Aplikované pohybové aktivity

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Aplikovaná tělesná výchova)
Skočit na: Navigace, Hledání

Aplikované pohybové aktivity chápeme jako kinantropologickou multidisciplinární vědní oblast, která se zabývá zkoumáním modifikací podmínek a obsahu, ale i dalších činitelů výchovně-vzdělávacího procesu s cílem zlepšení kvality života osob se speciálními potřebami a integrací těchto jedinců mezi intaktní populaci prostřednictvím činností pohybového charakteru. Svým působením přispívá k pozitivnímu ovlivnění celé společnosti ať v rovině kognitivní, postojové nebo dovednostní. Snaží se o celkový psychický, fyzický i sociální rozvoj všech stran zainteresovaných v procesu postupného začleňování jedinců z minoritních skupin obyvatelstva mezi intaktní populaci. Své působení realizuje v kontextu tělesné výchovy, sportu, tělocvičné rekreace a částečně i rehabilitace ve smyslu komplexní rehabilitace. Více než uvedená definice se však aplikované pohybové aktivity snaží o bezprostřední propojení teorie a praxe. Zabývá se prací s jedinci se speciálními potřebami (nejčastěji s postižením) s využitím pohybových aktivit jako prostředku celkové kultivace jedince.

Jako studijní obor se v rámi aplikovaných pohybových aktivit vyučuje aplikovaná tělesná výchova (ATV; název je českým ekvivalentem anglického termínu Adapted Physical Education, APE). Je to tělesná výchova pro osoby se zdravotním postižením či jinými speciálními vzdělávacími potřebami. ATV je tedy tělesnou výchovou na školách speciálních (pro žáky s mentálním, sluchovým, zrakovým či tělesným postižením i pro žáky s kombinovanými vadami) nebo školách běžných (individuální či skupinová integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

Stručná historie APA[editovat | editovat zdroj]

Aplikované pohybové aktivity (APA), respektive anglický ekvivalent Adapted Physical Activity, jako termín byl poprvé použit v roce 1954 Arthurem Danielsem. Avšak již dlouho před tím, přesněji v roce 1924 se konala první vrcholná sportovní akce sportovců se sluchovým postižením s názvem Deaflympijské hry. V průběhu dalších let, především po druhé světové válce, došlo k obrovskému rozvoji sportu osob se zdravotním postižením. V roce 1960 se konaly 1. letní paralympijské hry v Římě, o 16 let později také 1. zimní paralympijské hry. V roce 1968 se konaly 1. světové hry speciálních olympiád. Speciální olympiády jsou určeny pro sportovce s primárním mentálním postižením. V roce 1988 pak vznikl Mezinárodní paralympijský výbor, který je jedním z vůdčích organizací sportu osob se zdravotním postižením (především tělesným a zrakovým postižením). Významnými organizacemi sdružující profesionály v oblasti APA je Mezinárodní federace aplikovaných pohybových aktivit (IFAPA) založená v roce 1977 v Kanadě a Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit (EUFAPA) znovuzaložena v roce 2006 v České republice (Olomouc).

Historie ve zkratce (s akcentem na ČR):

 • 1924 – CISS a 1. hry neslyšících sportovců v Paříži (i pro nepostižené) - pozn. později Deaflympijské hry
 • 1948 – 1. hry ve Stoke Mandevill (sir. Ludwig Guttman)
 • 1949 – 1. zimní hry neslyšících
 • 1952 – 1. mezinárodní hry ve Stoke Mandevill
 • 1954 – Arthur Daniels – napsal 1. učebnici APA
 • 1960 – 1. letní paralympijské hry (Řím) - pozn. zpětně uznány jako paralympijské
 • 1968 – 1. hry speciálních olympiád
 • 1976 – 1. zimní paralympijské hry (Örnsköldsvik)
 • 1977 – založení Mezinárodní asociace aplikovaných pohybových aktivit (IFAPA) - Quebec
 • 1991 – založení Fakulty tělesné kultury, včetně oboru Aplikovaná tělesná výchova, který je realizován dodnes na Katedře aplikovaných pohybových aktivit
 • 1992 – otevření oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS UK Praha
 • 1992 (1988) – založen Mezinárodní paralympijský výbor (IPC)
 • 2004 – založení Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK Praha při FTVS UK
 • 2006 – znovuzaložení organizace Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit (EUFAPA) - Olomouc
 • 2010 – znovuotevření studijního oboru pro APA na FTVS UK Praha pod názvem „Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami“

Studijní obor Aplikovaná tělesná výchova[editovat | editovat zdroj]

Na vzdělávání odborníků v oblasti tělesné kultury osob se speciálními potřebami v segregovaném i integrovaném prostředí se zaměřuje obor Aplikovaná tělesná výchova. Svou strukturou i obsahem se věnuje především oblasti školní tělesné výchovy a je součástí specializace vědního oboru kinantropologie, který je v České republice známý jako aplikované pohybové aktivity (APA). V České republice je možné studovat tento obor na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (pod názvem „Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami“) a na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci na katedře Aplikovaných pohybových aktivit v rámci studijního programu Tělesná výchova a sport.[1] Zde je výše uvedené jednooborové studium systémově rozděleno do čtyř modulů (Aplikovaná tělesná výchova, speciální pedagogika, tělesná výchova a sport) v bakalářské i magisterské studijní etapě. Každý z těchto modulů je zakončen státní závěrečnou zkouškou, která je doplněna obhajobou závěrečné práce.

Absolvent aplikované tělesné výchovy po magisterském studiu může působit mimo jiného také jako učitel tělesné výchovy pro střední i základních školy všech typů, včetně tříd a škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky státní závěrečné zkoušce splňuje předpoklady také pro pozici speciální pedagog. Samozřejmostí je pak pozice vychovatel, pedagog volného času a další. Státní zkoušku na bakalářské i magisterské úrovni lze vykonat z tělesné výchovy, aplikované tělesné výchovy, speciální pedagogiky a pedagogické/učitelské způsobilosti.

Studijní obor Aplikované pohybové aktivity je v současné době již nabízen v bakalářské i magisterské etapě. Státní závěrečné zkoušky z pedagogické způsobilosti, aplikovaných pohybových aktivit, speciální pedagogiky a rekreologického základu nabízí možnost působit jako pedagog volného času ve všech typech organizací zaměřených na široké spektrum jedinců včetně osob se speciálními potřebami. Absolvent má možnost působit také jako vychovatel a pracovník v sociálních službách. Na magisterské úrovni se pak jedná o pozici poradce ve speciálně pedagogických centrech i jiných školských i neškolských organizacích.

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit[editovat | editovat zdroj]

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA) je národní organizací propagujících koncept APA v ČR. Jedná se o subjekt sdružující akademické pracovníky i odborníky z praxe, kteří rozvíjejí APA na všech úrovních. Organizace byla založena v roce 2009 a její sídlo je v Olomouci. Zakládajícími členy byli Ondřej Ješina, Hana Válková a Zbyněk Janečka. Prvním předsedou této organizace je Dan Kubík. Při své práci spolupracuje především s Fakultou tělesné kultury UP v Olomouci, Národním institutem dětí a mládeže, Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje, FTVS UK v Praze, Sportovním klubem vozíčkářů Praha (SKV), Střediskem rané péče Olomouc a řadou dalších.

Cílem sdružení je:[2]

 • Propagovat, podporovat, a koordinovat odborná šetření ve spojení s uplatněním do praxe a zkušenosti z oblasti aplikovaných pohybových aktivit (APA) v České republice i Evropě, a podporovat aplikace výzkumů v různých praktických oblastech: výchova a vzdělání, inkluze, trénink, rekreace, volný čas.
 • Zpřístupňovat informace a poznatky oblasti APA a praktické zkušenosti všem zainteresovaným jednotlivcům, organizacím či zařízením.
 • Podporovat národní i mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.

Orgány sdružení jsou valná hromada, výkonný výbor, revizní komise a odborná rada. Členem sdružení se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba starší 18 let a sdružení či jiná právnická osoba, která ctí stanovy, souhlasí s cíli a ostatními ustanoveními sdružení.

Česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit a seminář Integrace jiná cesta[editovat | editovat zdroj]

Zatím zřejmě nejdůležitějšími událostmi konanými v kontextu aplikovaných pohybových aktivit na území ČR byla konference EUCAPA 2006, která znovu nastartovala fungování Evropské federace aplikovaných pohybových aktivit, a především 1. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit v roce 2011. Tato konference z celonárodním dopadem završila symbolicky „dětská léta APA“ a oslavila prvních 20 let fungování (včetně několikaměsíčního období „gravidity“) aplikovaných pohybových aktivit jako akademické discipliny. Tato konference podobně jako seriál seminářů Integrace jiná cesta probíhá ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi[editovat | editovat zdroj]

Na základě výše uvedeného přechodu z dětských a mládežnických let mezi dospělé začala Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2010 vydávat odborný časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. Unikátnost tohoto časopisu spočívá (tak jako u celé akademické disciplíny) v propojení praktických článků a recenzovaných odborných studií. Od roku 2011 byl časopis významným způsobem oceněn (již po vydání pouze 2. čísla) zařazením do světové databáze odborných časopisů EBSCO. Tímto byl položen základní kámen k dalšímu rozšíření APA a rozvoji školských i neškolských organizací při jejich snahách o zlepšení kvality života osob se speciálními potřebami a naplnění oboustranného procesu pozitivního formování jedinců se zdravotním postižením i bez něj. I tento časopis je vydáván ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Výběr publikací v oblasti APA v ČR[editovat | editovat zdroj]

 • Janečka, Z., Ješina, O. et al. (2007). Vybrané outdoor aktivity jinak zrakově disponovaných osob v letní přírodě. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Ješina, O., Kudláček, M. et al. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Daďová, K., Čichoň, R., Švarcová, J., Potměšil, J. (2008). Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. Praha : Karolinum.
 • Ješina, O. (2007). Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Ješina, O., Janečka, Z. et al. (2008). Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Karásková, V., & Ješina, O. (2007). Pobyt dětí s lehkým mentálním postižením v letní přírodě. Olomouc: UP v Olomouci .
 • Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Kudláček, M., Ješina, O., Machová, I., & Truksová, M. (2008). Paralympijský školní den. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Kudláček, M., Ješina, O., Machová, I., & Válek, J. (2007). Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Válková, H. (2000). Skutečnost nebo fikce? Socializace mentálně postižených prostřednictvím pohybových aktivit. Olomouc: UP v Olomouci.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Katedra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci
 2. Centrum APA

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]