Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento seznam obsahuje definice oprav špatně psaných řetězců slov ve Wikipedii pro externí programy (AutoWikiBrowser, WPCleaner) nebo boty. Řetězce jsou psány pomocí regulárního výrazu uvnitř XML tagu.

<Typo name="název chyby (správný tvar)" find="výraz pro nalezení" replace="výraz pro nahrazení"/>

Máte-li návrh na chybu nebo jste objevili falešný výskyt a nevíte, jak chybu napsat, resp. opravit, uveďte problém na diskusní stránce. Tam popište, co a proč (uveďte například zdroj) hledat a opravovat, a uveďte i případy, kdy by se to hledat a opravovat nemělo.

Přídáváte-li nové pravidlo, umístěte ho dle platné dokumentace i do druhého seznamu.

Syntaxe

Související informace naleznete také na stránkách regulární výraz a PCRE.
 • . znamená jakýkoliv znak kromě nového řádku,
 • * znamená, že se předchozí znak může vyskytnout mnohokrát, ale také vůbec nemusí,
 • + znamená, že předchozí znak se může vyskytnout mnohokrát, nejméně však jednou,
 • ? znamená, že se předchozí znak může vyskytnout jednou, nebo se vyskytnout nemusí vůbec;
 • { } – počet opakování předchozího znaku/řetězce:
  • {6} – předchozí znak/řetězec se opakuje přesně šestkrát, {5,} – předchozí znak/řetězec se opakuje pět- a víckrát, {2,4} – předchozí znak/řetězec se opakuje dva- až čtyřikrát.

Pokud za některý z výše uvedených operátorů přidáme ?, bude pracováno s co nejmenším počtem znaků (bude upřednostňován nižší počet znaků); bez otazníku je pracováno s co největším počtem (je upřednostňován co největší počet).


 • ( ) – pokud je nutné ponechat nějakou proměnnou část tak, jak byla nalezena (malé/velké písmeno, koncovka apod.), vkládá se do těchto závorek; závorky se číslují v pořadí zleva doprava a zpět se vkládájí v parametru replace jako $[číslo], kde číslo je pořadí závroky – samotný dolar se v části replace vkládá $$;
  • (?: ) – obdoba oblých závorek, ale obsah se neukládá jako proměnná (není číslován);
 • (?= ) – oprava pokračuje, pouze pokud je text v závorce shodný s textem vpravo od závorky;
 • (?<= ) – oprava pokračuje, pouze pokud je text v závorce shodný s textem vlevo od závorky;
 • (?! ) – oprava pokračuje, pouze pokud text v závorce shodný s textem vpravo od závorky není;
 • (?<! ) – oprava pokračuje, pouze pokud text v závorce shodný s textem vlevo od závorky není.

Pokud je do nějaké (oblé) závorky vloženo svislítko (|), oddělí jinou možnost (jiné možnosti; slovně nebo).


 • [ ] – jeden ze znaků, který je uveden uvnitř:
  • [A-Za-z0123] – jeden ze znaků v rozsahu A–Z, a–z nebo čísel 0, 1, 2, 3,
  • [^a–f0–9x] – žádný ze znaků či v rozsahu;
 • \ – pokud se vloží před znak, který má svůj specifický význam (např. tečka .), specifičnost se ruší a je chápán jako obyčejný znak; totéž platí i naopak – pokud je vložen před určitý znak, získává specifickou vlastnost (např. písmeno \w):
  • \b – hranice mezi číslem či písmenem a znakem, který není číslem ani písmenem; opak \B, \w – písmeno nebo číslice, \W – ani písmeno, ani číslice, \d – pouze číslice, \Dne číslice, \s – bílý znak (mezera, nový řádek \n [opak .], tabulátor \t [opak \T]), \Sne bílý znak;
 • \xčíslo – hexadecimální kód znaku (&#32; [mezera] → \x20).

V parametru name se používá pouze čistý text, v parametru find je možné využít cokoliv výše uvedené kromě vložení neznámé ($) a v parametru replace se jakýkoliv znak tvořící syntaxi užívá bez lomítka.

Omezení

AWB nekontroluje cíle odkazů/obrázků, šablony a citace.

WPCleaner umožňuje použít řetězce \[\[ jako počátek odkazu a \{\{ jako počátek šablony. Jinak nekontroluje <!-- komentáře -->, cíle odkazů/obrázků (ale kontroluje popisy), kategorie, mezijazykové odkazy a jiná místa.

WikiEd kontroluje vše, avšak přeskakuje pravidla s look-behind sekvencemi (?<= ) a (?<! ).

Upozornění

 • Pokud má být vyhledána horní uvozovka ", která se využívá např. ve značkovacím jazyce HTML, musí být zapsána jako \x22. Vložit ji je možné pouze přes proměnnou ($1 atd.).

Před přidáním položky

 • Ujistěte se prosím, že opravdu jde o chybu a že její opravování nebude kontraproduktivní (např. pevné mezery za jednopísmennými slovy, přidávání mezery mezi číslo a procento).
 • Vymezte si, kdy to chyba je a kdy není (např. opravovat řetězec abla na alba je správně, ale opravovat ablativ na albativ už ne).
 • Napište pravidlo tak, aby platilo pro co nejvíc možných tvarů.
 • Pravidlo správně pojmenujte a správně abecedně zařaďte.
 • Pokuste se, aby pravidlo s žádným jiným nekolidovalo.

Náhrady

Nové

<Typo word="Domněnka" find="\b([Dd])oměn(ce|k([auy]|ami|ách|ám|ou))\b" replace="$1omněn$2"/>
<Typo word="(Z)Lomený" find="((?:[Nn]e)?(?:[NnZz]a|[Pp]ro|[UuZz])?[Ll])omenn([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1omen$2"/>
<Typo word="Okenní" find="\b([Oo])kení(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1kenní$2"/>
<Typo word="tří" find="\btřích\b" replace="tří"/>
<Typo word="Papua Nová Guinea" find="\bPapu([aiuy]|ou) *[-–] *Nov([áé]|ou) +Guine([auy]|j[ei]|ou)\b" replace="Papu$1 Nov$2 Guine$3"/>
<Typo word="znak stupně" find="<sup>[oO0]</sup>([CFK])" replace="°$1"/>
<Typo word="asijský" find="\básij(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="asi$1"/>
<Typo word="Indonéský" find="\b([Ii])ndoné[sz](sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ndoné$2"/>
<Typo word="Liberijský" find="\b([Ll])ibérij(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1iberij$2"/>
<Typo word="Seshora" find="\b[SZ]e\s?[sz](?<!Ses)hora\b" replace="Seshora"/>
<Typo word="seshora" find="\b[sz]e\s?[sz](?<!ses)hora\b" replace="seshora"/>
<Typo word="Vidět, vidina" find="\b((?:[Nn]e)?[Uu]?[Vv])yd(iteln\w{1,6}|in\w{1,3}|í(cí\w{0,2}|[mt]e|š?)|ě(l[aioy]?|n\w{0,3}))\b" replace="$1id$2"/>
<Typo word="(Po)Vinen" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]o)?[Vv])innen\b" replace="$1inen"/>
<Typo word="Vinný" find="\b((?:[Nn]e)?[Vv])in([áéiý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1inn$2"/>
<Typo word="Povinnost" find="\b([Pp])ovinost([ií]?|em|[eí]ch|mi)\b" replace="$1ovinnost$2"/>
<Typo word="Povinný" find="\b((?:[Nn]e)?[Pp])ovin([aáéěiíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ovinn$2"/>
<Typo word="Nazývat, vyzývat atd." find="\b([Nn]e)([Nn]a|[Oo]|[Vv]y?)zív(a(j\w+|l[aioy]?|t)|á|[aá]n\w*)\b" replace="$1$2zýv$3"/>
<Typo word="Mosambik" find="\b([Mm])ozambi(ck([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí|k(u?|em))\b" replace="$1osambi$2"/>
<Typo word="Tádžikistán" find="\b[Tt][aá]džikist[aá](?<!Tádžikistá)n([ěu]?|em)\b" replace="Tádžikistán$1"/>
<Typo word="-fonní" find="\b([A-Za-z][a-z]+)foní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1fonní$2"/>
<Typo word="-uuje" find="\b([Nn]e)?([Dd]estr|[Dd]istrib|[Ee]vak|[Ff]lukt|[Ii]nstr|[Kk]onstit|(?:[DdRr]e|[Vv]y|[Zz]){0,2}[Kk]onstr|[Mm]enstr|[Oo]bstr|[Pp]erzek|[Pp]rostit|[Ss]ubstit)uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?)\b" replace="$1$2uuj$3"/>
<Typo word="Nigerijský" find="\b([Nn])igérij(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1igerij$2"/>
<Typo word="Tanzanský" find="\b([Tt])anz(?:[aá]nij|án)(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1anzan$2"/>
<Typo word="Vědecký" find="\b((?:[Jj]azyko|[Mm]imo|[Nn]e|[Pp]a|[Pp]řírodo|[Pp]seudo|[Ss]táto|[Vv]lasti)?v|V)[eě]dě(c|čtí\b)" replace="$1ěde$2"/>
<Typo word="Větší/Většina" find="\b([Vv])[eě][tť][sš](?<!ětš)(in([auy]|ách|ami|ou|ov\w{1,3})|í(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1ětš$2"/>
<Typo word="Eritrea" find="\b[Ee]ritre([ei])\b" replace="Eritrej$1"/>
<Typo word="Guinea" find="\b[Gg]uine([ei])\b" replace="Guinej$1"/>
<Typo word="Pennsylvania" find="\b[Pp]enn?s[iy]lv[aá]nn?(?<!nnsylvan)ia\b" replace="Pennsylvania"/>
<Typo word="Pensylvánie" find="\b[Pp]enn?s[iy]lv[aá]nn?(?<!ensylván)i([eií])\b" replace="Pensylváni$1"/>
<Typo word="Pobřeží slonoviny" find="\bPobřeží(m?) +Slonoviny\b" replace="Pobřeží$1 slonoviny"/>
<Typo word="Tanzanie" find="\b[Tt]anzáni([eií])\b" replace="Tanzani$1"/>
<Typo word="Korejí" find="\bKoreí\b" replace="Korejí"/>
<Typo word="Abchazský" find="\b([Aa])bcház(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1bchaz$2"/>
<Typo word="Afg(h)ánský" find="\b([Aa])fg(h?)(?:a|[aá]nist[aá])n(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1fg$2án$3"/>
<Typo word="Súdán" find="\bSudán(u?|em)\b" replace="Súdán$1"/>
<Typo word="Súdánský" find="\b([Ss])udán(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1údán$2"/>
<Typo word="-ávají" find="\b(\w{3,20})[aá]vájí\b" replace="$1ávají"/>
<Typo word="-ávající" find="\b(\w{3,20})[aá]vájící(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ávající$2"/>
<Typo word="-ččin" find="\b([Bb]abi|[Ss]ami|[Vv]nu|[Zz]pěva)čin([aěiouy]?|ou|ý(ch|mi))\b" replace="$1ččin$2"/>
<Typo word="Designér" find="\b([Dd])esingé(r([auy]?|ech|em|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)|ři)\b" replace="$1esigné$2"/>
<Typo word="Falkland" find="\b[Ff]alklandů\b" replace="Falkland"/>
<Typo word="Falklandách" find="\b[Ff]alklandech\b" replace="Falklandách"/>
<Typo word="Falklandám" find="\b[Ff]alklandům\b" replace="Falklandám"/>
<Typo word="Lankrabě" find="\b([Ll])andkrab([a-záěíů]+)\b" replace="$1ankrab$2"/>
<Typo word="Morava" find="\bmorav([aěuy]|ou)\b" replace="Morav$1"/>
<Typo word="Slezsko" find="\bslezsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aouy]|em)\b" replace="Slezsk$1"/>
<Typo word="Čisticí prostředek" find="\b([Čč])istící(m?|ho|ch|m[iu]) +?prostřed(cích|ek|k([uůy]|[eů]m))\b" replace="$1isticí$2 prostřed$3"/>
<Typo word="Lidma" find="\b([Ll])idma\b" replace="$1idmi"/>
<Typo word="Hasicí přístroj" find="\b([Hh])asící(m?|ho|ch|m[iu]) +?přístroj([eiů]?|[eů]m|ích)\b" replace="$1asicí$2 přístroj$3"/>
<Typo word="Řadicí páka" find="\b([Řř])adící(mi?|ch)? +?pá(ce|k([auy]?|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1adicí$2 pá$3"/>
<Typo word="Dezinformovat" find="\b([Dd])esinform(\w+)\b" replace="$1ezinform$2"/>
<Disabled Typo word="Dodnes" find="\b([Dd])o +?dnes\b" replace="$1odnes"/>
<Typo word="Třpyt(it)" find="\b([Tt])řpit(\w*)\b" replace="$1řpyt$2"/>
<Typo word="(ne)vědí" find="\bkteří +?(ne)?ví\b" replace="kteří $1vědí"/>
<Typo word="Sezónní" find="\b((?:[Cc]elo|[Mm]ezi|[Mm]imo|[Pp]řed)?[Ss])ez[oó]ní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ezónní$2"/>
<Typo word="datum leden" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?1\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2ledna $3"/>
<Typo word="datum únor" find="\b0?([1-9]|[12]\d)\.( |&nbsp;)+?0?2\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2února $3"/>
<Typo word="datum březen" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?3\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2března $3"/>
<Typo word="datum duben" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?4\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2dubna $3"/>
<Typo word="datum květen" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?5\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2května $3"/>
<Typo word="datum červen" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?6\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2června $3"/>
<Typo word="datum červenec" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?7\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2července $3"/>
<Typo word="datum srpen" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?8\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2srpna $3"/>
<Typo word="datum září" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?9\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2září $3"/>
<Typo word="datum říjen" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?10\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2října $3"/>
<Typo word="datum listopad" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?11\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2listopadu $3"/>
<Typo word="datum prosinec" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?12\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2prosince $3"/>
<Typo word="Newyorský" find="\b([Nn])ew\W+?[Yy]ork?(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ewyor$2"/>
<Typo word="Korsika" find="\b([Kk])orzi(ce|ck([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí|k[auy]|kou)\b" replace="$1orsi$2"/>
<Typo word="Manhattan" find="\b([Mm])anhatan(u?|em|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1anhattan$2"/>
<Typo word="Mezera před procentem" find="\bo((?: |&nbsp;)\d{1,3}(?:,\d\d?)?)%( +?\w+ší(?:m?|ho|ch|m[iu])\b|[\.,:;\)])" replace="o$1 %$2"/>
<Typo word="Království" find="\b([Kk])r[aá]lo[stv]{2,5}(?<!álovstv)í(ch|mi?)?\b" replace="$1rálovství$2"/>
<Typo word="Spojené království" find="\bSpojen(é(?:ho|mu?)?|ým) +?Království(m?)\b" replace="Spojen$1 království$2"/>
<Typo word="Velká Británie" find="\b[Vv]elk([áé]|ou) +?[Bb](?<!Velk\1 B)ritáni([eií])\b" replace="Velk$1 Británi$2"/>
<Typo word="Spojené arabské emiráty" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?(?!arabsk\1 emirát)[Aa]rabsk(?:é|ých|ými?) +?[Ee]mirát(y?|ech|ům?)\b" replace="Spojen$1 arabsk$1 emirát$2"/>
<Typo word="Spojené státy" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?Stát(y?|ech|ům?)\b" replace="Spojen$1 stát$2"/>
<Typo word="Spojené státy americké" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?(?!stát(?:y?|ech|ům?) americk\1\b)[Ss]tát(y?|ech|ům?) +[Aa]merick(?:é|ých|ými?)\b" replace="Spojen$1 stát$2 americk$1"/>
<Typo word="Vichistický" find="\b([Vv])[iy]chysti(ck([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="$1ichisti$2"/>
<Typo word="Andorra" find="\b[Aa]ndor([auy]|ou)\b" replace="Andorr$1"/>
<Typo word="Andorrský" find="\b([Aa])ndor(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ndorr$2"/>
<Typo word="Opomíjet" find="\b([Nn]eo|[Oo])pomín[aá](l[aioy]?|n([áéíý]?|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|j(e|í(ce?|cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1pomíje$2"/>
<Typo word="Tyrolsko" find="\b([Tt])irol(sk([aáéouyý]|em|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1yrol$2"/>
<Typo word="Versailles" find="\b([Vv])ersail(?:es?|les)(s|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ersaille$2"/>
<Typo word="vzor tiskl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o|[Oo]|[Pp]ře|[Vv]y|[Zz]a)?)([Nn]avrh|[Tt]isk|[Vv]lád)nul([aioy]?)\b" replace="$1$2l$3"/>
<Typo word="Himálaj" find="\b([Hh])im(?:al[aá]|álá)j([ei]?|em|sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1imálaj$2"/>
<Typo word="Himálajem" find="\b[Hh]im[aá]l[aá]jemi\b" replace="Himálajem"/>
<Typo word="Himálaji" find="\b[Hh]im[aá]l[aá]j(ích|[íů]m)\b" replace="Himálaji"/>
<Typo word="Bolivijský" find="\b([Bb])olívij(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1olivij$2"/>
<Typo word="něm(u)ž" find="\bn(?:em(u?)[zž]|ěm(u?)z)\b" replace="něm$1$2ž"/>
<Typo word="Náklonn(ost/ý)" find="\b([Nn])[aá]klon([áéíý]|é(ho|mu?)|ost([ií]?|ech|em|mi)|ou|ý(ch|mi?))(?<!akloní)\b" replace="$1áklonn$2"/>
<Typo word="Část" find="\bŠ[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="Část$1"/>
<Typo word="část" find="\bš[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="část$1"/>
<Typo word="Katastrální" find="\b([Kk])atas[tr][aá]ln[ií](m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1atastrální$2"/>
<Typo word="(Ne)(Na/Za)Blýsk(..)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[NnZz]a)?[Bb])l[iíy]sk(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n((ut)?([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?)))|(ou)?t|u[lt][aioy]?)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1lýsk$2"/>
<Typo word="Latinská Amerika" find="\b[Ll]atinsk([áé]|ou)  ??[Aa](?<!Latinsk\w\w? A)meri(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Latinsk$1 Ameri$2"/>
<Typo word="Úhlopříč(ka/ně)" find="\b[UÚ]hlop[rř][ií][cč](?<!Úhlopříč)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou)|n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="Úhlopříč$1"/>
<Typo word="úhlopříč(ka/ně)" find="\b[uú]hlop[rř][ií][cč](?<!úhlopříč)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou)|n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="úhlopříč$1"/>
<Typo word="Pohonný" find="\b([Pp])ohon([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ohonn$2"/>
<Typo word="Období" find="\b([Oo])[bd][bd]?o[bd][bd]?[íý](?<!bdobí)(ch|mi?)?\b" replace="$1bdobí$2"/>
<Typo word="Desetinnou (...)" find="\b([Dd])esetinou (čárko?u|číslic[ií]|hodnoto?u|klasifikac[ií]|soustavo?u|tečko?u)\b" replace="$1esetinnou $2"/>
<Typo word="Desetinný" find="\b([Dd])esetin([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1esetinn$2"/>
<Typo word="Pro změnu" find="\b([Pp])rozmn?ěnu\b" replace="$1ro změnu"/>
<Typo word="Istanbul" find="\b[Ii]sta[mn](?<!Istan)bul(u?|em)\b" replace="Istanbul$1"/>
<Typo word="Istanbulský" find="\b([Ii])stambul(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1stanbul$2"/>
<Typo word="Libye" find="\b[Ll][iy]b[iy]j?(?<!Liby)([eií])\b" replace="Liby$1"/>
<Typo word="Libyjský" find="\b([Ll])(?:ibi|yb[iy])j(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ibyj$2"/>
<Typo word="oxid" find="\boxyd([uy]?|e(ch|m)|ům?)\b" replace="oxid$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)(Vy)Tipova(nější/t)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Vv]y)?[Tt])yp(ov(áv)??((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|ovává|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1ip$2"/>
<Typo word="kteří (se) -ejí" find="(,| a)(?:&nbsp;| )+?kteří( se)? (ne)?((?:od|na|po|při|s|vy)?(?:cház|sáz|sdíl))í\b" replace="$1 kteří$2 $3$4ejí"/>
<Typo word="Psychi(atr/(atri)cký/ka)" find="\b([Pp])s(?:ich[iy]|ychy)(atr([ay]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)|atři|ce|(atri)?(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)|k([auy]|á(ch|m)|ami|ou))\b" replace="$1sychi$2"/>
<Typo word="Sbírat" find="\b(?:Zb[íý]|Sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="Sbír$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)(Na/Po/Se/Vy)sbíra(nější/t)" find="\b([Nn]ej)?([Nn]e)?([Nn]a|[Pp]o|[Ss]e|[Vv]y)?(?:zb[íý]|sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1$2$3sbír$4"/>
<Typo word="(Ne)(Do)Implemento(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o)?[Ii])(?:[mn]pleme|nplemen)t(ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|ovává|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1mplement$2"/>
<Typo word="Struktur(a/ní)" find="\b([Ss])truk(?:t[úů]|[uúů])(r([auy]|ách|ám|ami|ou)|rn(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))|ře)\b" replace="$1truktu$2"/>
<Typo word="Nejčastěji" find="\b([Nn])[eě]j?[cč][aá]s?t[eě]j[ií](?<!ejčastěji)\b" replace="$1ejčastěji"/>
<Typo word="Pouze" find="\b([Pp])oze\b" replace="$1ouze"/>
<Typo word="Trenér(ský)" find="\b([Tt])r(?:én[eé]|ene)(r([ay]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští|ů[mv]?)|ři)\b" replace="$1rené$2"/>
<Typo word="Pozitivně" find="\b([Pp])ozitívn(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1ozitivn$2"/>
<Typo word="Centrálně" find="\b([Cc])e[nt]r[aá]ln(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1entráln$2"/>
<Typo word="Částečně" find="\b([Čč])[aá][sš]t[eě][cč](?<!ásteč)n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ástečn$2"/>
<Typo word="Dnešní" find="\b([Dd])ne[sš]n??[ií](?<!šní)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1nešní$2"/>
<Typo word="První" find="\b([Pp])[nrv]{2,4}[ií](?<!rvní)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1rvní$2"/>
<Typo word="-byl/-byt" find="\b([Nn]e)?([Pp]oz|[Vv]ydo)bi(l[aioy]?|t([aáéiíoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|v(š([ei]|í(m?|ho|ch|m[iu])))?)\b" replace="$1$2by$3"/>
<Typo word="-bý(va)t" find="\b([Nn]e)?([Pp]oz|[Vv]ydo)bí(t|v(al|án)[aioy]?|van([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|vat)\b" replace="$1$2bý$3"/>
<Typo word="Turnaj(ový)" find="\b([Tt])runaj(i?|[eů]m?|ích|ov([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1urnaj$2"/>
<Typo word="(Ne)(Pře/Z)Kontrol(a/o(vá)vat)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ře|[Zz])?[Kk])otrol([aeuy]|á(ch|m)|ami|ou|ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1ontrol$2"/>
<Typo word="Především" find="\b([Pp])[rř]edev[sš][ií](?<!ředevší)m\b" replace="$1ředevším"/>
<Typo word="Poprvé" find="\b([Pp])o ?(?:pr|rp)v[eé](?<!oprvé)\b" replace="$1oprvé"/>
<Typo word="Úložiště" find="\b[UÚŮ]lo[zž]i[sš](?<![ÚŮ]ložiš)(t(ěm?|i|í(ch|m))|ť)\b" replace="Úložiš$1"/>
<Typo word="úložiště" find="\b[uúů]lo[zž]i[sš](?<![úů]ložiš)(t(ěm?|i|í(ch|m))|ť)\b" replace="úložiš$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)Uspořáda(nější/t)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Uu])s?po[rř][aá](?<!spořá)d(áv)?(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1spořád$2$3"/>
<Typo word="Úspěšně" find="\b[UÚŮ]sp[eě][sš](?<![ÚŮ]spěš)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="Úspěšn$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)úspěšně(ji/jší)" find="\b([Nn]ej)?([Nn]e)?[uúů]sp[eě][sš](?<![úů]spěš)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1$2úspěšn$3"/>
<Typo word="Bejrút" find="\b[Bb]ejr[uúů](?<!Bejrú)t(u?|em)\b" replace="Bejrút$1"/>
<Typo word="Farmář(ský)" find="\b([Ff])[aá][rř]m[aá][rř](?<!armář)(i?|em|ích|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|ští|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)\b" replace="$1armář$2"/>
<Typo word="Nejprve" find="\b([Nn])[aeéě]j?p[rv]{1,4}[eéě](?<!ejprve)\b" replace="$1ejprve"/>
<Typo word="Období" find="\b([Oo])bdobý(ch|mi?)?\b" replace="$1bdobí$2"/>
<Typo word="(Ne)Určitý" find="\b([Nn]eu|[Uu])čit([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1rčit$2"/>
<Typo word="Pátý" find="\b([Pp])at([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1át$2"/>
<Typo word="Čísl(ice/o)" find="([Čč])is(el|lic([ei]|emi)?|l[aouy]|l(e|icí)(ch|m)?)\b" replace="$1ís$2"/>
<Typo word="Lingvist((ik)a/ický)" find="\b([Ll])igvist(\w{1,6})\b" replace="$1ingvist$2"/>
<Typo word="Srd(ce/ečně)" find="\b([Ss])r?drd?(c([eií]|em|í(ch|m))|ečn([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1rd$2"/>
<Typo word="Během" find="\b([Bb])[eéě]h[eéě](?<!ěhe)m\b" replace="$1ěhem"/>
<Typo word="Úmrt(n)í" find="\b[UÚŮ]mrt(n?)[ií](?<![ÚŮ]mrtn?í)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="Úmrt$1í$2"/>
<Typo word="úmrt(n)í" find="\b[uúů]mrt(n?)[ií](?<![úů]mrtn?í)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="úmrt$1í$2"/>
<Typo word="Druhý" find="\b([Dd])u(h([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|zí)\b" replace="$1ru$2"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)Používa(nější/t)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Pp])(?:ou|uo)[zž][ií](?<!ouží)v(áv)?(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy])?)\b" replace="$1oužív$2$3"/>
<Typo word="Jízdní" find="\b([Jj])ízní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ízdní$2"/>

Předpony

<!-- u (ne)s/z- nekopírovat celé, ale jen přidanou část! -->
<Typo word="Nej-" find="\b([Nn])(?!ajlepší|ajprve|ajsladší|ajvyšší)[aě]j(bl[ií][zž]\w+|č\w+|dřív\w{,6}|j?ednoduš\w+|lepší\w{,2}|méně|nižší\w{,2}|novější\w{,2}|řidší\w{,2}|sladší\w{,2}|snazší\w{,2}|šťastněj\w{1,4}|šťavnatěj\w{1,4}|světější\w{,2}|tenčí\w{,2}|upřímněj\w{1,4}|výkonněj\w{1,4}|vyšší\w{,2}|výše?|významněj\w{1,4}|známěj\w{1,4})\b" replace="$1ej$2"/><!-- "nejtěžší" a "největší" mají vlastní pravidla; sem patří cokoliv s nej- ze zbytku seznamu; u naj- ověřit slovenštinu -->
<Typo word="Nej-" find="\b([Nn])[eě](mlad|star|studeněj)ší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ej$2ší$3"/>
<Typo word="(Ne)s-" find="\b([Nn]e)?z(bal[ie]|blíž[ie]|hoř(?:e(?:l[aioy]?|t)|í)\b|kamarád|kon(?:či[lt]|čen)|louč|páli|placen|plati|plá[ct]|potřeb|pout[aá]|provo(?:d|zen)|přátel[ie]|toč|tráv)(\w*)\b" replace="$1s$2$3"/>
<Typo word="(Ne)z-" find="\b([Nn]e)?s(form(?:ov[aá]|uj)|kapal[nň]|kombin[ou]|koum|peče[tť]\w+|pev[nň]|plo[dz]|pozorov[aá]|pracov|prosti|proštěn|působ|totož[nň]|troskot|třeš[tť]|tvár[nň])(\w*)\b" replace="$1z$2$3"/>
<Typo word="S-" find="\bZ(bal[ie]|blíž[ie]|hoř(?:e(?:l[aioy]?|t)|í)\b|kamarád|kon(?:či[lt]|čen)|louč|páli|placen|plati|plá[ct]|potřeb|pout[aá]|provo(?:d|zen)|přátel[ie]|toč|tráv)(\w*)\b" replace="S$1$2"/>
<Typo word="Vice-" find="\b([Vv])íce(guverné[rř]|kancléř|konzul|král|maršál|mis(?:s\b|t[rř])|premi[eé][rř]|prezident)(\w*)\b" replace="$1ice$2$3"/>
<Typo word="Z-" find="\bS(form(?:ov[aá]|uj)|kapal[nň]|kombin[ou]|peče[tť]\w+|pev[nň]|p[ěí]v|plo[dz]|pozorov[aá]|pracov|prosti|proštěn|působ|totož[nň]|troskot|třeš[tť]|tvár[nň])(\w*)\b" replace="Z$1$2"/>

Přípony a konce slov

<Typo word="-členný" find="\b(?:(\w+)(?!členn) ?|(\d+)(?!členn)(?:[ -]?|[ -]?[mt]i[ -]?))člen?n([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1členn$2"/>
<Typo word="-i" find="\b([Čč]tyřm|[Ll]idm|[Mm]ajitel|[Mm]ysl|[Oo]cel|[Ss]měs|těm|[Tt]řem|verz|[Vv]šem)y\b" replace="$1i"/>
<Typo word="-ie" find="\b(\w{4,20})(?:i[ií]|í)([eí]|ích)\b" replace="$1i$2"/>
<Typo word="-jících" find="\b(\w{4,20})j[ií]c[ií](hc?|ch)(?<![ií]cích)\b" replace="$1jících"/>
<Typo word="-krát" find="\b(\d+)-kr[aá]t\b" replace="$1krát"/>
<Typo word="-li (spojovník)" find="(([Nn]e)?([Bb]ud(e([mt]e|š?)|o?u)|[Bb]yl[aioy]?|[Jj]sou)|[Nn]ení)(?:--| -|- |\s*?)li(?!-)\b" replace="$1-li"/>
<Typo word="-li (bez spojovníku)" find="\b([Čč]i|[Jj]est|[Nn]ebo|[Nn]ež|[Zz]da)\Wli\b" replace="$1li"/>
<Typo word="[-mi/-ti]" find="\b(\d+)-?[mt]i(?!-? ?\w+([áíéý]|[éí](ho|mu?)|ou|[íý](ch|mi?)))\b" replace="$1"/>
<Typo word="(Sedm/Osm)náct" find="\b([Ss]ed|[Oo]s)mnact(\w{,15})\b" replace="$1mnáct$2"/>
<Typo word="-ní" find="([Ii]mu|\b[Pp]ostra|\b[Rr]ame|\b[Ss]pontá|\b[Ss]tehe|[Aa]?[Ss]ynchro)ní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1nní$2"/>
<Typo word="-ové(mu)" find="\b(?![A-MO-Z])(\w{4,20}|[Nn])ove(mu)?\b" replace="$1ové$2"/>
<Typo word="-ový" find="\b(?![A-MO-Z])(\w{2,20}|[Nn])ovy(ch|mi?)\b" replace="$1ový$2"/>
<Disabled Typo word="-sfér(a/ický)" find="\b(\w{4,20})sfe(r([auy]?|ách|ám|ami|ou)|rick([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ričtí|ře)\b" replace="$1sfé$2"/>
<Typo word="-ské" find="\b(?![A-Z])(\w{3,20})ske(ho|mu)?\b" replace="$1ské$2"/><!-- "-skem" = 7. pád "-sko" -->
<Typo word="-ský" find="\b(?![A-Z])(\w{3,20})sky(ch|mi?)\b" replace="$1ský$2"/>
<Typo word="-ský" find="\b(\w{2,15}(?:b[aeou]r|bjer|bour|köpin)|[Hh]elsin)o?[gk]h?(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1$2"/><!-- http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755 -->
<Typo word="-ský" find="\b(\w{2,20})nnsk(\w{1,3})\b" replace="$1nsk$2"/><!-- http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755 -->
<Typo word="-stranný" find="\b(?:(jedna|dvaa|třia|čtyřia|pěta|šesta|sedma|osma|devěta)?(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti)|(?:(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti) ?)?(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|devíti)|(des[eí]ti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti)|(\d+))(?:[ -]?|[ -]?[mt]i[ -]?)strann?(?<!\wstrann)([áíéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))(?<!\bjedno stranou|([Nn]e|[Oo]d)straní|\wstrannou)\b" replace="$1$2$3$4$5$6strann$7"/>
<Typo word="-stvo/-ství" find="\b(\w{4,20})(?<![Kk]níže|[Kk]řesťan|[Vv]ítěz)s?tsv([aíouy]|[eůí]m|ech|ími)\b" replace="$1stv$2"/><!-- některá mají vlastní pravidla -->
<Typo word="-ští" find="\b([Čč]erno|[Kk]aza|[Ll]oty)ští\b" replace="$1šští"/>
<Typo word="-šť" find="\b(\w{4,20})išt\b" replace="$1išť"/>
<Typo word="-té(ho/m/mu)" find="([Dd]ruh|[Čč]tvrt|[Pp]át|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]e[sv]át|(?:[Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náct|(?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát|\b[Ss]t)e(ho|mu?)(?<![Dd]ruhem|\b[Ss]tem)\b" replace="$1é$2"/><!-- neopravují se "druhem" a "stem" -->
<Typo word="-úhelník" find="\b(\w+)ůhelní(cích|k([auůy]?|ách|[eů]m|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))))\b" replace="$1úhelní$2"/>
<Typo word="-vají" find="\b(\w{3,20}[^aá])vájí\b" replace="$1vají"/>
<Typo word="-vající" find="\b(\w{3,20}[^aá])vájící(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1vající$2"/>
<Typo word="-ware" find="\b(\w{4,7}war)e(u|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#sw -->
<Typo word="-ými" find="\b(\w{4,20})(?<![Kk]ost|on)(?:ym[iy]|ýmy)\b" replace="$1ými"/>

A

<Typo word="(A/I/…) proto, že" find="(?<=\s)([aIi]|[Hh]lavně|[Pp]ředevším)(?<!,  ??[ai])  ??pro {,2}to {,4}že\b" replace="$1 proto, že"/>
<Typo word="Absorp(ce/ční)" find="\b([Aa])bsorb([cč]\w+)\b" replace="$1bsorp$2"/>
<Typo word="Achillovka" find="\b([Aa])ch(?:yll?|il)ov(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1chillov$2"/>
<Typo word="Amatérsk(y/ý)" find="\b([Aa])mater(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1matér$2"/>
<Typo word="(Ne)Antedato(vá)vat" find="\b([Aa]|[Nn]ea)(?<![\x22„]a)ntidat(\w+)\b" replace="$1ntedat$2"/>
<Typo word="Asie/Asijský" find="\bÁsi([eií]|jsk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|jští)\b" replace="Asi$1"/>
<Typo word="Atlantský oceán" find="\b[Aa]tlant(?:i?c|s)k(ého|ému?|ým?)  ??[Oo]ce[aá](?<!Atlatsk\w{1,3}  ??oceá)n(u?|em)\b" replace="Atlantsk$1 oceán$2"/>

Album

<Typo word="Album, 2. pád" find="\b([Aa])(?:bl|lb)umů\b" replace="$1lb"/>
<Typo word="Album, 3. pád" find="\b([Aa])(?:bl|lb)um[uů]m\b" replace="$1lbům"/>
<Typo word="Album, 6. a 7. pád" find="\b([Aa])(?:bl|lb)ume(ch|m)\b" replace="$1lbe$2"/>
<Typo word="Alb-" find="\b([Aa])bl([auy]|ech|[euů]m)\b" replace="$1lb$2"/>
<!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#datum -->

Á

<Typo word="Ázerbájdžánský" find="\b[AÁ]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!Ázerbájdžá)n(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="Ázerbájdžán$1"/>
<Typo word="ázerbájdžánský" find="\b[aá]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!ázerbájdžá)n(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="ázerbájdžán$1"/>

B

<Typo word="(Data)báze" find="\b([Dd]ata)?baz([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1báz$2"/>
<Typo word="Bez problém(u/ů)" find="\b([Bb])ezprobl[eé]m([uů])\b" replace="$1ez problém$2"/>
<Typo word="Beze zbytku" find="\b([Bb])ez(?:e|  ??)zbytku\b" replace="$1eze zbytku"/>
<Typo word="Bicí" find="\b([Bb])ící(m?|ch|mi)\b" replace="$1icí$2"/>
<Typo word="Bizarn(ě/í)" find="\b([Bb])iz(?:ard|árd?)n(ě|ěji|(ějš)?í(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1izarn$2"/>
<Typo word="Blízký" find="\b([Bb])l(?:izs?|ízs)(cí|k([áéoý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1líz$2"/>
<Typo word="(Nej)Blíž(e)" find="\b([Nn]ejb|[Bb])l(?:i[zž]|íz)(e?)\b" replace="$1líž$2"/>
<Typo word="(Nej)Bližší" find="\b([Nn]ejb|[Bb])l[ií][zž][sš][ií](?<!ižší)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ližší$2"/>
<Typo word="Března/Březnu" find="\bbře(?:nz|zen)([au])\b" replace="březn$1"/>
<Typo word="Buddhismus" find="\b([Bb])udhis(m(u?|em|us)|t([aéiuůy]|ech|ick([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ičtí|ou|ům))\b" replace="$1uddhis$2"/>
<Typo word="Burgundsk(o/ý)" find="\b([Bb])urgun(sk([aáéouý]|em|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1urgund$2"/>
<Typo word="(Ne)Byla/Byli/Bylo/Byly" find="\b([Bb]|[Nn]eb)ly([aioy])\b" replace="$1yl$2"/>
<Typo word="(Ne)Byla/Byli/Bylo/Byly" find="\b([Bb]|[Nn]eb)y([aioy])l\b" replace="$1yl$2"/>
<Typo word="(Ne)Být" find="\b([Nn]eb|[Bb])ý\b" replace="$1ýt"/>

C

<Typo word="Cenný" find="\b((?:[Nn]ej?)?(?:[Bb]ez|[Mm]éně|[Rr]ovno)?[Cc])en([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))(?<!\b[Cc]enou|\b([Nn]e)?[Cc]en[ěí])\b" replace="$1enn$2"/>

Č

<Typo word="Června/Červnu" find="\bčerv([au])n\b" replace="červn$1"/>
<Typo word="Června/Červnu" find="\bčerven([au])(?<!do \s??červena)\b" replace="červn$1"/>
<Typo word="Čeští" find="\b([Čč])e(?:s|šš)tí\b" replace="$1eští"/>
<Typo word="(Ne)(-)Činnost" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]obro|[Ss]ou|[Úú]|[Zz]lo)?č|Č)inost([ií]?|[eí](m|ch)|mi)\b" replace="$1innost$2"/>
<Typo word="Čtrnáct" find="\b([Čč])[tv]?[trv][rv]n[aá](?<![Čč]trná)ct(\w{,15})\b" replace="$1trnáct$2"/>
<Typo word="Čtvrt(-)" find="\b([Čč])vr(?!tfin)t(\w{,20})\b" replace="$1tvrt$2"/>
<Typo word="Čtvrtfinál(e/ový)" find="\b([Čč])[rtťv]{3,5}(fi|fi)n[aá](?<![Čč]tvrt\2ná)l(e|ov([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1tvrt$2nál$3"/>
<Typo word="Čtyř(-)" find="\b([Čč])tyr(\w{,20})\b" replace="$1tyř$2"/>

D

<Typo word="Další" find="\b([Dd])(?:l[aá]?|[aá]l)[sš][ií](?<!alší)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1alší$2"/>
<Typo word="Dceřiný" find="\b([Dd])ceřinn([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ceřin$2"/>
<Typo word="De facto" find="\b([Dd])efacto\b" replace="$1e facto"/>
<Typo word="(…)Denn(ě/í)" find="\b((?:[Cc]elo|[Kk]aždo|[Tt]ý|[Vv]íce|[Jj]edno|[Dd]vou|[Tt]ří|[Čč]tyř|[Pp]ěti|[Šš]esti|[Ss]edmi|[Oo]smi|[Dd]evíti|[Dd]eseti)?[Dd])en([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1enn$2"/>
<Typo word="Dennodenn(ě/í)" find="\b([Dd])en(?:oden?|node)n([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1ennodenn$2"/>
<Typo word="Design(ový)" find="\b([Dd])esing([uůy]?|ech|[eů]m|ov([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1esign$2"/>
<Typo word="Devatenáct" find="\b([Dd])[eě]v[aá]t[eě]n[aá](?<!evatená)ct(\w{,15})\b" replace="$1evatenáct$2"/>
<Typo word="Devět" find="\b([Dd])[eéě]v[eéě](?<!ev[eě])t\b" replace="$1evět"/>
<Typo word="Dějinný" find="\b([Dd])ějin([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ějinn$2"/>
<Typo word="Disident" find="\b([Dd])izident([aiůy]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv])\b" replace="$1isident$2"/>
<Typo word="Divize" find="\b([Dd])ivizi([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1iviz$2"/>
<Typo word="Do povědomí" find="\b([Dd])o  ??podvědomí\b" replace="$1o povědomí"/>
<Typo word="(Ne)(Do/Na/Při/U/Z)bude" find="\b([Nn]e(?:do|na|při|u|z)|[Dd]o|[Nn]a|[Pp]ři|[UuZz])byd(e[mt]e|eš?|o?u)\b" replace="$1bud$2"/>
<Typo word="Dohlížitel" find="\b([Dd])ohližitel([eéiů]?|[eí]ch|[eů]m|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ův)\b" replace="$1ohlížitel$2"/>
<Typo word="(Do/Z)(le/pra)va" find="\b([Dd]o|[Zz])  ??(le|pra)va\b" replace="$1$2va"/>
<Typo word="Doposavad" find="\b([Dd])oposavaď\b" replace="$1oposavad"/>
<Typo word="(Do/Ve/Ze)spod(a)" find="\b([Dd]o|[VvZz]e) +?spod(a?)\b" replace="$1spod$2"/>
<Typo word="(Do/Ve/Ze)vnitř" find="\b([Dd]o|[VvZz]e)  ??vnitř\b" replace="$1vnitř"/>
<Typo word="(Nej)Dříve" find="\b([Dd]|[Nn]ejd)řívě\b" replace="$1říve"/>
<Typo word="Dubna/Dubnu" find="\bdu(?:ben|nb)([au])\b" replace="dubn$1"/>
<Typo word="Dvanáct" find="\b([Dd])v(?:án[aá]|ana)ct(\w{,10})\b" replace="$1vanáct$2"/>
<Typo word="(Dv/Ob)ěma" find="\b([Dd]v|[Oo]b)(?:oum[aiy]?|[eě]m[iy])\b" replace="$1ěma"/>
<Typo word="(Dv/Tr)ojklaný" find="\b([Dd]vo[ju]|[Tt]roj)klann([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1klan$2"/>
<Typo word="(Dv/Ob)ou" find="\b([Dd]v|[Oo]b)(?<!\bV Ob)ouch\b" replace="$1ou"/>

E

<Typo word="Environment-" find="\b([Ee])nviroment(\w{,15})\b" replace="$1nvironment$2"/>
<Typo word="(Ne)(Ex/Perz)ekvo(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Ee]x|[Pp]erz)[Ee])ku(ov\w+|uj\w+)\b" replace="$1kv$2"/>
<Typo word="Existencialismus" find="\b([Ee])xistencionalis(m(u?|em|us)|t([aéiuůy]|ech|ou|ům))\b" replace="$1xistencialis$2"/>
<Typo word="Expertiza" find="\b([Ee])xpert(?:[íyý][sz]|is)([aeuy]?|ách|ám|ami|ou)\b" replace="$1xpertiz$2"/>
<Typo word="Extrémn(ě/í)" find="\b([Ee])xtremn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1xtrémn$2"/>

F

<Typo word="Fair play" find="(?<!')\bfair-play\b" replace="fair play"/><!-- pouze malými písmeny, protože cena se jmenuje "Fair-Play" -->
<Typo word="Fólie" find="\b([Ff])oli([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1óli$2"/>
<Typo word="Funkce" find="\b(?!Fukui|Func?ke\b|[Ff]unkc[eií]|Funki)([Ff])[cknu]{3,5}([eií]|emi|í(ch|m))\b" replace="$1unkc$2"/><!-- Funke byl např. český fotograf, Funcke byl univerzitní profesor, Funki Porcini je anglický umělec(?) -->
<Typo word="Fyzikálně-chemický" find="\b([Ff])[iy]z[iy]kálně(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Cc](?<!yzikálně-c)hemi(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="$1yzikálně-chemi$2"/>

G

<Typo word="Gustáv Husák" find="\b[Gg]ustav([au]?|em|ovi)  ??[Hh]usák([au]?|em|ovi)\b" replace="Gustáv$1 Husák$2"/>

H

<Typo word="Honorárn(ě/í)" find="\b([Hh])onoráln([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1onorárn$2"/>
<Typo word="Hudebně-literární" find="\b([Hh])udebně(?:\s?[-–]\s?|[-–]?|  ??)[Ll]iterá[lr](?<!ě-literár)ní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1udebně-literární$2"/>
<Typo word="(…)Hrá([vá]va)t" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro|[Uu]|[Vv]y|[Zz]a)?[Hh])ra(vá)?(l[aioy]?|t)\b" replace="$1rá$2"/>

Harvardova univerzita

<!-- WP:PR -->
<Typo word="Harvardova univerzita, 1. pád" find="\b[Hh]ard?vard(?:ova|ská)  ??[Uu]niver[sz](?<!Harvardova  ??univerz)ita\b" replace="Harvardova univerzita"/>
<Typo word="Harvardova univerzita, 2. pád" find="\b[Hh]ard?vard(?:ské|ov[iy])  ??[Uu]niver[sz](?<!Harvardovy  ??univerz)ity\b" replace="Harvardovy univerzity"/>
<Typo word="Harvardova univerzita, 3. a 6. pád" find="\b[Hh]ard?vard(?:ské|ově)  ??[Uu]niver[sz](?<!Harvardově ?univerz)itě\b" replace="Harvardově univerzitě"/>
<Typo word="Harvardova univerzita, 4. pád" find="\b[Hh]ard?vard(?:sko|ov)u  ??[Uu]niver[sz](?<!Harvardovu  ??univerz)itu\b" replace="Harvardovu univerzitu"/>
<Typo word="Harvardova univerzita, 7. pád" find="\b[Hh]ard?vard(?:ov|sk)ou  ??[Uu]niver[sz](?<!Harvardovou  ??univerz)itou\b" replace="Harvardovou univerzitou"/>

I

<Typo word="I kdyby" find="\b([Ii])kdyby(ch(om)?|s(te)?)?\b" replace="$1 kdyby$2"/>
<Typo word="I když" find="\b([Ii])když\b" replace="$1 když"/>
<Typo word="I přesto, že" find="\b([Ii]) ? ??přesto ? ??že\b" replace="$1 přesto, že"/>
<Typo word="Idea" find="\b([Ii])de([eí])\b" replace="$1dej$2"/>
<Typo word="Inter-" find="\b([Ii])nte(regn\w+|rup\w+)\b" replace="$1nter$2"/>
<Typo word="Interview" find="\b([Ii])nter[vw]ie[vw](?!e[rř])\w{,3}(?<!view)\b" replace="$1nterview"/>
<Typo word="Irácký" find="\b(?:Ír[aá]|Ira)(čan([éiůy]?|ech|[eů]m|ovi)|ck([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="Irá$1"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="irácký" find="\b(?:ír[aá]|ira)(čan([éiůy]?|ech|[eů]m|ovi)|ck([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="irá$1"/><!-- WP:PR -->

Í

<Typo word="Íránský" find="\b(?:Irá|Íra)n(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="Írán$1"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="íránský" find="\b(?:irá|íra)n(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="írán$1"/><!-- WP:PR -->

J

<Typo word="Jako/Jaký" find="\b([Jj])ka([áéoý]|é(hož?|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ak$2"/>
<Typo word="Jedenáct" find="\b([Jj])ed(?:n[aá]|e?na)ct(\w{,15})\b" replace="$1edenáct$2"/>
<Typo word="Její" find="\b([Jj])eji(ho|m[aiu]?)?\b" replace="$1ejí$2"/>
<Typo word="jejíž" find="\bjej(?:i[zž]|íz)\b" replace="jejíž"/>
<Typo word="Jejich(ž)/Jejích(ž)" find="\b([Jj])ej([ií])hc?(ž?)\b" replace="$1ej$2ch$3"/>
<Typo word="Ještě" find="\b([Jj])[eě]š[tť][eě](?<!eště)\b" replace="$1eště"/>
<Typo word="Jičín" find="\b([Jj])íčín([aěu]?|em|sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ičín$2"/>
<Typo word="(Jih/Sever)o(východ/západ)(ní)" find="\b([Jj]ih|[Ss]ever)o[-– ](výcho|zápa)d([ěu]?|em|ní(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1o$2d$3"/>
<Typo word="Jimi/Jím" find="\b(?<!\b(?:[Mm]ezi|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]řed|[Ss]|[Zz]a)(?:  ??|&nbsp;))\bn(imi|ím)\b" replace="j$1"/>
<Typo word="Jižn(ě/í)" find="\b([Jj])ížn(?!í  ??Ameri)(ě|ěji|(ějš)?í(m?|ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1ižn$2"/>
<Typo word="Jižní Amerika" find="\b[Jj][ií]žní  ??[Aa](?<!Jižní  ??A)meri(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Jižní Ameri$1"/>
<Typo word="Jmenný" find="\b((?:[Ss]tejno)?[Jj])men([áéý]|ého|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1menn$2"/><!-- "jmeném": "jmenném", nebo "jménem"; ve druhém seznamu -->
<Typo word="(Ne)Jsem/Jsi/Jsme/Jste/Jsou" find="\b(ne)?sj(i|em|me|te|ou)\b" replace="$1js$2"/>

K

<Typo word="Kamenn(ě/ý)" find="\b([Kk])amen([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))(?<!Milena Kamená)\b" replace="$1amenn$2"/>
<Typo word="Kanón(ový)" find="\b((?:[Jj]edno|[Dd]voj|[Tt]roj|[Čč]tyř)?[Kk])anon([uůy]?|ech|[eů]m|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1anón$2"/>
<Typo word="Kč" find="\bkč\b" replace="Kč"/>
<Typo word="Kdo s koho" find="\b([Kk])do  ??z(\s|&nbsp;)koho\b" replace="$1do s$2koho"/>
<Typo word="Knížectví" find="\b([Kk])níže[st]{1,4}ví(m?|ch|mi)\b" replace="$1nížectví$2"/>
<Typo word="Knižn(ě/í)" find="\b([Kk])nížn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1nižn$2"/>
<Typo word="Koncentra(ce/ční)" find="\b([Kk])on?cen?tran?(?<!oncentra)([cč]\w+)\b" replace="$1oncentra$2"/>
<Typo word="Konjunk(ce/tiv)" find="\b([Kk])on?jun?k(?<!onjunk)([ct]\w+)\b" replace="$1onjunk$2"/>
<Typo word="Konsenzus" find="\b([Kk])oncenz(u?|em|us)\b" replace="$1onsenz$2"/>
<Typo word="Konstantn(ě/í)" find="\b([Kk])on?stan?tn?(?<!nstantn)([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))(?<!nstantě)\b" replace="$1onstantn$2"/>
<Typo word="Konstrukčn(ě/í)" find="\b([Kk])onstručn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1onstrukčn$2"/>
<Typo word="(Sub)Kontinent" find="\b([Kk]|[Ss]ubk)onti(?:ne|en)t(\w{,10})\b" replace="$1ontinent$2"/>
<Typo word="Kontradmirál" find="(?<!nesprávně uváděn jako )\b([Kk])ontraaa??dmirál([auůy]?|e(ch|m)|ov([aéěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv])\b" replace="$1ontradmirál$2"/>
<Typo word="Kontroverze" find="\b([Kk])ontraverz([eií]|emi|ích|ím|ní(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1ontroverz$2"/>
<Typo word="Kostěný" find="\b([Kk])ostěnn([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ostěn$2"/>
<Typo word="Krajinnou (...)" find="\b([Kk])rajinou  ??(architekturo?u|dominanto?u|hranic[ií]|oblastí?|sféro?u)\b" replace="$1rajinnou $2"/>
<Typo word="Krajinný" find="\b([Kk])rajin([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1rajinn$2"/>
<Typo word="Králický Sněžník" find="\b[Kk]ralick(ý|ého|ému?)  ??[Ss]něžník(u?|em)\b" replace="Králick$1 Sněžník$2"/>
<Typo word="Křest" find="\b([Kk])řest([uůy]|ech|[eů]m)\b" replace="$1řt$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#krest -->
<Typo word="Křesťan" find="\b([Kk])[rŕř]es[tť]a[nńň](?<!řesťan)([éiůy]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv])\b" replace="$1řesťan$2"/>
<Typo word="Křesťanství" find="\b([Kk])[rŕř]e?s?[tť]a[nńň][stv]{2,4}[ií](?<!řesťanství)(m?)\b" replace="$1řesťanství$2"/>
<Typo word="Který" find="\b([Kk])[eět]{1,4}(?<![Kk]te)(r([áéý]|é(mu?|hož?)|ou|ý(ch|mi?))|ří)\b" replace="$1te$2"/>
<Typo word="Května/Květnu" find="\bkvěnt([au])\b" replace="květn$1"/>
<Typo word="Kvůli" find="\b([Kk])v[uú]li\b" replace="$1vůli"/>

L

<Typo word="Laser(ový)" find="\b([Ll])azer([uůy]?|ech|[eů]m|ov([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1aser$2"/>
<Typo word="Ledna/Lednu" find="\ble(?:den|nd)([au])\b" replace="ledn$1"/>
<Typo word="(Nej)Lehčí" find="\b([Ll]|[Nn]ejl)ehší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ehčí$2"/>
<Typo word="Letištní" find="\b([Ll])etišťní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1etištní$2"/>
<Typo word="Listopad" find="\b([Ll])i(?:sot|[st]o)pad([ěu]?|em)\b" replace="$1istopad$2"/>
<Typo word="Lišaj" find="\b([Ll])yšaj(i?|em?|ích|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)\b" replace="$1išaj$2"/>
<Typo word="Ližina" find="\b([Ll])yžin([auy]?|ách|ám|ami|ou)\b" replace="$1ižin$2"/>
<Typo word="Loajalita" find="\b([Ll])o(?:j|a?y)alit([auy]|ou)\b" replace="$1oajalit$2"/>
<Typo word="Lobbi(ng/sta/smus)" find="\b([Ll])obi(ng(u?|em)|sm(em|us?)|st([aéiuy]|ech|ou|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv]?))\b" replace="$1obbi$2"/>
<Typo word="Lombardn(ě/í)" find="\b([Ll])ombartn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1ombardn$2"/>
<Typo word="Lotyština" find="\b([Ll])ot(?:išš?|yšš)tin([aěuy]|ou)\b" replace="$1otyštin$2"/>

M

<Typo word="Medaili" find="\b([Mm])ed(?:a?i|ia)l[iy](?<!aili)\b" replace="$1edaili"/>
<Typo word="(Nej)Menší" find="\b([Mm]|[Nn]ejm)enčí(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1enší$2"/>
<Typo word="(Ne)Metastazo(vá)vat" find="\b([Mm]|[Nn]em)etastáz(ov\w+|uj\w+)\b" replace="$1etastaz$2"/>
<Typo word="(…)Metr" find="\b((?:[Cc]enti|[Dd]eci|[Kk]ilo|[Mm]ikro|[Mm]ili|[Pp]ara)?[Mm])ter([uůy]?|e(ch|m)|ům)\b" replace="$1etr$2"/>
<Typo word="Měkký(š)" find="\b([Mm])ěk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?|š([eiů]|[eů]m|ích)))\b" replace="$1ěkk$2"/>
<Typo word="(…)Měna/Měnit/měňo(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro|[Vv][yý]|[Zz][aá]?)?[Mm])ně(n([aěuy]?|ami|á(ch|m)|ěn\w{,3}|i(l[aioy]?|t)|í([mš]?|[mt]e)|nost\w{,3}|ou)|ň(o(vá)?v(a(jící\w{,2}|l[aioy]?|t)|[aá]n\w{,3})|uje([mt]e|š?)))\b" replace="$1ě$2"/>
<Typo word="Městě" find="\b([Mm])ěs(?:ť[eě]|te)\b" replace="$1ěstě"/>
<Typo word="(Mezi/Pří)Městský" find="\b((?:[Mm]ezi|[Pp]ří)?[Mm])ě(?:tst?|st)k([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ěstsk$2"/>
<Typo word="Milión" find="\b([Mm])illi([oó]n[uůy])\b" replace="$1ili$2"/>
<Typo word="Mimo jiné" find="\b([Mm])imojiné\b" replace="$1imo jiné"/>
<Typo word="Místnost" find="\b([Mm])(?:ist?|ís)nost([ií]?|[eí](ch|m)|mi)\b" replace="$1ístnost$2"/>
<Typo word="(Ne)(Se)Mlít" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Ss]e)?[Mm])lýt\b" replace="$1lít"/>
<Typo word="Mnemotechnický" find="\b([Mm])emotechnick([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1nemotechnick$2"/>
<Typo word="Modlitba" find="\b([Mm])o(?:tli[dt]|dlid)(b([aěuy]|ách|ám|ami|ou)|eb)\b" replace="$1odlit$2"/>
<Typo word="Multiplayer" find="\b([Mm])ulti\W{1,3}[Pp]layer([uy]?|em|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ultiplayer$2"/>
<Typo word="Muting" find="\b([Mm])utting([uůy]?|[eů]m|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1uting$2"/>

N

<Typo word="Na rozdíl" find="\b([Nn])arozdíl\b" replace="$1a rozdíl"/>
<Typo word="Nabídka" find="\b([Nn])abít(ce|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1abíd$2"/>
<Typo word="(Ne)Nacház(ej)í" find="\b([Nn](?:en)?)ach[aá]z(ej)?[ií](?<!áz\2?í)([mš]?|[mt]e)\b" replace="$1acház$2í$3"/>
<Typo word="(Ne)Napsal(a/i/o/y)" find="\b([Nn](?:en)?)apal([aioy])\b" replace="$1apsal$2"/>
<Typo word="(Ne)Následovat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro)?[Nn])asled(ova(l[aioy]?|t)|uj(e([mt]e|š?))|[ií])\b" replace="$1ásled$2"/>
<Typo word="Následující" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro)?[Nn])[aá]sleduj[ií](?:c[ií])?(?<!ásledující)(m?|ho|ch|m[iu])(?<!j[ií])\b" replace="$1ásledující$2"/>
<Typo word="(Ne)Nastal(ý)" find="\b(?![Nn]astálo\b)([Nn](?:en)?)astál(\w{0,3})\b" replace="$1astal$2"/>
<Typo word="(N/V)ašich" find="\b([NnVv])aších\b" replace="$1ašich"/>
<Typo word="Nejjednodušší" find="\b([Nn])e(?:jjednoduš|jednodušš)í(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ejjednodušší$2"/>
<Typo word="Nejtěžší" find="\b([Nn])[eě]j[tť][eě][zž][sš][ií](?<!ejtěžší)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ejtěžší$2"/>
<Typo word="Největší" find="\b([Nn])[eě]jv[eě](?<!ejvě)tší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ejvětší$2"/>
<Typo word="Není" find="(?<=\s)([Nn])(?:eni|ěn[ní])\b" replace="$1ení"/>
<Typo word="Neštovice" find="\b([Nn])ešťovic(e?|emi|ích|ím)\b" replace="$1eštovic$2"/>
<Typo word="Nešťastn(ě/ěji/ější/ík/ý)" find="\b([Nn])[eě]š[tť]ast?(?<!ešťast)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější(m?|ho|ch|m[iu])|í(ci|cích|k([aůy]?|[eů]m|ovi))|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ešťastn$2"/>
<Typo word="Než" find="(?<!\b(mezi|mimo|[nz]a|[ov]|p(od|ro|řes)|skrze?)(&nbsp;|  ??))\bněž\b" replace="než"/>
<Typo word="nějž" find="\bn(?:ej[zž]|ějz)\b" replace="nějž"/>
<Typo word="Někdejší" find="\b([Nn])[eě]kdější(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ěkdejší$2"/>
<Typo word="Některý" find="\b([Nn])[eě]k[eět]{1,4}(?<!ěkte)(r([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ří)\b" replace="$1ěkte$2"/>
<Typo word="Německý" find="\b([Nn])(?:em[eě]|ěmě)(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="$1ěme$2"/>
<Typo word="(Ne)(Po/Z)Ničit" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]o|[Zz])?[Nn])íč(i(l[aioy]?|t)|í([mt]e)?|en([áéěý]?|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|(uj)?ící(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1ič$2"/>
<Typo word="nich" find="\b([OoUuVvZz]|[DdPp]o|[NnZz]a)nich\b" replace="$1 nich"/>
<Typo word="ním" find="\b([Mm]ezi|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]řed|[Ss]|[Zz]a)  ??nim\b" replace="$1 ním"/>
<Typo word="nimi" find="\bněm[aiy]\b" replace="nimi"/>
<Typo word="Nit" find="\b([Nn])iť\b" replace="$1it"/>
<Typo word="Nížina" find="\b([Nn])[ií][zž][ií](?<!íži)n([aěuy]?|ách|ám|ami|ou)\b" replace="$1ížin$2"/>
<Typo word="Nížinnou (čá/obla)st(í)" find="\b([Nn])[ií][zž][ií]nou  ??(čá|obla)st(í?)\b" replace="$1ížinnou $2st$3"/>
<Typo word="Nížinný" find="\b([Nn])[ií][zž][ií]nn?(?<!ížinn)([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ížinn$2"/>
<Typo word="nonstop" find="\bnon stop\b" replace="nonstop"/><!-- pouze malé, protože se některé písně jmenují "Non stop" nebo "Non Stop" -->
<Typo word="Novém Zélandu" find="\b[Nn]ov[eéyý]m  ??[Zz][eé]land[ěu](?<!Novém  ??Zélandu)\b" replace="Novém Zélandu"/>

O

<Typo word="Oběťmi" find="\b([Oo])bě(?:tm[aiy]|ťm[ay])\b" replace="$1běťmi"/>
<Typo word="(Ne)Objev(i/o[vá]va)t" find="\b([Nn]eo|[Oo])běv(en([áéíý]?|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?)|[íuůy]|[eů]m|ech)\b" replace="$1bjev$2"/>
<Typo word="Ocún" find="\b([Oo])c[uů]n([uůy]?|[eů]m|ech)\b" replace="$1cún$2"/>
<Typo word="Očima" find="\b([Oo])čim[iy]\b" replace="$1čima"/>
<Typo word="(Ne)Odděl(i/o[vá]va)t" find="\b([Nn]eo|[Oo])děl(en\w{,3}|(i|ov(áv)?a)(l[aioy]?|t)|í|uj([eí]|ící(m?|ho|ch|m[iu])))\b" replace="$1dděl$2"/>
<Typo word="Odpověď" find="\b([Oo])dpov[eě]d([,:; ])" replace="$1dpověď$2"/><!-- na konci není "." kvůli zkratce "odpověd." (odpovědný) -->
<Typo word="(Ne)Odpovídají" find="\b((?:[Nn]e)?[Oo])dpov[ií]d[aá]j[ií](?<!ídají)\b" replace="$1dpovídají"/>
<Typo word="(Ne)Odpovídající" find="\b((?:[Nn]e)?[Oo])dpov[ií]d[aá]j[ií](?:c[ií])?(?<!ídající)(m?|ho|ch|m[iu])(?<!jí)\b" replace="$1dpovídající$2"/>
<Typo word="Odtamtud" find="\b([Oo])d  ??tamtud\b" replace="$1dtamtud"/>
<Typo word="(Ne)Oficiáln(ě/í)" find="\b([Nn]eo|[Oo])ficáln([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1ficiáln$2"/>
<Typo word="(O/Zá)chranný" find="\b([Oo]|[Zz]á)chran([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1chrann$2"/>
<Typo word="(Ne)(O/Při/Vz/Za)pomněl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Oo]|[Pp]ři|[Vv]z|[Zz]a))pomě(l[aioy]?|n\w{,3}|tliv\w{1,3})\b" replace="$1pomně$2"/>
<Typo word="Orleánský" find="\b([Oo])rl(?:é[aá]|ea)n(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1rleán$2"/>
<Typo word="Ostatní" find="\b([Oo])stant?í(m?|ch|mi)\b" replace="$1statní$2"/>
<Typo word="Ostatními" find="\b([Oo])stat?nt?ímy\b" replace="$1statními"/>

P

<Typo word="Pákistán" find="\b([Pp])(?:akistá|ákista)n(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ákistán$2"/>
<Typo word="Patnáct" find="\b([Pp])(?:átn[aá]|atna)ct(\w{,15})\b" replace="$1atnáct$2"/>
<Typo word="Paraleln(ě/í)" find="\b([Pp])ara[lr][eé][lr](?<!lel)n([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1araleln$2"/>
<Typo word="Penězi" find="\b([Pp])eněz(?:m[aiy]|y)\b" replace="$1enězi"/>
<Typo word="pět" find="\bp[eé]t(i?)\b" replace="pět$1"/>
<Typo word="Plamenn(ě/ý)" find="\b([Pp])lamen([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1lamenn$2"/>
<Typo word="Počítač(ový)" find="\b([Pp])očitač(\w{,5})\b" replace="$1očítač$2"/>
<Typo word="(Ne)Pohostinnost" find="\b([Nn]ep|[Pp])ohostinost([ií]?)\b" replace="$1ohostinnost$2"/>
<Typo word="Pohřeb/Pohřben" find="\b([Pp])ohřeb([uůy]|e(ch|m|n\w{,3})|ům)\b" replace="$1ohřb$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#krest -->
<Typo word="Poliklinika" find="\b([Pp])ol[iy]kl[iy]n[iy](?<!iklini)(ce|k([auy]?|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1oliklini$2"/>
<Typo word="Pomněnka" find="\b([Pp])oměn(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1omněn$2"/>
<Typo word="Popřípadě" find="\b([Pp])opřípadně\b" replace="$1opřípadě"/>
<Typo word="Portrétista" find="\b([Pp])o[rt]{2,4}[eé](?<!rtré)tist(\w+)\b" replace="$1ortrétist$2"/>
<Typo word="Poté" find="\b([Pp])ot[eě]\b" replace="$1oté"/>
<Typo word="Poté" find="\b([AIai]) +?po +?té(,?) *?co\b" replace="$1 poté$2 co"/>
<Typo word="Poté, co" find="\b([Pp])o *?té +?co\b" replace="$1oté, co"/>
<Typo word="Potenciáln(ě/í)" find="\b([Pp])otencionál([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1otenciál$2"/>
<Typo word="(Spolu)Prací(ch/m)" find="\b((?:[Ss]polu)?[Pp])r(?:ác[íe]|ace)(m|ch)\b" replace="$1rací$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#prace -->
<Typo word="(Polo)Prázdn(ě/iny/ý)" find="\b([Pp](?:olop)?)rázn([áéěíý]|é(ho|mu?)|in(y?|ami|ám|ách)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1rázdn$2"/>
<Typo word="(Před)Premiér(a)" find="\b((?:[Pp]řed)?[Pp])řemi([eé])(r([auůy]?|ami|[áe]ch|[áeů]m|(ov)?ou|ov([aéěiouy]|ý(ch|mi?))|ův)|ř[ei])\b" replace="$1remi$2$3"/>
<Typo word="Proměnná" find="\b([Pp])rom(?:ěn|něnn?)([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1roměnn$2"/>
<Typo word="Proměnnou h(odnot/vězd)(o)u" find="\b([Pp])rom(?:ěn|něnn?)ou h(odnoto?|hvězdo?)u\b" replace="$1roměnnou h$2u"/>
<Typo word="prosinci" find="\bprosinic\b" replace="prosinci"/>
<Typo word="Prosince/Prosinci" find="\bprosinec(em?|i)\b" replace="prosinc$1"/>
<Typo word="(Ne)Protežo(vá)vat" find="\b([Nn]ep|[Pp])(?<![\x22„]nep)rotěž(ov\w+|uj\w+)\b" replace="$1rotež$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#proteze -->
<Typo word="Protože" find="\b([Pp])ro{,2}to?[zž]e?(?<!rotože|Protze)\b" replace="$1rotože"/><!-- "Protze" je německé bojové vozidlo -->
<Typo word="Protože" find=",  ??pro {,2}to,?  ??že\b" replace=", protože"/>
<Typo word="Protože/Přestože" find="\bP(ro|řes)to,?  ??že\b" replace="P$1tože"/>
<Typo word="Prozatímn(ě/í)" find="\b([Pp])rozatimn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1rozatímn$2"/>
<Typo word="(Nad/Pod)Průměrně" find="\b((?:[Nn]ad|[Pp]od)?[Pp])r[uúů]mn?[eě]rn?[nńň][eě](?<!ůměrně)\b" replace="$1růměrně"/>
<Typo word="(Ne)Přecenit/Přeceňo(vá)vat" find="\b([Nn]ep|[Pp])ředce(n[iě]\w{1,3}|ň[ou]\w{,4})\b" replace="$1řece$2"/>
<Typo word="Přese" find="\b([Pp])řeze\b" replace="$1řese"/>
<Typo word="(Ne)Přesvědčit" find="\b((?:[Nn]e)?[Pp])řed?svěd?(?<!esvěd)č(en\w{,3}|i(l[aioy]?|t)|uje|ující(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1řesvědč$2"/>
<Typo word="(Ne)Přijímat" find="\b([Nn]ep|[Pp])ř(?:íj[ií]?|iji?)m((áv)?a(l[aioy]?|t)|([aá]|ává)n\w{,3})\b" replace="$1řijím$2"/>
<Typo word="(Ne)Přijmout" find="\b([Nn]ep|[Pp])říjm(out|ul[aioy]?)\b" replace="$1řijm$2"/>
<Typo word="Příjmení" find="\b([Pp])[rř][ií]jmn?[eě](?<!říjme)ní(m?|ch|mi)\b" replace="$1říjmení$2"/>
<Typo word="Příliš" find="\b([Pp])[rř][ií]l[ií][šž](?<!říliš)\b" replace="$1říliš"/>
<Typo word="Přírůstek" find="\b([Pp])[rř][ií]r[uúů](?<!řírů)st(cích|ek|k([uůy]|[eů]m))\b" replace="$1řírůst$2"/>
<Typo word="Příští" find="\b([Pp])[rŕř][ií][sš](?<!říš)tí(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1říští$2"/>

R

<Typo word="Raně" find="\b([Rr])anně\b" replace="$1aně"/>
<Typo word="Ranní" find="\b([Rr])aní(ho|ch|m[iu])\b" replace="$1anní$2"/><!-- "raní" a "raním" tvary slovesa "ranit" -->
<Typo word="Ráže # (cm/mm)" find="\b([Rr])áž([eií])  ??(\d+)([cm])m\b" replace="$1áž$2 $3&nbsp;$4m"/>
<Typo word="(Ne)Reáln(ě/ý)" find="\b([Nn]er|[Rr])ealn([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1eáln$2"/>
<Typo word="Reference" find="\b([Rr])efe?re?(?<!ere)nc([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1eferenc$2"/>
<Typo word="Rembrandt" find="\b([Rr])embrant(\w{,5})\b" replace="$1embrandt$2"/>
<Typo word="Rentgen(ka)" find="\b([Rr])engen(\w{,5})\b" replace="$1entgen$2"/>
<Typo word="Respektive" find="\b([Rr])espekt(?:yv[eě]|ivě)\b" replace="$1espektive"/>
<Typo word="Rodinnou (…)" find="\b([Rr])odinou  ??(dovolenou|firmo?u|fotografi[ií]|hrobko?u|péč[ií]|trag[eé]di[ií]|záležitostí?)\b" replace="$1odinnou $2"/>
<Typo word="Ro(d/stl)inný" find="\b([Rr])o(d|stl)in([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1o$2inn$3"/>
<Typo word="Rostlinnou (...)" find="\b([Rr])ostlinou  ??(buňko?u|čele(dí|ď)|(po|s)travo?u|říš[ií]|výrobo?u)\b" replace="$1ostlinnou $2"/>
<Typo word="Roku" find="(?<=\.  ??|\n)R\. ?([12]?\d{3})\b" replace="Roku $1"/>
<Typo word="(Ne)(Do/Po)Rozuměl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[DdPp]o)?[Rr])ozumně(l[aioy]?)\b" replace="$1ozumě$2"/>
<Typo word="(Ne)(Roz/Vy/Za)vin(o)ut" find="\b((?:[Nn]e)?([Rr]oz|[Vv]y|[Zz]a))vyn(\w+)\b" replace="$1vin$2"/>
<Typo word="Rozzlobit" find="\b((?:[Nn]e)?[Rr])ozlob(en([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|i(l[aioy]?|t)|í([mt]e|š?))\b" replace="$1ozzlob$2"/>

Ř

<Typo word="Ředitel(ský)" find="\b([Řř])iditel(i?|e(ch|m?)|ích|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|sk\w{1,3}|ů[mv]?)\b" replace="$1editel$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#reditel -->
<Typo word="(Nej)Řidší" find="\b([Nn]ejř|[Řř])[ií]d[čš][ií](?<!idší)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1idší$2"/>
<Typo word="Října/Říjnu" find="\bř[ií](?:je?n|nj)(?<!íjn)([au])\b" replace="říjn$1"/>

S

<Typo word="S sebou" find="(bral[aioy]?|ber(e|ou)|nes(e|l[aioy]?|o?u)|vzal[aioy]?) +?sebou\b" replace="$1 s sebou"/>
<Typo word="(Ne)Samostatně" find="\b([Nn]es|[Ss])amostan([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1amostatn$2"/>
<Typo word="Samozřejmě" find="\b([Ss])amozd?řejmn?(?<!zřejm)(\w+)\b" replace="$1amozřejm$2"/>
<Typo word="Saský" find="\b([Ss])assk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ask$2"/>
<Typo word="Saúdský" find="\b([Ss])aud(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1aúd$2"/>
<Typo word="Scenárista" find="\b([Ss])c(?:én[aá]|ena)rist(\w+)\b" replace="$1cenárist$2"/>
<Typo word="Se stal" find="\b(?<!\bCo )sa  ??stal([aioy]?)\b" replace="se stal$1"/>
<Typo word="Sestávat" find="\b([Nn]es|[Ss])estáv(a(j(í|ící\w{,2})|l[aioy]?|t)|á)  ??se\b" replace="$1estáv$2"/>
<Typo word="Sestávat" find="\bse  ??(nes|s)estáv(a(j(í|ící\w{,2})|l[aioy]?|t)|á)\b" replace="$1estáv$2"/>
<Typo word="Severní Amerika" find="\b[Ss]everní  ??[Aa](?<!Severní A)meri(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Severní Ameri$1"/>
<Typo word="Séri(e/ově)" find="\b([Ss])eri([eií]|emi|ích|ím|ov\w{1,3})\b" replace="$1éri$2"/>
<Typo word="(Ne)Shod(a/ně)" find="\b([Nn]es|[Ss])chod([aě]|ami|á(ch|m)|n([áéěíý]|ém|ou|ý(ch|mi?))|ou)\b" replace="$1hod$2"/><!-- vyjmenovány jen některé tvary slova "shoda" kvůli slovu "schody" -->
<Typo word="Shora" find="\bZ\s?hora\b" replace="Shora"/>
<Typo word="Shora" find="\bz\s?hora\b" replace="shora"/>
<Typo word="Shromažď-" find="\b[SZ]c?hrom[aá][zž](?<!Shromaž)ď(ov\w+|uj\w+)\b" replace="Shromažď$1"/>
<Typo word="(Ne)shromažď-" find="\b([Nn]e)?[sz]c?hrom[aá][zž](?<!shromaž)ď(ov\w+|uj\w+)\b" replace="$1shromažď$2"/>
<Typo word="Shromážd-" find="\b[SZ]c?hrom[aá][zž][dď](?<!Shromážd)([ěií]\w+)\b" replace="Shromažd$1"/>
<Typo word="(Ne)shromažď-" find="\b([Nn]e)?[sz]c?hrom[aá][zž][dď](?<!shromážd)([ěií]\w+)\b" replace="$1shromažd$2"/>
<Typo word="Schematicky" find="\b([Ss])chémat[iy]ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1chematick$2"/>
<Typo word="Schéma" find="\b([Ss])chem(?!a/)(a(t([auy]?|[eu]m|ech))?)\b" replace="$1chém$2"/>
<Typo word="Singleplayer" find="\b([Ss])ing(?:e?l|le)\W{,3}[Pp](?<!ep)layer([uy]?|em|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ingleplayer$2"/>
<Typo word="Skupinami" find="\b([Ss])kupinam[ay]\b" replace="$1kupinami"/>
<Typo word="(Nej)Sladší" find="\b([Nn]ejs|[Ss])ladčí(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ladší$2"/>
<Typo word="Slavie/Sparta Praha" find="\b[Ss](lavi[eií]|part([ěy]|ou))  ??[Pp]ra(?:h[ay]|hou|ze)(?<!S\1  ??Praha)\b" replace="S$1 Praha"/>
<Typo word="(Nej)Snazší" find="\b([Nn]ejs|[Ss])na[zž]?[sš](?<!zš)í(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1nazší$2"/>
<Typo word="Snůška" find="\b([Ss])nůž(ce|k([auy]|ami|ách|ám|ou))\b" replace="$1nůš$2"/>
<Typo word="sólov(ě/ý)" find="\bsolov([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="sólov$1"/><!-- „Solo“ je rodina ze Star Wars -->
<Typo word="Současn(ě/ý)" find="\b([Ss])ouča(?:st)?n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1oučasn$2"/>
<Typo word="Současnost" find="\b([Ss])oučas?t?nos?(?<!snos)t([ií]?)\b" replace="$1oučasnost$2"/>
<Typo word="Souhrnně" find="\b([Ss])ouhrn([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ouhrnn$2"/>
<Typo word="Soukromě" find="\b([Ss])oukromně(\w{,5})\b" replace="$1oukromě$2"/>
<Typo word="Speciální" find="\b([Ss])p[eě]c[ií]?[aá]ln[ií](?<!eciální)(m?|ho|ch|m[iu]?)\b" replace="$1peciální$2"/>
<Typo word="Srpna/Srpnu" find="\bs(?:prn|rnp|rpen)([au])\b" replace="srpn$1"/>
<Typo word="Standard(izace/ní)" find="\b([Nn]ads|[Ss])tandart(em|izac[cehiím]{1,3}|n([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?)))\b" replace="$1tandard$2"/>
<Typo word="Standarta" find="\b([Ss])tandard(a|ami|ou)\b" replace="$1tandart$2"/><!-- pravidlo nad tímto opravuje kořen "standard" s "t", toto pravidlo opravuje kořen "standart" s "d" -->
<Typo word="Stanný" find="\b([Ss])tan([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1tann$2"/>
<Typo word="Stévie" find="\b([Ss])tevi([eií]|emi|ích|ím|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?)))(?<!Stevie)\b" replace="$1tévi$2"/>
<Typo word="(Ne)Svědčit" find="\b((?:[Nn]e)?[Ss])věč(en\w{,3}|i(l[aioy]?|t)|í(cí\w{,2})?)\b" replace="$1vědč$2"/>

Stanfordova univerzita

<Typo word="Stanfordova univerzita, 1. pád" find="\b[Ss]tanford(?:ská|ova)  ??[Uu]niver[sz](?<!Stanfordova  ??univerz)ita\b" replace="Stanfordova univerzita"/>
<Typo word="Stanfordova univerzita, 2. pád" find="\b[Ss]tanford(?:ské|ov[iy])  ??[Uu]niver[sz](?<!Stanfordovy  ??univerz)ity\b" replace="Stanfordovy univerzity"/>
<Typo word="Stanfordova univerzita, 3. a 6. pád" find="\b[Ss]tanford(?:ské|ově)  ??[Uu]niver[sz](?<!Stanfordově  ??univerz)itě\b" replace="Stanfordově univerzitě"/>
<Typo word="Stanfordova univerzita, 4. pád" find="\b[Ss]tanford(?:sko|ov)u  ??[Uu]niver[sz](?<!Stanfordovu  ??univerz)itu\b" replace="Stanfordovu univerzitu"/>
<Typo word="Stanfordova univerzita, 7. pád" find="\b[Ss]tanford(?:sk|ov)ou  ??[Uu]niver[sz](?<!Stanfordovou  ??univerz)itou\b" replace="Stanfordovou univerzitou"/>

Š

<Typo word="Šestnáct" find="\b([Šš])es(?:t?na|ná)ct(\w{,15})\b" replace="$1estnáct$2"/>
<Typo word="(Nej)šťastněj(i/ší)/šťastn(ě/ý)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?š)[tť]ast?(?<!ťast)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ťastn$2"/>
<Typo word="(Nej)Šťavnat(ě[ji]/ější/ý)" find="\b([Nn]ejš|[Šš])tavnat([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ťavnat$2"/>

T

<Typo word="tábor" find="\btabo(r([auůy]?|ech|[eů]m)|ře)\b" replace="tábo$1"/>
<Typo word="Také" find="\b([Tt])(?:aék|k?aé)\b" replace="$1aké"/>
<Typo word="Tamější" find="\b([Tt])amn[eě]jší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1amější$2"/>
<Typo word="Tangenciální" find="\b([Tt])angen?[cs]i[aáeé](?<!ncia)lní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1angenciální$2"/>
<Typo word="Témata" find="\b([Tt])emat([auy]?|ech|[eů]m)\b" replace="$1émat$2"/>
<Typo word="Temati(cky/ka/zovat)" find="(?<!nespisovně\s)\b([Tt])émati(ce|ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí|k([auy]?|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1emati$2"/>
<Typo word="Téměř" find="\b([Tt])émn?[eě][rŕř](?<!emer|éměř)\b" replace="$1éměř"/>
<Typo word="(Nej)Tenčí" find="\b([Nn]ejt|[Tt])enší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1enčí$2"/>
<Typo word="Terciární" find="\b([Tt])erci(?:a[lr]|ál)n(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1erciárn$2"/>
<Typo word="Též" find="\b([Tt])(?:ež|éz)\b" replace="$1éž"/>
<Typo word="Těžce/Těžký" find="\b([Tt])(?:e[zž]|ěz)(c[eí]|k([áéoý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ěž$2"/>
<Typo word="Tchyně" find="\b([Tt])chýn([ěií]|ěmi|ích|ím|in([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))??)\b" replace="$1chyn$2"/>
<Typo word="Tisíc(-)" find="\b([Tt])(?:ís[ií]|isi)c(\w{,15})\b" replace="$1isíc$2"/>
<Typo word="Tloušťka" find="\b([Tt])loušt?(ce|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1loušť$2"/>
<Typo word="Tomorrow" find="\b([Tt])omm?orr?(?<!omorr)ow(s?)\b" replace="$1omorrow$2"/>
<Typo word="Tragédie" find="\b([Tt])ragedi([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1ragédi$2"/>
<Typo word="Transsibiřský" find="\b([Tt])ransibi[rŕř]sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ranssibřsk$2"/>
<Typo word="Trénink" find="\b([Tt])r[eé]nin[kg](?<!énink)([uůy]?|[eů]m)\b" replace="$1rénink$2"/>
<Typo word="Trestn(ě/í/ý)" find="\b([Tt])resn([áéěíý]|[éí](ho|mu?)|[íý]ch|[íý]mi?|ou)\b" replace="$1restn$2"/>
<Typo word="Trilogie" find="\b([Tt])riologi([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1rilogi$2"/>
<Typo word="Třemi/Čtyřmi (bez duálu)" find="\b([Tt]ře|[Čč]tyř)ma(?!\s+(\w+ma\s+)?(nohama|nožičkama|rukama|ručičkama|očima|ušima))\b" replace="$1mi"/>
<Typo word="Třináct" find="\b([Tt])ř(?:ín[aá]|ina)ct(\w{,15})\b" replace="$1řináct$2"/>
<Typo word="Typicky" find="\b([Tt])ipi(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="$1ypi$2"/>

U

<Typo word="(Ne)Umístěn(i/í)" find="\b([Nn]eu|[Uu])m[ií][sš][tť]n?[eě][nň](?<!ístěn)([ií])\b" replace="$1místěn$2"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)Upřímně(ji/jší)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Uu])přímě(ji|jší(m?|ho|ch|m[iu]))?\b" replace="$1přímně$2"/>
<Typo word="Ušima" find="\b([Uu])šim[iy]\b" replace="$1šima"/>
<Typo word="Uvědomění" find="\b([Uu])v(?:ě|je)domn?(?<!ědom)ění(\w{,3})\b" replace="$1vědomění$2"/>

Ú

<Typo word="Ú-" find="(?<=[\s\x22\x28„])Ů(\w+)\b" replace="Ú$1"/>
<Typo word="ú-" find="(?<=[\s\x22\x28„])((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?(?:[Bb]ez|[Mm]imo|[NnZz]a|[DdPp]o|[Vv]y)?)ů(\w+)\b" replace="$1ú$2"/>
<Typo word="Účin(ek/ný)" find="\bUčin(cích|ek|[kn]\w{1,10})\b" replace="Účin$1"/>
<Typo word="účin(ek/ný)" find="\bučin(cích|ek|[kn]\w{1,10})\b" replace="účin$1"/>
<Typo word="únor" find="\bunor([au]?)\b" replace="únor$1"/>
<Typo word="Úterý" find="\b[UÚ]ter[yý](?<!Úterý)\b" replace="Úterý"/>
<Typo word="úterý" find="\b[uú]ter[yý](?<!úterý)\b" replace="úterý"/>

V

<Typo word="Větší/Většina" find="\b([Vv])[eě][tť][sš](?<!ětš)(\w{,5})\b" replace="$1ětš$2"/>
<Typo word="Vězeňkyně" find="\b([Vv])ězenky(n([ěií]|ěmi|ích|ím|in([aěiouy]?|ou|ý(ch|mi?)))|ň)\b" replace="$1ězeňky$2"/>
<Typo word="(Ne)(U)Vid(ět/ina)" find="\b((?:[Nn]e)?[Uu]?[Vv])yd(in\w{1,3}|í(cí\w{,2}|[mt]e|š?)|ě(l[aioy]?|n\w{,3}))\b" replace="$1id$2"/>
<Typo word="Virtuóz" find="\b([Vv])irtuoz([eiů]?|e(ch|m)?|ích|ov([aéěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv])\b" replace="$1irtuóz$2"/>
<Typo word="Vítěz(ka/ný)" find="\b([Vv])[íý]t[eě][zž](?<!ítěz)([iů]?|ce|[eů]m|ích|k([auy]|ám|ami|ou)|n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ov[éi])(?<![Vv]e  ??Vítěži|Vítěže?|ýtěžk[uy])\b" replace="$1ítěz$2"/><!-- neopravovat město "Vítěž" -->
<Typo word="Vítězství" find="\b([Vv])[iíý]t[eě][stvz]{2,6}[ií](?<!ítězství)(m?|ch|mi)\b" replace="$1ítězství$2"/>
<Typo word="Viz" find="\b([Vv])iz(?:…\.?|\.{1,4})" replace="$1iz"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="(Ne)Vlastn-" find="\b([Nn]ev|[Vv])lasn(\w{1,7})\b" replace="$1lastn$2"/>
<Typo word="Vlaštovka" find="\b([Vv])lašťov(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou)|čin([aěiouy]?|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1laštov$2"/>
<Typo word="Vůči" find="\b([Vv])[uúů][cč][ií](?<!ůči)\b" replace="$1ůči"/>
<Typo word="Výhrůžka" find="\b([Vv])[yý]hr[uúů][zž](?<!ýhrůž)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1ýhrůž$2"/>
<Typo word="(Jiho/Severo)Východní" find="\b((?:[Jj]iho|[Ss]evero)?[Vv])ých(?:do?|o)ní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ýchodní$2"/>
<Typo word="Výjim(ečný/ka)" find="\b([Vv])[iíyý]j[ií](?<!ýji)m([cke]\w{1,5})\b" replace="$1ýjim$2"/>
<Typo word="(Ne)Výkonn(ě/ost/ý)" find="\b([Nn]ev|[Vv])ýkon([áéěíý]|é(ho|mu?)|ost[ií]?|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ýkonn$2"/>
<Typo word="(Nej)Výkonněj(i/ší)" find="\b([Nn]ejv|[Vv])ýkoněj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1ýkonněj$2"/>
<Typo word="(Ne)Vymýtit" find="\b([Nn]ev|[Vv])ymí(cen\w{,3}|ti\w\w?|tí\w{,2})\b" replace="$1ymý$2"/>
<Typo word="(Ne)Vyprazdňovat" find="\b([Nn]ev|[Vv])yprázdň([ou]\w+)\b" replace="$1yprazdň$2"/>
<Typo word="(Nej)Výše" find="\b([Nn]ejv|[Vv])ýšše\b" replace="$1ýše"/>
<Typo word="Výšivka" find="\b([Vv])[iíyý]š[ií](?<!ýši)v(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1ýšiv$2"/>
<Typo word="(Nej)Vyšší" find="\b([Nn]ejv|[Vv])yší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1yšší$2"/>
<Typo word="Výtěžek" find="\b([Vv])ítěž(cích|ek|k([uůy]|ách|[eů]m))\b" replace="$1ýtěž$2"/>
<Typo word="(Bez/Ne)Význam(ný)" find="\b((?:[Bb]ez|[Nn]e)?[Vv])íznam(n[^ě]{1,3})?\b" replace="$1ýznam$2"/>
<Typo word="(Bez/Ne/Nej)Významně(ji/jší)" find="\b((?:[Bb]ez|[Nn]ej?)?[Vv])[íý]znamn?(?<!ýznamn)ě(ji|jší(m?|ho|ch|m[iu]))?\b" replace="$1ýznamně$2"/>
<Typo word="Vyztužit/Výztuž" find="\b([Vv][yý])stuž(\w{,3})\b" replace="$1ztuž$2"/>

Y

<Typo word="YouTube" find="\b(?:Yout|you[-\s]?[Tt]|You[-\s][Tt])ub[eu]\b(?<!</?youtube)(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="YouTube"/><!-- převzato z en -->

Z

<Typo word="(Ne)Začal(a/i/o/y)" find="\b([Nn]ez|[Zz])ačl([aioy]?)\b" replace="$1ačal$2"/>
<Typo word="(Ne)Zájem" find="\b([Nn]ez|[Zz])aj(em|m([ůy]|ech|[eů]m))\b" replace="$1áj$2"/><!-- "(ne)zajmu" 1. os. č. j. (ne)zajmout -->
<Typo word="Zájmen(ný/o)" find="\b([Zz])(?=[aá]jm[eé]n(?:[áéý]|ou)|ájmén|ajm[eé]n)[aá]jm[eé]n?([aěouy]?|ech|[eů]m|n([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ájmen$2"/>
<Typo word="(Ne)Zakázat" find="\b([Nn]ez|[Zz])[aá]k[aá]z[aá](?<!akáza)(l[aioy]?|n([éý]\w{,2}|ou)|t)\b" replace="$1akáza$2"/>
<Typo word="(Ne)Zakázán" find="\b([Nn]ez|[Zz])[aá]k[aá]z[aá](?<!akázá)n\b" replace="$1akázán"/>
<Typo word="Zákaz(nický/ník/ový)" find="\b([Zz])(?:ak[aá]|áká)z([uůy]?|ech|[eů]m|n[ií][ck]\w{,4}|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ákaz$2"/>
<Typo word="Základě" find="\b([Zz])[aá]kl[aá]d[eě](?<!ákladě)\b" replace="$1ákladě"/>
<Typo word="Základn(a/í)" find="\b([Zz])akladn(\w+)\b" replace="$1ákladn$2"/>
<Typo word="Zánik" find="\b([Zz])(?:ani|[aá]ní)(cích|k([uůy]?|[eů]m))\b" replace="$1áni$2"/>
<Typo word="(Jiho/Severo)Západní" find="\b((?:[Jj]iho|[Ss]evero)?[Zz])áp(?:a[dn]|e?dn)í(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ápadní$2"/>
<Typo word="(Ne)Zapříči(ni/ňo[vá]va)t" find="\b([Nn]ez|[Zz])apřiči([nň]\w+)\b" replace="$1apříči$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#zapricinit -->
<Typo word="Září" find="\b([Zz])(?:a[rŕř][ií]|ár[ií]|[aá]ž[ií])\b" replace="$1áří"/>
<Typo word="Září" find="\b(\d\d?)\. ?\s??[Zz]áři\b" replace="$1. září"/>
<Typo word="Září" find="\b([Zz])áři \s??(\d{3,4})\b" replace="$1áří $2"/>
<Typo word="Zkouška" find="\b([Zz])kou[čž](ce|k([auy]|ami|ách|ám|ou))\b" replace="$1kouš$2"/>
<Typo word="Z(le/pra)va" find="\bOd ?(le|pra)va\b" replace="Z$1va"/>
<Typo word="z(le/pra)va" find="\bod ?(le|pra)va\b" replace="z$1va"/>
<Typo word="(Nej)Známější" find="\b([Nn]ejz|[Zz])námnější(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1námější$2"/>
<Typo word="(Ne)Zúčast(ni/ňo[vá]va)t" find="\b([Nn]ez|[Zz])[úů]čast?(?<!účast)([nň]\w+)\b" replace="$1účast$2"/>
<Typo word="(Ne)Zůst(áv)at" find="\b([Nn]ez|[Zz])úst([aá]\w+)\b" replace="$1ůst$2"/>
<Typo word="Zvenčí" find="\b([Zz])  ??venčí\b" replace="$1venčí"/>

Ž

<Typo word="Žádné" find="\b([Žž])ádně\b" replace="$1ádné"/>
<Typo word="Žádný" find="\b([Žž])ádny(m?|ch|mi)\b" replace="$1ádný$2"/>

Čísla a číslovky

<Typo word="#..." find="\b(?:(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti) ?)?(\d+|jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|devíti|des[eí]ti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti)(?! bitov| denn| (?:hodinov|minutov|sekundov|vteřinov)\w{1,3} (?:interval|lepide?l)| tunov)(?:[ -]|[ -]?[mt]i[ -]?)(?!let[^áéoý])((?:kilo|mega|giga)?b(?:aj|i)tov|denn|hodinov|(?:deci|hekto|mili)?litrov|let|(?:centi|deci|kilo|mikro|mili)?metrov|minutov|násobn|(?:mikro|mili)?sekundov|tunov|vstupov|vteřinov)([áéěíý]|[éí](ho|mu?)|ou|[íý](ch|mi?))\b" replace="$1$2$3$4"/>
<Typo word="#." find="\b(\d+)-?[mt]?(?:[áéíý]|[éí](?:ho|mu?)|ou|[íý](?:ch|mi?))\b" replace="$1."/>
<Typo word="#. (datum)" find="\b(\d\d?)[ \.]{1,4}(?<!\d\. )(leden|ledn[au]|únor[au]?|březen|březn[au]|duben|dubn[au]|květen|květn[au]|červen|červn[au]|červenec|červenc[ei]|srpen|srpn[au]|září|říjen|říjn[au]|listopadu?|prosinec|prosinc[ei])\b" replace="$1. $2"/>
<Typo word="#. (jiné)" find="\b(\d+)\.(kol([aeou]|e(m|ch))|l(et|etech|éta)|li(g([aouy]?|ami|á(ch|m)|ou)|ze)|míst([aouůy]?|e(ch|m)|ům)|pád([ěuůy]|ech|[eů]m))\b" replace="$1. $2"/>
<Typo word="#. století" find="\b([1-9]?\d)\.stol(\.|etím??\b)" replace="$1. stol$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Břez(en|n[au])\b" replace="$1. břez$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Červ(en(ec|c[ei])?|n[au])\b" replace="$1. červ$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Dub(en|n[au])\b" replace="$1. dub$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Květ(en|n[au])\b" replace="$1. květ$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-9]?\d)\.? ?L(eden|edn[au]|etech|ét[ay]|istopadu?)\b" replace="$1. l$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Prosin(c[ei]|ec)\b" replace="$1. prosin$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Říj(en|n[au])\b" replace="$1. říj$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-9]?\d)\.? ?S(rpen|rpn[au]|t(ol(etím?)?)?)\b" replace="$1. s$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?[UÚŮ]nor([au]?)\b" replace="$1. únor$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Září\b" replace="$1. září"/>
<Typo word="#. výročí" find="\b(\d+)-?(?:ti-?)?let\w+  ??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1. výroč$2"/>
<Typo word="#(cm/mm) kanón" find="\b(\d+)  ??([cm])m  ??kan[oó]n([uůy]?|ech|[eů]m)\b" replace="$1$2m kanón$3"/>
<Typo word="7,62×51 mm" find="\b7[\.,]62 ?[x×] ?51(&nbsp;| ) ?mm(?<!7,62×51\1mm)\b" replace="7,62×51&nbsp;mm"/>
<Typo word="číslovka" find="((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)ceti?|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desáti?|[Ss]to)(jedn[aé]|dv[aě]|dvou|tř[ií]|čtyři?|pěti?|šesti?|sedmi?|osmi?|devět|devíti|(jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti?)\b" replace="$1 $2"/>
<Typo word="řadová číslovka" find="((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát\w{1,3}|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát\w{1,3})((prvn|třet)í\w{,2}|(druh|čtvrt|pát|šest|sedm|osm|devát)\w{1,3})\b" replace="$1 $2"/>
<Typo word="dvě stě" find="([Dd]vě|[Dd]vou|[Dd]věma)(set|stech|st[ěy])\b" replace="$1 $2"/>
<Typo word="tři/čtyři sta" find="([Tt]ř(?:ech|emi?|[ií])|[Čč]tyř(?:e(?:ch|m)|i?|mi))(set|st([ay]|ech|ům))\b" replace="$1 $2"/>
<Typo word="5–19 set" find="([Pp]ěti?|[Šš]esti?|[Ss]edmi?|[Oo]smi?|[Dd]evět|[Dd]e[sv]íti|[Dd]eseti|(?:[Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)nácti?)(set|stech|stům)\b" replace="$1 $2"/>
<Typo word="Druhé výročí" find="\b([Dd])voulet([áé]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))  ??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1ruh$2 výročí$3"/>
<Typo word="Páté výročí" find="\b([Pp])ětilet([áé]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))  ??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1át$2 výročí$3"/>
<Typo word="Deváté/Desáté výročí" find="\b([Dd])e([sv])[eěí]tilet([áé]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))  ??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1e$2át$3 výročí$4"/>
<Typo word="11.–19. výročí" find="\b([Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náctilet([áé]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))  ??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1náct$2 výročí$3"/>
<Typo word="20.–90. výročí" find="\b((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)c|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)des)[áe]tilet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1át$2 výročí$3"/>
<Typo word="100. výročí" find="\b([Ss])t[ao]let([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1t$2 výročí$3"/>
<Typo word="200. výročí" find="\b([Dd])věstělet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1voust$2 výročí$3"/>
<Typo word="300. výročí" find="\b([Tt])ř[ií]stalet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1říst$2 výročí$3"/>
<Typo word="400. výročí" find="\b([Čč])tyřistalet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1tyřst$2 výročí$3"/>
<Typo word="500.-900 výročí" find="\b([Pp]ět|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evít)istalet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1ist$2 výročí$3"/>

Sídla

Státy

<!-- pouze velká písmena -->
<Typo word="Afganistan" find="\b[Aa]fg(?:anistá|ánist[aá])n(u?|em)\b" replace="Afganistan$1"/>
<Typo word="Afghánistán" find="\b[Aa]fgh(?:ánista|anistá)n(u?|em)\b" replace="Afghánistán$1"/>
<Typo word="Amerika" find="(?<!(?:[Jj][ií]žní|[Ll]atinsk\w\w?|[Ss]everní)  ??)\bameri(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Ameri$1"/>
<Typo word="Ázerbájdžán" find="\b[AaÁá]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!Ázerbájdžá)n(u?|em)\b" replace="Ázerbájdžán$1"/>
<Typo word="Bulharsko" find="\bbulharsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Bulharsk$1"/>
<Typo word="Česká republika" find="\b[Čč]esk([áé]|ou)  ??[Rr](?<!Česk\1  ??r)epubli(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Česk$1 republi$2"/>
<Typo word="Česko" find="\bčesk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Česk$1"/>
<Typo word="Dánsko" find="\bdánsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Dánsk$1"/>
<Typo word="Evropa" find="\bevrop([aěuy]|ou)\b" replace="Evrop$1"/>
<Typo word="Finsko" find="\bfinsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Finsk$1"/>
<Typo word="Francie" find="\bfranci([eií])\b" replace="Franci$1"/>
<Typo word="Irák" find="\b[Íí]r[aá](?<!Irá)k(u?|em)\b" replace="Irák$1"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="Itálie" find="\bitáli([eií])\b" replace="Itáli$1"/>
<Typo word="Írán" find="\b[Íí]r[aá](?<!Írá)n(u?|em)(?<!Iran)\b" replace="Írán$1"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="Massachusetts(ký)" find="\b([Mm])ass?achusett?ss?(?<!ssachusetts)(k\w{1,3})?\b" replace="$1assachusetts$2"/>
<Typo word="Mississippi" find="\b[Mm]iss?s??iss?s??ipp?p??(?<!Mississipp)i\b" replace="Mississippi"/>
<Typo word="Německo" find="\b[Nn][eě]m[eě](?<!Něme)ck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Německ$1"/>
<Typo word="Norsko" find="\bnorsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Norsk$1"/>
<Typo word="Pákistán" find="\bp(?:akistá|ákist[aá])n(u?|em)\b" replace="Pákistán$1"/>
<Typo word="Polsko" find="\bpolsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Polsk$1"/>
<Typo word="Portugalsko" find="\bportugalsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Portugalsk$1"/>
<Typo word="Rakousko" find="\brakousk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Rakousk$1"/>
<Typo word="Rakousko-Uhersko" find="\b[Rr]akousk([aou]|em)\s{,3}[-–]?\s{,3}[Uu](?<!Rakousk\1-U)hersk(?!o ?[-–])([aou]|em)\b" find="Rakousk$1-Uhersk$2"/>
<Typo word="Rusko" find="\brusk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Rusk$1"/>
<Typo word="Řecko" find="\břeck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Řeck$1"/>
<Typo word="Slovensko" find="\bslovensk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Slovensk$1"/>
<Typo word="Španělsko" find="\bšpanělsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Španělsk$1"/>
<Typo word="Švédsko" find="\bšvédsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Švédsk$1"/>
<Typo word="Švýcarsko" find="\b[Šš]v[áíý](?<!Švý)carsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Švýcarsk$1"/>
<Typo word="Tennessee" find="\b[Tt]ee?nn?n??ee?ss?s??e+(?<!Tennessee)\b" replace="Tennessee"/>

Města

Česká
<Typo word="-av" find="\b(Boles|Břec|Čás|Přibys|Soběs|Vratis|Zbras)lavy\b" replace="$1lavi"/>
<Typo word="(Bratis/Jih)lava" find="\b(Bratis|Jih)lavi\b" replace="$1lavy"/>
<Typo word="Brno" find="\bbrn([aěou]|em)\b" replace="Brn$1"/>
<Typo word="České Budějovice" find="\b[Čč]esk(é|ý(?:ch|mi?)) +[Bb](?<!Česk\1 ??B)udějovic(e?|ích|ím)\b" replace="Česk$1 Budějovic$2"/>
<Typo word="Frýdek-Místek" find="\b[Ff]rýd(ek|kem|ku)(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Mm]íst(?:ek|kem|ku)(?<!Frýdek-Místek|Frýdku-Místku|Frýdkem-Místkem)\b" replace="Frýd$1-Míst$1"/>
<Typo word="Hradec Králové" find="\b[Hh]rad(c[ei]|cem|ec) +[Kk]r[aá]lov[eé]\w*(?<!Hrad\1  ??Králové)\b" replace="Hrad$1 Králové"/>
<Typo word="Janské Lázně" find="\b[Jj][aá]nsk(é|ý(?:ch|mi?)) \s??[Ll](?<!Jansk\w{1,3} \s??L)ázn([ěí]|í(ch|m))\b" replace="Jansk$1 Lázn$2"/>
<Typo word="Jihlava" find="\bjihlav([aěuy]|ou)\b" replace="Jihlav$1"/>
<Typo word="Karlovy Vary" find="\b[Kk]arlov(y|ý(?:ch|mi?))  ??[Vv](?<!Karlov\1  ??V)ar(ech|ům?|y)\b" replace="Karlov$1 Var$2"/>
<Typo word="Liberec" find="\bliber(ec|c[ií])\b" replace="Liber$1"/>
<Typo word="Olomouc" find="\bolomouc([eií]?)\b" replace="Olomouc$1"/>
<Typo word="Ostrava" find="\bostrav([aěuy]|ou)\b" replace="Ostrav$1"/>
<Typo word="Pardubice" find="\bpardubic(e?|ím|ích)\b" replace="Pardubic$1"/>
<Typo word="Plzeň" find="\bplz(eň|n[ěi])\b" replace="Plz$1"/>
<Typo word="Praha" find="\bpra(ha|hou|ze)\b" replace="Pra$1"/>
<Typo word="Újezd nad Lesy" find="\b[UuÚúŮů]jezd([ěu]?|em)  ??nad  ??[Ll]es[iy](?<!Újezd\1  ??nad  ??Lesy)\b" replace="Újezd$1 nad Lesy"/>
<Typo word="Ústí nad Labem" find="\b[UuÚú]st[ií](m?) +nad +[Ll](?<!Ústím? nad L)abem\b" replace="Ústí nad Labem"/>
<Typo word="Zlín" find="\bzlín([aěu]?|em)\b" replace="Zlín$1"/>
Zahraniční
<Typo word="Angoulême" find="\bAngoul[eé]me\b" replace="Angoulême"/><!-- převzato z en -->
<Typo word="Bardejov" find="\bBardějov([ěu]?|em)\b" replace="Bardejov$1"/>
<Typo word="Port-au-Prince" find="\bPort(?:\s?\s?[aA]u[ -]{1,3}|-Au[ -]{1,3})Prince\b" replace="Port-au-Prince"/><!-- převzato z en -->
<Typo word="Považská Bystrica" find="\b[Pp]ov[aá]žsk([áé]|ou)  ??[Bb][iy]str[iy](?<!Považsk\1  ??Bystri)c([aií])\b" replace="Považsk$1 Bystric$2"/>
<Typo word="Rožňava" find="\bRožnav(\w{,5})\b" replace="Rožňav$1"/>

Jiná

<Typo word="Braník" find="(?<!\bnazývaný též )\b[Bb]ráník(u?|em)\b" replace="Braník$1"/>

Vokalizace

<Typo word="devokalizace" find="(?![Kk]e  ??[CGgKkQqXx]|[Ss]e  ??[ČčSsŠšXxZzŽž]|[Vv]e  ??[FfVvWw]|[Zz]e  ??[ČčSsŠšXxZzŽž])([KkSsVvZz])(?<=\s[KkSVvZz]|\bse  ??s)e  ??(?!II|VI|X[IV]|[Mm]ě)([AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú]\w{2,}|[^AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú\W][aáeéěiíoóuúůyý]\w{2,}|SSSR|StB|11|[15][589]|88?)\b" replace="$1 $2"/><!-- "se" se může změnit na "s", pokud před ním následuje jiné "se" (jako zvratné zájmeno); "-e" se odstraní pouze při 100% jistotě -->
<Typo word="Ke" find="(?<=\s)([Kk])(?:&nbsp;|  ??)([GgKkQq]\w{2,}|[Xx][aeiouy]\w+)\b" replace="$1e $2"/>
<Typo word="Se" find="(?<=\s)([Ss])(?:&nbsp;|  ??)(?!sebou)([Ss][a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,}|[17][47]|1\d\d)\b" replace="$1e $2"/><!-- jelikož se ve zkratkách často "s" vyslovuje [es], provedeno pouze pro malá písmena -->
<Typo word="Ve" find="(?<=\s)([Vv])(?<!\d V)(?:&nbsp;|  ??)(?!VI)([FffiVvWw]\w{2,}|[Pp]h\w{2,}|1[24]|městě|svém?)\b" replace="$1e $2"/>
<Typo word="Ze" find="(?<=\s)([Zz])(?:&nbsp;|  ??)([Zz]\w{2,}|čtv?r\w+|s[tv]\w+|železa|1[47]|7[14])\b" replace="$1e $2"/>
<!--
* viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=770 a http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6494
* před číslicemi se vokalizace mění pouze, pokud je číslice "vadná" v obou varinatách, tedy jak v "osmdesáti osmi", tak v "osmaosmdesáti", ale i "osmaosmdesátém" či "osmdesátém osmém"
-->

Jiný pravopis

<Typo word="Ce/Če" find="\b(?!acě\b)(.*?[CcČč])ě(.*?)(?<!\bcě)\b" replace="$1e$2"/>
<Typo word="Dě" find="\bĎ(?<![/'\|]Ď)e(\w+)(?!['\n])\b" replace="Dě$1"/>
<Typo word="Dě/Di/Dí" find="\bĎ(?<![/'\|]Ď)([ěií]\w+)(?!['\n])\b" replace="D$1"/>
<Typo word="dě" find="\b(?<![/'\\|])(\w*)ďe(\w*)(?!['\n])\b" replace="$1dě$2"/>
<Typo word="dě/di/dí" find="\b(?<![/'\|])(\w*)ď([ěií]\w*)(?<!hrom[aá][zž]ď[ěií])(?!['\n])\b" replace="$1d$2"/>
<Typo word="Ď" find="(?:ˇD|Dˇ)" replace="Ď"/>
<Typo word="ď" find="(?:ˇd|dˇ)" replace="ď"/>
<Typo word="He/Je/Ze/Že" find="\b(?![Jj]ěš[tť][eě]\b)(?<![/'\|])(\w*[HJjSsŠšZzŽž])ě(\w*)(?!['\n])(?<!\bjě)\b" replace="$1e$2"/>
<Typo word="Ně" find="\bŇ(?<![/'\|]Ň)e(\w+)(?!['\n])\b" replace="Ně$1"/>
<Typo word="Ně/Ni/Ní" find="\bŇ(?<![/'\|]Ň)([ěií]\w+)(?!['\n])\b" replace="N$1"/>
<Typo word="ně" find="\b(?<![/'\|])(\w*)ňe(\w*)\b(?!['\n])" replace="$1ně$2"/>
<Typo word="ně/ni/ní" find="\b(?<![/'\|])(\w*)ň(?<!m[ií][sš][tť][eě]ň)([ěií]\w*)(?!['\n])\b" replace="$1n$2"/>
<Typo word="Ň" find="(?:ˇN|Nˇ)" replace="Ň"/>
<Typo word="ň" find="(?:ˇn|nˇ)" replace="ň"/>
<Typo word="Ó" find="\bO´([bcčdďfghj-nňp-sštťvwxzž])" replace="Ó$1"/>
<Typo word="ó" find="(?:´o|\Bo´)" replace="ó"/>
<Typo word="Tě" find="\bŤ(?<![/'\|]Ť)e(\w+)(?!['\n])\b" replace="Tě$1"/>
<Typo word="Tě/Tí" find="\bŤ(?<![/'\|]Ť)([ěí]\w+)(?!['\n])\b" replace="T$1"/><!-- "Ťi" neopravovat kvůli čínským jménům -->
<Typo word="tě" find="\b(?<![/'\|])(\w*)ťě(\w*)(?<![Mm]ěsťe|[Jj][eě]šťe)(?!['\n])\b" replace="$1tě$2"/>
<Typo word="tě/tí" find="\b(?<![/'\|])(\w*)ť([ěí]\w*)(?<![Mm][eě]sťě|[Jj][eě]šťě)(?!['\n])\b" replace="$1t$2"/><!-- "ťi" neopravovat kvůli čínským jménům/názvům -->
<Typo word="Ť" find="(?:ˇT|Tˇ)" replace="Ť"/>
<Typo word="ť" find="(?:ˇt|tˇ)" replace="ť"/>

Zdvojená nebo ztrojená písmena

<Typo word="Zdvojené písmeno" find="\b(\w+?)([ďěňřťž])\2+(\w+)\b" replace="$1$2$3"/>
<Typo word="Ztrojené písmeno" find="\b(?!Eisschnelllauf|[Gg]rrr|Killlai|[Kk]ontraaadmir|[Mm]iss?s?iss?s?ipp?p?i|Pyarrr|grrrl|Schifffahrt|[Tt]ee?e?nn?n?ee?e?ss?s?ee?e?)(\w+?)([bcčdfghjklmnprsštvz])(?<![#=\x22]\1[bcdf])\2\2+(\w+)\b" replace="$1$2$2$3"/><!-- neopravují se slova, která jsou zahrnuta výše; bcdf - neopravovat kódy barev; f - neopravovat „Schifffahrt“; l - neopravovat Eisschnelllauf; r - neopravovat hudební skupinu Riot grrrl -->

Gramatika

<Typo word="2., 3., 6. a 7. pád" find="\b([kusz]|bez|během|díky|do|k(olem|romě?|vůli)|(na)?místo|od|okolo|p(o|omocí|ři)|pod(él|le)|(na|o)?proti|vinou|vedle|vůči|zpoza)e?  ??(?:jí|ni)ž\b" replace="$1 níž"/>
<Typo word="2., 3., 6. a 7. pád" find="\b([Bb]eze?|[Bb]ěhem|[Dd]íky|[Dd]o|[KkZz]e?|[Kk](?:olem|romě?|vůli)|(?:[Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]d|[Oo]kolo|[Pp](?:o|omocí|ři)|[Pp]od(?:él|le)|(?:[Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[SsUu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Vv]ůči|[Zz]poza)  ??(n|svoj)i\b" replace="$1 $2í"/>
<Typo word="2. a 4. pád" find="\b([Bb]eze|[Kk](olem|romě?)|([Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]de|[Oo]kolo|[Pp]od(él|l?e)|[Pp]ro|[Uu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Zz](poz)?a)  ??mně\b" replace="$1 mě"/>
<Typo word="3., 4. a 7. pád" find="\b([KkSs]|[Mm]imo|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]ro|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ře[ds]|[Ss]krze?|[Vv]ůči|[Zz]a)  ??jejích\b" replace="$1 jejich"/>
<Typo word="3. a 6. pád" find="\b([Dd]íky|[Kk]e|[Pp]o|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ři|[Vv]ůči)  ??mě\b" replace="$1 mně"/>
<Typo word="4. pád" find="\b(pro|přes|skrze?)  ??[jn]íž\b" replace="$1 niž"/>
<Typo word="4. pád" find="\b([Pp]ro|[Pp]řese?|[Ss]krze?)  ??(n|[nv]aš|svoj)í\b" replace="$1 $2i"/>
<Typo word="4. třída" find="([Hh]oř|[Tt]rp|[Tt]voř)[eě]jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?\b" replace="$1í$2"/>
<Typo word="6. pád" find="\b(kalhot)ech\b" replace="$1ách"/>
<Typo word="6. pád" find="\b((?:pra)?les|městys)ech\b" replace="$1ích"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#mestys -->
<Typo word="7. pád" find="\b([Hh]ranolk|[Oo]k|[Rr]izik|[Rr]ovnátk|[Tt]itulk|[Uu]ch)am[aiy](?<!Okami)\b" replace="$1y"/>

Opakovaná slova

<Typo word="Opakovaná slova" find="(?<=\s|\()([aikosuvz]|ale|ani|až|bez|během|buď|(ne)?(bude([mt]e|š?)|budo?u|js(em|[mt]e|ou)|mají|nacház(ej)?í|(by|mě|nacháze)l[aioy]?)|[dhp]o|dv[aě]|díky|jak[áéoý]?|je(ho|n)?ž?|její(ch|m)?ž?|jejichž?|kde|[kvzž]e|když?|kvůli|mezi|m[iu]|nad?|neboť?|n[eěií]ž|něj|není|n[ií]|nichž?|ob[aě]|osmi?|pak|pět|p?ode?|pro(t[io])?|pře[ds]e?|při|sám|sedmi?|si|sto|sv[áé]|svoj[eií]|svůj|šesti?|tě|tři|a?však|vůči|za)(?<![Nn]a  ??na|i nebo|, je)  ??(?!na na\b)(?=\w\w? |\w{3})\1\b" replace="$1"/><!-- vybraná slova; za kratšími slovy musí být kvůli možným spojovníkům mezera; u "byl" apod. neopravovat možný předminulý čas (viz [[německá gramatika]]) -->
<Typo word="K/V/Z" find="(?<=\s)(?!ze z do)([kvz])e  ??(?!v té době)\1(?=\s)" replace="$1"/>
<Typo word="Ke/Se/Ve/Ze" find="(?<=\s)([ksvz])(?<![^A-Za-z]  ??s)  ??\1e\b" replace="$1e"/>
<Typo word="Po(d)/Při" find="\bP(od?|ři)  ??p\1\b" replace="P$1"/>
<Typo word="se se" find="(?<=\s)se se se(?=\s)" replace="se se"/>
<Typo word="Stal se" find="\b(?:se (\w+ )?)?stal([aioy]?) se stal\2?\b" replace="se $1stal$2"/>

Zkratky v textu

<Typo word="aj." find="(?<=\s)a\.? ?j…?\.*(?<!aj\.)(?=[\s,;\)'\x29“])" replace="aj."/>
<Typo word="apod." find="\ba(?:\s+(?=pod[^ ]))?pod…?\.*(?<!apod\.)(?=[\s,;\)'\x29“])" replace="apod."/>
<Typo word="atp." find="\ba ?t\.? ?p(?:od)?…?\.*(?<!atp(?:od)?\.)(?=[\s,;\)'\x29“])" replace="atp."/>
<Typo word="Čp." find="\b([Čč])\.?p\b[ \.,]*(?<![Čč]p\.)(?=\s|:|&nbsp;)" replace="$1p."/>
<Typo word="lat." find="\blať\b[ \.,]*(?=\s|:|&nbsp;)" replace="lat."/>
<Typo word="mj./tj." find="\b([mt])\.?\s?j\b[ \.,]*(?<![mt]j.)(?=[\s,:]|&nbsp;)" replace="$1j."/>
<Typo word="m n. m." find="\b(\d+)(&nbsp;| )+?(?!m n\. m\.[^\.])[Mm]\.?\s?n\.?\s?[Mm]\.*" replace="$1$2m n. m."/>
<Typo word="např." find="\bna[\. ]?p[rř]\b[ \.,]*(?<!např.)(?=\s|:|&nbsp;)" replace="např."/>
<Typo word="př. n. l." find="\b(?!př\. n\. l\.[^\.])p[rř]\.?\s?n\.?\s?l\.*" replace="př. n. l."/>
<Typo word="špan." find="\bšpaň\b[ \.,]*(?=\s|:|&nbsp;)" replace="špan."/>
<Typo word="Tz(n/v)." find="\b([Tt])\.?k?\.? ?(z[nv])\b[ \.,]*(?<![Tt]z[nv]\.)(?=[\s,:]|&nbsp;)" replace="$1$2."/>
<Typo word="mezera za zkratkou" find="\b([Čč]p|lat|[mt]j|např|příp|resp|[Ss]v|špan|tz[nv])\.+\b" replace="$1. "/>

Jednotky a předpony SI

<Typo word="°C/°F" find="\b(\d{1,5}) *˚([CF])\b" replace="$1&nbsp;°$2"/>
<Typo word="µ" find="\b(\d{1,5})  ??u([AFTVms]|mol)\b" replace="$1&nbsp;µ$2"/>
<Typo word="Hertz" find="\b(\d{1,5})  ??([GMTkmµ]?)hz\b" replace="$1&nbsp;$2Hz"/>
<Typo word="Kelvin" find="\b(\d{1,5})  ??[˚°]K\b" replace="$1&nbsp;K"/>
<Typo word="kilo" find="\b(\d{1,5})  ??K([AJNTVWbgmΩ]|bit|Hz|mol|Pa)\b" replace="$1&nbsp;k$2"/>
<Typo word="km/h" find="\bK[Mm]/h\b" replace="km/h"/>
<Typo word="m²" find="\b([cdkm]?)m2\b" replace="$1m²"/>
<Typo word="m³" find="\b([cdkm]?)m3\b" replace="$1m³"/>

Interpunkce

<Typo word="," find="\s{,4},\s{,4},\s{1,5}" replace=", "/>
<Typo word="*/†" find="\(([*†])(\d{4})\)" replace="($1 $2)"/>
<Disabled Typo word="×" find="\b(\d+)x(?=\D)\b" replace="$1×"/>
<Disabled Typo word="×" find="\b(?<!\[|[Ee]pi[sz]od\w{,3}\s)(\d+)x([1-9]\d*)(?!\])\b" replace="$1×$2"/>
<Disabled Typo word="×" find="\b(\d+)\s{1,3}x\s{,3}(\d+)\b" replace="$1&nbsp;×&nbsp;$2"/>
<Typo word="desetinná čárka" find="(?<=\s)(\d\d?)\.(\d\d?)\s{,2}(&nbsp;|\s?)\s{,2}([km]?g|[hm]?l|[cdkm]?m|%)" replace="$1,$2$3$4"/>

Apostrofy a uvozovky

<Typo word="'" find="\b(?=O´[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]|\w´\w+)([DdLlOo])´(\w+)\b" replace="$1'$2"/>
<Typo word="'" find="\b(\w+)´([ms]|re)\b" replace="$1'$2"/>
<Typo word="'##" find="(?<=\s)´(\d\d)\b" replace="'$1"/>
<Typo word="„" find="„ +?(\w+)\b" replace="„$1"/>

Různé

<Typo word="ISBN" find="\b(?:ISNB|IBSN|SIBN)\b" replace="ISBN"/>
<Typo word="ISSN" find="\bISSN +?(\d{4})[–—](\d{3}[\dX])\b" replace="ISSN $1-$2"/>
<Typo word="nadpis Externí" find="(?<=[=]\s?)(?:[Ee]xternal|[Ee]xt[eé]rní|[Vv]nější)  ??(?:link[sy]?|stránk[ay]|odkazy?|zdroje?)(?<!Externí odkazy)\b" replace="Externí odkazy"/>
<Typo word="nadpis Literatura" find="(?<=[=]\s?)[Dd]alší  ??čtení" replace="Literatura"/><!-- Pozor! Může se vyskytnout i v textu -->
<Typo word="nadpis Související" find="(?<=[=]\s?)([Ss]ouvis(ej)?ící  ??hesla|[Vv]iz  ??(také|též))" replace="Související články"/>
<Typo word="příjmení" find="\b(\w{1,20})ov([áé]|ou)(?:\s-|-\s|\s?[–—]\s?)(\w{1,20})ov([áé]|ou)" replace="$1ov$2-$3ov$4"/>
<Typo word="roky/větší rozsah" find="(?<=\s|\x28|\|)(?<!IS[BS]N  ??)([12]?\d{3}) ?- ?([12]\d{3}|dosud|současnost)(?!-)\b" replace="$1–$2"/>
<Typo word="souřadnice" find="\b(\d{1,3})[°˚]\s{,3}(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{,5})['’'´](?<!\1°\2')" replace="$1°$2'"/>
<Typo word="souřadnice" find="\b(\d{1,3})[°˚]\s{,3}(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{,5})['’'´]\s{,3}(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{,5})(?:\x22|”|''|’’|´´)(?<!\1°\2'\3”)" replace="$1°$2'$3”"/>
<Typo word="spojovník" find="\b(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti) +?([ai]|až|či|nebo(?: i)?) +?(dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat)nácti|více)(\w{3,15}([áéíý]|é(ho|mu?)|[íý](ch|m[iu]?)|ou))\b" replace="$1- $2 $3$4"/>
<Typo word="stupeň" find="\b(\d+)˚\B" replace="$1°"/>
<Typo word="&nbsp;" find="&n(?:bps|sbp);?" replace="&nbsp;"/>