Wikipedie:Popiš památku/Pravidla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Info Často kladené dotazy Příklady Seznam památek Literatura Pravidla Ceny Výsledky soutěže

Toto jsou pravidla soutěže Popiš památku

1. Soutěž
 • 1.1. Organizátorem soutěže je spolek Wikimedia Česká republika (dále jen „Organizátor“). Přípravu a průběh soutěže určuje osoba nebo osoby, které k tomu Organizátor pověří. Vyhodnocení soutěže zajišťuje tříčlenná porota, kterou k tomu Organizátor pověří.
2. Cíl
 • 2.1. Cílem soutěže je obohacení české verze internetové encyklopedie Wikipedie (http://cs.wikipedia.org) o nové články o kulturních památkách České republiky.
3. Účast
 • 3.1. Soutěže se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba, která je schopna tvorby textu podle pravidel Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Wikipedie:Z%C3%A1vazn%C3%A1_pravidla) v českém jazyce na úrovni rodilého mluvčího, resp. úrovni, která umožní tvorbu kvalitního (tj. po obsahové a jazykové stránce), srozumitelného a souvislého textu (dále jen „Smysluplný text“). Porota soutěže si vyhrazuje právo vyloučit příspěvky, které jsou zjevně chybné, nesrozumitelné z jazykového nebo stylistického hlediska, netýkají se kulturních památek v České republice nebo jakýmkoliv způsobem narušují soutěž.
 • 3.2. Podmínkou účasti je, že účastník má založen, nebo si založí svůj vlastní uživatelský účet na české verzi projektu Wikipedie (cs.wikipedia.org) a uvede na sebe kontakt (například e-mail v rozhraní Wikipedie nebo na své uživatelské stránce - může ale zvolit i jiný použitelný kontakt). Podmínkou účasti není zveřejnění občanské identity (jméno, příjmení).
 • 3.4. Pro potřeby vyhodnocení soutěže porota zajišťuje dohledání všech příspěvků (tj. jednotlivých článků) účastníka soutěže.
4. Podmínky získání cen
 • 4.1. Pokud je účastník soutěže porotou navržen na získání ceny, porota jej o tom prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy informuje a až v tomto okamžiku požádá účastníka o poskytnutí jeho osobních identifikačních údajů (celé jméno, korespondenční adresa v České republice, nebo v zahraničí) a dále o poskytnutí souhlasu se zpracováním sdělených údajů.
 • 4.3. Pokud se nepodaří účastníka soutěže kontaktovat (tj. neuvedl na sebe kontakt, uvedl chybný kontakt, či nezareaguje minimálně 24h před předáváním cen) nebo účastník soutěže na požádání neposkytne všechny požadované údaje a souhlas podle odstavce 4.1, může být cena udělena jinému účastníku soutěže nebo může být neudělena.
 • 4.4. Porota smí osobní údaje poskytnuté na základě žádosti dle odstavce 4.1 uchovávat a použít pouze pro účely předání soutěžních cen. Zveřejnit z nich smí pouze jméno a přezdívku účastníka soutěže v rámci zveřejnění udělených cen. Na práva a povinnosti účastníka soutěže a Organizátora se ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů vztahují obecně závazné právní předpisy.
 • 4.5. Ceny v soutěži nesmí být uděleny členovi poroty ani osobám, které pověřil Organizátor realizací soutěže.
 • 4.6. Diskvalifikovat účastníka soutěže pro nesplnění podmínek lze pouze do vyhlášení cen, poté již nemůže být udělená cena odepřena ani odebrána. To se však nevztahuje na případ, kdy byla cena udělena na základě vědomě nepravdivého prohlášení účastníka soutěže.
 • 4.7. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit některé nebo veškeré ceny dle uvážení, a především je neudělit v případě popsaném v bodu 7.5.
5. Porota
 • 5.1. Organizátor zřizuje za účelem realizace soutěže tříčlennou porotu dle odstavce 1.1, jejímž úkolem je zajistit, zda-li soutěžící a případní vítězové dodrželi pravidla soutěže a soutěž vyhodnotit.
 • 5.2. Porotu jmenuje Organizátor z řad členů navržených spolkem Wikimedia Česká republika. Porotu tvoří Jaroslav Zastoupil, Jiří Sedláček a Josef Klamo. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů porotu v případě ohrožení průběhu soutěže změnit za jejího průběhu.
 • 5.3. O svém pracovním postupu rozhoduje porota dohodou.
6. Hodnocení
 • 6.1. Soutěžní příspěvky musí být v souladu s pravidly české verze Wikipedie.(https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Wikipedie:Z%C3%A1vazn%C3%A1_pravidla) Je možno použít informace nebo překlady částí textů z ostatních jazykových verzí Wikipedie, nesmí to však být na úkor jazykové kvality ani kvality referencí (zdrojování informací externími zdroji mimo Wikipedii). Články, do kterých účastníci soutěže přispívají, musí být psány encyklopedickým stylem (https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Encyklopedick%C3%BD_styl) a nesmí být propagační nebo reklamní povahy. Příspěvky vytvořené prostřednictvím automatizovaných robotických programů nebo šablonovitě (opakované vkládání prefabrikátu jednoho příspěvku, vždy upraveného pro konkrétní článek) mohou být na základě rozhodnutí poroty vyřazeny ze soutěže. Soutěžní příspěvky musí být o kulturních památkách v České republice, a to jen o těch, které do zahájení soutěže neměly na Wikipedii svůj článek, a které splňují požadavky encyklopedické významnosti (https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Encyklopedick%C3%A1_v%C3%BDznamnost) Památné kameny, krucifixy nebo kaple - není-li možné dokázat jejich encyklopedickou významnost - nemohou být považovány za témata soutěže.
 • 6.2. Za příspěvky, které jsou do soutěže přihlášeny, bude soutěžní porota udělovat soutěžní body.
 • 6.3. Hodnocení soutěže bude probíhat následující formou: Za každých 1000 bajtů Smysluplného textu bude udělen 1 soutěžní bod. Hodnoceny budou příspěvky v té podobě, ve které byly na Wikipedii uloženy. V souladu s bodem 6.2. těchto pravidel mohou být uplatněna i dodatečná hodnotící kritéria.
 • 6.4. Porota po skončení soutěže, nejdéle však do 60 dnů od uplynutí jejího skončení, zveřejní žebříček účastníků soutěže podle počtu bodů, který je rozhodující pro udělení cen. Ceny budou uděleny prvním třem soutěžícím z uvedeného žebříčku, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů.
7. Ceny
 • 7.1. Ceny uděluje porota podle postupů uvedených v § 4 a 6.
 • 7.2. Ceny pro soutěž zajišťuje Organizátor.
 • 7.3. Ceny budou předány na akci, kterou připraví Organizátor. Pokud se účastník soutěže akce nezúčastní, může požádat o zaslání ceny na svou korespondenční adresu na území České republiky na náklady Organizátora soutěže. Ceny, které si výherci nepřevezmou do 31. května 2018, popřípadě do téhož data nepožádají o zaslání ceny v souladu s předchozí větou, propadají.
 • 7.4. Organizátor může pověřit partnera soutěže přípravou slavnostního vyhlášení soutěže.
 • 7.5. Organizátor může ceny neudělit v případě, pokud bude počet účastníků soutěže příliš nízký (méně než 5) a pokud bude v rámci soutěže napsáno méně než 40 článků.
 • 7.6. Pokud účastník veřejně prohlásí nebo jinak sdělí, že nemá o cenu zájem, ačkoliv by mu měla být udělena, bude z pořadí vítězů vyškrtnut. Ceny budou potom uděleny následujícím účastníkům v pořadí dle hodnocení.
8. Komunikace
 • 8.1. Oficiální oznámení, zejména změny soutěžních pravidel a údajů v nich uvedených, rozhodnutí poroty a oficiální vyhlášení výsledků soutěže zveřejní Organizátor na stránce soutěže na české Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Popiš_památku a jejích podstránkách.
9. Změny pravidel
 • 9.1. Tato pravidla nabývají účinnosti od 15. 1. 2019. Organizátor může pravidla po této době změnit pouze z prokazatelně závažných důvodů a musí přitom dbát na to, aby byla v rámci soutěže zachována spravedlnost.
 • 9.2. Organizátor nemůže po vyhlášení soutěže zkrátit ani prodloužit dobu pro přihlášení jednotlivých příspěvků do soutěže (tj. od kdy do kdy se „soutěží“).