Graf (teorie grafů)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Základní pojmy teorie grafů

Graf je základním objektem teorie grafů. Jedná se o reprezentaci množiny objektů, u které chceme znázornit, že některé prvky jsou propojeny. Objektům se přiřadí vrcholy a jejich propojení značí hrany mezi nimi. Grafy slouží jako abstrakce mnoha různých problémů. Často se jedná o zjednodušený model nějaké skutečné sítě (například dopravní), který zdůrazňuje topologické vlastnosti objektů (vrcholů) a zanedbává geometrické vlastnosti, například přesnou polohu.


Definice[editovat | editovat zdroj]

Neorientovaný graf je dvojice G = <V,E>, kde V je neprázdná množina tzv. vrcholů (někdy také uzlů) a E \subseteq \{\{u,v\}| u,v \in V, u \ne v\} je množina dvouprvkových množin vrcholů, tzv. (neorientovaných) hran.

Orientovaný graf je dvojice G = <V,E>, kde V je neprázdná množina tzv. vrcholů (uzlů) a E \subseteq V \mathbf{x} V je množina uspořádaných dvojic vrcholů, tzv. (orientovaných) hran.

Hrana se tedy u neorientovaných grafů chápe jako dvouprvková množina \{u,v\} vrcholů u,v \subseteq V. Říkáme, že hrana \{u,v\} vede mezi u a v, popř. spojuje u a v. To odpovídá záměru: Graf je neorientovaný, tj. na pořadí vrcholů u hrany nezáleží.

U orientovaných grafů se hrana chápe jako uspořádaná dvojice <u,v> vrcholů u a v. Pak říkáme, že hrana vede z u do v. I to odpovídá záměru: Graf je orientovaný, tj. na pořadí vrcholů u hrany záleží. Hrana <u,v> je tedy něco jiného než hrana <v,u>. Koncové vrcholy hrany jsou u neorientované hrany \{u,v\} vrcholy u a v, u orientované hrany <u,v> také vrcholy u a v.

Varianty[editovat | editovat zdroj]

 • Někdy se v grafu hodí povolit takzvané smyčky, hrany, které začínají i končí ve stejném vrcholu. Takovému grafu se někdy říká pseudograf.
 • Pokud je E multimnožina, pak se jedná o multigraf a násobným hranám se říká multihrany nebo paralelní (rovnoběžné) hrany.
 • Hranám je možné určit orientaci, pak se jedná o orientovaný graf. Většinou se značí šipkou z jednoho vrcholu do druhého a říká se, že hrana e=(u,v) vede z u do v.

Zobecněním grafu takovým, že hrany nemusí obsahovat právě dva vrcholy, je hypergraf.

Okolí vrcholu[editovat | editovat zdroj]

Sousedství[editovat | editovat zdroj]

Pokud jsou dva vrcholy spojeny hranou, říká se, že spolu sousedí. Všechny vrcholy, se kterými daný vrchol v sousedí, jsou jeho sousedství nebo okolí N(v). N(v)=\{u:\{v,u\} \in E\}

Stupeň[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Stupeň vrcholu.

Stupeň vrcholu deg(v) je velikost jeho sousedství. V případě orientovaných grafů se rozlišuje vstupní stupeň deg+(v), počet hran, které vcházejí do vrcholu v, a výstupní stupeň deg-(v), počet hran, které vychází z vrcholu v.

deg(v)=|\{u:\{v,u\} \in E\}|

deg^+(v)=|\{u:(u,v) \in E\}|

deg^-(v)=|\{u:(v,u) \in E\}|

Regularita[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Regulární graf.

Graf je k-regulární, pokud mají všechny jeho vrcholy stupeň právě k.

Skóre[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Skóre grafu.

Skóre grafu je multimnožina stupňů všech vrcholů.

Princip sudosti[editovat | editovat zdroj]

Platí rovnost 2|E|=\sum_{v \in V}deg(v), neboť každá hrana přispěje k sumě právě hodnotou 2.

Speciální stupně grafu[editovat | editovat zdroj]

Často se používají hodnoty minimálního a maximálního stupně přes všechny vrcholy, minimální stupeň \delta(G), maximální stupeň \Delta(G) a průměrný stupeň deg_{avg}(G)=\frac{\sum_{v \in V}deg(v)}{|V|}=\frac{2|E|}{|V|}.

Podgrafy a minory[editovat | editovat zdroj]

Odebrání hrany[editovat | editovat zdroj]

Pokud e je hrana grafu G, G-e označuje graf na stejné množině vrcholů s množinou hran E(G)\setminus {e}. (graf pak neobsahuje hranu e)

Odebrání vrcholu[editovat | editovat zdroj]

Pokud v je vrchol grafu G, G-v označuje graf na množině vrcholů V(G)\setminus {v} a jeho množina hran se liší od původní tím, že neobsahuje hrany vrcholu v, tedy E(G-v)=E(G) \cap {V(G)\setminus {v} \choose 2}.

Podgraf[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Podgraf.

Graf G je podgraf grafu G’, pokud může vzniknout z G’ odebráním nějakých vrcholů a hran.

Indukovaný podgraf[editovat | editovat zdroj]

Graf G je indukovaný podgraf grafu G’, pokud může vzniknout z G’ odebráním nějakých vrcholů.

Kontrakce hrany[editovat | editovat zdroj]

Pokud e={u,v} je hrana grafu G, G.e označuje graf, který vznikne z G odstraněním e a identifikací vrcholů u a v. Pokud má vzniknout obyčejný graf, požaduje se odstranění násobných hran a smyček, které mohly vzniknout.

Minor[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Minor (teorie grafů).

Graf G je minor grafu G’, pokud může vzniknout z G’ odebráním nějakých vrcholů a hran a kontrakcí hran.

Sledy, tahy, cesty[editovat | editovat zdroj]

Sled[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Sled (graf).

Sled v grafu je posloupnost vrcholů taková, že mezi každými dvěma po sobě jdoucími je hrana.

Tah[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Tah (graf).

Tah v grafu je sled, ve kterém se neopakují hrany.

Cesta[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Cesta (graf).

Cesta je sled, ve kterém se neopakují vrcholy, tedy každý vrchol se v cestě objevuje nejvýše jednou. Existuje-li mezi dvěma vrcholy sled v grafu, existuje mezi nimi i cesta (protože každý úsek mezi dvěma výskyty stejného vrcholu se dá „vystřihnout“).

Na všechny tyto pojmy se dá také nahlížet jako na podgraf.

Souvislost[editovat | editovat zdroj]

Graf je souvislý, pokud mezi každými dvěma vrcholy existuje cesta. V případě orientovaných grafů se mluví o silné souvislosti, pokud mezi každými dvěma vrcholy v obou směrech existuje cesta respektující orientaci.

Komponenta souvislosti[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Komponenta grafu.

Komponenta souvislosti je každý v inkluzi maximální souvislý podgraf. Souvislé grafy jsou právě ty, co mají pouze jednu komponentu souvislosti. U orientovaných grafů se navíc rozlišují silně souvislé komponenty.

Důležité typy grafů[editovat | editovat zdroj]

Reprezentace grafu[editovat | editovat zdroj]

 • „obrázkem“, správně řečeno nakreslením: viz rovinný graf
 • maticí sousednosti: je-li |V| = n, pak čtvercová matice sousednosti A je typu \{0, 1\}^{n\times n} a platí \mathit{A}_{i,j} = 1 \Leftrightarrow \{i, j\}\in\mathit{E}. Pokud je graf neorientovaný, stačí na jeho reprezentaci (horní nebo dolní) trojúhejníková matice.
 • maticí vzdálenosti: jsou-li hrany grafu ohodnocené, lze výše uvedenou matici modifikovat tak, že místo jedničky je na daném pozici uvedeno ohodnocení (délka) příslušné hrany
 • Laplaceovou maticí: opět čtvercová matice, tentokrát typu \mathbb{Z}^{n\times n}, pro niž platí
(\mathit{L}_G)_{i, j} =
  \begin{cases} deg(i), & i = j
  \\
   -1, &\{i, j\}\in\mathit{E}
  \\
   0, &i\ne j\;\land\{i, j\}\notin\mathit{E}
  \end{cases}
 • maticí incidence: je-li |V| = n a |E| = m, pak matice incidence je typu \{-1, 0, +1\}^{n\times m} a platí
(\mathit{I}_G)_{i, e} =
  \begin{cases} -1, & e = (i, \bullet)
  \\
   +1, & e = (\bullet, i)
  \\
   0, & \mbox{jinak}
  \end{cases}
Jinými slovy, každá hrana má 1 u vrcholu kde začíná a -1 u vrcholu kde končí. U neorientovaných grafů je vždy +1 když je hrana v incidenci s vrcholem.

Pro neorientovaný graf: Neorientovaný graf a jeho matice incidence Pro orientovaný graf: Orientovaný graf a jeho matice incidence

 • seznamem sousedů: je-li |V| = n, uspořádáme vrcholy grafu do pole velikosti n a v i-tém prvku tohoto pole bude ukazatel na spojový seznam vrcholů, které s vrcholem i sousedí. Toto uspořádání je vhodné při množství údajů menším než n^2. Tj. při ostře menším počtu hran než n^2, kde n je počet vrcholů. Jedná se o tzv. řídké grafy, kterých je v prostředí sítí nejvíce.

Isomorfismus grafů[editovat | editovat zdroj]

Grafy G a G’ jsou isomorfní právě tehdy, když existuje takové zobrazení f: V(G) \to V(G'), že platí \{\mathit{i, j}\}\in E(G) \Leftrightarrow \{\mathit{f(i), f(j)}\}\in E(G') Tedy zhruba řečeno, G a G' se liší pouze „očíslováním“ svých vrcholů.

Ohodnocení grafu[editovat | editovat zdroj]

Pro některé účely se vrcholy nebo hrany grafu ohodnocují, například reálnými čísly, pomocí ohodnocovací funkce w:E\rightarrow \mathbb{R} nebo V\rightarrow \mathbb{R}.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 • Jiří Matoušek, Jaroslav Nešetřil: Kapitoly z diskrétní matematiky, nakladatelství Karolinum, Praha 2002, ISBN 80-246-0084-6
 • Roman Čada, Tomáš Kaiser, Zdeněk Ryjáček: Diskrétní matematika, Západočeská univerzita v Plzni, Březen 2004, ISBN 80-7082-939-7
 • Zdeněk Ryjáček: Pracovní texty přednášek Teorie grafů a diskrétní optimalizace 1 Volně ke stažení, PDF verze
 • prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.: Algoritmická matematika 2 Volně ke stažení, PDF verze
 • Jiří Demel: Grafy a jejich aplikace, nakladatelství Academia, Praha 2002, ISBN 80-200-0990-6