Dějiny práva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Není možné určit přesný moment, kdy vzniklo právo, ale můžeme se pokusit popsat způsob, jakým se vyvíjelo až do současné podoby, a dokonce i odhadnout, jak by mohlo vypadat v blízké budoucnosti. Již v prvních lidských společenstvích se objevovala určitá pravidla chování, kterými se lidé řídili. Původně to byla pravidla nepsaná (tzv. právo zvykové) předávaná ústní tradicí. S vývojem písma se pak začala tato pravidla zapisovat do podob prvních zákoníků a vzniklo tak právo normativní.

Formy normativního práva[editovat | editovat zdroj]

 • Soudcovské právo
Pramenem soudcovského práva je soudní precedens, čili předchozí soudní rozhodnutí v podobném případě. Tento typ práva se nejvíce používal v anglosaské oblasti.
 • Kodexové právo
Kodexové, neboli kontinentální právo je založené na římském právu a používá se zejména v kontinentální Evropě. Právní normy jsou zde sepsány v zákonících - kodexech.

Historický vývoj práva[editovat | editovat zdroj]

Společenská změna, která nastala před zhruba 10000 lety (neolitická revoluce), přinesla s sebou nové i změny jako je soukromé vlastnictví, peníze či písmo.

Orient[editovat | editovat zdroj]

Mezopotámie[editovat | editovat zdroj]

Nejstarší zákony sepsali pravděpodobně Sumeřané v Mezopotámii kolem 24. – 22. st. př.n.l.. První dochovaný zákoník ale vytvořil babylonský král Chammurapi v 18. st. př.n.l.. Tento kodex byl vytesaný do kamenné desky a vystavený na veřejném místě. V 282 článcích shrnul tehdejší občanské, trestní i obchodní právo a byl postaven na principu msty (oko za oko, zub za zub).

Athény[editovat | editovat zdroj]

Athény byly první demokracií v historii. Nejstarší dochované zákony sepsal na základě obyčejového práva archón Drakón v 7. st. př.n.l.. Tyto zákony byly velmi kruté (většina zločinů se trestala smrtí). O století později vydal archón Solón první řeckou ústavu, kde umožnil všem občanům podílet se na soudní moci a obyvatelstvo bylo rozděleno podle velikosti majetku do čtyř tříd. Největšího rozkvětu se však athénská demokracie dočkala za Perikla.

Řím[editovat | editovat zdroj]

Vzniku klasického římského práva předcházelo několik událostí. Snad nejdůležitější z nich byl ale přechod k občanské společnosti za Servia Tullia, jenž rozdělil obyvatele Říma do šesti tříd podle majetku (nikoliv podle rodu).

Římské právo[editovat | editovat zdroj]

Téměř celé římské právo vychází ze Zákona dvanácti desek (Lex duodecim tabularum) z roku 451 př.n.l.

Principy římského práva[editovat | editovat zdroj]

 • Co není zakázáno, je povoleno
 • Tvrdý zákon, ale zákon (Dura lex, sed lex)
 • Presumpce neviny
 • Nepřípustnost retroaktivity práva
 • Při pochybnostech se rozhoduje ve prospěch obžalovaného
 • Princip určování rodičovství (Matka jistá, otec nejistý – Mater semper certa est, pater incertus)

Středověk[editovat | editovat zdroj]

Corpus iuris civilis[editovat | editovat zdroj]

Čtyřdílný občanský zákoník, který nechal v 6. st. sestavit byzantský císař Justinián I. podle římského práva. Tento zákoník zaručil neomezenou světskou i duchovní moc císaře a platil ještě několik staletí.

Zákon sudnyj ljudem[editovat | editovat zdroj]

Nejstarší slovanský zákoník, který pro Velkou Moravu vytvořili Konstantin a Metoděj v 9. st. jako překlad východo-římského zákoníku.

Statuta Konrádova[editovat | editovat zdroj]

První psaný zákoník v českých zemích, který napsal ve 12. st. kníže Konrád II. Ota.

Hnězdenská dekreta Břetislava I.[editovat | editovat zdroj]

Jedna z prvních českých právních památek, kterou v roce 1039 vyhlásil český kníže Břetislav I..

Magna charta libertatum[editovat | editovat zdroj]

Magna charta libertatum, neboli Velká listina práv a svobod, je anglický právní dokument z roku 1215. Omezovala pravomoci panovníka a vyjmenovávala některá práva poddaných.

Novověk[editovat | editovat zdroj]

Osvícenství[editovat | editovat zdroj]

V 18. a 19. st. se začaly objevovat právní normy svou podobou velmi blízké těm současným. Za zmínku stojí např. Tereziánský a josefínský trestní kodex, tereziánský kodex soukromého práva a Všeobecný zákoník občanský z roku 1811.

Code civil[editovat | editovat zdroj]

Občanský zákoník vypracovaný v roce 1804 za císaře Napoleona I., jenž se stal vzorem pro další evropské země.

Vědecká pracoviště zabývající se právní historií[editovat | editovat zdroj]

V České republice se právní historie vyučuje na všech čtyřech právnických fakultách (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc). Specializovaným pracovištěm je Ústav právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, v posledních letech však vůdčí roli na poli české právní historie přebírá Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.[1] V Brně působí také Evropská společnost pro právní dějiny (The European Society for History of Law). Mezi právněhistorická periodika náleží Právněhistorické studie a Journal on European History of Law.

Z celoevropského hlediska má na poli právní historie zásadní postavení Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte ve Frankfurtu nad Mohanem.

Právněhistorická kniha roku[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2018 hodnotí odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. (The European Society for History of Law) knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které byly vydány v předcházejícím roce. Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2017" bylo uděleno Ivaně Bláhové z Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy za monografii "Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950".[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. VOJÁČEK, L. Právní historie na brněnské právnické fakultě na přelomu milénií. In Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 39-46.
 2. http://www.historyoflaw.eu/czech/pravnehistoricka_kniha_roku_2017.html

Literatura k právní historii[editovat | editovat zdroj]

 • Malý, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva. Praha: Leges, 2010. 640 s. ISBN 978-80-87212-39-4. S. 25.
 • Vojáček, Ladislav – Tauchen, Jaromír – Schelle, Karel: Nástin právních dějin. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 322 s. ISBN 978-80-210-5462-2.
 • Vojáček, Ladislav – Vlček, Eduard – Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír: Evropské právní dějiny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 253 s. Právo. ISBN 978-80-210-5087-7.
 • Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, vydáváno od roku 2015.

Související články[editovat | editovat zdroj]