Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:OTRS

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Obrázek rozhraní OTRS

Na Wikipedii se zkratka OTRS používá pro systém a software související s vyřizováním e-mailů, které jsou doručovány na adresy spravované Nadací Wikimedia Foundation. Software používaný pro práci s e-maily se nazývá Open Ticket Request System – pomocí něj lze došlé zprávy snadno seřazovat a může ho používat mnoho lidí najednou.

Na tyto adresy dojde každý den v průměru 200 e-mailů; českých dochází kolem deseti týdně.

V rámci odpovědí na e-maily mohou uživatelé systému OTRS zasahovat do článků, nejčastěji potvrzováním autorských práv na vložený materiál, k čemuž se používá šablona {{Potvrzení OTRS}}.

Obsah veškerých e-mailů docházejících do OTRS je neveřejný. V současnosti mají z českých projektů Wikimedia do OTRS přístup mj. Mates a Jan Kovář BK. Podzemnik vyřizuje hlavně povolení pro Wikimedia Commons (obrázky, multimediální soubory apod.)

Není-li Vám něco na této stránce jasné, optejte se. Odpověď bude dostupná Pod lípou.

Kam posílat dotazy a povolení

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně chodu české verze Wikipedie, potřebujete-li poradit, nebo chcete nahlásit chybu, obraťte se na nás na adrese info-cs@wikimedia.org.

Prohlášení o autorských právech k Vašim textům a souborům, jak na české Wikipedii, tak na projektu Wikimedia Commons, posílejte prosím na adresu permissions-cs@wikimedia.org.

Zodpovědné osoby

Dotazy a korespondence

Prohlášení o autorských právech

Více informací

OTRS je zkratka pro Open-source Ticket Request System, což je systém, pomocí nějž se evidují e-maily, které je třeba z hlediska Wikipedie uchovat. K této situaci nejčastěji dochází u problematiky autorských práv. Lze říci, že každé dílo podléhající autorským právům, zveřejněné před vložením na Wikipedii také jinde, kde nemá uvedenu licenci nebo je tato nekompatibilní, musí mít potvrzující email zaslaný na OTRS. Zaslaný e-mail je neveřejný. Pouze dobrovolníci z OTRS mohou šablonou ({{Potvrzení OTRS}}) potvrdit právoplatnost umístění takového díla na Wikipedii.

Na povolení zaslaná nebo napsaná kamkoli jinam, například do diskusí článků, nelze brát zřetel, a takový počin je tedy zcela zbytečný. Striktně vyžadujeme, aby povolovací email byl zaslán do OTRS.

Takový e-mail je chápán jako závazné stvrzení skutečnosti, že autor povoluje na Wikipedii uveřejnit dílo k němuž vlastní autorská práva a zároveň je oprávněn k tomuto úkonu (tzn. nemá s nikým sjednánu výhradní smlouvu). Autorovo jednání v případě udělení výhradní licence je totiž omezeno § 47 odst. 2 Autorského zákona (V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.)

Nepísemná forma

Přestože autorský zákon nenařizuje písemnou dohodu o poskytnutí licence (§ 46 odst. 4) ke sdělování díla, Wikipedie si je vědoma možných problémů, proto stvrzení e-mailem vyžaduje. To znamená, že tvrzení „s kamarádem jsem se domluvil“ není pro OTRS relevantní. Majitel práv toto povolení musí udělit takovým způsobem, aby ho tým OTRS byl schopen archivovat a ověřit. Tzn. musí být zasláno z věrohodného zdroje - např. z e-mailu uvedeného na zmíněných stránkách.

Pokud vhodně formulované svolení majitel práv zaslal Vám, a Vy ho chcete jen přeposlat, pošlete v příloze jak toto svolení včetně kompletní emailové hlavičky, tak veškerou předchozí relevantní korespondenci mezi Vámi a majitelem práv.

Obsah povolujícího e-mailu

Povolující e-mail musí obsahovat:

  1. Tvrzení o oprávněnosti udělit povolení (např. Já autor, já majitel autorských práv k…)
  2. Přesné určení povolovaných stránek, u tištěných zdrojů pak všechny běžně udávané údaje, včetně ISBN (má-li ho zdroj).
  3. Licenci (u textů GFDL a CC-BY-SA 3.0; u obrázků jakoukoli z povolených licencí, nejlépe CC-BY-SA 4.0)
  4. Podpis (u děl pseudonymních – viz § 7 – je toto oprávněna udělat osoba, která dílo zveřejnila, tedy je podpisem i pseudonym sám).

Ukázkový povolující email

příklad uvolnění textu
Já, autor tohoto textu (sem vložte odkaz na původní text), souhlasím s tím, aby tento můj text byl sdělován prostřednictvím Wikipedie (sem vložte odkaz na text ve Wikipedii) pod licencí GFDL (závazné znění: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html; neoficiální překlad: http://www.gnulicence.cz/cesky-preklad-licence-gnu-free-documentation-license-v-1-3.php) a pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (zkrácené české znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs; plné znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních. Přeji si, aby za autora tohoto díla byl označen (sem vložte jméno nebo pseudonym autora, nebo celou tuto větu vypusťte).
anglická verze
I, author of this text (sem vložte odkaz na původní text), permit publishing of the text through Wikipedia (sem vložte odkaz na text ve Wikipedii) under the GFDL licence (valid reading at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported licence (obligatory version at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/; full text at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode). I take knowledge of possibility the text can be freely modified and taken over by third parties for any purpose including commercial one. I wish (sem vložte jméno nebo pseudonym autora, nebo celou tuto větu vypusťte) was noted as the author.
příklad uvolnění fotografií
Já, autor fotografií: plné názvy (i s typem souboru např. png), souhlasím s tím, aby tyto moje fotografie byly zveřejněny prostřednictvím Wikimedia Commons (link na umístění obrázků na Wikimedia Commons) pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (zkrácené české znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs; plné znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních. Přeji si, aby za autora tohoto díla byl označen (sem vložte jméno nebo pseudonym autora, nebo celou tuto větu vypusťte).
anglická verze
I, author of the photographs: (sem vložte plné názvy i s typem souboru - např. png), permit publishing of the photographs through Wikimedia Commons (odkazy na umístění obrázků an Wikimedia Commons) under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (valid reading at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/; full text at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode). I take knowledge of possibility the photographs can be freely modified and taken over by third parties for any purpose including commercial one. I wish (sem vložte jméno nebo pseudonym autora, nebo celou tutu větu vypusťte) was noted as the author.

Povolení většího množství stránek

V případě, že jde o povolení k obsáhlejšímu zdroji je nepochybně vhodnější variantou umístit na stránky informace o licenci. Pokud zvolíte formu povolení přes OTRS, mělo by z e-mailů být patrné, že jste jediný autor, např. ani u svého blogu nemůžete použít cizí příspěvky (byť třeba diskusní), neboť i k těm vznikají autorská práva. Taktéž vlastnictví stránek, na nichž se podílí více autorů, neznamená, že jste majitelem práv k dílům, kterými přispěli jiní přispěvatelé. Povolení stránek s větším počtem přispěvatelů tak musí navíc obsahovat oznámení, kdo a co povolil. V tomto případě je vhodné napřed kontaktovat někoho z týmu OTRS a domluvit se s ním.

Povolení pro někoho

Někdy může být záměr povolit přebírat jen někomu (např. Wikipedista je autorem stránek nebo s autorem kamarádí, ale nepřeje si, aby toto bylo známo, a zároveň si nepřeje uvolnit stránky celé). V takovýchto případech může autor povolit někomu, aby obsah těchto stránek kopíroval na Wikipedii pod licencemi GFDL a CC-BY-SA 3.0, je však důležité vědět, že pokud by někdo tohoto práva využil nad rámec jejich interní dohody, není to problém Wikipedie. V takovém případě do e-mailu musí jasně definovat komu a co povoluje přebírat, případně zmínit i co se přebírat nesmí. (Například: Já autor knihy Vaříme s T. ISBN 11 povoluji wikipedistce J. prostřednictvím Wikipedie pod licencemi GFDL (závazné znění; neoficiální překlad) a CC-BY-SA 3.0 sdělovat její obsah z kapitol I.-VII. (povolení se netýká kapitoly Spálený guláš). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních.)

Zvláštní případy

Mimo autora zákon umožňuje toto právo rozhodnout o licenci díla kolektivnímu správci (zejména §§ 95-102 AutZ, jejich možnost poskytnout licenci pro Wikipedii je velmi omezena) nebo dědicům (i zde může být situace komplikovaná - viz § 26 odst. 2). Čistě teoreticky mohou u osob zbavených svéprávnosti nastat ještě další případy, ovšem s těmi by se OTRS nemělo potkat. U dědictví by měl e-mail obsahovat prohlášení o tom, že s tímto souhlasí i všichni ostatní dědici.

Specifickými případy jsou pak díla zaměstnanecká (§ 58), školská (§ 60) a díla vytvořená na objednávku a soutěžní díla (§ 61); pokud by zde někdo chtěl taková díla zveřejnit, je nejvhodnější kontaktovat někoho z OTRS a domluvit se s ním na dalším postupu. U těchto děl je pravděpodobné, že k takovémuto úkonu nemusíte být oprávněni a můžete se tak vystavovat sankcím ze strany oprávněné osoby.

Lhůta

U již vloženého díla je 7denní od nalezení lhůta na ověření, pokud se v průběhu těchto sedmi dnů nepodaří na adresu OTRS doručit potvrzující e-mail, je dílo smazáno a k jeho obnovení dojde až po doručení povolení.

Další odkazy