Obchodní firma

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Obchodní firma, nebo jen firma, je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Je jedním ze základních atributů právní subjektivity podnikatele a základních pojmových znaků podnikání. Je ochranným označením, které je předmětem práva duševního vlastnictví a jako zvláštní druh „nehmotného statku“ vyznačuje osobitost podnikatele.

Podnikatel je povinen právně jednat vždy pod svou firmou, na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se ale ustanovení o firmě nevztahují (takový podnikatel, je-li právnickou osobou, činí úkony pod svým názvem, je-li fyzickou osobou, právně jedná pod svým jménem a příjmením).[1]

Tvorba firmy[editovat | editovat zdroj]

Obchodní firma se skládá z kmene a z dodatků. Kmenem je název, pod kterým je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, u fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku je tím její jméno a příjmení.

Dodatek je u právnických osob povinný a je jím např. označení formy obchodní společnosti („s. r. o.“, „a. s.“ apod.). U firmy podnikatele fyzické osoby je povinný pouze v tom případě, že by pod stejnou firmou již jiný podnikatel podnikal. V takovém případě je právě zapotřebí doplnit ke jménu a příjmení tvořící základ firmy ještě dodatek, zpravidla označení místa podnikání, který zaručí nezaměnitelnost s jiným již v obchodním rejstříku zapsaným podnikatelem. U koncernů musí firmy podnikatelů, jejichž podniky k danému koncernu přísluší, obsahovat dodatek o příslušnosti k tomuto koncernu.[2]

Název firmy[editovat | editovat zdroj]

Existuje několik zásad, dle kterých se doporučuje volit název firmy. Měl by být snadno zapamatovatelný - v rozumné délce a bez cizích slov s obtížnou výslovností. Při tvorbě názvu se můžete inspirovat například činnostmi, které provozujete a z nich pak vytvořit zkratky nebo složeniny. Vyvarujte se vtipným hláškám a ověřte si, že váš název je dostatečně unikátní.

Změny firmy[editovat | editovat zdroj]

Je-li podnikatelem fyzická osoba, která své jméno změní, může i nadále ve své firmě používat své dřívější jméno, ale jen s dodatkem, který bude obsahovat jméno nové. Pokud je součástí firmy právnické osoby jméno společníka nebo člena, který již ve společnosti nefiguruje, lze dále jeho jméno používat jen s jeho souhlasem.

Samotnou firmu převést na jiného nelze, naopak pokud přechází podnik, vždy s ním přechází i jeho firma, jestliže ale má nástupnická právnická osoba jinou právní formu, je třeba změnit dodatek firmy, aby se dostal do souladu s touto právní formou (např. „Švec, s. r. o.“ → „Švec, a. s.“). Jestliže dojde k přechodu firmy na základě dědictví, lze dosavadní firmu využívat pouze s nástupnickým dodatkem, aby nedošlo k záměně s původními podnikateli, a navíc pouze s výslovným souhlasem buď zůstavitele, nebo jeho dědiců.[3]

Ochrana firmy[editovat | editovat zdroj]

Firma je jako součást duševního vlastnictví podnikatele a pod ochranou zákona, proto pokud ji někdo neoprávněně užívá, může se dotčený podnikatel u soudu domáhat, aby:

  • se takového neoprávněného užívání zdržel,
  • odstranil závadný stav,
  • vydal bezdůvodné obohacení, které díky tomu nabyl, a navíc
  • poskytl přiměřené zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích.

Tím navíc není dotčena možnost se kromě toho domáhat i náhrady škody. Poměrně specifickým oprávněním poškozeného je, že mu soud může přiznat právo, aby na náklady neoprávněného uživatele zveřejnil daný rozsudek.[4]

Tím se ale celá ochrana obchodní firmy nevyčerpává. Pokud je totiž její neoprávněný uživatel zároveň soutěžitelem, účastníkem hospodářské soutěže, a naplní jednu ze skutkových podstat nekalé soutěže, která spočívá v tom, že jeho jednání bude způsobilé vyvolat u třetích osob nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem poškozeného podnikatele, pak ten může v dalším soudním řízení požadovat opětovně to samé. Za jedno neoprávněné užití tedy může být neoprávněný uživatel, jestliže je soutěžitelem, sankcionován dvakrát, vždy ale v jiném režimu.[5]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 8 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“)
  2. § 9, § 10 a § 11 odst. 6 ObchZ
  3. § 11 ObchZ
  4. § 12 ObchZ
  5. § 47 ObchZ

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]