Fit for 55

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Fit for 55 je plán Evropské unie snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 %.[1] Balíček navrhla v červenci 2021 Evropská komise.[2] V rámci zrychleného legislativního procesu by měl být tento plán uzákoněn v roce 2022.[3] Opatření zahrnují dodatečnou podporu čisté dopravy, obnovitelné zdroje energie a tzv. uhlíkové clo pro dovozy s vysokým obsahem uhlíku ze zemí, kterým chybí dostatečná vlastní opatření na snížení emisí skleníkových plynů.[1] Navrhuje rozšířit systém obchodování s emisemi na dopravu a teplo. Ve srovnání se scénářem čistých nulových emisí Mezinárodní energetické agentury obsahuje plán více opatření, která zajistí, že energie zůstane cenově dostupná.[4]

Balíček obsahuje jak návrhy upravující stávající směrnice či nařízení, tak úplně nové legislativní návrhy, přičemž se zaměřuje na oblasti, jako je obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), uhlíkové vyrovnání na hranicích, energetiku a paliva či využívání půdy a lesnictví. V neposlední řadě pak přináší podpůrná opatření, jejichž cílem je učinit transformaci sociálně spravedlivější. Navrhovaná opatření by měla přinést nové příležitosti pro investice, inovace a tvorbu pracovních míst.[5]

Pro udržení globálního oteplení pod hranicí 1,5 °C vzhledem k předindustriálnímu období je potřeba do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů na polovinu celosvětově, nejen v rámci EU. Evropská unie (EU-27, bez Spojeného království) se v roce 2020 na těchto emisích podílela 7,5 %. V absolutních číslech země EU v témže roce vyprodukovaly 2,6 miliardy tun emisí CO2, čímž se zařadily na třetí místo za Čínu a USA.[6]

Ač Evropskou unii i svět čeká patrně největší transformace hospodářství a společnosti v historii, podle dat Eurobarometru z roku 2021 vnímá většina občanů EU (93 %) změnu klimatu jako závažný problém. V Česku je to 85 %. Zároveň 90 % Evropanů a 87 % Čechů souhlasí s výrokem: „Měli bychom snížit emise skleníkových plynů na minimum a zároveň kompenzovat zbývající emise například rozšířením zalesněné plochy, aby se hospodářství EU stalo do roku 2050 klimaticky neutrálním.“[7]

Principy[editovat | editovat zdroj]

Navrhovanými opatřeními v balíčku Fit for 55 prostupují následující principy:

 • Přiměřenost a účinnost opatření – navrhovaná opatření jsou založena na tržních mechanismech i regulacích.
 • Znečišťovatel platí – firmy nesou náklady emisí, které produkují, což je motivuje k zavádění čistých technologií. Tento princip podporuje zejména systém obchodování s emisními povolenkami.
 • Solidarita – cílená a systematická podpora skupin obyvatel, které mohou být opatřeními nepřiměřeně zasaženy (např. zdražováním energií, ztrátou zaměstnání apod.).[8]

Tržní mechanismy[editovat | editovat zdroj]

Revize EU ETS (Emissions Trading System)[editovat | editovat zdroj]

Sektory zahrnuté do Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) by měly snižovat emise rychleji, konkrétně do roku 2030 dosáhnout snížení o 61 % oproti roku 2005 (dosavadní cíl byl 43 %). Volné alokace povolenek by měly být postupně nahrazovány mechanismem CBAM a ukončeny do roku 2035.[9]

Rozšíření EU ETS o silniční dopravu a budovy[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2026 by měl vzniknout doplňující systém pro obchodování s emisemi v silniční dopravě a ve stavebnictví, do kterého by byli zahrnutí dodavatelé paliv na začátku dodavatelského řetězce (nikoli přímo domácnosti nebo uživatelé silniční dopravy). Cílem je snížit emise v těchto sektorech o 43 % do roku 2030 (oproti 2005).[10]

Revize směrnice o zdanění energie ETD (Energy Taxation Directive)[editovat | editovat zdroj]

Cílem revize je vytvořit soulad mezi zdaněním energie a klimatickými cíli EU, odstranit některé zastaralé výjimky a celkově zjednodušit a zpřehlednit systém daní. Daňové sazby mají být založeny na energetickém obsahu paliv a jejich vlivu na životní prostředí. Letecká a námořní paliva již nebudou od daní osvobozena.[11]

Zahrnutí letecké a námořní dopravy do EU ETS[editovat | editovat zdroj]

Do EU ETS byly dosud zahrnuty lety v rámci EU, nyní by však došlo i k zahrnutí mezinárodních letů evropských aerolinek (prostřednictvím mezinárodní schéma Corsia). EU ETS by také pokrýval 100 % emisí z námořní dopravy uvnitř EU a 50 % mezi EU a jinými státy, s postupným naběhem systému mezi lety 2023 a 2026.[12][10]

Uhlíkové vyrovnání na hranicích CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)[editovat | editovat zdroj]

Dovozci cementu, hnojiv, oceli, hliníku a elektřiny (2 % importů) by nově museli při dovozu do EU nakoupit CBAM certifikáty podle množství skleníkových plynů vypuštěných při výrobě daných komodit, a byli by tak stejně zatíženi poplatky za emise jako ti, kteří dané produkty vyrábějí v EU.[13]

Cíle a regulace[editovat | editovat zdroj]

Revize nařízení o sdílení úsilí ESR (Effort Sharing Regulation)[editovat | editovat zdroj]

Stavebnictví, doprava, zemědělství a odpadové hospodářství nejsou zahrnuty v EU ETS a zodpovědnost za snižování emisí v těchto odvětvích nesou jednotlivé státy. Dosud bylo cílem snížit emise v těchto sektorech o 29 %, nyní by státy měly snížit emise o 40 % do roku 2030 (oproti 2005). Cíle pro jednotlivé země se liší a závisí na HDP na osobu.[14]

Revize směrnice o energetické účinnosti EED (Energy Efficiency Directive)[editovat | editovat zdroj]

Revize klade důraz na energetické úspory a nově stanovuje cíl snížit spotřebu primární energie o 39 % do roku 2030 (oproti hodnotám v prorůstovém scénáři). Také stanovuje povinné roční úspory 1,5 % konečné spotřeby (oproti dosud plánovaným 0,8 %).[15]

Lesní strategie EU[editovat | editovat zdroj]

V současnosti je situace v lesnictví v jednotlivých státech velice odlišná, cílem strategie je překlenutí rozdílů, koordinace na úrovni EU a větší soulad s klimatickou politikou. Strategie usiluje o posílení adaptability lesů a schopnosti jejich přirozené obnovy, navrhuje finančně motivovat pro správce a vlastníky k udržitelnému hospodaření a lépe chránit pralesy a další cenné ekosystémy.[16]

Revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie RED (Renewable Energy Directive)[editovat | editovat zdroj]

Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v EU by měl být zvýšen na 40 %, pro ČR by to znamenalo navýšení na 28–30 % (dosavadní cíl byl 22 %). Cílem je také transformace energetického systému, aby dokázal efektivně integrovat větší podíl obnovitelných zdrojů, včetně podpory akumulace energie.[17]

Revize nařízení o využívání půdy a lesnictví LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry)[editovat | editovat zdroj]

Revize řeší, jak zahrnout emise z využívání půdy a lesnictví do emisních cílů EU a jednotlivých států. Pro Česko to znamená zahrnutí emisí z rozpadu smrkových lesů, které v posledních letech zvyšují emise ČR o cca 5–7 %. Dále revize hledá způsoby, jak zvýšit kvalitu a množství lesů a dalších přírodních propadů uhlíku.[18]

Předpisy a normy pro snižování emisí z dopravy[editovat | editovat zdroj]

Soubor obsahuje návrhy na snižování emisní intenzity dopravy technologicky neutrálním způsobem: revizi norem emisí CO2 pro automobilovou dopravu (včetně zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035), předpisy k vytváření infrastruktury pro dobíjení nebo doplňování vodíku a iniciativy pro přechod na udržitelnější letecká a námořní paliva.[19][20][21][22]

Podpůrná opatření[editovat | editovat zdroj]

Vznik Sociálního klimatického fondu[editovat | editovat zdroj]

Některá tržní opatření mohou vést k neúměrnému dopadu na určité skupiny ve společnosti. Sociální klimatický fond posiluje solidaritu a umožňuje přímou podporu nízkopříjmovým domácnostem, uživatelům dopravy a mikropodnikům zasaženým obchodováním s emisemi v dopravě a ve stavebnictví. Fond bude financován výnosy z aukcí nových emisních povolenek.[23]

Posílení Modernizačního fondu a Inovačního fondu[editovat | editovat zdroj]

Modernizační fond je program na podporu modernizace energetiky a zvýšení energetické účinnosti, ČR z něj může v letech 2021–2030 využít výnosy z dražby 200 milionů emisních povolenek. Inovační fond usiluje o podporu průlomových inovací potřebných k dosažení klimatické neutrality a jeho prostředky by podle návrhu byly navýšeny také.[24][25]

Kritika[editovat | editovat zdroj]

Vědci kritizují plán Fit for 55 za to, že způsobí odlesňování a poškodí potravinovou bezpečnost.[26]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Fit for 55 na anglické Wikipedii.

V tomto článku byl využit informační materiál portálu Fakta o klimatu - Fit for 55: Přehled navrhovaných opatření

 1. a b 5 things to know about EU’s Fit for 55 climate package. POLITICO [online]. 2021-06-21 [cit. 2022-01-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Q&A: How ‘Fit for 55’ reforms will help EU meet its climate goals. Carbon Brief [online]. 2021-07-20 [cit. 2022-01-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. What is the EU’s plan to tackle global heating – and will it work?. the Guardian [online]. 2021-07-14 [cit. 2022-01-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. PAVLOVIC, Ivan. Comparing the EU’s ‘Fit for 55’ roadmap and the IEA’s net-zero scenario. www.euractiv.com [online]. 2021-11-12 [cit. 2022-01-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. „Fit for 55“: plnění klimatického cíle EU pro rok 2030 na cestě ke klimatické neutralitě (EUR-Lex - 52021DC0550 - EN - EUR-Lex). eur-lex.europa.eu [online]. European Union [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. RITCHIE, Hannah; ROSER, Max. CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. Our World in Data. 2020-05-11. Dostupné online [cit. 2022-01-23]. 
 7. Eurobarometr 513 - Změna klimatu [online]. Evropská unie, 2021-04 [cit. 2022-01-22]. Dostupné online. 
 8. Co je Fit for 55. Fakta o klimatu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. 
 9. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757 EUR-Lex - 52021PC0551 - EN - EUR-Lex. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. a b Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757 COM/2021/551 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění) COM/2021/563 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letecké dopravy k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření COM/2021/552 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích COM/2021/564 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody COM/2021/555 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o energetické účinnosti COM/2021/558 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Nová Lesní strategie EU do roku 2030 COM/2021/572 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652 COM/2021/557 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel souladu, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství do roku 2035, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, vykazování, sledování pokroku a přezkum COM/2021/554 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu s ambicióznějšími cíli Unie v oblasti klimatu COM/2021/556 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU COM/2021/559 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 21. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu COM/2021/561 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a o změně směrnice 2009/16/ES COM/2021/562 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření COM/2021/568 final. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 24. Modernisation Fund. ec.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Innovation Fund. ec.europa.eu [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/evropsti-vedci-otevreny-dopis-evropskemu-parlamentu.balicek-fit-for-55-zpusobi-odlesnovani-a-poskodi-potravinovou-bezpecnost - Vědci: Otevřený dopis Evropskému parlamentu. Balíček Fit for 55 způsobí odlesňování a poškodí potravinovou bezpečnost

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]