Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rámcové vzdělávací programy (RVP) jsou kurikulární dokumenty závazně vymezující oblasti vzdělávání na určité úrovni vzdělávacího stupně.[1] Vzdělávací systém se pak standardně v rámci RVP rozděluje do kategorií: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, vyšší odborné a jiné vzdělávání.[2] Účelem rámcových vzdělávacích programů je vymezení oblastí vzdělávání a jsou tak pramenem pro vytvoření školního vzdělávacího programu (ŠVP) dané školy, která si jej zpracovává sama.[1] Oba typy dokumentů jsou volně přístupné pedagogické i laické veřejnosti.

Pro oblast středního vzdělávání se tyto RVP dělí na kategorie pro gymnázia a střední odborné školy. Tyto základní kategorie mají své vlastní podkategorie pojící se již ke konkrétnímu modelu školy.

RVP pro gymnaziální vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Pro gymnaziální vzdělávání jsou vydány tři samostatné rámcové vzdělávací programy, které gymnaziální vzdělávání diferencují. Všechny tyto tři programy vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dnes Národní ústav pro vzdělávání) a jedná se o Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) z roku 2007[3], Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP) z roku 2007 [4] a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG) s aktuální vydanou verzí z roku 2015.[5]

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G)[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument jako všechny následující je určen jako závazný základ pro individuální zpracování ŠVP (Školní vzdělávací program) čtyřletých gymnázií a vyššího stupně víceletých gymnázií. RVP G tedy vymezuje základní vzdělávací úroveň studentů  čtyřletých gymnázií a vyššího stupně víceletých gymnázií, udává úroveň klíčových kompetencí, kterých by měli jejich studenti dosáhnout a vymezuje také vzdělávací obsah (očekávané výstupy a učivo).[3]

Obsah tohoto programu je určený pro tvorbu ŠVP vyššího stupně víceletých gymnázií, tvorba ŠVP nižšího stupně gymnázií je stále podřízena RVP pro základní vzdělávání.[3]

Pojetí vzdělávání z pohledu RVP G má podobu rozvoje klíčových kompetencí žáka, vést k všeobecnému přehledu a v neposlední řadě také má žáka připravit pro další vzdělávání terciárního stupně vzdělávacího systému, jako je vysokoškolské studium. Také by žák měl být připraven pro profesní specializaci a občanský život.

"Gymnázium má vytvářet náročné a motivující studijní prostředí, v němž žáci musí mít dostatek příležitostí osvojit si stanovenou úroveň klíčových kompetencí,..."[3] Takovýmto způsobem se RVP G snaží docílit zejména rozvoje klíčových kompetencí žáka v jeho obsahově široce zaměřené studijní dráze žáka státního gymnázia. To tento program rozvíjí i dále vyjádřením, že podstatou a cílem vzdělávání na vyšším stupni gymnázia není předání co nejširšího objemu informací, ale naučit žáka s informacemi pracovat, vyhodnocovat je a třídit je do uceleného logického celku. Také by žák měl být motivován k tomu, aby své znalosti a dovednosti sám nadále rozvíjel.[3]

Klíčové kompetence[editovat | editovat zdroj]

Klíčové kompetence jsou v tomto dokumentu rozděleny do následujících kategorií.[3]

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikační
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanská
 • kompetence k podnikavosti

Vzdělávací oblasti[editovat | editovat zdroj]

Výuka žáka se pak dělí do vzdělávacích oblastí pokrývajících všechna témata výuky obsažených v průběhu jeho středního vzdělávání. RVP G vymezuje osm těchto oblastí.[3]

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Matematika a její aplikace
 • Člověk a příroda
 • Člověk a společnost
 • Člověk a svět práce
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Informatika a informační a komunikační technologie

Průřezová témata[editovat | editovat zdroj]

Dále pak RVP G uvádí kapitolu "Průřezová témata". Tato témata vsazená do výuky mají být jednoznačně aktuální a smysl jejich zařazení do výuky má mít vliv na postoje žáků, jejich hodnotový systém a jednání. Jedná se o pokračování podpory osobnostního rozvoje, který mají ovlivňovat průřezová témata základního vzdělávání a střední vzdělávání by v této podpoře mělo pokračovat a navazovat.[3]

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP)[editovat | editovat zdroj]

Tento dokument je určený opět pro tvorbu ŠVP, tentokrát pro čtyřletá gymnázia se sportovní přípravou a vyšší stupeň víceletých gymnázií se sportovní přípravou. Stejně jako u RVP G se nižší stupeň gymnázií se sportovní přípravou řídí Rámcovým vzdělávacím program pro základní vzdělávání, jelikož se stále jedná o povinnou školní docházku.[4]

Specializace RVP GSP[editovat | editovat zdroj]

Na rozdíl od RVP G obsahuje RVP GSP princip spojení gymnaziální výuky se sportovním tréninkem pro rozvoj intelektu i sportovního nadání žáka. Navíc však vyjadřuje, že absolvent gymnázia se sportovní přípravou by měl mít sportovní výkonnost a zkušenosti z tréninku a soutěží dostatečně vysokou pro pokračování ve sportovní činnosti na vysoké úrovni, " včetně reprezentace České republiky."[4]

Obsah zbytku vzdělávacího programu se shoduje s RVP G v oblasti klíčových kompetencí i vzdělávacích oblasti, kde se navíc uvádí dvě další oblasti a to "Tělesná výchova" a "Sportovní trénink". I témata průřezová jsou v tomto programu obsažena a opět navazují na snahu rozvoje osobnosti obsažené v průřezových tématech RVP pro základní vzdělávání.[4]

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG)[editovat | editovat zdroj]

Posledním z rámcových vzdělávacích programů pro gymnaziální vzdělávání je program pro dvojjazyčná gymnázia. Z předešlých programů je nejmladší, aktuální verze vyšla roku 2015, a ta vychází z pilotní verze platné od 1. 9. 2009. [5]

Charakteristika RVP DG ve srovnání s RVP G a RVP GSP[editovat | editovat zdroj]

Na rozdíl od předchozích dvou dokumentů je RVP DG určeno k tvorbě ŠVP nižšího i vyššího stupně dvojjazyčného gymnázia a vymezuje základní vzdělávací a jazykovou úroveň absolventů dvojjazyčných gymnázií. Vymezuje obsah vzdělávání, který bude vyučován v českém i cizím jazyce a pro mimořádně nadané žáky nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, pokud budou zajištěny individuální podmínky ke vzdělávání žáka. Možnost modifikace obsahu vzdělávání umožňují i předešlé dokumenty, však bez dodatku podmínky, že musí být zajištěny individuální podmínky žáka mimořádně nadaného nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.[5]

Specializace RVP DG[editovat | editovat zdroj]

Tento rámcový vzdělávací program je vytvořený pro dvojjazyčné třídy, které vznikly na základě mezivládních dohod nebo ve spolupráci se zahraničním partnerem za dodržení platných vyhlášek, nařízení a souhlasem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Hlavní odlišující cíl od prostředí výhradně českého gymnaziálního vzdělávání je dosažení "nadstandardních jazykových kompetencí žáků v příslušném cizím jazyce,..." .[5] Účastníkem takového vzdělávání může být žák u kterého je prokázaná předchozí alespoň tříletá zkušenost s výukou v daném cizím jazyce, dále je pak nutné splnit právní podmínky dané školy a RVP DG.[5]

Druhý vzdělávací jazyk podle RVP DG může být angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo italština.[5]

Cíle RVP DG[editovat | editovat zdroj]

Jedním z cílů, které má takové vzdělávání plnit je rozvoj klíčových kompetencí. To je shodné pro všechny gymnaziální rámcové programy, dále jsou shodné i vzdělávací oblasti výuky popsané v RVP DG a RVP G.[5]

Průřezová témata[editovat | editovat zdroj]

I v tomto programu nechybějí průřezová témata, která všechna musí být zakomponována do ŠVP dané školy v podobě projektů, seminářů, kurzů, besed, nebo jako samostatný vyučovací předmět, přičemž se uvedené způsoby mohou navzájem kombinovat. Konkrétně se jedná o následující témata.[5]

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova
 • Mediální výchova

Způsob ukončení studia[editovat | editovat zdroj]

Způsob ukončení studia je zkouška z cizího jazyka na úrovni alespoň C1 podle SERRJ (Společný evropský referenční rámec pro jazyky), dále zkouška minimálně z jednoho nejazykového předmětu, který byl vyučován v cizím jazyce a bude zkoušen v onom cizím jazyce. Druhou částí je státní maturitní zkouška, ta ale může být ovlivněna způsobem maturitního zkoušení partnerské země, která se podílí na vzniku dvojjazyčného gymnázia.[5]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Národní ústav pro vzdělávání - oficiální web Národního ústavu pro vzdělávání
 • MŠMT - oficiální web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • SERRJ - odkaz na web MŠMT pojednávající o Společném evropském referenčním rámci pro jazyky, kde je možné si stáhnout dokument SERRJ ve formátu pdf

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Zákon /2004 Sb., Školský zákon: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. In: Sbírka zákonů. 10. 10. 2010, roč. 2004. ISSN 1211-1244 Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 2. WWW.QCM.CZ, QCM s.r.o.,. Rámcové vzdělávací programy, Národní ústav pro vzdělávání. www.nuv.cz [online]. [cit. 2017-11-13]. Dostupné online. (česky) 
 3. a b c d e f g h Rámcový vzdělávací program pro gymnázia : RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze 100 s. s. Dostupné online. ISBN 9788087000113. 
 4. a b c d Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou : RVP GSP. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický 103 s. s. Dostupné online. ISBN 9788087000120. 
 5. a b c d e f g h i Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG) [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [cit. 2017-11-13]. Dostupné online.