Stavební deník

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Deník obsahuje originální listy a zpravidla dvě kopie. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Stavební deník lze vést také elektronicky, pokud všichni zúčastnění mají elektronický podpis.

Odpovídající právní normy[editovat | editovat zdroj]

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
Povinnost vést stavební deník je stanovena § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).


Prováděcí vyhlášky
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Náležitosti a způsob vedení deníku stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v příloze č. 16.

Zákonná ustanovení[editovat | editovat zdroj]

Způsob vedení deníku[editovat | editovat zdroj]

Stavební deník musí být veden na stavbách vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. U některých ohlašovaných staveb určených zákonem postačí namísto stavebního deníku vést jednoduchý záznam o stavbě. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí vede deník stavebník.

Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Záznamy u technicky jednoduchých staveb mohou být, po předchozím souhlasu stavebního úřadu, prováděny jedenkrát za období pracovního týdne.

Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám kdykoli přístupný k provedení zápisu.

Osoby oprávněné k zápisu do deníku[editovat | editovat zdroj]

Náležitosti deníku[editovat | editovat zdroj]

Identifikační údaje
 • Název stavby
 • Místo stavby
 • Identifikační údaje
  • každého zhotovitele
  • stavebníka (investora)
  • projektanta
  • poddodavatelů
 • Jméno a příjmení stavbyvedoucího
Stavbyvedoucí musí své oprávnění k odbornému vedení stavby (autorizaci) prokázat otiskem autorizačního razítka a podpisem
 • Jména a příjmení osob oprávněných k provádění záznamů do deníku (dle § 157 Stavebního zákona)
 • Údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci
 • Seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě
 • Údaje o změnách zhotovitelů nebo stavbyvedoucích


Denní záznamy ve stavebním deníku

Pravidelné denní záznamy obsahují

 • Jména a příjmení osob pracujících na staveništi
 • Klimatické podmínky na staveništi
 • Popis a množství provedených prací a montáží
 • Dodávky materiálů, výrobků a zařízení pro stavbu, způsob jejich uskladnění, případně zabudování
 • Nasazení mechanizačních prostředků

Další záznamy v stavebním deníku musí zachycovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací na stavbě, odchylky od dokumentace schválené stavebním úřadem ve stavebním řízení.

Uchovávání stavebního deníku[editovat | editovat zdroj]

Stavební deník musí zhotovitel po ukončení stavby předat stavebníkovi.
Stavební deník je povinen uchovávat vlastník stavby po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

Elektronická forma stavebního deníku[editovat | editovat zdroj]

V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou. Kromě elektronického podpisu, který je potřeba provádět pomocí kvalifikovaného certifikátu (jiná forma podpisu je dle zákona nepřípustná), je také potřeba dodržet další zákonné podmínky jako dostupnost deníku všem oprávněným osobám, návazné číslování stran, otisk razítka autorizované osoby. Na trhu se dnes nabízí řada aplikací, avšak ne všechny tyto zákonné podmínky splňují.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]