Přeskočit na obsah

Wikipedie:Přijímání pravidel

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zkratka:
  • WP:PP

Závazná část

Návrh pravidla

1. Pravidlo může navrhnout kterýkoli registrovaný wikipedista, který má v okamžiku předložení návrhu nejméně 50 editací v článcích, či skupina registrovaných wikipedistů, z nichž alespoň jeden má v okamžiku předložení návrhu nejméně 50 editací v článcích (dále navrhovatel).

2. Pravidlo může být rozděleno na závaznou část a doporučení. Doporučení nelze vynucovat, každý wikipedista by je ale měl brát v úvahu a podle možností se jimi řídit.

3. Navrhovatel návrh pravidla zveřejní na stránce Wikipedie:Název pravidla. Na začátek této stránky umístí šablonu {{Návrh pravidla}}, která jasně říká, že jde o návrh pravidla, upozorňuje na diskusi o něm a zařazuje ho do kategorie Návrhy pravidel Wikipedie. Předložení nového návrhu oznámí na stránce Wikipedie:Pod lípou (oznámení). Po zahájení hlasování (viz dále) se šablona změní na {{Hlasování o návrhu}}, která říká, že jde o návrh pravidla, a upozorňuje na hlasování.

4. Od okamžiku oznámení nového návrhu pravidla běží nejméně 14denní lhůta, během níž je možné na diskusní stránce k návrhu pravidla o něm diskutovat, vznášet připomínky a případně předkládat alternativní návrhy. Úpravy v původním návrhu pravidel by měl provádět jen navrhovatel.

5. Po uplynutí této lhůty může navrhovatel původního návrhu či navrhovatel některého alternativního návrhu, prošel-li ten alespoň 14denní diskusí, oznámit, že svůj návrh předloží k hlasování. Oznámení zveřejní na stránce Wikipedie:Pod lípou (oznámení) a pokud možno na hlasování upozorní i dalším vhodným způsobem, například v záhlaví stránky Posledních změn. Od tohoto oznámení běží týdenní lhůta, během které mohou být k hlasování předloženy i alternativní návrhy pravidla, a to i ty, o které lhůtu 14denní diskuse nesplnily. Od chvíle, kdy navrhovatel či navrhovatel protinávrhu oznámí, že svůj návrh pravidla předkládá k hlasování, v něm již nesmí provádět úpravy (kromě oprav gramatických chyb a překlepů, které ale může provádět kdokoliv). Navrhovatel může během této týdenní lhůty před započetím hlasování svůj návrh stáhnout jen tehdy, učiní-li tak zároveň i všichni ostatní navrhovatelé protinávrhů, které byly rovněž předloženy k hlasování. Po započetí hlasování už není možné návrhy stáhnout.

Hlasování

6. Hlasování probíhá na stránce s textem pravidla. Možné odpovědi jsou Hlasuji pro návrh, Hlasuji proti návrhu, Zdržuji se hlasování. Každý hlasující může dát po jednom hlasu každé předložené variantě pravidla (tj. může také hlasovat pro všechny varianty či proti všem variantám). Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování, v tomto hlasování ovšem navíc mohou hlasovat pouze wikipedisté s více než 50 příspěvky v článcích k začátku voleb.

7. Hlasování trvá čtyři týdny.

8. Závazným se stává pravidlo, které získalo nejméně 2/3 hlasů Hlasuji pro návrh (počítáno ze součtu hlasů Hlasuji pro návrh a Hlasuji proti návrhu) při minimálním počtu 10 hlasujících wikipedistů (hlasujících o této variantě pravidla, ne celkově o všech variantách; do tohoto počtu se započítávají i hlasy Zdržuji se hlasování). Pokud tuto podmínku splní více variant téhož pravidla, vstupuje v platnost to pravidlo, které získalo více hlasů pro (absolutně, ne v procentech). Pokud je tento počet stejný, rozhoduje menší počet hlasů proti (opět absolutní).

9. Na začátek stránky s textem schváleného pravidla je umístěna šablona {{Závazné pravidlo Wikipedie}}, která jasně říká, že jde o závazné pravidlo, varuje před jeho změnami a zařazuje ho do kategorie Závazná pravidla Wikipedie. Schválení pravidla je oznámeno na stránce Wikipedie:Pod lípou (oznámení). S výjimkou oprav gramatických chyb, překlepů apod. nejsou další editace textu pravidla přípustné, případné změny a doplňky pravidla jsou možné pouze formou schválení nového znění resp. doplňků pravidla.

10. Texty všech variant předložených k hlasování a výsledky hlasování se přesunou na stránku Wikipedie:Název pravidla/Hlasování. Na stránce Wikipedie:Název pravidla tak zůstane pouze text přijaté varianty pravidla. Pokud není přijata žádná varianta pravidla, je na začátek stránky Wikipedie:Název pravidla umístěna šablona {{Neschválené pravidlo}}, která jasně říká, že jde o nepřijatý návrh pravidla a zařazuje ho do kategorie Nepřijaté návrhy pravidel Wikipedie.

Další ustanovení

11. Nové hlasování o pravidle upravujícím stejnou věc nebo o změně či doplnění stávajícího pravidla je možné nejdříve 6 měsíců od ukončení předchozího hlasování (bez ohledu na výsledek tohoto předchozího hlasování, tj. zda bylo pravidlo schváleno či ne). Z tohoto pravidla je možno učinit výjimku, pokud o to požádá nejméně 10 registrovaných wikipedistů, kteří mají nejméně 50 editací v článcích.

12. Od 1. ledna 2006 jsou v české wikipedii závazná pouze pravidla schválená procedurou popsanou v tomto pravidle a dále pravidla Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu a Wikipedie:Co Wikipedie není. Do kategorie Závazná pravidla Wikipedie smějí být umístěna pouze závazná pravidla wikipedie.

13. Všechny termíny ve dnech uváděné v tomto pravidle jsou míněny jako 24 hodin od daného okamžiku. Začalo-li např. hlasování v 2. června v 16:35 a trvá 4 týdny, končí 30. června v 16:35. Při posuzování počtu, resp. podílu hlasů se neprovádí žádné zaokrouhlování. Tj. např. 0,666599 je méně než 2/3, 0,6667 je více než 2/3.

Doporučení

1. Při navrhování nového pravidla především zvažte, zda je žádoucí příslušný problém řešit formou závazného pravidla. Obecně lze říci, že závazné pravidlo může být vhodné pro úpravu některých procedurálních postupů (příkladem takového pravidla je třeba pravidlo tří revertů, zakazující revertovat stejnou stránku více než třikrát během jednoho dne). Naopak je zpravidla nevhodné řešit formou závazného pravidla formální či věcnou podobu encyklopedických článků. Každopádně mějte na paměti, že neplatí "čím více pravidel, tím lepší wikipedie".

2. Před formálním navržením nového pravidla zkuste v neformální diskusi (např. na stránce Wikipedie:Pod lípou (pravidla)) zjistit, co jiní wikipedisté soudí o potřebnosti nového závazného pravidla a o jeho podobě.

3. Při formulaci pravidla se snažte, aby bylo jasné a pochopitelné bez dalšího výkladu. Pravidlo by na jedné straně nemělo upravovat zbytečné podrobnosti (uvědomte si, že po jeho případném schválení nepůjdou snadno změnit!), na druhé straně příliš rámcové pravidlo může být živnou půdou budoucích sporů o jeho výklad.

4. Snažte se dosáhnout konsensu. Autor návrhu by měl pozorně sledovat případné námitky a návrhy na změny, doplnění či naopak zkrácení svého pravidla a snažit se je zapracovat či vyvrátit. Ostatní wikipedisté by se měli k návrhu pokud možno vyjádřit již v diskusi před hlasováním a nečekat s projevením svého názoru až na hlasování.