Pakt starostů a primátorů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pakt starostů a primátorů je výrazná evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují.[1] Signatáři Paktu se zavazují ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 %.

Po přijetí klimaticko-energetického balíčku Evropské unie v roce 2008 Evropská komise zahájila iniciativu Pakt starostů a primátorů, aby ocenila a podpořila úsilí orgánů místní správy spojené s prováděním strategií udržitelné energie.

Pakt starostů a primátorů orgány Evropské unie vzhledem k jeho jedinečnosti – jedná se o jediné hnutí tohoto druhu, prostřednictvím něhož se mobilizují místní a regionální činitelé k plnění cílů Evropské unie – představují jako výjimečný model správy na několika úrovních.[2]

Signatáři Paktu starostů a primátorů[editovat | editovat zdroj]

Signatáři Paktu starostů a primátorů se mohou stát evropské orgány místní samosprávy všech velikostí, od vesniček po hlavní města a velké metropolitní oblasti.[3]

Velkoměsta, města a jiné městské oblasti mají klíčovou úlohu při zmírňování změny klimatu (mitigace), protože spotřebovávají tři čtvrtiny energie, která se vyrábí v Evropské unii, a mají podobný podíl emisí CO2. Orgány místní samosprávy mají také ideální postavení k tomu, aby měnily chování občanů a zabývaly se komplexně klimatickými a energetickými tématy, zejména prostřednictvím slaďování veřejných a soukromých zájmů a integrace otázek udržitelné energie do celkových cílů místního rozvoje.

Přistoupení k Paktu starostů a primátorů představuje pro orgány místní samosprávy příležitost rozvíjet snahy o snižování emisí CO2 na jejich území, využívat evropské podpory a poznatky a vyměňovat si zkušenosti s jejich evropskými protějšky.

Formální závazky[editovat | editovat zdroj]

Působnost Paktu starostů a primátorů zdaleka přesahuje pouhé prohlášení o záměrech. Ke splnění vlastních náročných cílů spojených se snížením emisí CO2 se totiž signatáři zavazují provést řadu opatření a souhlasí s tím, že budou podávat zprávy o své činnosti, která také bude monitorována. Formálně se zavazují, že v předem stanovených termínech splní tyto povinnosti:

 • Vytvoří odpovídající administrativní struktury, což zahrnuje i přidělení dostatečných lidských zdrojů, potřebné k provedení potřebných opatření;
 • Sestaví bilanci základních emisí;
 • Do roka od oficiálního přistoupení k iniciativě Pakt starostů a primátorů předloží akční plán pro udržitelnou energii a přijmou konkrétní opatření k alespoň 20% snížení emisí CO2 do roku 2020;
 • Nejméně každý druhý rok po předložení akčního plánu pro udržitelnou energii předloží prováděcí zprávu za účelem zhodnocení, sledování a ověření provedených opatření.

Signatáři se ke splnění zásadní potřeby mobilizovat místní zainteresované struktury při vypracovávání akčního plánu pro udržitelnou energii zavazují, že:

 • Budou sdílet zkušenosti a znalosti s ostatními orgány místní samosprávy;
 • Budou pořádat místní dny pro energii, díky nimž budou rozšiřovat povědomí občanů o udržitelném rozvoji a energetické účinnosti;
 • Zúčastní se každoročních oslav Paktu starostů a primátorů, tematických workshopů a setkání diskusních skupin nebo se na nich budou podílet;
 • Budou šířit vize Paktu na příslušných fórech, a zejména budou povzbuzovat další starosty v připojení k Paktu.

Akční plány pro udržitelnou energii[editovat | editovat zdroj]

Signatáři Paktu starostů a primátorů se k dosažení a překročení náročných energetických a klimatických cílů Evropské unie zavazují, že do roka od přistoupení k iniciativě vypracují akční plán pro udržitelnou energii (SEAP). V tomto akčním plánu, schváleném obecním zastupitelstvem, se popisují činnosti a opatření, která signatáři plánují ke splnění svých závazků, s uvedením příslušných termínů a rozdělení odpovědnosti.

Praktické pokyny a jasná doporučení k celému procesu vypracování SEAP jsou obsaženy v různých technických a metodologických podpůrných materiálech (jako například Příručka pro SEAP a vzor SEAP,[4] zprávy o uplatněných metodikách a nástrojích atd.). Tento podpůrný balíček vypracovaný v úzké spolupráci se Společným výzkumným centrem Evropské komise, který vychází z praktických zkušeností orgánů místní samosprávy, signatářům Paktu přináší hlavní zásady a jasný přístup krok za krokem. Veškeré dokumenty lze stáhnout z knihovny internetových stránek www.eumayors.eu.[5]

Koordinace a podpora[editovat | editovat zdroj]

Koordinátoři a podpůrné struktury Paktu[editovat | editovat zdroj]

Signatáři Paktu ne vždy disponují odpovídajícími nástroji a zdroji k přípravě bilance základních emisí, vypracování souvisejícího akčního plánu pro udržitelnou energii a financování opatření v něm uvedených. V této perspektivě mají provincie, regiony, sítě a sdružení obcí zásadní úlohu v tom, že signatářům pomáhají dostát jejich závazků.

Koordinátoři Paktu jsou veřejné orgány působící na různých úrovních správy (státní, regionální, provinciální), které signatářům poskytují strategické pokyny, ale také finanční a technickou podporu při vypracovávání a realizaci akčních plánů pro udržitelnou energii. Komise rozlišuje „územní koordinátory“, což jsou decentralizované orgány na nižší než státní úrovni, jako jsou provincie, regiony a veřejná sdružení obcí, a „státní koordinátory“, což jsou státní veřejné instituce jako například státní energetické agentury a ministerstva pro energetiku.

Podpůrné struktury Paktu jsou evropské, státní a regionální sítě a sdružení orgánů místní samosprávy, které přispívají svou lobby, komunikací a schopnostmi vytvářet kontakty k propagaci iniciativy Paktu starostů a primátorů a podpoře závazků jeho signatářů.

Kancelář Paktu starostů a primátorů[editovat | editovat zdroj]

Kancelář Paktu starostů a primátorů, kterou spravuje konsorcium sítí zastupující orgány místní a regionální samosprávy pod vedením organizace Energy Cities, sestávající z organizací CEMR, Climate Alliance, Eurocities a FEDARENE, signatářům Paktu a zainteresovaným subjektům poskytuje denně propagační, technickou a administrativní podporu. Kancelář Paktu starostů a primátorů je financována Evropskou komisí a je pověřena celkovou koordinací iniciativy.

Orgány Evropské unie[editovat | editovat zdroj]

Evropská komise k podpoře vypracování a provádění akčních plánů signatářů pro udržitelnou energii přispívá k vývoji finančních nástrojů zaměřených zejména na signatáře Paktu starostů a primátorů, jako je například Evropská místní energetická pomoc (ELENA), kterou založila ve spolupráci s Evropskou investiční bankou pro rozsáhlé projekty, a ELENA-KfW v rámci partnerství s německou skupinou KfW, jež přináší další přístup k mobilizaci udržitelných investic malých a středních obcí.

Kromě podpory Evropské komise má Pakt také plnou institucionální podporu zejména ze strany Výboru regionů, který iniciativu podporuje už od jejích počátků; Evropského parlamentu, na jehož půdě proběhly první dva slavnostní podpisy; a Evropské investiční banky, která pomáhá místním orgánům s odhalením jejich investičního potenciálu.

Společné výzkumné centrum[editovat | editovat zdroj]

Společné výzkumné centrum Evropské komise je v rámci iniciativy odpovědné za poskytování technické a vědecké podpory. Úzce spolupracuje s Kanceláří Paktu starostů a primátorů v tom, že signatářům poskytuje jasné technické pokyny a vzory k plnění závazků vyplývajících z Paktu starostů a primátorů a sledování jeho provádění a výsledků.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Archivovaná kopie. www.eumayors.eu [online]. [cit. 2011-08-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-19. 
 2. http://www.euractiv.com/en/climate-change/mayors-commit-exceeding-eu-climate-goals/article-179356
 3. {title}. www.eumayors.eu [online]. [cit. 2011-08-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-14. 
 4. http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
 5. {title}. www.eumayors.eu [online]. [cit. 2011-08-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-04-17. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 1. Covenant of Mayors official Website
 2. Directorate-General for Energy
 3. Joint Research Centre
 4. Energy Cities
 5. Climate Alliance
 6. Council of European Municipalities and Regions
 7. Eurocities
 8. Fedarene