Staveniště

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Staveniště – úprava terénu před zahájením výstavby

Staveniště (také jen stavba) je místo, na kterém se provádí stavební činnost nebo udržovací práce[1] na stávající stavbě. Staveniště se zřizuje na stavebním pozemku nebo na jeho části, může také zahrnovat stávající stavbu nebo její část. Pokud má být staveniště i na jiných pozemcích, než jsou pozemky stavebníka, pak musí být s majitelem těchto pozemků uzavřena dohoda o jejich dočasném pronájmu. Pokud mezi zúčastněnými nedojde k dohodě a je nezbytně nutné provést stavební práce ze sousedního pozemku, případně ze sousední stavby, [2] pak stavební úřad potřebné rozšíření staveniště majitelům sousedních pozemků či staveb uloží.[3]

Typy stavenišť[editovat | editovat zdroj]

Staveniště pozemní stavby
Kolín nad Rýnem
Staveniště v proluce připravené k předání
Hustopeče
Staveniště liniové stavby
Varšava

Podle druhu stavby, která se na staveništi provádí, rozlišujeme:

 • Staveniště pozemní stavby

Staveniště tvoří zpravidla jednu ucelenou plochu. Nejvýhodnější je staveniště na zelené louce, kde je ke stavbě neomezovaný přístup ze všech stran. Ve stísněných městských prostorech jde nejčastěji o staveniště v proluce, kde je obvykle nutné některé části zařízení staveniště (kanceláře, šatny atp.) vybudovat na jiném, odděleném místě.

 • Staveniště liniové stavby

Staveniště je tvořeno pásem podél budované stavby, objekty zařízení staveniště jsou soustředěny na jednom vhodném místě. U rozsáhlých staveb se buduje samostatný stavební dvůr, kde jsou na jednom místě všechny objekty zařízení staveniště a odkud se pracovníci rozvážejí na jednotlivé části stavby, (pracoviště).

Požadavky na staveniště[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Zařízení staveniště.

Staveniště musí

 • oddělit stavební provoz od okolí a zabránit vstupu cizích osob
 • zajistit vjezd a výjezd z místní komunikace
 • umožnit bezpečný pohyb pracovníků a strojů při provádění stavebních prací
 • zajistit správné a bezpečné uložení stavebního materiálu
 • zajistit shromáždění odpadu a jeho odvoz
 • zajistit zdravotní a hygienické podmínky pro pracovníky na stavbě
 • vytvořit podmínky pro ochranu životního prostředí

Předání a převzetí staveniště[editovat | editovat zdroj]

Předání a převzetí staveniště je akt, při kterém stavebník, nebo jím pověřený zástupce, seznámí zhotovitele stavby, zastupovaného nejčastěji stavbyvedoucím, s podmínkami a okolnostmi, které mohou ovlivnit bezpečnost pracovníků zhotovitele na novém neznámém pracovišti. O předání a převzetí staveniště se vyhotoví zápis.

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.[4]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 3 odst. 3 Zákon č.183/2006 Sb. (stavební zákon)
 2. Např. oprava omítky na štítě budovy, která musí být provedena ze střechy sousedního objektu
 3. § 141 Zákon č.183/2006 Sb. (stavební zákon)
 4. § 2 odst. 3 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Nařízení Hl. města Prahy č. 11/2014 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
 • Zákon č. 309/2006 sb,. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Peter Böttcher, Helmhard Neuenhagen: Baustelleneinrichtung: betriebliche Organisation, Geräte, Kosten, Checklisten, Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin 1997, ISBN 3-7625-3209-5
 • Miroslav Pinkava, Stanislav Vítek: Navrhování a realizace objektů zařízení staveniště, Dům techniky ČSVTS, Praha 1985

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]