Národní kulturní památka Slovenské republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tabule na Oravském hradě

Národní kulturní památka Slovenské republiky je na Slovensku nemovitá či movitá věc vyhlášená Ministerstvem kultury Slovenské republiky, která je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob po současnost, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti pro jejich historické, umělecké, vědecké a technické hodnoty, a které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Historie vzniku památkové péče[editovat | editovat zdroj]

Po roce 1940 nastalo zvýšení počtu sledovaných památek. Vyvolalo to akutní potřebu vybrat z mnohatisícového památkového fondu to nejhodnotnější. Výběr nejreprezentativnějších a nejhodnotnějších památek Slovenska uskutečnil roku 1960 Slovenský úřad památkové péče a ochrany přírody. Předsednictvo SNR 27. února 1961 přijalo usnesení č. 24, kterým se 23 památkových objektů prohlásilo za národní kulturní památky. Tento seznam není ani dnes konečný.

Základní pojmy[editovat | editovat zdroj]

Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochraně památkového fondu definuje Národní kulturní památku jako movitou nebo nemovitou věc památkové hodnoty, která je z důvodu ochrany prohlášena za národní kulturní památku. Pokud jde o archeologický nález, kulturní památkou může být i neodkrytá movitá věc nebo neodkrytá nemovitá věc, zjištěna metodami a technikami archeologického výzkumu.

 • Památkový fond je soubor movitých a nemovitých věcí prohlášený za národní kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny.
 • Památková hodnota je souhrn významných historických, společenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vědeckých, technických, výtvarných nebo umělecko-řemeslných hodnot, pro které mohou být věci předmětem individuální nebo územní ochrany.
 • Ochrana památkového fondu je souhrn akcí a opatření zaměřených na identifikaci, výzkum, evidenci, zachování, obnovu, restaurování, regeneraci, využívání a prezentaci kulturních památek a památkových území.

Ochranu památkového fondu zajišťují orgány státní správy:

Vyhlašování národní kulturní památky[editovat | editovat zdroj]

Památkový úřad vypracuje návrh na prohlášení věci za národní kulturní památku z vlastního podnětu nebo z podnětu právnické nebo fyzické osoby. Na návrh Památkového úřadu vyhlašuje Ministerstvo kultury Slovenské republiky movitou věc nebo nemovitou věc, která má památkovou hodnotu, za národní kulturní památku.

Evidence národních kulturních památek[editovat | editovat zdroj]

Zákonem NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochraně památkového fondu se změnil systém evidence památkového fondu. Podle tohoto zákona se za národní kulturní památky považují kulturní památky a národní kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (Ústredný zoznam kultúrnych pamiatok), který se dělí na čtyři registry:[1]

Původní kategorie Národních kulturních památek se s ohledem na tradice a dokumentování tohoto jevu zachová pouze jako údaj v příslušném rejstříku ústředního seznamu. Tyto památky tvoří i nyní významnou část památkového fondu. Jde o:

 • 69 nemovitých památek, nebo jejich souborů
 • 3 movité (dílo mistra Pavla z Levoče, dílo Jána Szilassyho a diecézní knihovna v Nitře), přičemž diecézní knihovna se stala součástí knihovního fondu, který je chráněn podle zákona o knihovnách.
 • Evidenci památkového fondu členíme i podle dalších hledisek, např.:
  • Územní rozdělení (kraje, okresy, města, obce a katastry),
  • Druhové členění (architektura, zvláště lidová architektura, archeologie, historická zeleň, technické památky, památky historie a výtvarné památky),
  • Členění podle typu (kostely, měšťanské domy, kaštely, hrady apod.)
 • Kromě přehledů podle určitého rozdělení se dlouhodobě sledují i tyto údaje:
  • Stavebně-technický stav památek
  • Vlastnictví – vlastnickou formu
  • Nárůst, resp. úbytek památkového fondu.
 • Druhové členění národních nemovitých kulturních památek:

Počet nemovitých památkových objektů k 1. lednu 2007 je 13 212.

  • Památky architektury památkových objektů – 7 738
  • Archeologické památky – 360
  • Památky historie – 1 386
  • Historická zeleň – 340
  • Lidová architektura – 1 833
  • Památky vědy a techniky – 449
  • Výtvarné památky – 1 005

Ústřední seznam památkového fondu[editovat | editovat zdroj]

K 1. 1. 2007 eviduje Ústřední seznam památkového fondu Slovenské republiky

Ochrana národní kulturní památky[editovat | editovat zdroj]

Základní ochrana kulturní památky je souhrn činností a opatření prováděných na předcházení ohrožení, poškození, zničení nebo odcizení kulturní památky, na trvalé udržování dobrého stavu včetně prostředí kulturní památky a na takový způsob využívání a prezentace, který odpovídá její památkové hodnotě a technickému stavu.

Ochrana kulturních památek přináší omezení především jejich vlastníkem. Kromě povinnosti dává současná legislativa vlastníkem kulturních památek i určité výhody a úlevy.

Vlastník kulturní památky má právo požádat krajský památkový úřad o bezplatné poskytnutí odborné a metodické pomoci, požádat obec a ministerstvo o finanční příspěvek nebo o poskytnutí státní podpory na zachování památkové hodnoty kulturní památky… Vlastník kulturní památky je povinen vykonávat na své náklady základní ochranu kulturní památky, užívat kulturní památku v souladu s jejím památkovou hodnotou, umožnit zaměstnancům orgánu oprávněným osobám vstupovat do prostor nemovité kulturní památky, nebo jim předložit movitou kulturní památku na dokumentačním účelům a výzkumné účely, zajistit zvláštní ochranu kulturní památky…

Každý je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrozil základní ochranu kulturních památek a základní ochranu památkových území.

Z celkového počtu NKP 15 941 má být podle Ministerstva kultury 4 197 ve vlastnictví církví.[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Registr movitých kulturních památek je neveřejný.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky na slovenské Wikipedii.

 1. Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku
 2. KERN, Miro. Záhadný majetok cirkví nevie nik spočítať. Katolíci sa odluky boja, evanjelici nie [online]. Denník N, 2015-02-24 [cit. 2015-02-27]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Jankovič, V. a kolektiv: Památky na Slovensku. Bratislava, Obzor 1978.20 – 21
 • Jankovič, V. a kolektiv: Národní kulturní památky na Slovensku. Martin, Osvěta 1984.7 – 11
 • Nábělek, F .: Encyklopedie Slovenska IV. Svazek. Bratislava, Věda, vydavatelství Slovenské akademie věd 1980.38
 • Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochraně památkového fondu
 • Zákon č.27 / 1987 Z.z. o státní památkové péče

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]