Cyklický redundantní součet

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Cyklický redundantní součet, označovaný také CRC (zkratka anglického Cyclic redundancy check) je speciální hašovací funkce, používaná k detekci chyb během přenosu či ukládání dat. Pro svou jednoduchost a dobré matematické vlastnosti jde o velmi rozšířený způsob realizace kontrolního součtu. Kontrolní součet bývá odesílán či ukládán společně s daty, při jejichž přenosu nebo uchovávání by mohlo dojít k chybě. Po převzetí dat je znovu nezávisle spočítán. Pokud je nezávisle spočítaný kontrolní součet odlišný od přeneseného nebo uloženého, je zřejmé že při přenosu nebo uchovávání došlo k chybě. Pokud je shodný, tak téměř jistě k žádné chybě nedošlo. V určitých případech je možné chybu pomocí CRC opravit.

CRC je vhodný pro zjišťování chyb vzniklých v důsledku selhání techniky, avšak jako metoda pro odhalení záměrné změny dat počítačovými piráty je příliš slabý. V tomto případě je třeba používat speciální hašovací funkce určené pro šifrovací algoritmy.

Ekvivalence polynomů a bitových posloupností[editovat | editovat zdroj]

Například posloupnost bitů "100101" může být interpretována jako polynom x^5 + x^2 + 1, posloupnost bitů "110011" může být přepsána jako polynom x^5 + x^4 + x + 1. Pokud nad bity těchto dvou posloupností provedeme operaci XOR, dostáváme posloupnost "010110", která odpovídá polynomu x^4 + x^2 + x.

Stejný výsledek dostaneme při sčítání polynomů v tělese GF(2^n):

(x^5 + x^2 + 1) + (x^5 + x^4 + x + 1) = 2x^5 + x^4 + x^2 + x + 2 = x^4 + x^2 + x

Právě jednoduchá implementace operací nad bitovými posloupnostmi je jedním z hlavních důvodů širokého rozšíření CRC algoritmů.

Princip výpočtu CRC[editovat | editovat zdroj]

Výsledek výpočtu CRC je určen vstupní posloupností bitů (polynom M(x)) a zvoleným klíčem (což je také posloupnost bitů, polynom G(x)). Když vstupní posloupnost a klíč interpretujeme jako polynomy nad tělesem GF(2^n), pak CRC je zbytek po dělení (polynom R(x)) polynomu vstupní posloupnosti polynomem klíče. Výsledkem je polynom, který následně interpretujeme jako bitovou posloupnost. Při vhodně zvoleném klíči vede i malá změna ve vstupní posloupnosti k podstatně odlišnému výsledku, při náhodné změně vstupní posloupnosti pak pravděpodobnost odhalení chyby roste s šířkou klíče (např. pro klíč stupně 16 by to měla být hodnota 1 - 1/2^{16} \approx 0,999985).


CRC je tedy založen na dělení v konečném tělese GF(2^n), tělese polynomů nad celými čísly modulo 2. Jednodušeji řečeno, je to množina polynomů, jejichž koeficienty mohou nabývat pouze hodnot 0 a 1. Tyto polynomy sčítáme, odčítáme, dělíme a násobíme jako obyčejné polynomy, avšak nad výslednými koeficienty provádíme operaci modulo 2 (zbytek po dělení dvěma). Například −2 modulo 2 je 0, −1 modulo 2 je 1, 0 modulo 2 je 0, 1 modulo 2 je 1, 2 modulo 2 je 0, 3 modulo 2 je 1, 4 modulo 2 je 0 atd.

(x^2 + x) + (x + 1) = x^2 + 2x + 1 \equiv x^2 + 1

Ze dvojky se v tomto případě stane 0, protože operace nad koeficienty se provádí modulo 2. Násobení je podobné:

(x^2 + x)(x + 1) = x^3 + 2x^2 + x \equiv x^3 + x

Můžeme také dělit polynomy modulo 2. Například

\frac{x^3 + x^2 + x}{x+1} = (x^2 + 1) - \frac1{x+1}

To lze přepsat jako

(x^3 + x^2 + x) = (x^2 + 1)(x + 1) - 1 \equiv (x^2 + 1)(x + 1) + 1

Ve výše uvedeném dělení představuje M(x)=x^3 + x^2 + x vstupní bitovou posloupnost "1110", G(x)=x+1 představuje klíč (jeho bitová posloupnost je "11", jeho stupeň je 1), zbytkem po dělení je polynom R(x)=1. Hodnota CRC odpovídá zbytku po dělení převedeném na bitovou posloupnost, v tomto případě tedy jde o hodnotu "1".

Základní vlastnosti CRC[editovat | editovat zdroj]

 • Schopnost detekce chyb záleží na volbě klíče (též generující polynom, G(x)). Při správné volbě hodnoty mají delší klíče lepší schopnost detekce chyb.
 • Číslo za písmeny CRC určuje stupeň řídícího polynomu, např. CRC16 je kontrolní součet typu CRC s řídícím polynomem stupně 16 (nejvyšší koeficient je x^{16}).
 • Při uvádění číselných hodnot kontrolních polynomů se často zanedbává nejvyšší bit, protože má vždy hodnotu 1. Co tedy znamená "kontrolní součet typu CRC16 s řídícím polynomem 0x1081"? 0x1081 je hexadecimální číslo s binární hodnotou "0001 0000 1000 0001", bitová posloupnost řídícího polynomu je "1 0001 0000 1000 0001". Bez jedničky přidané na začátek by se jednalo o polynom pouze 12. stupně! Řídící polynom má v tomto případě tedy hodnotu G(x) = x^{16} + x^{12} + x^7 + 1.
 • Určení CRC pouze řídícím polynomem je nejednoznačné, protože různé algoritmy mohou vytvářet vstupní bitové posloupnosti různým způsobem. Z různých historických a technických důvodů může při výpočtu docházet například ke změně pořadí bajtů, k otočení pořadí bitů v bajtu, nebo k přidávání různých bitových posloupností před vstupní data a za ně.
 • Protože CRC je založeno na dělení, nerozezná přidané nuly na začátku vstupních dat M(x). Proto se někdy při výpočtu CRC před vstupní data dává jednička.
 • Předchozí problém s přidanými nulami na začátku lze v některých implementacích výpočtu odstranit nastavením polynomu R(x) (zbytek po dělení) na nenulovou hodnotu před zahájením vlastního výpočtu (např. 0xFFFF u protokolu Modbus/RTU).
 • Při některých způsobech výpočtu se za vstupní data přidává stejný počet nul, jako je šířka CRC. CRC vypočtené ze vstupních dat a uloženého CRC je pak nulové.

Příklad výpočtu CRC[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme 8-bitové CRC s generujícím polynomem G(x)=x^8+x^2+x+1, což odpovídá 9-bitovému řetězci "100000111".

Cílem je spočíst CRC pro 8-bitovou zprávu obsahující písmeno "W", jehož ASCII kód je dekadicky 8710 nebo šestnáctkově 5716. Tato hodnota může být odeslána dvěma způsoby, čemuž odpovídají dva různé polynomy M(x). V případě, že nejvýznamnější bit (MSB) bude první (vlevo), bude M(x)=x^6+x^4+x^2+x+1 = 01010111. V případě prvního LSB (nejméně významný bit) bude M(x)=x^7+x^6+x^5+x^3+x = 11101010.

Před vlastním výpočtem je M(x) doplněn zprava osmi nulovými bity. Výpočet zbytku po dělení polynomu M(x) \cdot x^8 polynomem G(x) bude připomínat ruční dělení víceciferných čísel se dvěma zjednodušeními:

 • počítá se pouze se symboly 0 a 1, navíc v tělese GF(2^n) (takže např. 1 + 1 = 0; 0 − 1 = 1),
 • nezajímá nás podíl, ale pouze zbytek po dělení.
MSB první LSB první
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
= 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
= 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
= 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
= 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
= 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
= 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
= 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
= 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

Je vidět, že po každém odčítání lze rozdělit bity do třech skupin: vlevo je skupina nulových bitů; vpravo je skupina zatím původních bitů; uprostřed je zvýrazněna "zajímavá" část dlouhá 8 bitů. V každém kroku se levá skupina o jeden bit rozšíří a pravá skupina o jeden bit zúží, až vpravo zbude pouze CRC.

V případě prvního MSB je výsledný polynom R(x)=x^7+x^5+x, což lze šestnáctkově zapsat jako A216. V případě prvního LSB je zbytkem po dělení R(x)=x^7+x^4+x^3, což lze zapsat šestnáctkově jako 1916, ovšem za předpokladu, že LSB je první.

Implementace[editovat | editovat zdroj]

Při programování výpočtu CRC dle příkladu výše stačí držet v posuvném registru pouze zvýrazněnou střední část.

Následuje první příklad výpočtu CRC o n-bitech v pseudokódu. Na vstupu je pole len bitů obsahující zprávu. Operace XOR je použita pro sčítání/odčítání dvou polynomů modulo 2.

 function crc(bit array bitString[1..len], int len) {
   remainderPolynomial := polynomialForm(bitString[1..n])  // Prvních n bitů z bitString
   for i from 1 to len {
     remainderPolynomial := remainderPolynomial * x + bitString[i+n] * x0  // Předpokládejme, že bitString[j]=0 for j>len
     if coefficient of xn of remainderPolynomial = 1 {
       remainderPolynomial := remainderPolynomial xor generatorPolynomial
     }
   }
   return remainderPolynomial
 }

Operaci remainderPolynomial * x lze nahradit posunem doleva (shift-left, shl, <<).

Pro příklad v předchozí kapitolce by se tento algoritmus choval následovně:

 G = 1 0 0 0 0 0 1 1 1         // n = 8
 M = 0 1 0 1 0 1 1 1          // len = 8
 R = 0 1 0 1 0 1 1 1          // remainderPolynomial := polynomialForm(bitString[1..n])
                    // i = 1
 R = 0 1 0 1 0 1 1 1 0         // remainderPolynomial := remainderPolynomial * x + bitString[9]
                    // i = 2
 R =  1 0 1 0 1 1 1 0 0        // remainderPolynomial := remainderPolynomial * x + bitString[10]
 R =  0 0 1 0 1 1 0 1 1        // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor generatorPolynomial
                    // i = 3
 R =   0 1 0 1 1 0 1 1 0       // remainderPolynomial := remainderPolynomial * x + bitString[11]
                    // i = 4
 R =    1 0 1 1 0 1 1 0 0      // remainderPolynomial := remainderPolynomial * x + bitString[12]
 R =    0 0 1 1 0 1 0 1 1      // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor generatorPolynomial
                    // i = 5
 R =     0 1 1 0 1 0 1 1 0     // remainderPolynomial := remainderPolynomial * x + bitString[13]
                    // i = 6
 R =      1 1 0 1 0 1 1 0 0    // remainderPolynomial := remainderPolynomial * x + bitString[14]
 R =      0 1 0 1 0 1 0 1 1    // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor generatorPolynomial
                    // i = 7
 R =       1 0 1 0 1 0 1 1 0   // remainderPolynomial := remainderPolynomial * x + bitString[15]
 R =       0 0 1 0 1 0 0 0 1   // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor generatorPolynomial
                    // i = 8
 R =        0 1 0 1 0 0 0 1 0  // remainderPolynomial := remainderPolynomial * x + bitString[16]

První vadou výše uvedené ukázky je potřeba mít v paměti n+1 bitů pro remainderPolynomial, druhou vadou je potřeba doplňovat n nulových bitů vpravo za bitString. První problém lze snadno vyřešit vhodným přehozením operací (např. rem = (msb(rem)) ? ((rem<<1 + bit) xor gen) : (rem<<1 + bit);). Druhý problém lze vyřešit úpravou posledních n iterací, ale existuje i vtipnější optimalizace použitá jak v hardwarových i softwarových implementacích.

Protože operace XOR použitá pro odečítání generujícího polynomu od zprávy je asociativní a komutativní, nezáleží na pořadí operandů při výpočtu remainderPolynomial. A navíc bit z pole bitString stačí přidat až na poslední chvíli před testováním, zda provést xor. V následující ukázce také není potřeba předvyplňovat remainderPolynomial prvními n bity.

 function crc(bit array bitString[1..len], int len) {
   remainderPolynomial := 0
   for i from 1 to len {
     remainderPolynomial := remainderPolynomial xor (bitString[i] * xn-1)
     if (coefficient of xn-1 of remainderPolynomial) = 1 {
       remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x) xor generatorPolynomial
     } else {
       remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x)
     }
   }
   return remainderPolynomial
 }

Tato varianta, která v jednom cyklu vyhodnotí jeden bit, je běžná v hardwarových implementacích CRC. Je dobrá i pro studijní účely, po pochopení provedené optimalizace jsou již další úpravy průhlednější.

Pro příklad v předchozí kapitolce by se tento algoritmus choval následovně:

 G = 1 0 0 0 0 0 1 1 1         // n = 8
 M = 0 1 0 1 0 1 1 1          // len = 8
 R = 0 0 0 0 0 0 0 0          // remainderPolynomial := 0
                    // i = 1
 R = 0 0 0 0 0 0 0 0          // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor (bitString[1] * x^7)
 R =  0 0 0 0 0 0 0 0         // remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x)
                    // i = 2
 R =  1 0 0 0 0 0 0 0         // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor (bitString[2] * x^7)
 R =   0 0 0 0 0 1 1 1        // remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x) xor generatorPolynomial
                    // i = 3
 R =   0 0 0 0 0 1 1 1        // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor (bitString[3] * x^7)
 R =    0 0 0 0 1 1 1 0       // remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x)
                    // i = 4
 R =    1 0 0 0 1 1 1 0       // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor (bitString[4] * x^7)
 R =     0 0 0 1 1 0 1 1      // remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x) xor generatorPolynomial
                    // i = 5
 R =     0 0 0 1 1 0 1 1      // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor (bitString[5] * x^7)
 R =      0 0 1 1 0 1 1 0     // remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x)
                    // i = 6
 R =      1 0 1 1 0 1 1 0     // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor (bitString[6] * x^7)
 R =       0 1 1 0 1 0 1 1    // remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x) xor generatorPolynomial
                    // i = 7
 R =       1 1 1 0 1 0 1 1    // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor (bitString[7] * x^7)
 R =        1 1 0 1 0 0 0 1   // remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x) xor generatorPolynomial
                    // i = 8
 R =        0 1 0 1 0 0 0 1   // remainderPolynomial := remainderPolynomial xor (bitString[8] * x^7)
 R =         1 0 1 0 0 0 1 0  // remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x)

Lze sice odkládat xor na poslední chvíli, ale lze jej provést i dříve a lze proést i xor pro 8 bitů (tedy pro celý bajt) zprávy najednou.

 function crc(byte array string[1..len], int len) {
   remainderPolynomial := 0
   for i from 1 to len {
     remainderPolynomial := remainderPolynomial xor polynomialForm(string[i]) * xn-8
     for j from 1 to 8 {  // Assuming 8 bits per byte
       if coefficient of xn-1 of remainderPolynomial = 1 {
         remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x) xor generatorPolynomial
       } else {
         remainderPolynomial := (remainderPolynomial * x)
       }
     }
   }
   // A popular variant complements remainderPolynomial here
   return remainderPolynomial
 }

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]


Související články[editovat | editovat zdroj]