Rozhodnutí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Další významy jsou uvedeny v článku Rozhodnutí (rozcestník).

Rozhodnutí je externí individuální právní akt, kterým se zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.[1] Rozhodnutí je vždy výsledkem aplikace práva, a to buď v oblasti hmotněprávní, nebo procesní.

Základními vlastnostmi rozhodnutí jsou jeho právní moc a vykonatelnost. Jde-li o rozhodnutí ve věci samé, označuje se jako meritorní, jinak se rozhoduje o procesních otázkách. Dle svých účinků se meritorní rozhodnutí dělí na:[2][3][4]

 1. konstitutivní: rozhodnutím se právní vztah zakládá, mění nebo ruší (účinky takového rozhodnutí nastávají ex nunc – od nynějška).
 2. deklaratorní: rozhodnutím se autoritativně prohlašuje, že zde už nějaký právní vztah je, či není (účinky nastávají ex tunc – od počátku).

Náležitosti rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Téměř každé rozhodnutí by mělo obsahovat tyto základní náležitosti:[5][6][7]

 • záhlaví – označení rozhodujícího orgánu a označení věci, ve které je rozhodováno
 • výrok (enunciát) – rozhodnutí v užším slova smyslu
 • odůvodnění – obsahuje popis skutkového stavu, vyjádření účastníků řízení, rekapitulaci případného dokazování a zdůvodnění posouzení právního stavu věci
 • poučení o možnosti podat opravný prostředek
 • datum a místo vydání rozhodnutí

Formy rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

V České republice existuje vícero forem rozhodnutí. Základním dělením je, zda je vydal soud (moc soudní), nebo správní orgán (moc výkonná). Základní formou rozhodnutí obecných soudů ve věci samé je rozsudek, zatímco Ústavní soud rozhoduje nálezem, především procesní otázky jsou pak rozhodovány usnesením. Zvláštními druhy rozhodnutí je v civilním soudnictví platební rozkaz a v trestní justici trestní příkaz, které mohou mít stejné účinky jako rozsudek, ale jen tehdy, jestliže je druhá strana akceptuje. Při vynucování rozhodnutí se lze setkat s exekučním příkazem a v určitých soukromoprávních otázkách může soudní rozhodnutí nahradit rozhodčí nález.

Správní rozhodnutí ve věci samé nemá speciální název, ledaže tak stanoví zvláštní zákon (např. v daňovém řízení se vydává platební výměr). Procesní otázky jsou také řešeny usnesením a podobně jako u soudů je zde zvláštním rozhodnutím ukládající ve zkráceném řízení povinnost příkaz. Uloženou pokutu je možné vyznačit v pokutovém bloku a jestliže správní orgán plně vyhoví žádosti, místo samotného rozhodnutí vydá doklad o přiznaném oprávnění. Rozhodnutími naopak nejsou různá vyjádření, osvědčení nebo opatření obecné povahy.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).
 2. WINTEROVÁ, Alena, a kol. Civilní právo procesní. 5. vyd. Praha : Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-726-3. S. 290–292.  
 3. HENDRYCH, Dušan, a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7179-254-3. S. 195–196.  
 4. ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef, a kol. Trestní právo procesní. 4. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-496-4. S. 421.  
 5. § 157 a 169 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
 6. § 120 a 134 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
 7. § 68 a 69 správního řádu.