Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
WP:ŽOPS
WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.
Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že se Vám tu ukazují zastaralé verze podstránek.)

Závazná část[editovat | editovat zdroj]

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce[editovat | editovat zdroj]

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce[editovat | editovat zdroj]

Postup nominace[editovat | editovat zdroj]

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává následujícím způsobem:

 • Na konec této stránky se přidá odkaz na vložení podstránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}) a stránka se uloží.
 • Na nově vzniklém červeném odkazu se založí podstránka s tímto formátem:
=== [[Wikipedista:Žadatel|Žadatel]] ===
{{Wikipedista|Žadatel}}
* ''žádost podána:'' {{subst:#time:j. n. Y, H:i "(UTC)"}}
* '''hlasování končí:''' {{subst:#time:j. n. Y, H:i "(UTC)"|+14days}}

====Zdůvodnění====

====Hlasování====
=====Pro=====
=====Proti=====
=====Zdržuji se hlasování=====

====Komentáře====

Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}} resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky[editovat | editovat zdroj]

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování[editovat | editovat zdroj]

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje, vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata[editovat | editovat zdroj]

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti[editovat | editovat zdroj]

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce[editovat | editovat zdroj]

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení[editovat | editovat zdroj]

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení[editovat | editovat zdroj]

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity[editovat | editovat zdroj]

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení[editovat | editovat zdroj]

Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace[editovat | editovat zdroj]

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování[editovat | editovat zdroj]

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový, a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Listusers/sysop.

Žádosti[editovat | editovat zdroj]

Jana Lánová[editovat | editovat zdroj]

Jana Lánová (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 4. 12. 2014, 10:34 (UTC)
 • hlasování končí: 18. 12. 2014, 10:34 (UTC)

Zdůvodnění[editovat | editovat zdroj]

Milí kolegové a kolegyně, chtěla bych Vás požádat o správcovská práva.

Na české Wikipedii působím od roku 2008, za tu dobu jsem nashromáždila přes 40 000 editací a 28 000 sledovaných stránek. Věnuji se převážně úpravám hesel o českých sídlech, hlídání Protokolu filtrů zneužívání a patrolování nad články, které (pravděpodobně) nikdo nesleduje. Po několika výzvách, abych komunitu požádala o práva správce, jsem se konečně rozhoupala k tomu, že bych se měla podílet na části práce, kterou správcům „přidělávám“ (označování porušení autorských práv, návrhy na smazání). V poslední době se mi občas stává, že řadu článků ničí nějaký vandal, žádný ze správců není online a tudíž je těžké jej nějak zastavit.

Práva správce bych chtěla využívat právě ke skrývání porušení autorských práv, likvidaci článků ke smazání či blokování vandalů. Hodil by se mi i správcovský revert. --Jana Lánová (diskuse) 4. 12. 2014, 11:34 (CET)

Hlasování[editovat | editovat zdroj]

Pro[editovat | editovat zdroj]
 1. Jednoznačně pro. Tak jako tak už část správcovských funkcí vykonává, je pilná a spolehlivá.--Gortyna (diskuse) 4. 12. 2014, 11:44 (CET)
 2. Podle dosavadních zkušeností bez výhrad. --Bazi (diskuse) 4. 12. 2014, 11:45 (CET)
 3. Bez výhrad pro.--Tomas62 (diskuse) 4. 12. 2014, 11:57 (CET)
 4. Pro. --Jvs 4. 12. 2014, 12:00 (CET)
 5. --RPekař (diskuse) 4. 12. 2014, 12:03 (CET)
 6. Tady není nad čím přemýšlet. --Uacs451 (diskuse) 4. 12. 2014, 12:04 (CET)
 7. Pro. Jen do toho.--4. 12. 2014, 12:06 (CET), Utar (diskuse)
 8. Samozřejmě pro. --David Kennedy (diskuse) 4. 12. 2014, 12:59 (CET)
 9. Takto kvalitní uživatelka je měla mít už dávno, díky že jste žádost podala, bez výhrad pro--Horst (diskuse) 4. 12. 2014, 13:06 (CET)
 10. Jistě. --Vlout (diskuse) 4. 12. 2014, 14:56 (CET)
 11. --Tchoř (diskuse) 4. 12. 2014, 15:10 (CET)
 12. Jsem rád, že jste zažádala. Práva si jistě zasloužíte už dávno. --Marek Koudelka (diskuse) 4. 12. 2014, 15:16 (CET)
 13. Bylo pro mne trochu záhadou, proč kolegyně nevstoupila v zástup správců už dávno. Považuji ji za jednoho z nejlepších wikipedistů (genderová pozn. tedy i mezi muži), jako zkušenou a dobře se orientující v pravidlech. Již dlouho hájí serióznost tohoto projektu, což jak víme, bývá občas nevděčná sisyfovská lopota. Nedávno skončil Tlusťa, proto více takto kvalitních kandidátů. --Kacir 4. 12. 2014, 15:38 (CET)
 14. Pro.--Zákupák (diskuse) 4. 12. 2014, 16:10 (CET)
 15. Pro mě neexistuje lepší kandidát. --Ragimiri 4. 12. 2014, 16:19 (CET)
 16. Já myslel že je správcem už dávno. -:))) Jednoznačně pro.Mirek256 4. 12. 2014, 16:27 (CET)
 17. Pro. Oceňuju, že je ochotna se věnovat i nezaživnym věcem jako je aktualizace počtu obyvatel nebo drobne opravy, občas člankiu rozšiřuje nebo zaklada. A co je duležite a k čemu potřebuje prava spravce je blokovani vandalů a skryvani textů porušujicich autorske pravo. Prohlednul sem si i diskuzi a, byť je u ni běžne že malo keca a hodně děla, tak umi byt vstřicna.--Toмa646 (poslat mi mail | diskuse) 4. 12. 2014, 16:48 (CET)
 18. Jsem také pro. --JirkaSv (diskuse) 4. 12. 2014, 16:41 (CET)
 19. --Jann (diskuse) 4. 12. 2014, 17:48 (CET)
 20. Jednoznačně podporuji. --Harold (diskuse) 4. 12. 2014, 18:02 (CET)
 21. -jkb- disk de: 4. 12. 2014, 18:31 (CET) s dovolením
 22. Takže ohlašovaný odchod z Wikipedie se nekoná? Skvělá zpráva pro nás. Doufám, že Vás práce bude i nadále těšit.--Ben Skála (diskuse) 4. 12. 2014, 19:08 (CET)
 23. --Zdenekk2 (diskuse) 4. 12. 2014, 23:18 (CET)
 24. Co dodat? snad jen „konečně!“ JAn (diskuse) 4. 12. 2014, 23:26 (CET)
 25. viz hlas JAna. --Mates (diskuse) 5. 12. 2014, 01:39 (CET)
 26. Pro. Oceňuji opravdu trpělivou a často nezáživnou práci.--Rosičák (diskuse) 5. 12. 2014, 11:33 (CET)
 27. Jistě! Matěj Suchánek (diskuse | příspěvky) 5. 12. 2014, 14:18 (CET)
 28. Tak určitě :-) --Ladin (diskuse) 5. 12. 2014, 20:43 (CET)
 29. Sám jsem Ti to chtěl, Jano, již několikrát navrhnout. --Jan Polák (diskuse) 5. 12. 2014, 23:56 (CET)
 30. Pro --Wikipedista:BobM d|p 6. 12. 2014, 09:15 (CET)
 31. Jsem pro. Je dobře, že mezi správci přibude žena a navíc zkušená editorka. --RomanZázvorka (diskuse) 6. 12. 2014, 17:35 (CET)
 32. Rozhodně pro. Výsledky práce Jany Lánové jsou vidět. --Jan KovářBK (diskuse) 7. 12. 2014, 01:26 (CET)
 33. --Mercy (diskuse) 7. 12. 2014, 10:43 (CET)
 34. Jednoznačná podpora. Spolehlivá kolegyně, odvádí spoustu možná ne tolik nápadné, ale pro projekt velmi důležité práce. --Vachovec1 (diskuse) 7. 12. 2014, 14:49 (CET)
 35. Jednoznačně pro. Ikdyž jsem již jen mizivě aktivní, tato práva bych ji doporučil už na základě toho jak jsem ji viděl před lety. Podle zdejší diskuse se zdá, že za tu dobu se na ní nepřilepilo nic, žádný průšvich nebo cokoli, co by člověka uvedlo v pochybnosti. Věřím, že to bude dobrá volba (a omlouvám se, pokud snad můj hlas bude muset být škrtnut pro nedostatek recentní aktivity) --Reo + | 7. 12. 2014, 17:29 (CET)
 36. Pro. Ať se daří! — Draceane diskuse 7. 12. 2014, 21:32 (CET)
 37. Podporuji. ----Chalim Kenabru (diskuse) 7. 12. 2014, 23:32 (CET)
 38. Velmi aktivní a slušná uživatelka. Nemám sebemenší důvod být proti. --Martin Kotačka (diskuse) 9. 12. 2014, 08:00 (CET)
 39. Podporuji. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 12. 2014, 13:46 (CET)
 40. -- Herigona (diskuse) 11. 12. 2014, 15:50 (CET)
 41. Ano :-) Vojtěch Veselý (diskuse) 12. 12. 2014, 13:06 (CET)
 42. díky za Tvou kandidaturu! --Vojtěch Dostál (diskuse) 12. 12. 2014, 13:56 (CET)
 43. no proč ne.--Juandev (diskuse) 13. 12. 2014, 01:17 (CET)
 44. Rozhodně kandidaturu podporuji! --Faigl.ladislav slovačiny 13. 12. 2014, 18:40 (CET)
 45. Pro. Z minulosti uživatelku znám (spíše jsem zaznamenal) a nebyl s ní nikdy problém, takže si myslím, že práva správce jí prospějí! --Quar (diskuse) 15. 12. 2014, 05:31 (CET)
 46. --Silesianus (diskuse) 15. 12. 2014, 09:14 (CET)
 47. — Gumruch (disk.) 17. 12. 2014, 00:49 (CET)
 48. --Miďonek (diskuse) 17. 12. 2014, 22:25 (CET)
Proti[editovat | editovat zdroj]
Zdržuji se hlasování[editovat | editovat zdroj]
 1. --LV-426 (diskuse) 7. 12. 2014, 09:40 (CET) Zdržuji se, protože uživatelku neznám, protože je delecionistka, a protože mám obavu, že by její správcování dopadlo podobně jako u kolegyně K123456, která moc stála o práva, a v současné době je tu jako správkyně absolutně k ničemu.--LV-426 (diskuse) 7. 12. 2014, 09:40 (CET)
Na základě čeho soudíte, že by to mělo dopadnout jako u wikipedistky K123456? To bychom pak práva správce nemohli dát vůbec nikomu. Je úplně normální, že to správcování časem omrzí, řada správců skončila, proto jiní začali, navíc máte možnost jakéhokoliv správce jednou za rok ve výroční měsíc vyzvat k potvrzení funkce. Ta obava je absurdní, stejně jako příměr k jiné wikipedistce. --Miďonek (diskuse) 7. 12. 2014, 10:26 (CET)
K123456 stále ještě je správce, takže na zhodnocení, jak její správcování dopadlo, je asi trochu brzy. Ale při současných 3233 správcovských zásazích bez většího průšvihu nemusí, myslím, nikdo, kdo tenkrát hlasoval pro, litovat.--Tchoř (diskuse) 7. 12. 2014, 10:42 (CET)
Já to beru podle příspěvků K123456, které vidím, a od 28.8. tedy za tři měsíce, měla 5, slovy pět editací, což se mi zdá na správkyni málo. Ale asi mám jiné představy o funkci správce wikipedie.--LV-426 (diskuse) 7. 12. 2014, 13:31 (CET)
Já upřímně pořád nechápu, co má společného vykonávání správcovství jiné osoby s mou kandidaturou? --Jana Lánová (diskuse) 7. 12. 2014, 13:37 (CET)
Vidí kolega spojitost v tom, že jde v obou případech o wikipedistky? Nebo má být spojitost v něčem jiném? Tato otázka, kterou už dříve položil i Miďonek, by neměla zůstat bez odpovědi, pokud ten příměr ke kolegyni má mít nějakou relevanci. --Bazi (diskuse) 7. 12. 2014, 14:07 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

@Jana Lánová - Tak a teď rovnou trochu praxe. Spravce musi řešit občas i spory a tak se vas chci zeptat, jak byste reagovala na todle, vyhověla byste nebo ne? A esli vam připada připustne blokovat za todle: 1, 2, 3, 4.--Toмa646 (poslat mi mail | diskuse) 4. 12. 2014, 12:48 (CET)

Až na velké výjimky diskuse nečtu. Pokud jde o opakované případy, kdy dotyčný napadá (a z mého pohledu je absolutně jedno jak) ostatní uživatele, což značně narušuje atmosféru v komunitě, tak nejdříve upozornit na závadné chování a v případě dalších emocionálních výlevů zablokovat. Komu není rady, tomu není pomoci. --Jana Lánová (diskuse) 4. 12. 2014, 13:42 (CET)

Je užitečne že revertujete vandalismy, ale mam jednu vyhradu, davejte vandalum do diskuzí varovaci šablony.--Toмa646 (poslat mi mail | diskuse) 4. 12. 2014, 12:55 (CET)

Vzhledem k tomu, že převážně revertuji vandalismy, které se odehrály před dvěma a více hodinami a zároveň pachatel to udělal jednou za celou historii IP adresy, tak se domnívám, že v těchto případech je lepení šablon neúčinné a zbytečné a při sdílení IP adresy může odrazovat od přispívání uživatele, které s tím nemají nic společného. V případech neustálých vandalismů šablony samozřejmě vkládám. --Jana Lánová (diskuse) 4. 12. 2014, 13:42 (CET)

Jak se staví budoucí nový správce k otázce uzavírání DoSek? --Silesianus (diskuse) 13. 12. 2014, 21:08 (CET)

Děkuji za otázku. Uzavírat DoSy se nechystám. Jednak k tomu nemám dost zkušeností (dosud jsem se zúčastnila 2–3 DoSů), jednak se necítím být kompetentní v oborech, o nichž se povětšinou diskutuje. --Jana Lánová (diskuse) 14. 12. 2014, 13:05 (CET)