Orientace na lidském těle

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Základní anatomická poloha těla ženy a muže
Anatomické roviny u člověka

Pro orientaci na lidském těle se v medicíně užívá latinských označení rovin, směrů a částí lidského těla.

Základní anatomická poloha těla při určování směrů je vzpřímený postoj s horními končetinami visícími volně podél těla a s dlaněmi obrácenými dopředu (palec je tedy na vnější straně, směrem od těla), dolní končetiny jsou nataženy a stojí těsně vedle sebe ve stoji spojném.

Základní roviny[editovat | editovat zdroj]

 • rovina mediánní (mediální) – rovina zrcadlové souměrnosti. Svislá rovina, která prochází předozadně (zpředu dozadu) středem těla od hlavy k pánvi a dělí stojící tělo ve dvě zrcadlové poloviny (pravou a levou). Mediánní rovina je vlastně jednou z rovin sagitálních (viz dále).
 • roviny sagitální – sagitální neboli šípová rovina (latinsky sagitta = šíp) je každá rovina rovnoběžná s rovinou mediánní
 • roviny frontální – svislé roviny probíhající pravolevě tělem, rovnoběžně s obličejem, tedy kolmo na roviny sagitální.
 • roviny transverzální – procházejí vždy (při jakékoliv poloze těla) kolmo k podélné ose dané části těla. V základní anatomické poloze jsou u člověka orientovány horizontálně, kolmo na roviny sagitální i frontální.

Základní směry[editovat | editovat zdroj]

Následující neúplný přehled směrů se vztahuje k člověku v základní anatomické poloze. Termíny jsou relativní, popisují vztahy mezi anatomickými strukturami.

Směry na trupu[editovat | editovat zdroj]

Směry kolmé na transverzální rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • superior = horní, nahoře (proti směru gravitace)
 • inferior = dolní, dole (ve směru gravitace)
 • cranialis = nahoru směrem k hlavě
 • caudalis = dolů směrem od hlavy (směrem k ocasu – latinsky cauda = ocas)

Pojmy superior a cranialis jsou u člověka stejně jako pojmy inferior a caudalis synonymní. Obecně však synonymní nejsou: např. u čtyřnohých zvířat superior splývá s pojmem dorsalis a inferior s pojmem ventralis.

Směry kolmé na frontální rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • anterior = přední, vpředu
 • posterior = zadní, vzadu
 • ventralis = přední, směrem k břišní straně
 • dorsalis = zadní, směrem k hřbetu (k zádům)

Pojmy anterior a posterior jsou chápány ve smyslu pohybu organismu. U člověka tedy anterior splývá s ventralis a posterior s dorsalis, obecně však synonymní nejsou (např. u ryb jsou tyto směry na sebe kolmé).

Směry kolmé na mediánní rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • medialis = vnitřní, směrem do středu, blíže mediánní rovině
 • lateralis = vnější, směrem od středu, dále od mediánní roviny
 • dexter = pravý
 • sinister = levý

Směry na končetinách[editovat | editovat zdroj]

Směry kolmé na transverzální rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • superior = horní, nahoře
 • inferior = dolní, dole
 • proximalis = blíže k napojení končetiny na trup, směrem k trupu
 • distalis = dále od napojení končetiny na trup, směrem od trupu

Směry kolmé na frontální rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • anterior = přední, vpředu
 • posterior = zadní, vzadu

Směry kolmé na mediánní rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • medialis = vnitřní, směrem do středu, blíže mediánní rovině
 • lateralis = vnější, směrem od středu, dále od mediánní roviny
 • ulnaris = vnitřní, na malíkové straně horní končetiny (bližší ulně)
 • radialis = vnější, na palcové straně horní končetiny (bližší radiu)
 • tibialis = vnitřní, na palcové straně dolní končetiny (bližší k tibii)
 • fibularis = vnější, na malíkové straně dolní končetiny (bližší k fibule)

Pojmy medialis a lateralis se užívají na paži nebo stehnu. Na předloktí a ruce se místo nich užívají ulnaris a radialis. Na bérci a noze se místo nich užívají tibialis a fibularis.

Figure 12: Směry na lidské dlani.

Další směry na končetinách[editovat | editovat zdroj]

 • palmaris = směrem k dlani, dlaňový
 • plantaris = chodidlový, směrem k plosce nohy
 • dorsalis = směrem k hřbetu ruky i nohy, hřbetní

Směry u zubů[editovat | editovat zdroj]

 • lingualis = směrem k jazyku, dovnitř dutiny ústní
 • buccalis = ke tvářím, ke rtům, směrem ven (u zadních zubů)
 • labialis = ke tvářím, ke rtům, směrem ven (u předních zubů)
 • mesialis = směrem do středu zubního oblouku
 • distalis = směrem ke koncům zubního oblouku

Další směry[editovat | editovat zdroj]

 • internus = vnitřní
 • externus = vnější, zevní
 • superficialis = povrchový, na povrchu
 • profundus = hluboký, v hloubce
 • basalis = ležící na spodině
 • ascendens = vzestupný
 • descendens = sestupný
 • apicalis = vrcholový, směrem k hrotu (např. na nosu, srdci, prstu, zubu, …)
 • oralis = směrem k ústům (při popisu trávicí soustavy)
 • aboralis = směrem od úst (při popisu trávicí soustavy)
 • aj.

Směry v mozku[editovat | editovat zdroj]

Z hlediska anatomických směrů je důležité vědět, že v mozku jsou všechny směry posunuty o 90° ventrálním směrem, tj. dopředu. Je to dáno vývojem CNS, kdy se mozkový váček ohýbá vůči nervové trubici dopředu dolů. Tudíž pro vyjádření směru "dopředu" se zavádí termín "rostrální směr" (rostrum – prvoústa, dáno embryologickým zakládáním CNS).

Hlavní části těla[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • VANČATA, V.: Anatomické názvosloví. PedF UK. Dostupné online ve webovém archivu.
 • ČIHÁK, R.: Anatomie 1. díl. Praha : Grada, 2001, s. 53-57. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
 • STINGL, J. a kol.: Základy anatomie pro bakalářské studium. Praha : Anatomický ústav 3. LF UK, 2001.
 • VALLEY, J.: Body Planes, Directions, and Cavities. North Dakora Department of Career and Technical Education. Dostupné online.
 • DROZDOVÁ, E.: Základy osteometrie. Edice MALINA, J. a kol.: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů, sv. 18. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3181-6