Látky vzbuzující mimořádné obavy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Látky vzbuzující mimořádné obavy (anglicky substances of very high concern, odtud zkratka SVHC) je kategorie nebezpečných chemických látek definovaná evropskou směrnicí o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH).

Kritéria[editovat | editovat zdroj]

Mezi látky vzbuzující mimořádné obavy mohou být zařazeny chemikálie, které jsou:[1]

  • karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) klasifikované v kategorii 1 nebo 2
  • perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle kritérií přílohy XIII nařízení REACH nebo
  • identifikované na základě vědeckých poznatků jako látky, které mají vážné účinky na člověka nebo životní prostředí na stejné úrovni obav, jako látky uvedené výše, např. látky narušující endokrinní činnost

Seznam[editovat | editovat zdroj]

Po aktualizaci provedení počátkem července 2021 obsahuje seznam látek vzbuzující mimořádné obavy 219 chemikálií[2]. Prvních 15 látek bylo na seznam zařazeno v říjnu 2008[3] a dalších 14 v lednu 2010.[4] 30. března byl na seznam zařazen akrylamid. Další rozšíření proběhlo v červnu 2011, přidáním dalších 7 látek.[5]. Po rozšíření v červnu 2015 o 2 látky již seznam zahrnoval 163 chemických látek.[6], po rozšíření v lednu 2017 zahrnuje seznam 173 látek.[7] Zatím k poslednímu rozšíření seznamu došlo 8. července 2021.[8].

Zde je prvních 37 látek zařazených do seznamu:

× Název EC(CAS No) Priorita
1 2,4-dinitrotoluen 204-450-0
2 4,4'-diaminodifenylmethan (MDA) 202-974-4 ANO
3 syntetické xylenové pižmo 201-329-4 ANO
4 chlorované parafíny s krátkým řetězcem 287-476-5 ANO
5 aluminosilikátová keramická vlákna -
6 Antracen 204-371-1
7 antracenový olej 292-602-7
8 antracenový olej, antracenová pasta 292-603-2
9 antracenový olej, antracenová pasta, antracenová frakce 295-275-9
10 antracenový olej, antracenová pasta 295-278-5
11 antracenový olej 292-604-8
12 Butyl-benzyl-ftalát 201-622-7 ANO
13 Bis(2-ethylhexyl)-ftalát 204-211-0 ANO
14 bis(tributylcín)oxid 200-268-0
15 chlorid kobaltnatý 231-589-4
16 oxid arseničný 215-116-9
17 Oxid arsenitý 215-481-4
18 Dibutyl ftalát 201-557-4 ANO
19 Diisobutyl-ftalát 201-553-2
20 Hexabromcyklododekan 247-148-4 a 221-695-9 ANO
21 chroman olovnatý 231-846-0
22 chroman-molybdenan-síran olovnatý (pigmentová červeň 104) 235-759-9
23 Hydrogenarseničnan olovnatý 232-064-2
24 sulfochroman olovnatý (pigmentová žluť 34) 215-693-7
25 dehtová smola (černouhelný dehet) 266-028-2
26 dichroman sodný 234-190-3
27 triethylarsenát 427-700-2
28 tris(2-chlorethyl)-fosfát 204-118-5
29 zirkonio-hlinito-křemičitanová žáruvzdorná vlákna -
30 2-ethoxyethyl-acetát -
31 hydrazin 206-114-9
32 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP) -
33 1,2,3-trichloropropan -
34 chroman strontnatý -
35 1,2-benzendikarboxylová kyselina a její estery (DHNUP) -
36 1,2-benzendikarboxylová kyselina (DIHP) -
37 akrylamid 201-173-7

Další postup[editovat | editovat zdroj]

Zařazení látek na seznam je prvním krokem v procesu autorizace podle směrnice REACH, Evropská agentura pro chemické látky bude hodnotit zdravotní a ekologická rizika každé látky a prověří, zde je možné ji nahradit bezpečnější. Výsledkem procesu bude autorizace, které může být zachování stávajícího použití, jeho omezení nebo dokonce úplný zákaz výroby a dovozu do Evropské unie.[9]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]