List Jakubův

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Sv. Jakub apoštol, vitráž z Rouenu (Francie, kolem 1260

List Jakubův (zkratka Jk nebo Jak) je součástí Nového zákona a jedná se o jednu z tzv. katolických neboli obecných epištol. Epištola byla napsána řecky, autorství a datování je však sporné. Podle církevní tradice byl autorem listu Jakub, syn Zebedeův, ale pravděpodobnější je, že jím spíše bude Jakub Spravedlivý.[1]

List Jakubův má sice formu dopisu, nicméně jedná se o homilii, v níž se autor na samém začátku představuje jako „Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista“. List je určen „dvanácti pokolením v diaspoře“ [2], tj. patrně rozptýleně žijícím Židům. Kdyby byl autorem listu apoštol Jakub, syn Zebedeův, musel by ho sepsat před rokem 44 n. l., neboť nejpozději v tomto roce byl tento Jakub v Jeruzalémě na příkaz Heroda Agrippy I. sťat.[3] Podle pravděpodobnější varianty, podle níž je autorem listu Jakub Spravedlivý, bychom mohli posunout možnou dobu sepsání až o 20 let později. Pochybnosti o autorství přiživuje fakt, že jméno Jakub bylo v té době běžné a poměrně frekventované, že se autor ve své epištole nijak blíže nepředstavuje a že list je psán vytříbenou řečtinou, což by mohlo poukazovat na ještě pozdější dobu sepsání nějakým vzdělaným křesťanem. Na druhou stranu však spis vykazuje jisté známky toho, že byl sepsán v židovském prostředí – v řeckém textu je např. shromáždění věřících označováno jako synagógé (συναγωγη).[4] Pochybnosti o původu listu byly už v prvních staletích (Muratoriho fragment, Eusebius, Jeroným aj.), takže součástí Nového zákona se stal až ve 4. století.

Obsahem listu je řada napomenutí a rad pro soužití v církvi i v běžném životě, výzva k trpělivosti a statečnosti i při pronásledování a zároveň varování před sklonem nadbíhat bohatým a pohrdat chudobou. V dějinách křesťanství byl významný následující úryvek, který se často pokládá za polemiku s radikálním učením Pavlovým, že člověk je ospravedlněn pouze vírou (např. Ř 3,28). Martin Luther proto Jakubův list odmítl a pokládal „za podřadný spis“.[5]

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není─li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
— Jk 2,14-17

Citáty[editovat | editovat zdroj]

Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého. Cožpak vás bohatí neutiskují? Nevláčejí vás před soudy?
— Jk 2, 5-6


A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. (...) Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů.
— Jk 4, 1.4

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956. S. 271. 
 2. Jk 1, 1 (Kral, ČEP)
 3. Sk 12, 2 (Kral, ČEP)
 4. Jk 2, 2 (Kral, ČEP)
 5. DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996. ISBN 80-85495-65-1. S. 381. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • CARSON, D. A; MOO, Douglas J. Úvod do Nového zákona. Praha: Návrat domů, 2008. 700 s. ISBN 978-80-7255-165-1. 
 • DOUGLAS, J. D, a kol. Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha: Návrat domů, 2009. 1243 s. ISBN 978-80-7255-193-4. 
 • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. 333 s. ISBN 80-7021-052-4. 
 • R. Hoppe, List Jakubův. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2001
 • G. Hörster, Úvod do Nového zákona. Praha 1994
 • J. Merell, Úvod do Nového zákona. Praha 1991
 • L. Tichý, Úvod do Nového zákona. Svitavy 2003

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Epistle of James na anglické Wikipedii.