Nápověda:Svolení autora

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Doložit svolení autora se zveřejněním díla (textu, obrázku atd.) – někdy též v diskusích nazývané povolení autora, potvrzení/prohlášení VTR, povolující e-mail, ověření/doložení autorství nebo jen potvrzení – je komunitou Wikipedie od přispěvatele vyžadováno za těchto situací:

 1. Zveřejňované dílo není volným dílem a nevkládá jej do Wikipedie přímo jeho autor.
 2. Nebo chráněné dílo sice vkládá přímo autor, ale dílo bylo již dříve zveřejněno jinde (např. na webu, v knize, v časopisu).

Motivací tohoto požadavku je vyloučení pochybnosti, že si někdo přisvojuje práva autora díla nebo se za autora vydává.

Následující odstavce obsahují návod, co dělat, když je po vás doložení svolení autora požadováno.

Kdy použít tento návod[editovat | editovat zdroj]

Tuto nápovědu použijte, pokud nastaly některé z následujících možností:

 • text, jejž jste vložili do článku, byl odstraněn se shrnutím „copyvio“, „copyvio část“, „zpět na necp verzi“, „cp“ nebo „promocp“;
 • text, jejž jste vložili do článku na Wikipedii, byl odstraněn a nahrazen upozorněním, jako je toto:
 • obdrželi jste upozornění o příchozí zprávě, jejímž obsahem bylo upozornění, jako jsou tato:
 • byli jste jiným způsobem požádáni o doložení autorství;
 • byl vám smazán soubor na Wikimedia Commons se shrnutím „copyright violation“ nebo podobným.

Tento návod však slouží pouze pro případ, že jste autory nebo majiteli autorských práv textu či souboru, nebo pokud vám majitel autorských práv zaslal (nebo může zaslat) dokument svolení autora. Cizí texty a fotografie, k nimž nemáte povolení, do Wikipedie nevkládejte.

Obsah svolení[editovat | editovat zdroj]

Svolení autora musí obsahovat:

 1. tvrzení o oprávněnosti udělit povolení (např. Já autor / Já majitel autorských práv k…);
 2. přesné určení povolovaných stránek, u tištěných zdrojů pak všechny běžně udávané údaje, včetně ISBN (má-li ho zdroj); u souborů je nutné vyjmenovat všechny soubory celým názvem včetně přípony typu souboru (například .png);
 3. licenci (u textů typicky CC BY-SA 3.0; u obrázků jakoukoli z pro ně povolených licencí, nejlépe CC BY-SA 4.0);
 4. podpis (u děl pseudonymních – viz § 7 AZ – je toto oprávněna udělat osoba, která dílo zveřejnila, tedy je podpisem i pseudonym sám).

Doporučený text svolení[editovat | editovat zdroj]

Zde jsou vzorové texty, které si zkopírujte a před odesláním upravte podle instrukcí:

Uvolnění textu na české Wikipedii[editovat | editovat zdroj]

Já, autor tohoto textu (sem vložte odkaz na původní text), souhlasím s tím, aby tento můj text byl sdělován prostřednictvím Wikipedie (sem vložte odkaz na text ve Wikipedii) pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (zkrácené české znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs; plné znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních. Přeji si, aby za autora tohoto díla byl označen (sem vložte jméno nebo pseudonym autora, nebo celou tuto větu vypusťte).

Podpis odesílatele

Uvolnění souborů (na Wikimedia Commons)[editovat | editovat zdroj]

Já, autor fotografií: plné názvy (i s typem souboru, např. png), souhlasím s tím, aby tyto moje fotografie byly zveřejněny prostřednictvím Wikimedia Commons (odkaz na umístění obrázků na Wikimedia Commons) pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (zkrácené české znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs; plné znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních. Přeji si, aby za autora tohoto díla byl označen (sem vložte jméno nebo pseudonym autora, nebo celou tuto větu vypusťte).

Podpis odesílatele

Forma svolení[editovat | editovat zdroj]

Text svolení autora může být přímou součástí zasílaného e-mailu (tzv. elektronická forma), nebo může být zasláno v příloze v tzv. tištěné formě. Tištěnou formou se rozumí text sepsaný po vzoru Prohlášení, ručně podepsaný a naskenovaný (případně sepsaný digitálně a elektronicky podepsaný). Pokud autor zasílá svolení k textu, který byl již zveřejněn jinde na internetu, měl by ho poslat z věrohodné e-mailové adresy – například takové, která je uvedena na zmíněných stránkách.

Tištěná forma bývá vyžadována v případech, kdy:

 1. svolení autora je zasláno třetí osobou, která hraje roli prostředníka; e-mail by měl obsahovat i část konverzace s majitelem práv, kde je ono prohlášení zasláno prostředníkovi;
 2. svolení autora je zasláno zástupcem právnické osoby (firmy, instituce, politické strany apod.; někdy může být požadován podpis i další zodpovědné osoby);
 3. svolení autora je zasíláno ze soukromé adresy, která není ověřitelná na stránkách, odkud původní text pochází.

Tištěnou formu lze ve výše uvedených případech (analogické číslování) nahradit elektronickou:

 1. zasláním celé korespondence prostředníka s autorem/majitelem práv, jejíž součástí je svolení autora;
 2. přidáním firemní patičky k podpisu na konci e-mailu;
 3. přidáním další ověřovací osobní informace k podpisu na konci e-mailu (telefonní spojení, adresa bydliště…).

Kam zasílat svolení autora[editovat | editovat zdroj]

Svolení pošlete prosím informačnímu týmu české Wikipedie e-mailem na adresu permissions-cs@wikimedia.org, kde bude neveřejně evidováno v systému VRTS. K této evidenci mají přístup vybraní wikipedisté, kteří svolení ověří a platnost autorských práv pro dané dílo vyznačí (u textu pomocí šablony {{Svolení autora}}). Striktně vyžadujeme, aby byla potvrzení zasílána výhradně na uvedenou adresu, na prohlášení v diskusích článků nebude brán zřetel.

Pro české projekty e-mailovou korespondenci vyřizují (e):

Nejčastější chyby[editovat | editovat zdroj]

 • neúplný nebo chybný text prohlášení, nejčastěji vyjadřující „souhlas s použitím“ namísto udělení konkrétní licence;
 • e-mail s prohlášením zaslaný bez podpisu odesílatele;
 • svolení k fotografii zaslané domnělým autorem, který je však zároveň vyobrazen na fotografii (autorem fotografie je vždy ten, kdo ji pořídil, nikoliv zobrazovaná osoba, tedy můžete být vyzváni k dopotvrzení).

Další informace[editovat | editovat zdroj]

Nepísemná forma[editovat | editovat zdroj]

Přestože autorský zákon nenařizuje písemnou dohodu o poskytnutí licence (§ 46 odst. 4) ke sdělování díla, Wikipedie si je vědoma možných problémů, proto písemné stvrzení e-mailem vyžaduje. To znamená, že tvrzení „s kamarádem jsem se domluvil“ není jako doložení svolení autora dostačující.

Spoluautorství[editovat | editovat zdroj]

Pro díla, která mají více autorů, je nutné, aby svolení autora zaslal každý z nich zvlášť (korespondenci může případně mít na starosti jen jeden, který bude ostatním hrát roli zprostředkovatele).

Povolení většího množství stránek[editovat | editovat zdroj]

V případě, že jde o povolení k obsáhlejšímu zdroji, je nepochybně vhodnějším řešením umístit informace o licenci přímo do toho zdroje (např. na předmětný web). Pokud se rozhodnete doložit svolení prohlášením, mělo by z e-mailů být patrné, že jste jediný autor, protože např. ani u svého blogu nemůžete licencovat cizí příspěvky (byť třeba diskusní), neboť i k těm vznikají autorská práva. Taktéž vlastnictví stránek, na nichž se podílí více autorů, neznamená, že jste majitelem práv k dílům, kterými přispěli jiní přispěvatelé. Povolení stránek s větším počtem přispěvatelů tak musí navíc obsahovat oznámení, kdo a co povolil. V tomto případě je vhodné napřed kontaktovat někoho z týmu pověřených osob a domluvit se s ním.

Povolení pro někoho[editovat | editovat zdroj]

Někdy může být záměr povolit přebírat jen někomu (např. wikipedista je autorem stránek nebo s autorem kamarádí, ale nepřeje si, aby toto bylo známo, a zároveň si nepřeje uvolnit stránky celé). V takovýchto případech může autor povolit někomu, aby obsah těchto stránek kopíroval na Wikipedii pod licencí CC BY-SA 3.0, je však důležité vědět, že pokud by dotyčný tohoto práva využil nad rámec jejich interní dohody, není to problém Wikipedie. V takovém případě do e-mailu musí jasně definovat komu a co povoluje přebírat, případně zmínit i co se přebírat nesmí. (Například: Já, autor knihy Vaříme s T. ISBN 11, povoluji wikipedistce J. prostřednictvím Wikipedie pod licencí CC BY-SA 3.0 sdělovat její obsah z kapitol I.–VII. (povolení se netýká kapitoly Spálený guláš). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních.)

Zvláštní případy[editovat | editovat zdroj]

Mimo autora zákon umožňuje rozhodnout o licenci díla kolektivnímu správci (zejména §§ 95–102 AutZ, jejich možnost poskytnout licenci použitelnou ve Wikipedii je velmi omezena) nebo dědicům (i zde může být situace komplikovaná – viz § 26 odst. 2). Čistě teoreticky mohou u osob zbavených svéprávnosti nastat ještě další případy, ovšem s těmi by se dokládání svolení autora nemělo potkat. U dědictví by měl e-mail obsahovat prohlášení o tom, že s tímto souhlasí i všichni ostatní dědici.

Specifickými případy jsou pak díla zaměstnanecká (§ 58), školní (§ 60) a díla vytvořená na objednávku a soutěžní díla (§ 61); pokud by ve Wikipedii někdo chtěl taková díla zveřejnit, je nejvhodnější kontaktovat někoho z týmu pověřených osob a domluvit se s ním na dalším postupu. U těchto děl je pravděpodobné, že k takovémuto úkonu nemusíte být oprávněni a dalším jednáním se tak můžete vystavit riziku sankcí ze strany oprávněné osoby.

Lhůta[editovat | editovat zdroj]

U již do Wikipedie vloženého díla běží od jeho objevení sedmidenní lhůta k doložení svolení autora. Pokud se před uplynutím této lhůty nepodaří týmu pověřených osob doručit potvrzující e-mail, je dílo smazáno a k jeho případnému obnovení dojde až po doručení svolení autora.

Související nápověda[editovat | editovat zdroj]