Zachariáš (kněz)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Svatý Zachariáš
Narození1. století př. n. l.
Hebron
Úmrtí1. století n. l.
Jeruzalém
Svátek5. listopad - římskokatolická církev; 5. září - východní církve a lutheráni
Vyznánímonoteismus
Uctíván církvemiřímskokatolická církev, pravoslaví, východní pravoslavné společenství, anglikánské církve, lutheráni
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Svatý Zachariáš (זְכַרְיָה) byl otec svatého Jana Křtitele. Byl knězem z třídy Abiášovy [Lukáš 1,5] kdesi v Judských horách, patrně v dnešním Ejn Keremu či v Hebronu. Jeho manželka Alžběta pocházela z rodu Áronovců a byla příbuznou Panny Marie.

Podle Bible[editovat | editovat zdroj]

Příběh podle evangelia svatého Lukáše (L 1,5–25,57–80) je podle apokryfního Jakubova protoevangelia velmi obdobný osudu rodičů Panny Marie, Svatého Jáchyma a svaté Anny. Rovněž nemohli po dlouhou dobu mít děti.

Když třída Abiášova byla v Jeruzalémě k vykonávání svých kněžských povinností, padl los na Zachariáše, aby položil zápal a obětoval kadidlo. V chrámu se mu zjevil archanděl Gabriel a oznámil narození syna. Na žádost o znamení, aby mohl uvěřit, oněměl Zachariáš až do doby, než narozené dítě při obřízce pojmenovali.

Dítě dostalo jméno Jan, což znamená „Hospodin je milostivý“. Jan se pak stal jedním z proroků, kteří připravovali lid na příchod Ježíše Krista. Sám Kristus se na začátku své pouti od něj nechal pokřtít. O dalších osudech jeho rodičů není nic známo.

Panna Marie v domě Zachariáše a Alžběty pobývala tři měsíce. (L 1,39-56)[1]

Podle apokryfů[editovat | editovat zdroj]

Archanděl Gabriel oznamuje Zachariášovi narození syna, ilustrace z francouzského pozdně gotického rukopisu Přebohaté hodinky vévody z Berry, Bratři z Limburka, 1410-1416

Apokryfní tradice ohledně kněze Zacharjáše vychází často z Ježíšových výroků, kde Kristus promlouvá k farizeům (v Bibli zapsáno dle Matouše[2] a Lukáše[3]). Podle obou textů byl tento "Ježíšův" Zacharjáš zabit farizeji v prostoru mezi oltářem a svatyní (chrámem).

Mnohé prameny ztotožňují tohoto Zachariáše se Zachariášem, který byl ukamenován na chrámovém nádvoří [2Pa 24,20],[4] synem velekněze Jojady.[5] Matoušovo evangelium by naopak ukazovalo na proroka Zacharjáše, syna Berekjáše, proroka z knihy Zachariáš. Badatelé většinou soudí, že Matoušova vložka ("syn Berekášův") je omyl a že zmíněným Zacharjášem je kněz z doby krále Joáše, zmíněný v 2. Knize Paralipomenon.[6]

Protoevangelium[editovat | editovat zdroj]

Raná apokryfní tradice však převzala Ježíšovu zmínku a ztotožnila ji se Zachariášem, otcem Jana Křtitele. Nejznámějších zdrojem této apokryfní tradice je tzv. Protoevangelium Jakubovo. V něm je Zachariáš zpodobněn nikoliv jako běžný kněz (jak je popsán v Lukášově evangeliu), nýbrž jako Velekněz. Herodes jej po objevení zázračné hvězdy vyslýchá a snaží se zjistit, kde se nachází jeho mladý, nově narozený syn (Jan Křtitel). Ve chvíli, kdy mu to Zachariáš odmítl sdělit, nechal jej Herodes zabít.

Podle islámu[editovat | editovat zdroj]

Rovněž islám věří v existenci Zachariáše jako otce Jana Křtitele a řadí jej mezi své proroky.[7] Pojednávají o něm 4 súry - 19 (Marie), 21 (Proroci), 6 (Dobytek) a 3 (Rod Imránův).

Připomenutí o milosrdenství Pána tvého nad Zachariášem, služebníkem jeho. Hle, Zachariáš zavolal k Pánu svému voláním tajným řka: „Pane můj, mé kosti již u mne zeslábly a hlava má se šedinami pokryla, a nikdy jsem nebyl při vzývání Tebe, Pane můj, neúspěšný; však obávám se příbuzných, kteří po mně přijdou. Má žena sice neplodná je, leč z moci své mi následníka daruj, jenž dědicem mým i dědicem rodu Jakubova bude, a učiň, by tobě se zalíbil, Pane můj!“

Korán 19:2-6

Islámská verze úcty k proroku Zachariášovi přejímá některé prvky z apokryfního Jakubova evangelia. Zachariáš je například v sůře 3 vypodobněn jako opatrovník nezletilé Panny Marie, bydlící v jeruzalémském Chrámu. Rozdíl mezi koránským a biblickým příběhem se týká především detailů - například v Bibli je Zachariáš němý po dobu 9 měsíců (až do obřízky a pojmenování dítěte), ale v Koránu je to jen po dobu 3 dní a 3 nocí.

Zachariášův hrob na oltáři v kostele San Zaccaria, Benátky
„Zachariáši, zvěstujeme ti zprávu radostnou o narození chlapce, jehož Jahjá bude jméno a jemuž jsme dříve nedali jmenovce žádného!“ Pravil: „Pane můj, jak mohl bych chlapce míti, když žena má je neplodná a já sám jsem již dosáhl slabosti věku vysokého?“ I řekl: „Staniž se takto, neb Pán tvůj praví: Toto je pro Mne snadné, vždyť stvořil jsem tě již dříve, když ještě ničíms nebyl.“ Pravil Zachariáš: „Pane můj, učiň mi znamení!“ - „Znamením tvým budiž,“ pravil, „že po tři noci s lidmi hovořit nebudeš, byť zdraví plnému ses těšil.“ I vyšel Zachariáš ze svatyně k lidu svému a (Bůh) jim vnukl: „Slavte za jitra i za večera Pána svého!“

Korán 19:7-11

Poutní a turistické cíle[editovat | editovat zdroj]

  • Zachariášův dům ve Svaté zemi – trosky kamenné stavby s jeskyní, navštěvované od středověku při cestě do Jeruzaléma jak křesťanskými, tak islámskými poutníky.
  • Zachariášův oltář a hrob - obraz Nanebevzetí Zachariáše a prosklená rakevs jeho údajnými ostatky jsou na oltáři v kostele San Zaccaria v Benátkách od 15. století (spodní rakev patří sv. Athanasiovi)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Bible (Lukáš 1,26-56) - http://www.biblenet.cz/bible/index.php?expression=Luk%E1%9A+1%2C26-56[nedostupný zdroj]
  2. Bible (Matouš 23,29-35) - http://www.biblenet.cz/bible/index.php?expression=Matou%9A+23%2C29-35[nedostupný zdroj]
  3. Bible (Lukáš 11,47-52) - http://www.biblenet.cz/bible/index.php?expression=Luk%E1%9A+11%2C47-52[nedostupný zdroj]
  4. http://www.biblenet.cz/bible/index.php?expression=2Pa+24%2C20-21[nedostupný zdroj]
  5. Adolf Novotný, Biblický slovník, 1956, edice Kalich Praha, str.1267 - dostupné online: http://www.cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny
  6. Lynne Hilton Wilson, "The Confusing Case of Zacharias," in Religious Educator 14, no. 2 (2013) 107–123.
  7. Svatý korán (Sůra 19-Marie,2-15) http://www.islamweb.cz/koran/koran.php?action=view&sura=19&od=2&do=15

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Encyklopedie bible, druhý díl, N-Ž. Nakladatelství Gemini Bratislava 1992, s. 696.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]