v oblasti akreditace. V těchto dohodách je ukotveno například vzájemné poskytování informací týkajících se akreditace, nebo to, že orgány a organizace, které dohody podepsaly, budou navrhovat své zástupce do poradních orgánů ČIA a odborníky do databáze odborných posuzovatelů ČIA. Na základě uvedených dohod je pro signatáře lehčí využít akreditované subjekty např. v oblasti hygienických služeb, potravin, vod, jaderné bezpečnosti, pozemních komunikací, svařování, státního zkušebnictví atd.

Přístup, který ČIA začal uplatňovat již od roku 1993, se do evropské legislativy promítl v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, který stanovuje požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a dalších předpisů tzv. Nového legislativního rámce (NLF). V těchto dokumentech se mimo jiné uvádí, že hodnota akreditace spočívá v tom, že poskytuje oficiální prohlášení o odborné způsobilosti orgánů, jejichž úkolem je zajišťovat shodu s příslušnými požadavky.

Požadavky na akreditační systém[editovat | editovat zdroj]

Mezinárodní norma EN ISO/IEC 17011 ukládá akreditačním orgánům povinnost stanovit, realizovat a udržovat systém managementu a trvale zlepšovat jeho efektivnost. Vyžaduje, aby struktura a činnost akreditačního orgánu byly takové, že jeho akreditace budou důvěryhodné. Dodržování této normy je kontrolováno pravidelným hodnocením – evaluací. Evropská norma EN ISO/IEC 17011:2004 má status české technické normy. Česká verze ČSN EN ISO/IEC 17011:2005 vyšla v březnu 2005. K 1. dubnu 2018 byla vydána revidovaná verze ČSN EN ISO/IEC 17011:2018. Norma je závazná pro všechny akreditační orgány, signatáře dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace MLA v evropském i celosvětovém měřítku. Norma klade důraz na celý systém managementu v oblasti jakosti, a to včetně cyklů zlepšování. Postupy musejí být založeny, pokud je to vhodné, na formulovaných zásadách (tzv. politikách).

Vrcholné vedení ČIA stanovilo a dokumentovalo politiky a cíle činností včetně politiky kvality. Základní rámec dlouhodobého rozvoje vymezuje Koncepce ČIA (mise společnosti). V návaznosti na formulovanou koncepci přijalo vedení strategický rámec a vizi rozvoje společnosti. Politika kvality ČIA vychází z koncepce, vize, strategického rámce a požadavků ČSN EN ISO/IEC 17011 a čl. 8 nařízení ES. Politiky a cíle jednotlivých činností ČIA (včetně politiky kvality) jsou uvedeny v příslušných kapitolách příručky kvality ČIA nebo v související řízené dokumentaci. Na strategický rámec ČIA navazují funkční strategie společnosti, ve kterých jsou stanoveny měřitelné cíle činností ČIA v jednotlivých specifických oblastech strategického řízení. Pro stanovené roky jsou zpracovány hlavní směry činnosti ČIA, které nastiňují rámcový plán činností, které jsou posléze projednávány v Radě pro akreditaci, dozorčí a správní radě.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]