Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
opravy, potlačení „dodnes“
m (→‎Č: oprava)
m (opravy, potlačení „dodnes“)
<Typo word="Řadicí páka" find="\b([Řř])adící(mi?|ch)? +?pá(ce|k([auy]?|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1adicí$2 pá$3"/>
<Typo word="Dezinformovat" find="\b([Dd])esinform(\w+)\b" replace="$1ezinform$2"/>
<Disabled Typo word="Dodnes" find="\b([Dd])o +?dnes\b" replace="$1odnes"/>
<Typo word="Třpyt(it)" find="\b([Tt])řpit(\w*)\b" replace="$1řpyt$2"/>
<Typo word="(ne)vědí" find="\bkteří +?(ne)?ví\b" replace="kteří $1vědí"/>
<Typo word="Spojené království" find="\bSpojen(é(?:ho|mu?)?|ým) +?Království(m?)\b" replace="Spojen$1 království$2"/>
<Typo word="Velká Británie" find="\b[Vv]elk([áé]|ou) +?[Bb](?<!Velk\1 B)ritáni([eií])\b" replace="Velk$1 Británi$2"/>
<Typo word="Spojené arabské emiráty" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?(?!Arabskarabsk\1 Emirátemirát)[Aa]rabsk(?:é|ých|ými?) +?[Ee]mirát(y?|ech|ům?)\b" replace="Spojen$1 Arabskarabsk$1 Emirátemirát$2"/>
<Typo word="Spojené státy" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?Stát(y?|ech|ům?)\b" replace="Spojen$1 stát$2"/>
<Typo word="Spojené státy americké" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?(?!stát(?:y?|ech|ům?) americk\1\b)[Ss]tát(y?|ech|ům?) +[Aa]merick(?:é|ých|ými?)\b" replace="Spojen$1 stát$2 americk$1"/>
<Typo word="-ský" find="\b(\w{2,15}(?:b[aeou]r|bjer|bour|köpin)|[Hh]elsin)o?[gk]h?(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1$2"/><!-- http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755 -->
<Typo word="-ský" find="\b(\w{2,20})nnsk(\w{1,3})\b" replace="$1nsk$2"/><!-- http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755 -->
<Typo word="-stranný" find="\b(?:(jedna|dvaa|třia|čtyřia|pěta|šesta|sedma|osma|devěta)?(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti)|(?:(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti) ?)?(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|devíti)|(des[eí]ti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti)|(\d+))(?:[ -]?|[ -]?[mt]i[ -]?)strann?(?<!\wstrann)([áíéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))(?<!\bjedno stranou|([Nn]e|[Oo]d)straní|\wstrannou)\b" replace="$1$2$3$4$5$6strann$7"/>
<Typo word="-stvo/-ství" find="\b(\w{4,20})(?<![Kk]níže|[Kk]řesťan|[Vv]ítěz)s?tsv([aíouy]|[eůí]m|ech|ími)\b" replace="$1stv$2"/><!-- některá mají vlastní pravidla -->
<Typo word="-ští" find="\b([Čč]erno|[Kk]aza|[Ll]oty)ští\b" replace="$1šští"/>
<Typo word="-šť" find="\b(\w{4,20})išt\b" replace="$1išť"/>
<Typo word="-té(ho/m/mu)" find="([Dd]ruh|[Čč]tvrt|[Pp]át|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]e[sv]át|(?:[Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náct|(?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát|\b[Ss]t)e(ho|mu?)(?<![Dd]ruhem|\b[Ss]tem)\b" replace="$1é$2"/><!-- neopravují se "druhem" a "stem" -->
<Typo word="-úhelník" find="\b(\w+)ůhelní(cích|k([auyů]|ách|[eů]m))\b" replace="$1úhelní$2"/>
<Typo word="-vají" find="\b(\w{4,20})vájí\b" replace="$1vají"/>

Navigační menu