Přeskočit na obsah

Stavbyvedoucí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Stavbyvedoucí je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu.[1]

Oprávnění k odbornému vedení provádění stavby[editovat | editovat zdroj]

Udělování oprávnění k odbornému vedení stavby, (autorizace), se řídí Zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je fyzická osoba oprávněna v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace, vykonávat činnosti spojené s vedením stavby:

  • autorizovaný architekt vést realizaci jednoduché stavby (§ 17 písm. i)
  • autorizovaný inženýr vést realizaci stavby (§ 18 písm. h)
  • autorizovaný technik vést realizaci stavby (§ 19 písm. d)

Autorizovaný inženýr nebo technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení autorizovaný stavitel.(§ 13 odst. 1)

Oprávnění uděluje Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (Komora) po úspěšném složení zkoušky odborné způsobilosti a složení předepsaného slibu. Komora zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob vedeného Komorou a vydá této osobě osvědčení o autorizaci s vyznačeným oborem, popřípadě specializací a razítko s malým státním znakem České republiky. (§ 9 odst. 1). Na razítku je titul, jméno, příjmení a číslo v seznamu.

Stavby vyžadující vedení stavbyvedoucím[editovat | editovat zdroj]

Podle Stavebního zákona (SZ) se stavbou rozumí také její část nebo změna dokončené stavby (§ 2 odst. 4 SZ).
Stavbou není terénní úprava ani údržba stavby.


Provádění stavby stavebním podnikatelem[editovat | editovat zdroj]

Podle Stavebního zákona musí stavbyvedoucí vést každou stavbu nebo změnu dokončené stavby, kterou jako zhotovitel provádí stavební podnikatel (§ 160 odst. 1 SZ). Počet staveb, které stavbyvedoucí řídí, není zákonnou normou stanoven.

Na stavbě, nebo na její části, je pouze jeden stavbyvedoucí, který je povinen stvrdit vedení stavby uvedením svého jména a příjmení, podpisem a otiskem svého autorizačního razítka na úvodních listech stavebního deníku, který na stavbě vede.[2]

K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací (§ 16 odst. 6 zákona 360/1992 Sb.).

Provádění stavby svépomocí[editovat | editovat zdroj]

Jestliže provádí stavebník stavbu pro bydlení svépomocí, potom pro ni musí zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím. To platí i pro svépomocnou změnu stavby, která je kulturní památkou (§ 160 odst. 4 SZ)

Vlastník stavby, která může být dle Stavebního zákona odstraněna svépomocí, ale obsahuje azbest, musí zajistit provádění dozoru osobou, jež má oprávnění vést realizaci staveb (stavbyvedoucím). (§ 128 odst. 4 SZ)

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. viz § 134, odst. 2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (Stavebního zákona)
  2. Příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]