Wikipedie:Popiš památku/Pravidla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Info Často kladené dotazy Příklady Seznam památek Literatura Pravidla Ceny Výsledky soutěže O soutěži

Toto jsou pravidla 6. ročníku soutěže Popiš památku, který se koná od 15. ledna do 28. února 2023.

1. Soutěž
 • 1.1. Organizátorem soutěže je spolek Wikimedia Česká republika (dále jen „Organizátor“). Přípravu a průběh soutěže určuje osoba nebo osoby, které k tomu Organizátor pověří. Vyhodnocení soutěže zajišťuje tříčlenná porota, kterou k tomu Organizátor pověří.
2. Cíl
3. Účast
 • 3.1. Soutěže se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba, která je schopna tvorby textu podle pravidel, resp. doporučení Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Wikipedie:Z%C3%A1vazn%C3%A1_pravidla) v českém jazyce na úrovni rodilého mluvčího, resp. úrovni, která umožní tvorbu kvalitního (tj. po obsahové a jazykové stránce), srozumitelného a souvislého textu (dále jen „Smysluplný text“). Porota soutěže si vyhrazuje právo vyloučit příspěvky, které jsou zjevně chybné, nesrozumitelné z jazykového nebo stylistického hlediska, netýkají se kulturních památek v České republice, Slovenské republice a ostatních nebo jakýmkoliv způsobem narušují soutěž.
 • 3.2. Podmínkou účasti je, že účastník má založen, nebo si založí svůj vlastní uživatelský účet na české verzi projektu Wikipedie (cs.wikipedia.org), uvede na sebe kontakt (například e-mail v rozhraní Wikipedie nebo na své uživatelské stránce – může ale zvolit i jiný použitelný kontakt). Podmínkou účasti není zveřejnění občanské identity (jméno, příjmení).
 • 3.3. Účastníci se do soutěže přihlásí skrze tzv. rozhraní Fountain v příslušném editatonu: https://fountain.toolforge.org/editathons/pop6
 • 3.4. Pro potřeby vyhodnocení soutěže porota zajišťuje dohledání všech příspěvků (tj. jednotlivých článků) účastníka soutěže.
 • 3.5. Soutěž se koná v době od 15. ledna 2023 do 28. února (včetně) 2023 SEČ tak, jak je uvedeno na stránce editatonu fountain.
4. Podmínky získání cen
 • 4.1. Pokud je účastník soutěže porotou navržen na získání ceny, porota jej o tom prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy informuje a až v tomto okamžiku požádá účastníka o poskytnutí jeho osobních identifikačních údajů (celé jméno, korespondenční adresa v České republice, nebo v zahraničí) a dále o poskytnutí souhlasu se zpracováním sdělených údajů.
 • 4.3. Pokud se nepodaří účastníka soutěže kontaktovat (tj. neuvedl na sebe kontakt, uvedl chybný kontakt, či nezareaguje minimálně 24 h před předáváním cen) nebo účastník soutěže na požádání neposkytne všechny požadované údaje a souhlas podle odstavce 4.1, může být cena udělena jinému účastníku soutěže nebo může být neudělena.
 • 4.4. Porota smí osobní údaje poskytnuté na základě žádosti dle odstavce 4.1 uchovávat a použít pouze pro účely předání soutěžních cen. Zveřejnit z nich smí pouze jméno a přezdívku účastníka soutěže v rámci zveřejnění udělených cen. Na práva a povinnosti účastníka soutěže a Organizátora se ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů vztahují obecně závazné právní předpisy.
 • 4.5. Ceny v soutěži nesmí být uděleny členovi poroty ani osobám, které pověřil Organizátor realizací soutěže.
 • 4.6. Diskvalifikovat účastníka soutěže pro nesplnění podmínek lze pouze do vyhlášení cen, poté již nemůže být udělená cena odepřena ani odebrána.
 • 4.7. Účastník je diskvalifikován při závažném porušení pravidel Wikipedie, např. porušení autorských práv. Diskvalifikací účastník přestává být účasten soutěže a jeho příspěvky nebudou hodnoceny. V odůvodněných případech může být vyřazen i individuální článek a účastník vyřazen nebude.
 • 4.8. Provedení diskvalifikace a případné vyřazení individuálního článku ze soutěže přísluší soutěžní porotě. Ustanovení uvedená v bodě 4.7. se nevztahují na případ, kdy byla cena udělena na základě vědomě nepravdivého prohlášení účastníka soutěže.
 • 4.9. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit některé nebo veškeré ceny dle uvážení, a především je neudělit v případě popsaném v bodu 7.5.
5. Porota
 • 5.1. Organizátor zřizuje za účelem realizace soutěže tříčlennou porotu dle odstavce 1.1, jejímž úkolem je zajistit, zda-li soutěžící a případní vítězové dodrželi pravidla soutěže a soutěž vyhodnotit.
 • 5.2. Porotu jmenuje Organizátor z řad členů navržených spolkem Wikimedia Česká republika. Porotu tvoří Frettie, Jan Spousta a KKDAII. Organizátor si vyhrazuje právo složení poroty ze závažných důvodů v případě ohrožení průběhu soutěže změnit za jejího průběhu.
 • 5.3. O svém pracovním postupu rozhoduje porota dohodou.
6. Hodnocení
 • 6.1. Soutěžní příspěvky musí být v souladu s pravidly české verze Wikipedie.(https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Wikipedie:Z%C3%A1vazn%C3%A1_pravidla) Je možno použít informace nebo překlady částí textů z ostatních jazykových verzí Wikipedie, nesmí to však být na úkor jazykové kvality ani kvality referencí (zdrojování informací externími zdroji mimo Wikipedii). Články, do kterých účastníci soutěže přispívají, musí být psány encyklopedickým stylem (https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Encyklopedick%C3%BD_styl) a nesmí být propagační nebo reklamní povahy. Soutěžní příspěvky musí být o kulturních památkách, a to:
  • 6.1.a.: v České republice, a to jen o těch, které do zahájení soutěže neměly na Wikipedii svůj článek, a které splňují požadavky encyklopedické významnosti (https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Encyklopedick%C3%A1_v%C3%BDznamnost) Památné kameny, krucifixy nebo kaple – není-li možné dokázat jejich encyklopedickou významnost – nemohou být považovány za témata soutěže. Památky, které jsou předmětem soutěže, je možné dohledat v příslušných seznamech nebo mapách.
  • 6.1.b.: v Slovenské republice, a to jen o těch, které do zahájení soutěže neměly na Wikipedii svůj článek, a které splňují požadavky encyklopedické významnosti (https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Encyklopedick%C3%A1_v%C3%BDznamnost) Památné kameny, krucifixy nebo kaple – není-li možné dokázat jejich encyklopedickou významnost – nemohou být považovány za témata soutěže.
  • 6.1.c.: Ostatních, tedy kulturních památek nebo jejich ekvivalentů mimo území České republiky a Slovenské republiky, jejichž podoba je sestavena zvláštním seznamem, uvedeným na stránce Wikipedie:Popiš památku/Mezinárodní památky. Platná je podoba seznamu k okamžiku zahájení soutěže.
 • 6.2. Za příspěvky, které jsou do soutěže přihlášeny, bude soutěžní porota udělovat soutěžní body.
 • 6.3. Hodnocení soutěže bude pro 1. až 3. místo soutěže probíhat následující formou: Za každých 1000 bajtů Smysluplného textu bude udělen 1 soutěžní bod. Hodnoceny budou příspěvky v té podobě, ve které byly na Wikipedii uloženy. V souladu s bodem 6.2. těchto pravidel mohou být uplatněna i dodatečná hodnotící kritéria.
 • 6.4 Hodnocení soutěže bude pro 8. až 10. místo soutěže probíhat následující formou: Za každých 1000 bajtů Smysluplného textu bude udělen 1 soutěžní bod pouze tomu účastníkovi soutěže, který se zaregistroval na Wikipedii nebo jiného projektu nadace Wikimedia Foundation v době od 1. prosince 2022 nebo i při průběhu soutěže (dále jen „Nováček“). Byl-li by na základě tohoto postupu vítěz shodný s vítězem na 1., 2., 3., 4., 5., 6. nebo 7 místě soutěže, bude příslušná nováčkovská cena udělena dalšímu Nováčkovi v pořadí.
 • 6.5. Porota po skončení soutěže, nejdéle však do 60 dnů od uplynutí jejího skončení, zveřejní žebříček účastníků soutěže podle počtu bodů, který je rozhodující pro udělení cen. Ceny budou uděleny prvním sedmi soutěžícím z uvedeného žebříčku, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů a prvním třem Nováčkům, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů dle odst. 6.4.
 • 6.6. Předběžné výsledky hodnocení budou zveřejněny na stránce https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Popiš_památku/Výsledky_soutěže v dostatečném předstihu před předáním cen, aby mohly být podány případné námitky.
 • 6.7. Vzorové pořadí vítězů je tedy v následující podobě:
  • 1. místo – 1. účastník, který měl největší počet bajtů ve Smysluplném textu
  • 2. místo – 2. účastník, který měl druhý největší počet bajtů ve Smysluplném textu
  • 3. místo – 3. účastník, který měl třetí největší počet bajtů ve Smysluplném textu
  • 4. místo – 4. účastník, který měl třetí největší počet bajtů ve Smysluplném textu
  • 5. místo – 5. účastník, který měl třetí největší počet bajtů ve Smysluplném textu
  • 6. místo – 6. účastník, který měl třetí největší počet bajtů ve Smysluplném textu
  • 7. místo – 7. účastník, který měl třetí největší počet bajtů ve Smysluplném textu
  • 1. Nováček, který měl největší počet bajtů ve Smysluplném textu (není-li již ohodnocen v místech 1–7)
  • 2. Nováček, který měl největší počet bajtů ve Smysluplném textu (není-li již ohodnocen v místech 1–7)
  • 3. Nováček, který měl největší počet bajtů ve Smysluplném textu (není-li již ohodnocen v místech 1–7)
7. Ceny
 • 7.1. Ceny uděluje porota podle postupů uvedených v § 4 a 6.
 • 7.2. Ceny pro soutěž zajišťuje Organizátor.
 • 7.3. Ceny budou předány na akci, kterou připraví Organizátor. Pokud se účastník soutěže akce nezúčastní, může požádat o zaslání ceny na svou korespondenční adresu na území České republiky na náklady Organizátora soutěže. Ceny, které si výherci nepřevezmou do 31. května 2023, popřípadě do téhož data nepožádají o zaslání ceny v souladu s předchozí větou, propadají. Pokud nebude Organizátor schopen uskutečnit uvedenou akci, ceny po dohodě s účastníky zašle.
 • 7.4. Organizátor může pověřit partnera soutěže přípravou slavnostního vyhlášení soutěže.
 • 7.5. Organizátor může ceny neudělit v případě, pokud bude počet účastníků soutěže příliš nízký (méně než 5) a pokud bude v rámci soutěže napsáno méně než 40 článků.
 • 7.6. Pokud účastník veřejně prohlásí nebo jinak sdělí, že nemá o cenu zájem, ačkoliv by mu měla být udělena, bude z pořadí vítězů vyškrtnut. Ceny budou potom uděleny následujícím účastníkům v pořadí dle hodnocení. Toto lze uplatnit pouze u cen pro účastníky (1.–7. místo) a u cen pro nováčky, nikoliv však pro obě pořadí zároveň.
8. Komunikace
 • 8.1. Oficiální oznámení, zejména změny soutěžních pravidel a údajů v nich uvedených, rozhodnutí poroty a oficiální vyhlášení výsledků soutěže zveřejní Organizátor na stránce soutěže na české Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Popiš_památku a jejích podstránkách. Další komunikace k soutěži, především popularizace soutěže, může proběhnout jinými kanály, kterými disponuje Organizátor, nebo partner soutěže.
9. Změny pravidel
 • 9.1. Tato pravidla nabývají účinnosti od 15. 1. 2023. Organizátor může pravidla po této době změnit pouze z prokazatelně závažných důvodů a musí přitom dbát na to, aby byla v rámci soutěže zachována spravedlnost.
 • 9.2. Organizátor nemůže po vyhlášení soutěže zkrátit ani prodloužit dobu pro přihlášení jednotlivých příspěvků do soutěže (tj. od kdy do kdy se „soutěží“).