Přeskočit na obsah

Pojistná smlouva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ukázka pojistné smlouvy z roku 1786

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout pojistníkovi nebo třetí osobě ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Obsah pojistné smlouvy[editovat | editovat zdroj]

Pojistná smlouva je právní dokument, na základě kterého vzniká smluvní vztah a má především blíže specifikovat:

 • Smluvní strany – pojistitele /pojišťovnu/ a pojistníka /plátce pojistného/
 • Druh pojištění – životní, majetkové, odpovědnostní atd.
 • Pojištěného či oprávněnou osobu – v čí prospěch se pojištění uzavírá
 • Rozsah pojištění – co je pojištěno a na jaká rizika 
 • Výši pojistné částky – na jakou hodnotu se pojištění sjednává.
 • Výši pojistného a jeho splatnost
 • Počátek a konec pojištění – pojistnou dobu

Pojistná smlouva[1], Všeobecné pojistné podmínky a případná Smluvní ujednání musí být v souladu s vyšší právní normou, kterou je Zákon o pojišťovnictví a Občanský zákoník.

Právní úprava[editovat | editovat zdroj]

Pojistná smlouva je upravena zejména občanským zákoníkem (§ 2758 – § 2872). Některé vztahy účastníků pojištění pak upravují také zvláštní předpisy, jako je např. zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pojistné vztahy účastníků pojištění uzavřeného mezi 1. 1. 2005 – 31. 12. 2013 se řídí zákonem o pojistné smlouvě. Pojistné vztahy účastníků pojištění uzavřeného před 1. 1. 2005 se řídí ustanoveními části osmé hlavy patnácté starého občanského zákoníku (§ 788–828).

Forma smlouvy[editovat | editovat zdroj]

Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, s výjimkou případů, kdy zakládá pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok (krátkodobé pojištění).[2]

Pojistka[editovat | editovat zdroj]

Jako potvrzení o uzavření smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku. Byla-li smlouva uzavřena v písemné formě, uvede pojistitel v pojistce alespoň:[3]

 • číslo smlouvy,
 • určení pojistitele a pojistníka,
 • určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena,
 • pojistnou událost a pojistné nebezpečí,
 • výši pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné či jednorázové,
 • pojistnou dobu.

Nebyla-li smlouva uzavřena písemně, obsahuje pojistka dále ještě:

 • případná odchylná ujednání od pojistných podmínek,
 • bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu.

Pojistné podmínky[editovat | editovat zdroj]

Pojistné podmínky vymezí zpravidla podrobnosti o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.[4]

Vznik pojistné smlouvy[editovat | editovat zdroj]

K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby nabídka byla přijat ve lhůtě, kterou navrhovatel určil, a neurčil-li ji, do 1 měsíce ode dne, kdy osoba, které byl návrh určen, tento závazek obdržela (je-li podmínkou uzavření pojistné smlouvy lékařská prohlídka, pak tato lhůta činí 2 měsíce). Nabídku pojistitele může pojistník přijmout i včasným zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce.[5]

Základní práva a povinnosti účastníků[editovat | editovat zdroj]

Pojistitel má:

 • povinnost poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, a to do 15 dnů po skončení likvidace pojistné události, není-li splatnost pojistného plnění sjednána jinak;[6]
 • povinnost vydat pojistníkovi pojistku (v případě její ztráty i druhopis pojistky);[7]
 • sdělit pojistníkovi na jeho žádost zásady pro stanovení výše pojistného;[8]
 • právo v zákonem přípustných případech[9] upravit výši běžného pojistného na další pojistné období a současně povinnost toto sdělit pojistníkovi nejpozději 2 měsíce před splatností;
 • právo započíst dlužné částky pojistného proti pojistnému plnění;[10]
 • povinnost přijmout pojistné i od pojistníkova zástavního věřitele, od oprávněné osoby nebo od pojištěného;[11]
 • povinnost při jednání o uzavření smlouvy odpovědět zájemci o pojištění nebo při jednání o změně smlouvy odpovědět pojistníkovi na písemné dotazy týkající se pojištění pravdivě a úplně;[12]
 • upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalost mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, musí-li si jí být pojistitel při uzavírání smlouvy vědom;[12]
 • povinnost v průběhu pojistné doby úměrně snížit pojistné, jestliže se riziko podstatně sníží (neplatí ve většině pojištění osob);[13]
 • právo navrhnout novou výši pojistného či vypovědět smlouvu, jestliže se pojistné riziko zvýší a pojistitel prokáže, že by smlouvu uzavřel za jiných podmínek nebo že by ji neuzavřel, pokud by zvýšené riziko existovalo již při uzavírání smlouvy, a to do jednoho měsíce od oznámení změny rizika (neplatí ve většině pojištění osob);[14]
 • povinnost zahájit likvidaci bez zbytečného odkladu po oznámení události;[15]
 • povinnost ukončit likvidaci do 3 měsíců od nahlášení nebo sdělit důvody, pro které nelze likvidaci ukončit, a poskytnout přiměřenou zálohu (neplatí v případě zdržení z viny protistrany).[6]

Pojistník má:

 • povinnost platit pojistné;
 • právo na pojistné plnění pouze pokud má k jeho přijetí souhlas od pojištěného;[16]
 • při jednání o pojištění nebo při jednání o změně smlouvy zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek;[17]
 • povinnost bez pojistitelova souhlasu nečinit nic, co zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až dodatečně, že se tohoto dopustil nebo že se pojistné nebezpečí zvýšilo nezávisle na jeho vůli, bez zbytečného odkladu to oznámit pojistiteli;[18]
 • vznikne-li vícenásobné pojištění, oznámit to bez zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení uvést další pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách;[19]
 • povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit pojistnou událost, podat mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, předložit pojistiteli potřebné doklady a postupovat způsobem ujednaným ve smlouvě;[20]
 • povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit zvýšení pojistného rizika.[18]

Následky porušení povinností[editovat | editovat zdroj]

Poruší-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností, následkem čehož bylo stanoveno nižší pojistné nebo porušení povinností mělo podstatný vliv na vznik, průběh nebo rozsah pojistné události, může pojistitel úměrně snížit pojistné plnění.[21]

Pojistitel může odmítnout plnění ze smlouvy, byla-li příčinou pojistné události skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události, kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti k pravdivým sdělením a pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek.[22]

Zánik pojištění[editovat | editovat zdroj]

 1. Uplynutím pojistné doby – Obvykle bývá sjednávána tzv. automatická prolongace – pojištění se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, pokud některá ze stran smlouvy 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem.[23]
 2. Nezaplacením pojistného – Pojištění končí po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v zaslané upomínce (nejméně 1 měsíc).[24]
 3. Vzájemnou dohodou
 4. Výpovědí – Pojištění může vypovědět pojistník i pojistitel ke konci pojistného období a to 6 týdnů předem (pojistitel takto nemůže vypovědět životní pojištění), nebo do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, anebo do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události (pojistitel takto nemůže vypovědět životní pojištění).[25] Pojistitel může smlouvu vypovědět v průběhu pojistné doby také při zvýšení pojistného rizika (viz výše – práva a povinnosti pojistitele). Pojistník může smlouvu vypovědět při převodu pojistného kmene na jiného pojistitele.[26]
 5. Odstoupením – Pojistník i pojistitel mohou od smlouvy odstoupit, jestliže při sjednávání pojistné smlouvy byly písemné dotazy zodpovězeny druhou stranou nepravdivě nebo neúplně.[27] Pojistník může odstoupit do 14 dnů (do 30 dnů u životního pojištění) od pojistné smlouvy uzavřené na dálku, např. po internetu nebo telefonu (neplatí pro cestovní pojištění kratší než 1 měsíc).[28]
 6. Zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, smrtí pojištěné osoby, zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, odmítnutím pojistného plnění.[29]

Vymezení použitých pojmů[editovat | editovat zdroj]

 • nahodilá událost – skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda nebo kdy v době trvání pojištění nastane
 • pojistná událost – nahodilá událost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik pojistitele poskytnou
 • pojistné plnění – částka, která je vyplacena v případě pojistné události
 • pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno
 • pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost (pojišťovna)
 • pojistník – osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu
 • pojištěný – osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje
 • oprávněná osoba – osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění
 • pojistné nebezpečí – možná příčina vzniku pojistné události
 • pojistné riziko – míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím
 • pojistné – úplata za pojištění
 • běžné pojistné – pojistné stanovené za časové období dohodnuté v pojistné smlouvě (pojistné období)
 • jednorázové pojistné – pojistné stanovené na celou dobu,na které bylo pojištění sjednáno
 • likvidace pojistné události – šetření pojistitele nutné k zjištění rozsahu plnit

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. WEIKERT, Vladko. Slovník pojmů [online]. [cit. 2018-01-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-12. 
 2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), § 2758. [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.
 3. § 2777 OZ
 4. § 2774 OZ
 5. § 2759 OZ
 6. a b § 2798 OZ
 7. § 2775 OZ
 8. § 2783 OZ
 9. § 2785 - 2786 OZ
 10. § 2787 OZ
 11. § 2784 OZ
 12. a b § 2789 OZ
 13. § 2794 - § 2795 OZ
 14. § 2791 - § 2795 OZ
 15. § 2797 OZ
 16. § 2767 OZ
 17. § 2788 OZ
 18. a b § 2790 OZ
 19. § 2818 OZ
 20. § 2796 OZ
 21. § 2800 OZ
 22. § 2809 OZ
 23. § 2803 OZ
 24. § 2804 OZ
 25. § 2805 OZ
 26. § 2806 OZ
 27. § 2808 odst. 1 OZ
 28. § 2808 odst. 3-4 OZ
 29. § 2810 OZ

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]