Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tento seznam obsahuje definice oprav špatně psaných řetězců slov ve Wikipedii pro externí programy (AutoWikiBrowser, WPCleaner) nebo boty. Řetězce jsou psány pomocí regulárního výrazu uvnitř XML tagu.

<Typo name="název chyby (správný tvar)" find="výraz pro nalezení" replace="výraz pro nahrazení"/>

Máte-li návrh na chybu nebo jste objevili falešný výskyt a nevíte, jak chybu napsat, resp. opravit, uveďte problém na diskusní stránce. Tam popište, co a proč (uveďte například zdroj) hledat a opravovat, a uveďte i případy, kdy by se to hledat a opravovat nemělo.

Přídáváte-li nové pravidlo, umístěte ho dle platné dokumentace i do druhého seznamu.

Syntaxe

Související informace naleznete také na stránkách regulární výraz a PCRE.
 • . znamená jakýkoliv znak kromě nového řádku,
 • * znamená, že se předchozí znak může vyskytnout mnohokrát, ale také vůbec nemusí,
 • + znamená, že předchozí znak se může vyskytnout mnohokrát, nejméně však jednou,
 • ? znamená, že se předchozí znak může vyskytnout jednou, nebo se vyskytnout nemusí vůbec;
 • { } – počet opakování předchozího znaku/řetězce:
  • {6} – předchozí znak/řetězec se opakuje přesně šestkrát, {5,} – předchozí znak/řetězec se opakuje pět- a víckrát, {2,4} – předchozí znak/řetězec se opakuje dva- až čtyřikrát.

Pokud za některý z výše uvedených operátorů přidáme ?, bude pracováno s co nejmenším počtem znaků (bude upřednostňován nižší počet znaků); bez otazníku je pracováno s co největším počtem (je upřednostňován co největší počet).


 • ( ) – pokud je nutné ponechat nějakou proměnnou část tak, jak byla nalezena (malé/velké písmeno, koncovka apod.), vkládá se do těchto závorek; závorky se číslují v pořadí zleva doprava a zpět se vkládájí v parametru replace jako $[číslo], kde číslo je pořadí závroky – samotný dolar se v části replace vkládá $$;
  • (?: ) – obdoba oblých závorek, ale obsah se neukládá jako proměnná (není číslován);
 • (?= ) – oprava pokračuje, pouze pokud je text v závorce shodný s textem vpravo od závorky;
 • (?<= ) – oprava pokračuje, pouze pokud je text v závorce shodný s textem vlevo od závorky;
 • (?! ) – oprava pokračuje, pouze pokud text v závorce shodný s textem vpravo od závorky není;
 • (?<! ) – oprava pokračuje, pouze pokud text v závorce shodný s textem vlevo od závorky není.

Pokud je do nějaké (oblé) závorky vloženo svislítko (|), oddělí jinou možnost (jiné možnosti; slovně nebo).


 • [ ] – jeden ze znaků, který je uveden uvnitř:
  • [A-Za-z0123] – jeden ze znaků v rozsahu A–Z, a–z nebo čísel 0, 1, 2, 3,
  • [^a–f0–9x] – žádný ze znaků či v rozsahu;
 • \ – pokud se vloží před znak, který má svůj specifický význam (např. tečka .), specifičnost se ruší a je chápán jako obyčejný znak; totéž platí i naopak – pokud je vložen před určitý znak, získává specifickou vlastnost (např. písmeno \w):
  • \b – hranice mezi číslem či písmenem a znakem, který není číslem ani písmenem; opak \B, \w – písmeno nebo číslice, \W – ani písmeno, ani číslice, \d – pouze číslice, \Dne číslice, \s – bílý znak (mezera, nový řádek \n [opak .], tabulátor \t [opak \T]), \Sne bílý znak;
 • \xčíslo – hexadecimální kód znaku (&#32; [mezera] → \x20).

V parametru name se používá pouze čistý text, v parametru find je možné využít cokoliv výše uvedené kromě vložení neznámé ($) a v parametru replace se jakýkoliv znak tvořící syntaxi užívá bez lomítka.

Omezení

AWB nekontroluje cíle odkazů/obrázků, šablony a citace.

WPCleaner umožňuje použít řetězce \[\[ jako počátek odkazu a \{\{ jako počátek šablony. Jinak nekontroluje <!-- komentáře -->, cíle odkazů/obrázků (ale kontroluje popisy), kategorie, mezijazykové odkazy a jiná místa.

WikiEd kontroluje vše, avšak přeskakuje pravidla s look-behind sekvencemi (?<= ) a (?<! ).

Upozornění

 • Pokud má být vyhledána horní uvozovka ", která se využívá např. ve značkovacím jazyce HTML, musí být zapsána jako \x22. Vložit ji je možné pouze přes proměnnou ($1 atd.).

Před přidáním položky

 • Ujistěte se prosím, že opravdu jde o chybu a že její opravování nebude kontraproduktivní (např. pevné mezery za jednopísmennými slovy, přidávání mezery mezi číslo a procento).
 • Vymezte si, kdy to chyba je a kdy není (např. opravovat řetězec abla na alba je správně, ale opravovat ablativ na albativ už ne).
 • Napište pravidlo tak, aby platilo pro co nejvíc možných tvarů.
 • Pravidlo správně pojmenujte a správně abecedně zařaďte.
 • Pokuste se, aby pravidlo s žádným jiným nekolidovalo.

Náhrady

Nové

<Typo word="Domněnka" find="\b([Dd])oměn(ce|k([auy]|ami|ách|ám|ou))\b" replace="$1omněn$2"/>
<Typo word="(Z)Lomený" find="((?:[Nn]e)?(?:[NnZz]a|[Pp]ro|[UuZz])?[Ll])omenn([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1omen$2"/>
<Typo word="Okenní" find="\b([Oo])kení(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1kenní$2"/>
<Typo word="tří" find="\btřích\b" replace="tří"/>
<Typo word="Papua Nová Guinea" find="\bPapu([aiuy]|ou) *[-–] *Nov([áé]|ou) +Guine([auy]|j[ei]|ou)\b" replace="Papu$1 Nov$2 Guine$3"/>
<Typo word="znak stupně" find="<sup>[oO0]</sup>([CFK])" replace="°$1"/>
<Typo word="asijský" find="\básij(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="asi$1"/>
<Typo word="Indonéský" find="\b([Ii])ndoné[sz](sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ndoné$2"/>
<Typo word="Liberijský" find="\b([Ll])ibérij(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1iberij$2"/>
<Typo word="Seshora" find="\b[SZ]e\s?[sz](?<!Ses)hora\b" replace="Seshora"/>
<Typo word="seshora" find="\b[sz]e\s?[sz](?<!ses)hora\b" replace="seshora"/>
<Typo word="Vidět, vidina" find="\b((?:[Nn]e)?[Uu]?[Vv])yd(iteln\w{1,6}|in\w{1,3}|í(cí\w{0,2}|[mt]e|š?)|ě(l[aioy]?|n\w{0,3}))\b" replace="$1id$2"/>
<Typo word="(Po)Vinen" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]o)?[Vv])innen\b" replace="$1inen"/>
<Typo word="Vinný" find="\b((?:[Nn]e)?[Vv])in([áéiý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1inn$2"/>
<Typo word="Povinnost" find="\b([Pp])ovinost([ií]?|em|[eí]ch|mi)\b" replace="$1ovinnost$2"/>
<Typo word="Povinný" find="\b((?:[Nn]e)?[Pp])ovin([aáéěiíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ovinn$2"/>
<Typo word="Nazývat, vyzývat atd." find="\b([Nn]e)([Nn]a|[Oo]|[Vv]y?)zív(a(j\w+|l[aioy]?|t)|á|[aá]n\w*)\b" replace="$1$2zýv$3"/>
<Typo word="Mosambik" find="\b([Mm])ozambi(ck([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí|k(u?|em))\b" replace="$1osambi$2"/>
<Typo word="Tádžikistán" find="\b[Tt][aá]džikist[aá](?<!Tádžikistá)n([ěu]?|em)\b" replace="Tádžikistán$1"/>
<Typo word="-fonní" find="\b([A-Za-z][a-z]+)foní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1fonní$2"/>
<Typo word="-uuje" find="\b([Nn]e)?([Dd]estr|[Dd]istrib|[Ee]vak|[Ff]lukt|[Ii]nstr|[Kk]onstit|(?:[DdRr]e|[Vv]y|[Zz]){0,2}[Kk]onstr|[Mm]enstr|[Oo]bstr|[Pp]erzek|[Pp]rostit|[Ss]ubstit)uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?)\b" replace="$1$2uuj$3"/>
<Typo word="Nigerijský" find="\b([Nn])igérij(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1igerij$2"/>
<Typo word="Tanzanský" find="\b([Tt])anz(?:[aá]nij|án)(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1anzan$2"/>
<Typo word="Vědecký" find="\b((?:[Jj]azyko|[Mm]imo|[Nn]e|[Pp]a|[Pp]řírodo|[Pp]seudo|[Ss]táto|[Vv]lasti)?v|V)[eě]dě(c|čtí\b)" replace="$1ěde$2"/>
<Typo word="Větší/Většina" find="\b([Vv])[eě][tť][sš](?<!ětš)(in([auy]|ách|ami|ou|ov\w{1,3})|í(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1ětš$2"/>
<Typo word="Eritrea" find="\b[Ee]ritre([ei])\b" replace="Eritrej$1"/>
<Typo word="Guinea" find="\b[Gg]uine([ei])\b" replace="Guinej$1"/>
<Typo word="Pennsylvania" find="\b[Pp]enn?s[iy]lv[aá]nn?(?<!nnsylvan)ia\b" replace="Pennsylvania"/>
<Typo word="Pensylvánie" find="\b[Pp]enn?s[iy]lv[aá]nn?(?<!ensylván)i([eií])\b" replace="Pensylváni$1"/>
<Typo word="Pobřeží slonoviny" find="\bPobřeží(m?) +Slonoviny\b" replace="Pobřeží$1 slonoviny"/>
<Typo word="Tanzanie" find="\b[Tt]anzáni([eií])\b" replace="Tanzani$1"/>
<Typo word="Korejí" find="\bKoreí\b" replace="Korejí"/>
<Typo word="Abchazský" find="\b([Aa])bcház(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1bchaz$2"/>
<Typo word="Afg(h)ánský" find="\b([Aa])fg(h?)(?:a|[aá]nist[aá])n(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1fg$2án$3"/>
<Typo word="Súdán" find="\bSudán(u?|em)\b" replace="Súdán$1"/>
<Typo word="Súdánský" find="\b([Ss])udán(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1údán$2"/>
<Typo word="-ávají" find="\b(\w{3,20})[aá]vájí\b" replace="$1ávají"/>
<Typo word="-ávající" find="\b(\w{3,20})[aá]vájící(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ávající$2"/>
<Typo word="-ččin" find="\b([Bb]abi|[Ss]ami|[Vv]nu|[Zz]pěva)čin([aěiouy]?|ou|ý(ch|mi))\b" replace="$1ččin$2"/>
<Typo word="Designér" find="\b([Dd])esingé(r([auy]?|ech|em|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)|ři)\b" replace="$1esigné$2"/>
<Typo word="Falkland" find="\b[Ff]alklandů\b" replace="Falkland"/>
<Typo word="Falklandách" find="\b[Ff]alklandech\b" replace="Falklandách"/>
<Typo word="Falklandám" find="\b[Ff]alklandům\b" replace="Falklandám"/>
<Typo word="Lankrabě" find="\b([Ll])andkrab([a-záěíů]+)\b" replace="$1ankrab$2"/>
<Typo word="Morava" find="\bmorav([aěuy]|ou)\b" replace="Morav$1"/>
<Typo word="Slezsko" find="\bslezsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aouy]|em)\b" replace="Slezsk$1"/>
<Typo word="Čisticí prostředek" find="\b([Čč])istící(m?|ho|ch|m[iu]) +?prostřed(cích|ek|k([uůy]|[eů]m))\b" replace="$1isticí$2 prostřed$3"/>
<Typo word="Lidma" find="\b([Ll])idma\b" replace="$1idmi"/>
<Typo word="Hasicí přístroj" find="\b([Hh])asící(m?|ho|ch|m[iu]) +?přístroj([eiů]?|[eů]m|ích)\b" replace="$1asicí$2 přístroj$3"/>
<Typo word="Řadicí páka" find="\b([Řř])adící(mi?|ch)? +?pá(ce|k([auy]?|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1adicí$2 pá$3"/>
<Typo word="Dezinformovat" find="\b([Dd])esinform(\w+)\b" replace="$1ezinform$2"/>
<Disabled Typo word="Dodnes" find="\b([Dd])o +?dnes\b" replace="$1odnes"/>
<Typo word="Třpyt(it)" find="\b([Tt])řpit(\w*)\b" replace="$1řpyt$2"/>
<Typo word="(ne)vědí" find="\bkteří +?(ne)?ví\b" replace="kteří $1vědí"/>
<Typo word="Sezónní" find="\b((?:[Cc]elo|[Mm]ezi|[Mm]imo|[Pp]řed)?[Ss])ez[oó]ní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ezónní$2"/>
<Typo word="datum leden" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?1\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2ledna $3"/>
<Typo word="datum únor" find="\b0?([1-9]|[12]\d)\.( |&nbsp;)+?0?2\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2února $3"/>
<Typo word="datum březen" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?3\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2března $3"/>
<Typo word="datum duben" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?4\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2dubna $3"/>
<Typo word="datum květen" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?5\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2května $3"/>
<Typo word="datum červen" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?6\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2června $3"/>
<Typo word="datum červenec" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?7\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2července $3"/>
<Typo word="datum srpen" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?8\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2srpna $3"/>
<Typo word="datum září" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?9\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2září $3"/>
<Typo word="datum říjen" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?10\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2října $3"/>
<Typo word="datum listopad" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?11\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2listopadu $3"/>
<Typo word="datum prosinec" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?12\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2prosince $3"/>
<Typo word="Newyorský" find="\b([Nn])ew\W+?[Yy]ork?(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ewyor$2"/>
<Typo word="Korsika" find="\b([Kk])orzi(ce|ck([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí|k[auy]|kou)\b" replace="$1orsi$2"/>
<Typo word="Manhattan" find="\b([Mm])anhatan(u?|em|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1anhattan$2"/>
<Typo word="Mezera před procentem" find="\bo((?: |&nbsp;)\d{1,3}(?:,\d\d?)?)%( +?\w+ší(?:m?|ho|ch|m[iu])\b|[\.,:;\)])" replace="o$1 %$2"/>
<Typo word="Království" find="\b([Kk])r[aá]lo[stv]{2,5}(?<!álovstv)í(ch|mi?)?\b" replace="$1rálovství$2"/>
<Typo word="Spojené království" find="\bSpojen(é(?:ho|mu?)?|ým) +?Království(m?)\b" replace="Spojen$1 království$2"/>
<Typo word="Velká Británie" find="\b[Vv]elk([áé]|ou) +?[Bb](?<!Velk\1 B)ritáni([eií])\b" replace="Velk$1 Británi$2"/>
<Typo word="Spojené arabské emiráty" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?(?!arabsk\1 emirát)[Aa]rabsk(?:é|ých|ými?) +?[Ee]mirát(y?|ech|ům?)\b" replace="Spojen$1 arabsk$1 emirát$2"/>
<Typo word="Spojené státy" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?Stát(y?|ech|ům?)\b" replace="Spojen$1 stát$2"/>
<Typo word="Spojené státy americké" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?(?!stát(?:y?|ech|ům?) americk\1\b)[Ss]tát(y?|ech|ům?) +[Aa]merick(?:é|ých|ými?)\b" replace="Spojen$1 stát$2 americk$1"/>
<Typo word="Vichistický" find="\b([Vv])[iy]chysti(ck([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="$1ichisti$2"/>
<Typo word="Andorra" find="\b[Aa]ndor([auy]|ou)\b" replace="Andorr$1"/>
<Typo word="Andorrský" find="\b([Aa])ndor(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ndorr$2"/>
<Typo word="Opomíjet" find="\b([Nn]eo|[Oo])pomín[aá](l[aioy]?|n([áéíý]?|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|j(e|í(ce?|cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1pomíje$2"/>
<Typo word="Tyrolsko" find="\b([Tt])irol(sk([aáéouyý]|em|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1yrol$2"/>
<Typo word="Versailles" find="\b([Vv])ersail(?:es?|les)(s|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ersaille$2"/>
<Typo word="vzor tiskl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o|[Oo]|[Pp]ře|[Vv]y|[Zz]a)?)([Nn]avrh|[Tt]isk|[Vv]lád)nul([aioy]?)\b" replace="$1$2l$3"/>
<Typo word="Himálaj" find="\b([Hh])im(?:al[aá]|álá)j([ei]?|em|sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1imálaj$2"/>
<Typo word="Himálajem" find="\b[Hh]im[aá]l[aá]jemi\b" replace="Himálajem"/>
<Typo word="Himálaji" find="\b[Hh]im[aá]l[aá]j(ích|[íů]m)\b" replace="Himálaji"/>
<Typo word="Bolivijský" find="\b([Bb])olívij(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1olivij$2"/>
<Typo word="něm(u)ž" find="\bn(?:em(u?)[zž]|ěm(u?)z)\b" replace="něm$1$2ž"/>
<Typo word="Náklonn(ost/ý)" find="\b([Nn])[aá]klon([áéíý]|é(ho|mu?)|ost([ií]?|ech|em|mi)|ou|ý(ch|mi?))(?<!akloní)\b" replace="$1áklonn$2"/>
<Typo word="Část" find="\bŠ[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="Část$1"/>
<Typo word="část" find="\bš[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="část$1"/>
<Typo word="Katastrální" find="\b([Kk])atas[tr][aá]ln[ií](m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1atastrální$2"/>
<Typo word="(Ne)(Na/Za)Blýsk(..)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[NnZz]a)?[Bb])l[iíy]sk(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n((ut)?([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?)))|(ou)?t|u[lt][aioy]?)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1lýsk$2"/>
<Typo word="Latinská Amerika" find="\b[Ll]atinsk([áé]|ou)  ??[Aa](?<!Latinsk\w\w? A)meri(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Latinsk$1 Ameri$2"/>
<Typo word="Úhlopříč(ka/ně)" find="\b[UÚ]hlop[rř][ií][cč](?<!Úhlopříč)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou)|n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="Úhlopříč$1"/>
<Typo word="úhlopříč(ka/ně)" find="\b[uú]hlop[rř][ií][cč](?<!úhlopříč)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou)|n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="úhlopříč$1"/>
<Typo word="Pohonný" find="\b([Pp])ohon([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ohonn$2"/>
<Typo word="Období" find="\b([Oo])[bd][bd]?o[bd][bd]?[íý](?<!bdobí)(ch|mi?)?\b" replace="$1bdobí$2"/>
<Typo word="Desetinnou (...)" find="\b([Dd])esetinou (čárko?u|číslic[ií]|hodnoto?u|klasifikac[ií]|soustavo?u|tečko?u)\b" replace="$1esetinnou $2"/>
<Typo word="Desetinný" find="\b([Dd])esetin([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1esetinn$2"/>
<Typo word="Pro změnu" find="\b([Pp])rozmn?ěnu\b" replace="$1ro změnu"/>
<Typo word="Istanbul" find="\b[Ii]sta[mn](?<!Istan)bul(u?|em)\b" replace="Istanbul$1"/>
<Typo word="Istanbulský" find="\b([Ii])stambul(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1stanbul$2"/>
<Typo word="Libye" find="\b[Ll][iy]b[iy]j?(?<!Liby)([eií])\b" replace="Liby$1"/>
<Typo word="Libyjský" find="\b([Ll])(?:ibi|yb[iy])j(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ibyj$2"/>
<Typo word="oxid" find="\boxyd([uy]?|e(ch|m)|ům?)\b" replace="oxid$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)(Vy)Tipova(nější/t)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Vv]y)?[Tt])yp(ov(áv)??((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|ovává|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1ip$2"/>
<Typo word="kteří (se) -ejí" find="(,| a)(?:&nbsp;| )+?kteří( se)? (ne)?((?:od|na|po|při|s|vy)?(?:cház|sáz|sdíl))í\b" replace="$1 kteří$2 $3$4ejí"/>
<Typo word="Psychi(atr/(atri)cký/ka)" find="\b([Pp])s(?:ich[iy]|ychy)(atr([ay]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)|atři|ce|(atri)?(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)|k([auy]|á(ch|m)|ami|ou))\b" replace="$1sychi$2"/>
<Typo word="Sbírat" find="\b(?:Zb[íý]|Sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="Sbír$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)(Na/Po/Se/Vy)sbíra(nější/t)" find="\b([Nn]ej)?([Nn]e)?([Nn]a|[Pp]o|[Ss]e|[Vv]y)?(?:zb[íý]|sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1$2$3sbír$4"/>
<Typo word="(Ne)(Do)Implemento(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o)?[Ii])(?:[mn]pleme|nplemen)t(ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|ovává|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1mplement$2"/>
<Typo word="Struktur(a/ní)" find="\b([Ss])truk(?:t[úů]|[uúů])(r([auy]|ách|ám|ami|ou)|rn(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))|ře)\b" replace="$1truktu$2"/>
<Typo word="Nejčastěji" find="\b([Nn])[eě]j?[cč][aá]s?t[eě]j[ií](?<!ejčastěji)\b" replace="$1ejčastěji"/>
<Typo word="Pouze" find="\b([Pp])oze\b" replace="$1ouze"/>
<Typo word="Trenér(ský)" find="\b([Tt])r(?:én[eé]|ene)(r([ay]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští|ů[mv]?)|ři)\b" replace="$1rené$2"/>
<Typo word="Pozitivně" find="\b([Pp])ozitívn(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1ozitivn$2"/>
<Typo word="Centrálně" find="\b([Cc])e[nt]r[aá]ln(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1entráln$2"/>
<Typo word="Částečně" find="\b([Čč])[aá][sš]t[eě][cč](?<!ásteč)n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ástečn$2"/>
<Typo word="Dnešní" find="\b([Dd])ne[sš]n??[ií](?<!šní)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1nešní$2"/>
<Typo word="První" find="\b([Pp])[nrv]{2,4}[ií](?<!rvní)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1rvní$2"/>
<Typo word="-byl/-byt" find="\b([Nn]e)?([Pp]oz|[Vv]ydo)bi(l[aioy]?|t([aáéiíoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|v(š([ei]|í(m?|ho|ch|m[iu])))?)\b" replace="$1$2by$3"/>
<Typo word="-bý(va)t" find="\b([Nn]e)?([Pp]oz|[Vv]ydo)bí(t|v(al|án)[aioy]?|van([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|vat)\b" replace="$1$2bý$3"/>
<Typo word="Turnaj(ový)" find="\b([Tt])runaj(i?|[eů]m?|ích|ov([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1urnaj$2"/>
<Typo word="(Ne)(Pře/Z)Kontrol(a/o(vá)vat)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ře|[Zz])?[Kk])otrol([aeuy]|á(ch|m)|ami|ou|ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1ontrol$2"/>
<Typo word="Především" find="\b([Pp])[rř]edev[sš][ií](?<!ředevší)m\b" replace="$1ředevším"/>
<Typo word="Poprvé" find="\b([Pp])o ?(?:pr|rp)v[eé](?<!oprvé)\b" replace="$1oprvé"/>
<Typo word="Úložiště" find="\b[UÚŮ]lo[zž]i[sš](?<![ÚŮ]ložiš)(t(ěm?|i|í(ch|m))|ť)\b" replace="Úložiš$1"/>
<Typo word="úložiště" find="\b[uúů]lo[zž]i[sš](?<![úů]ložiš)(t(ěm?|i|í(ch|m))|ť)\b" replace="úložiš$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)Uspořáda(nější/t)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Uu])s?po[rř][aá](?<!spořá)d(áv)?(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1spořád$2$3"/>
<Typo word="Úspěšně" find="\b[UÚŮ]sp[eě][sš](?<![ÚŮ]spěš)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="Úspěšn$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)úspěšně(ji/jší)" find="\b([Nn]ej)?([Nn]e)?[uúů]sp[eě][sš](?<![úů]spěš)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1$2úspěšn$3"/>
<Typo word="Bejrút" find="\b[Bb]ejr[uúů](?<!Bejrú)t(u?|em)\b" replace="Bejrút$1"/>
<Typo word="Farmář(ský)" find="\b([Ff])[aá][rř]m[aá][rř](?<!armář)(i?|em|ích|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|ští|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)\b" replace="$1armář$2"/>
<Typo word="Nejprve" find="\b([Nn])[aeéě]j?p[rv]{1,4}[eéě](?<!ejprve)\b" replace="$1ejprve"/>
<Typo word="Období" find="\b([Oo])bdobý(ch|mi?)?\b" replace="$1bdobí$2"/>
<Typo word="(Ne)Určitý" find="\b([Nn]eu|[Uu])čit([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1rčit$2"/>
<Typo word="Pátý" find="\b([Pp])at([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1át$2"/>
<Typo word="Čísl(ice/o)" find="([Čč])is(el|lic([ei]|emi)?|l[aouy]|l(e|icí)(ch|m)?)\b" replace="$1ís$2"/>
<Typo word="Lingvist((ik)a/ický)" find="\b([Ll])igvist(\w{1,6})\b" replace="$1ingvist$2"/>
<Typo word="Srd(ce/ečně)" find="\b([Ss])r?drd?(c([eií]|em|í(ch|m))|ečn([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1rd$2"/>
<Typo word="Během" find="\b([Bb])[eéě]h[eéě](?<!ěhe)m\b" replace="$1ěhem"/>
<Typo word="Úmrt(n)í" find="\b[UÚŮ]mrt(n?)[ií](?<![ÚŮ]mrtn?í)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="Úmrt$1í$2"/>
<Typo word="úmrt(n)í" find="\b[uúů]mrt(n?)[ií](?<![úů]mrtn?í)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="úmrt$1í$2"/>
<Typo word="Druhý" find="\b([Dd])u(h([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|zí)\b" replace="$1ru$2"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)Používa(nější/t)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Pp])(?:ou|uo)[zž][ií](?<!ouží)v(áv)?(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy])?)\b" replace="$1oužív$2$3"/>
<Typo word="Jízdní" find="\b([Jj])ízní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ízdní$2"/>

Předpony

<!-- u (ne)s/z- nekopírovat celé, ale jen přidanou část! -->
<Typo word="Nej-" find="\b([Nn])(?!ajlepší|ajprve|ajsladší|ajvyšší)[aě]j(bl[ií][zž]\w+|č\w+|dřív\w{,6}|j?ednoduš\w+|lepší\w{,2}|méně|nižší\w{,2}|novější\w{,2}|řidší\w{,2}|sladší\w{,2}|snazší\w{,2}|šťastněj\w{1,4}|šťavnatěj\w{1,4}|světější\w{,2}|tenčí\w{,2}|upřímněj\w{1,4}|výkonněj\w{1,4}|vyšší\w{,2}|výše?|významněj\w{1,4}|známěj\w{1,4})\b" replace="$1ej$2"/><!-- "nejtěžší" a "největší" mají vlastní pravidla; sem patří cokoliv s nej- ze zbytku seznamu; u naj- ověřit slovenštinu -->
<Typo word="Nej-" find="\b([Nn])[eě](mlad|star|studeněj)ší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ej$2ší$3"/>
<Typo word="(Ne)s-" find="\b([Nn]e)?z(bal[ie]|blíž[ie]|hoř(?:e(?:l[aioy]?|t)|í)\b|kamarád|kon(?:či[lt]|čen)|louč|páli|placen|plati|plá[ct]|potřeb|pout[aá]|provo(?:d|zen)|přátel[ie]|toč|tráv)(\w*)\b" replace="$1s$2$3"/>
<Typo word="(Ne)z-" find="\b([Nn]e)?s(form(?:ov[aá]|uj)|kapal[nň]|kombin[ou]|koum|peče[tť]\w+|pev[nň]|plo[dz]|pozorov[aá]|pracov|prosti|proštěn|působ|totož[nň]|troskot|třeš[tť]|tvár[nň])(\w*)\b" replace="$1z$2$3"/>
<Typo word="S-" find="\bZ(bal[ie]|blíž[ie]|hoř(?:e(?:l[aioy]?|t)|í)\b|kamarád|kon(?:či[lt]|čen)|louč|páli|placen|plati|plá[ct]|potřeb|pout[aá]|provo(?:d|zen)|přátel[ie]|toč|tráv)(\w*)\b" replace="S$1$2"/>
<Typo word="Vice-" find="\b([Vv])íce(guverné[rř]|kancléř|konzul|král|maršál|mis(?:s\b|t[rř])|premi[eé][rř]|prezident)(\w*)\b" replace="$1ice$2$3"/>
<Typo word="Z-" find="\bS(form(?:ov[aá]|uj)|kapal[nň]|kombin[ou]|peče[tť]\w+|pev[nň]|p[ěí]v|plo[dz]|pozorov[aá]|pracov|prosti|proštěn|působ|totož[nň]|troskot|třeš[tť]|tvár[nň])(\w*)\b" replace="Z$1$2"/>

Přípony a konce slov

<Typo word="-členný" find="\b(?:(\w+)(?!členn) ?|(\d+)(?!členn)(?:[ -]?|[ -]?[mt]i[ -]?))člen?n([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1členn$2"/>
<Typo word="-i" find="\b([Čč]tyřm|[Ll]idm|[Mm]ajitel|[Mm]ysl|[Oo]cel|[Ss]měs|těm|[Tt]řem|verz|[Vv]šem)y\b" replace="$1i"/>
<Typo word="-ie" find="\b(\w{4,20})(?:i[ií]|í)([eí]|ích)\b" replace="$1i$2"/>
<Typo word="-jících" find="\b(\w{4,20})j[ií]c[ií](hc?|ch)(?<![ií]cích)\b" replace="$1jících"/>
<Typo word="-krát" find="\b(\d+)-kr[aá]t\b" replace="$1krát"/>
<Typo word="-li (spojovník)" find="(([Nn]e)?([Bb]ud(e([mt]e|š?)|o?u)|[Bb]yl[aioy]?|[Jj]sou)|[Nn]ení)(?:--| -|- |\s*?)li(?!-)\b" replace="$1-li"/>
<Typo word="-li (bez spojovníku)" find="\b([Čč]i|[Jj]est|[Nn]ebo|[Nn]ež|[Zz]da)\Wli\b" replace="$1li"/>
<Typo word="[-mi/-ti]" find="\b(\d+)-?[mt]i(?!-? ?\w+([áíéý]|[éí](ho|mu?)|ou|[íý](ch|mi?)))\b" replace="$1"/>
<Typo word="(Sedm/Osm)náct" find="\b([Ss]ed|[Oo]s)mnact(\w{,15})\b" replace="$1mnáct$2"/>
<Typo word="-ní" find="([Ii]mu|\b[Pp]ostra|\b[Rr]ame|\b[Ss]pontá|\b[Ss]tehe|[Aa]?[Ss]ynchro)ní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1nní$2"/>
<Typo word="-ové(mu)" find="\b(?![A-MO-Z])(\w{4,20}|[Nn])ove(mu)?\b" replace="$1ové$2"/>
<Typo word="-ový" find="\b(?![A-MO-Z])(\w{2,20}|[Nn])ovy(ch|mi?)\b" replace="$1ový$2"/>
<Disabled Typo word="-sfér(a/ický)" find="\b(\w{4,20})sfe(r([auy]?|ách|ám|ami|ou)|rick([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ričtí|ře)\b" replace="$1sfé$2"/>
<Typo word="-ské" find="\b(?![A-Z])(\w{3,20})ske(ho|mu)?\b" replace="$1ské$2"/><!-- "-skem" = 7. pád "-sko" -->
<Typo word="-ský" find="\b(?![A-Z])(\w{3,20})sky(ch|mi?)\b" replace="$1ský$2"/>
<Typo word="-ský" find="\b(\w{2,15}(?:b[aeou]r|bjer|bour|köpin)|[Hh]elsin)o?[gk]h?(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1$2"/><!-- http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755 -->
<Typo word="-ský" find="\b(\w{2,20})nnsk(\w{1,3})\b" replace="$1nsk$2"/><!-- http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755 -->
<Typo word="-stranný" find="\b(?:(jedna|dvaa|třia|čtyřia|pěta|šesta|sedma|osma|devěta)?(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti)|(?:(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti) ?)?(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|devíti)|(des[eí]ti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti)|(\d+))(?:[ -]?|[ -]?[mt]i[ -]?)strann?(?<!\wstrann)([áíéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))(?<!\bjedno stranou|([Nn]e|[Oo]d)straní|\wstrannou)\b" replace="$1$2$3$4$5$6strann$7"/>
<Typo word="-stvo/-ství" find="\b(\w{4,20})(?<![Kk]níže|[Kk]řesťan|[Vv]ítěz)s?tsv([aíouy]|[eůí]m|ech|ími)\b" replace="$1stv$2"/><!-- některá mají vlastní pravidla -->
<Typo word="-ští" find="\b([Čč]erno|[Kk]aza|[Ll]oty)ští\b" replace="$1šští"/>
<Typo word="-šť" find="\b(\w{4,20})išt\b" replace="$1išť"/>
<Typo word="-té(ho/m/mu)" find="([Dd]ruh|[Čč]tvrt|[Pp]át|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]e[sv]át|(?:[Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náct|(?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát|\b[Ss]t)e(ho|mu?)(?<![Dd]ruhem|\b[Ss]tem)\b" replace="$1é$2"/><!-- neopravují se "druhem" a "stem" -->
<Typo word="-úhelník" find="\b(\w+)ůhelní(cích|k([auůy]?|ách|[eů]m|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))))\b" replace="$1úhelní$2"/>
<Typo word="-vají" find="\b(\w{3,20}[^aá])vájí\b" replace="$1vají"/>
<Typo word="-vající" find="\b(\w{3,20}[^aá])vájící(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1vající$2"/>
<Typo word="-ware" find="\b(\w{4,7}war)e(u|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#sw -->
<Typo word="-ými" find="\b(\w{4,20})(?<![Kk]ost|on)(?:ym[iy]|ýmy)\b" replace="$1ými"/>

A

<Typo word="(A/I/…) proto, že" find="(?<=\s)([aIi]|[Hh]lavně|[Pp]ředevším)(?<!,  ??[ai])  ??pro {,2}to {,4}že\b" replace="$1 proto, že"/>
<Typo word="Absorp(ce/ční)" find="\b([Aa])bsorb([cč]\w+)\b" replace="$1bsorp$2"/>
<Typo word="Achillovka" find="\b([Aa])ch(?:yll?|il)ov(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1chillov$2"/>
<Typo word="Amatérsk(y/ý)" find="\b([Aa])mater(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1matér$2"/>
<Typo word="(Ne)Antedato(vá)vat" find="\b([Aa]|[Nn]ea)(?<![\x22„]a)ntidat(\w+)\b" replace="$1ntedat$2"/>
<Typo word="Asie/Asijský" find="\bÁsi([eií]|jsk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|jští)\b" replace="Asi$1"/>
<Typo word="Atlantský oceán" find="\b[Aa]tlant(?:i?c|s)k(ého|ému?|ým?)  ??[Oo]ce[aá](?<!Atlatsk\w{1,3}  ??oceá)n(u?|em)\b" replace="Atlantsk$1 oceán$2"/>

Album

<Typo word="Album, 2. pád" find="\b([Aa])(?:bl|lb)umů\b" replace="$1lb"/>
<Typo word="Album, 3. pád" find="\b([Aa])(?:bl|lb)um[uů]m\b" replace="$1lbům"/>
<Typo word="Album, 6. a 7. pád" find="\b([Aa])(?:bl|lb)ume(ch|m)\b" replace="$1lbe$2"/>
<Typo word="Alb-" find="\b([Aa])bl([auy]|ech|[euů]m)\b" replace="$1lb$2"/>
<!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#datum -->

Á

<Typo word="Ázerbájdžánský" find="\b[AÁ]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!Ázerbájdžá)n(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="Ázerbájdžán$1"/>
<Typo word="ázerbájdžánský" find="\b[aá]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!ázerbájdžá)n(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="ázerbájdžán$1"/>

B

<Typo word="(Data)báze" find="\b([Dd]ata)?baz([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1báz$2"/>
<Typo word="Bez problém(u/ů)" find="\b([Bb])ezprobl[eé]m([uů])\b" replace="$1ez problém$2"/>
<Typo word="Beze zbytku" find="\b([Bb])ez(?:e|  ??)zbytku\b" replace="$1eze zbytku"/>
<Typo word="Bicí" find="\b([Bb])ící(m?|ch|mi)\b" replace="$1icí$2"/>
<Typo word="Bizarn(ě/í)" find="\b([Bb])iz(?:ard|árd?)n(ě|ěji|(ějš)?í(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1izarn$2"/>
<Typo word="Blízký" find="\b([Bb])l(?:izs?|ízs)(cí|k([áéoý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1líz$2"/>
<Typo word="(Nej)Blíž(e)" find="\b([Nn]ejb|[Bb])l(?:i[zž]|íz)(e?)\b" replace="$1líž$2"/>
<Typo word="(Nej)Bližší" find="\b([Nn]ejb|[Bb])l[ií][zž][sš][ií](?<!ižší)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ližší$2"/>
<Typo word="Března/Březnu" find="\bbře(?:nz|zen)([au])\b" replace="březn$1"/>
<Typo word="Buddhismus" find="\b([Bb])udhis(m(u?|em|us)|t([aéiuůy]|ech|ick([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ičtí|ou|ům))\b" replace="$1uddhis$2"/>
<Typo word="Burgundsk(o/ý)" find="\b([Bb])urgun(sk([aáéouý]|em|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1urgund$2"/>
<Typo word="(Ne)Byla/Byli/Bylo/Byly" find="\b([Bb]|[Nn]eb)ly([aioy])\b" replace="$1yl$2"/>
<Typo word="(Ne)Byla/Byli/Bylo/Byly" find="\b([Bb]|[Nn]eb)y([aioy])l\b" replace="$1yl$2"/>
<Typo word="(Ne)Být" find="\b([Nn]eb|[Bb])ý\b" replace="$1ýt"/>

C

<Typo word="Cenný" find="\b((?:[Nn]ej?)?(?:[Bb]ez|[Mm]éně|[Rr]ovno)?[Cc])en([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))(?<!\b[Cc]enou|\b([Nn]e)?[Cc]en[ěí])\b" replace="$1enn$2"/>

Č

<Typo word="Června/Červnu" find="\bčerv([au])n\b" replace="červn$1"/>
<Typo word="Června/Červnu" find="\bčerven([au])(?<!do \s??červena)\b" replace="červn$1"/>
<Typo word="Čeští" find="\b([Čč])e(?:s|šš)tí\b" replace="$1eští"/>
<Typo word="(Ne)(-)Činnost" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]obro|[Ss]ou|[Úú]|[Zz]lo)?č|Č)inost([ií]?|[eí](m|ch)|mi)\b" replace="$1innost$2"/>
<Typo word="Čtrnáct" find="\b([Čč])[tv]?[trv][rv]n[aá](?<![Čč]trná)ct(\w{,15})\b" replace="$1trnáct$2"/>
<Typo word="Čtvrt(-)" find="\b([Čč])vr(?!tfin)t(\w{,20})\b" replace="$1tvrt$2"/>
<Typo word="Čtvrtfinál(e/ový)" find="\b([Čč])[rtťv]{3,5}(fi|fi)n[aá](?<![Čč]tvrt\2ná)l(e|ov([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1tvrt$2nál$3"/>
<Typo word="Čtyř(-)" find="\b([Čč])tyr(\w{,20})\b" replace="$1tyř$2"/>

D

<Typo word="Další" find="\b([Dd])(?:l[aá]?|[aá]l)[sš][ií](?<!alší)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1alší$2"/>
<Typo word="Dceřiný" find="\b([Dd])ceřinn([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ceřin$2"/>
<Typo word="De facto" find="\b([Dd])efacto\b" replace="$1e facto"/>
<Typo word="(…)Denn(ě/í)" find="\b((?:[Cc]elo|[Kk]aždo|[Tt]ý|[Vv]íce|[Jj]edno|[Dd]vou|[Tt]ří|[Čč]tyř|[Pp]ěti|[Šš]esti|[Ss]edmi|[Oo]smi|[Dd]evíti|[Dd]eseti)?[Dd])en([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1enn$2"/>
<Typo word="Dennodenn(ě/í)" find="\b([Dd])en(?:oden?|node)n([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1ennodenn$2"/>
<Typo word="Design(ový)" find="\b([Dd])esing([uůy]?|ech|[eů]m|ov([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1esign$2"/>
<Typo word="Devatenáct" find="\b([Dd])[eě]v[aá]t[eě]n[aá](?<!evatená)ct(\w{,15})\b" replace="$1evatenáct$2"/>
<Typo word="Devět" find="\b([Dd])[eéě]v[eéě](?<!ev[eě])t\b" replace="$1evět"/>
<Typo word="Dějinný" find="\b([Dd])ějin([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ějinn$2"/>
<Typo word="Disident" find="\b([Dd])izident([aiůy]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv])\b" replace="$1isident$2"/>
<Typo word="Divize" find="\b([Dd])ivizi([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1iviz$2"/>
<Typo word="Do povědomí" find="\b([Dd])o  ??podvědomí\b" replace="$1o povědomí"/>
<Typo word="(Ne)(Do/Na/Při/U/Z)bude" find="\b([Nn]e(?:do|na|při|u|z)|[Dd]o|[Nn]a|[Pp]ři|[UuZz])byd(e[mt]e|eš?|o?u)\b" replace="$1bud$2"/>
<Typo word="Dohlížitel" find="\b([Dd])ohližitel([eéiů]?|[eí]ch|[eů]m|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ův)\b" replace="$1ohlížitel$2"/>
<Typo word="(Do/Z)(le/pra)va" find="\b([Dd]o|[Zz])  ??(le|pra)va\b" replace="$1$2va"/>
<Typo word="Doposavad" find="\b([Dd])oposavaď\b" replace="$1oposavad"/>
<Typo word="(Do/Ve/Ze)spod(a)" find="\b([Dd]o|[VvZz]e) +?spod(a?)\b" replace="$1spod$2"/>
<Typo word="(Do/Ve/Ze)vnitř" find="\b([Dd]o|[VvZz]e)  ??vnitř\b" replace="$1vnitř"/>
<Typo word="(Nej)Dříve" find="\b([Dd]|[Nn]ejd)řívě\b" replace="$1říve"/>
<Typo word="Dubna/Dubnu" find="\bdu(?:ben|nb)([au])\b" replace="dubn$1"/>
<Typo word="Dvanáct" find="\b([Dd])v(?:án[aá]|ana)ct(\w{,10})\b" replace="$1vanáct$2"/>
<Typo word="(Dv/Ob)ěma" find="\b([Dd]v|[Oo]b)(?:oum[aiy]?|[eě]m[iy])\b" replace="$1ěma"/>
<Typo word="(Dv/Tr)ojklaný" find="\b([Dd]vo[ju]|[Tt]roj)klann([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1klan$2"/>
<Typo word="(Dv/Ob)ou" find="\b([Dd]v|[Oo]b)(?<!\bV Ob)ouch\b" replace="$1ou"/>

E

<Typo word="Environment-" find="\b([Ee])nviroment(\w{,15})\b" replace="$1nvironment$2"/>
<Typo word="(Ne)(Ex/Perz)ekvo(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Ee]x|[Pp]erz)[Ee])ku(ov\w+|uj\w+)\b" replace="$1kv$2"/>
<Typo word="Existencialismus" find="\b([Ee])xistencionalis(m(u?|em|us)|t([aéiuůy]|ech|ou|ům))\b" replace="$1xistencialis$2"/>
<Typo word="Expertiza" find="\b([Ee])xpert(?:[íyý][sz]|is)([aeuy]?|ách|ám|ami|ou)\b" replace="$1xpertiz$2"/>
<Typo word="Extrémn(ě/í)" find="\b([Ee])xtremn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1xtrémn$2"/>

F

<Typo word="Fair play" find="(?<!')\bfair-play\b" replace="fair play"/><!-- pouze malými písmeny, protože cena se jmenuje "Fair-Play" -->
<Typo word="Fólie" find="\b([Ff])oli([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1óli$2"/>
<Typo word="Funkce" find="\b(?!Fukui|Func?ke\b|[Ff]unkc[eií]|Funki)([Ff])[cknu]{3,5}([eií]|emi|í(ch|m))\b" replace="$1unkc$2"/><!-- Funke byl např. český fotograf, Funcke byl univerzitní profesor, Funki Porcini je anglický umělec(?) -->
<Typo word="Fyzikálně-chemický" find="\b([Ff])[iy]z[iy]kálně(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Cc](?<!yzikálně-c)hemi(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="$1yzikálně-chemi$2"/>

G

<Typo word="Gustáv Husák" find="\b[Gg]ustav([au]?|em|ovi)  ??[Hh]usák([au]?|em|ovi)\b" replace="Gustáv$1 Husák$2"/>

H

<Typo word="Honorárn(ě/í)" find="\b([Hh])onoráln([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1onorárn$2"/>
<Typo word="Hudebně-literární" find="\b([Hh])udebně(?:\s?[-–]\s?|[-–]?|  ??)[Ll]iterá[lr](?<!ě-literár)ní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1udebně-literární$2"/>
<Typo word="(…)Hrá([vá]va)t" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro|[Uu]|[Vv]y|[Zz]a)?[Hh])ra(vá)?(l[aioy]?|t)\b" replace="$1rá$2"/>

Harvardova univerzita

<!-- WP:PR -->
<Typo word="Harvardova univerzita, 1. pád" find="\b[Hh]ard?vard(?:ova|ská)  ??[Uu]niver[sz](?<!Harvardova  ??univerz)ita\b" replace="Harvardova univerzita"/>
<Typo word="Harvardova univerzita, 2. pád" find="\b[Hh]ard?vard(?:ské|ov[iy])  ??[Uu]niver[sz](?<!Harvardovy  ??univerz)ity\b" replace="Harvardovy univerzity"/>
<Typo word="Harvardova univerzita, 3. a 6. pád" find="\b[Hh]ard?vard(?:ské|ově)  ??[Uu]niver[sz](?<!Harvardově ?univerz)itě\b" replace="Harvardově univerzitě"/>
<Typo word="Harvardova univerzita, 4. pád" find="\b[Hh]ard?vard(?:sko|ov)u  ??[Uu]niver[sz](?<!Harvardovu  ??univerz)itu\b" replace="Harvardovu univerzitu"/>
<Typo word="Harvardova univerzita, 7. pád" find="\b[Hh]ard?vard(?:ov|sk)ou  ??[Uu]niver[sz](?<!Harvardovou  ??univerz)itou\b" replace="Harvardovou univerzitou"/>

I

<Typo word="I kdyby" find="\b([Ii])kdyby(ch(om)?|s(te)?)?\b" replace="$1 kdyby$2"/>
<Typo word="I když" find="\b([Ii])když\b" replace="$1 když"/>
<Typo word="I přesto, že" find="\b([Ii]) ? ??přesto ? ??že\b" replace="$1 přesto, že"/>
<Typo word="Idea" find="\b([Ii])de([eí])\b" replace="$1dej$2"/>
<Typo word="Inter-" find="\b([Ii])nte(regn\w+|rup\w+)\b" replace="$1nter$2"/>
<Typo word="Interview" find="\b([Ii])nter[vw]ie[vw](?!e[rř])\w{,3}(?<!view)\b" replace="$1nterview"/>
<Typo word="Irácký" find="\b(?:Ír[aá]|Ira)(čan([éiůy]?|ech|[eů]m|ovi)|ck([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="Irá$1"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="irácký" find="\b(?:ír[aá]|ira)(čan([éiůy]?|ech|[eů]m|ovi)|ck([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="irá$1"/><!-- WP:PR -->

Í

<Typo word="Íránský" find="\b(?:Irá|Íra)n(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="Írán$1"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="íránský" find="\b(?:irá|íra)n(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="írán$1"/><!-- WP:PR -->

J

<Typo word="Jako/Jaký" find="\b([Jj])ka([áéoý]|é(hož?|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ak$2"/>
<Typo word="Jedenáct" find="\b([Jj])ed(?:n[aá]|e?na)ct(\w{,15})\b" replace="$1edenáct$2"/>
<Typo word="Její" find="\b([Jj])eji(ho|m[aiu]?)?\b" replace="$1ejí$2"/>
<Typo word="jejíž" find="\bjej(?:i[zž]|íz)\b" replace="jejíž"/>
<Typo word="Jejich(ž)/Jejích(ž)" find="\b([Jj])ej([ií])hc?(ž?)\b" replace="$1ej$2ch$3"/>
<Typo word="Ještě" find="\b([Jj])[eě]š[tť][eě](?<!eště)\b" replace="$1eště"/>
<Typo word="Jičín" find="\b([Jj])íčín([aěu]?|em|sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ičín$2"/>
<Typo word="(Jih/Sever)o(východ/západ)(ní)" find="\b([Jj]ih|[Ss]ever)o[-– ](výcho|zápa)d([ěu]?|em|ní(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1o$2d$3"/>
<Typo word="Jimi/Jím" find="\b(?<!\b(?:[Mm]ezi|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]řed|[Ss]|[Zz]a)(?:  ??|&nbsp;))\bn(imi|ím)\b" replace="j$1"/>
<Typo word="Jižn(ě/í)" find="\b([Jj])ížn(?!í  ??Ameri)(ě|ěji|(ějš)?í(m?|ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1ižn$2"/>
<Typo word="Jižní Amerika" find="\b[Jj][ií]žní  ??[Aa](?<!Jižní  ??A)meri(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Jižní Ameri$1"/>
<Typo word="Jmenný" find="\b((?:[Ss]tejno)?[Jj])men([áéý]|ého|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1menn$2"/><!-- "jmeném": "jmenném", nebo "jménem"; ve druhém seznamu -->
<Typo word="(Ne)Jsem/Jsi/Jsme/Jste/Jsou" find="\b(ne)?sj(i|em|me|te|ou)\b" replace="$1js$2"/>

K

<Typo word="Kamenn(ě/ý)" find="\b([Kk])amen([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))(?<!Milena Kamená)\b" replace="$1amenn$2"/>
<Typo word="Kanón(ový)" find="\b((?:[Jj]edno|[Dd]voj|[Tt]roj|[Čč]tyř)?[Kk])anon([uůy]?|ech|[eů]m|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1anón$2"/>
<Typo word="Kč" find="\bkč\b" replace="Kč"/>
<Typo word="Kdo s koho" find="\b([Kk])do  ??z(\s|&nbsp;)koho\b" replace="$1do s$2koho"/>
<Typo word="Knížectví" find="\b([Kk])níže[st]{1,4}ví(m?|ch|mi)\b" replace="$1nížectví$2"/>
<Typo word="Knižn(ě/í)" find="\b([Kk])nížn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1nižn$2"/>
<Typo word="Koncentra(ce/ční)" find="\b([Kk])on?cen?tran?(?<!oncentra)([cč]\w+)\b" replace="$1oncentra$2"/>
<Typo word="Konjunk(ce/tiv)" find="\b([Kk])on?jun?k(?<!onjunk)([ct]\w+)\b" replace="$1onjunk$2"/>
<Typo word="Konsenzus" find="\b([Kk])oncenz(u?|em|us)\b" replace="$1onsenz$2"/>
<Typo word="Konstantn(ě/í)" find="\b([Kk])on?stan?tn?(?<!nstantn)([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))(?<!nstantě)\b" replace="$1onstantn$2"/>
<Typo word="Konstrukčn(ě/í)" find="\b([Kk])onstručn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1onstrukčn$2"/>
<Typo word="(Sub)Kontinent" find="\b([Kk]|[Ss]ubk)onti(?:ne|en)t(\w{,10})\b" replace="$1ontinent$2"/>
<Typo word="Kontradmirál" find="(?<!nesprávně uváděn jako )\b([Kk])ontraaa??dmirál([auůy]?|e(ch|m)|ov([aéěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv])\b" replace="$1ontradmirál$2"/>
<Typo word="Kontroverze" find="\b([Kk])ontraverz([eií]|emi|ích|ím|ní(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1ontroverz$2"/>
<Typo word="Kostěný" find="\b([Kk])ostěnn([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ostěn$2"/>
<Typo word="Krajinnou (...)" find="\b([Kk])rajinou  ??(architekturo?u|dominanto?u|hranic[ií]|oblastí?|sféro?u)\b" replace="$1rajinnou $2"/>
<Typo word="Krajinný" find="\b([Kk])rajin([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1rajinn$2"/>
<Typo word="Králický Sněžník" find="\b[Kk]ralick(ý|ého|ému?)  ??[Ss]něžník(u?|em)\b" replace="Králick$1 Sněžník$2"/>
<Typo word="Křest" find="\b([Kk])řest([uůy]|ech|[eů]m)\b" replace="$1řt$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#krest -->
<Typo word="Křesťan" find="\b([Kk])[rŕř]es[tť]a[nńň](?<!řesťan)([éiůy]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv])\b" replace="$1řesťan$2"/>
<Typo word="Křesťanství" find="\b([Kk])[rŕř]e?s?[tť]a[nńň][stv]{2,4}[ií](?<!řesťanství)(m?)\b" replace="$1řesťanství$2"/>
<Typo word="Který" find="\b([Kk])[eět]{1,4}(?<![Kk]te)(r([áéý]|é(mu?|hož?)|ou|ý(ch|mi?))|ří)\b" replace="$1te$2"/>
<Typo word="Května/Květnu" find="\bkvěnt([au])\b" replace="květn$1"/>
<Typo word="Kvůli" find="\b([Kk])v[uú]li\b" replace="$1vůli"/>

L

<Typo word="Laser(ový)" find="\b([Ll])azer([uůy]?|ech|[eů]m|ov([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1aser$2"/>
<Typo word="Ledna/Lednu" find="\ble(?:den|nd)([au])\b" replace="ledn$1"/>
<Typo word="(Nej)Lehčí" find="\b([Ll]|[Nn]ejl)ehší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ehčí$2"/>
<Typo word="Letištní" find="\b([Ll])etišťní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1etištní$2"/>
<Typo word="Listopad" find="\b([Ll])i(?:sot|[st]o)pad([ěu]?|em)\b" replace="$1istopad$2"/>
<Typo word="Lišaj" find="\b([Ll])yšaj(i?|em?|ích|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)\b" replace="$1išaj$2"/>
<Typo word="Ližina" find="\b([Ll])yžin([auy]?|ách|ám|ami|ou)\b" replace="$1ižin$2"/>
<Typo word="Loajalita" find="\b([Ll])o(?:j|a?y)alit([auy]|ou)\b" replace="$1oajalit$2"/>
<Typo word="Lobbi(ng/sta/smus)" find="\b([Ll])obi(ng(u?|em)|sm(em|us?)|st([aéiuy]|ech|ou|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv]?))\b" replace="$1obbi$2"/>
<Typo word="Lombardn(ě/í)" find="\b([Ll])ombartn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1ombardn$2"/>
<Typo word="Lotyština" find="\b([Ll])ot(?:išš?|yšš)tin([aěuy]|ou)\b" replace="$1otyštin$2"/>

M

<Typo word="Medaili" find="\b([Mm])ed(?:a?i|ia)l[iy](?<!aili)\b" replace="$1edaili"/>
<Typo word="(Nej)Menší" find="\b([Mm]|[Nn]ejm)enčí(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1enší$2"/>
<Typo word="(Ne)Metastazo(vá)vat" find="\b([Mm]|[Nn]em)etastáz(ov\w+|uj\w+)\b" replace="$1etastaz$2"/>
<Typo word="(…)Metr" find="\b((?:[Cc]enti|[Dd]eci|[Kk]ilo|[Mm]ikro|[Mm]ili|[Pp]ara)?[Mm])ter([uůy]?|e(ch|m)|ům)\b" replace="$1etr$2"/>
<Typo word="Měkký(š)" find="\b([Mm])ěk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?|š([eiů]|[eů]m|ích)))\b" replace="$1ěkk$2"/>
<Typo word="(…)Měna/Měnit/měňo(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro|[Vv][yý]|[Zz][aá]?)?[Mm])ně(n([aěuy]?|ami|á(ch|m)|ěn\w{,3}|i(l[aioy]?|t)|í([mš]?|[mt]e)|nost\w{,3}|ou)|ň(o(vá)?v(a(jící\w{,2}|l[aioy]?|t)|[aá]n\w{,3})|uje([mt]e|š?)))\b" replace="$1ě$2"/>
<Typo word="Městě" find="\b([Mm])ěs(?:ť[eě]|te)\b" replace="$1ěstě"/>
<Typo word="(Mezi/Pří)Městský" find="\b((?:[Mm]ezi|[Pp]ří)?[Mm])ě(?:tst?|st)k([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ěstsk$2"/>
<Typo word="Milión" find="\b([Mm])illi([oó]n[uůy])\b" replace="$1ili$2"/>
<Typo word="Mimo jiné" find="\b([Mm])imojiné\b" replace="$1imo jiné"/>
<Typo word="Místnost" find="\b([Mm])(?:ist?|ís)nost([ií]?|[eí](ch|m)|mi)\b" replace="$1ístnost$2"/>
<Typo word="(Ne)(Se)Mlít" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Ss]e)?[Mm])lýt\b" replace="$1lít"/>
<Typo word="Mnemotechnický" find="\b([Mm])emotechnick([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1nemotechnick$2"/>
<Typo word="Modlitba" find="\b([Mm])o(?:tli[dt]|dlid)(b([aěuy]|ách|ám|ami|ou)|eb)\b" replace="$1odlit$2"/>
<Typo word="Multiplayer" find="\b([Mm])ulti\W{1,3}[Pp]layer([uy]?|em|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ultiplayer$2"/>
<Typo word="Muting" find="\b([Mm])utting([uůy]?|[eů]m|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1uting$2"/>

N

<Typo word="Na rozdíl" find="\b([Nn])arozdíl\b" replace="$1a rozdíl"/>
<Typo word="Nabídka" find="\b([Nn])abít(ce|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1abíd$2"/>
<Typo word="(Ne)Nacház(ej)í" find="\b([Nn](?:en)?)ach[aá]z(ej)?[ií](?<!áz\2?í)([mš]?|[mt]e)\b" replace="$1acház$2í$3"/>
<Typo word="(Ne)Napsal(a/i/o/y)" find="\b([Nn](?:en)?)apal([aioy])\b" replace="$1apsal$2"/>
<Typo word="(Ne)Následovat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro)?[Nn])asled(ova(l[aioy]?|t)|uj(e([mt]e|š?))|[ií])\b" replace="$1ásled$2"/>
<Typo word="Následující" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro)?[Nn])[aá]sleduj[ií](?:c[ií])?(?<!ásledující)(m?|ho|ch|m[iu])(?<!j[ií])\b" replace="$1ásledující$2"/>
<Typo word="(Ne)Nastal(ý)" find="\b(?![Nn]astálo\b)([Nn](?:en)?)astál(\w{0,3})\b" replace="$1astal$2"/>
<Typo word="(N/V)ašich" find="\b([NnVv])aších\b" replace="$1ašich"/>
<Typo word="Nejjednodušší" find="\b([Nn])e(?:jjednoduš|jednodušš)í(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ejjednodušší$2"/>
<Typo word="Nejtěžší" find="\b([Nn])[eě]j[tť][eě][zž][sš][ií](?<!ejtěžší)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ejtěžší$2"/>
<Typo word="Největší" find="\b([Nn])[eě]jv[eě](?<!ejvě)tší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ejvětší$2"/>
<Typo word="Není" find="(?<=\s)([Nn])(?:eni|ěn[ní])\b" replace="$1ení"/>
<Typo word="Neštovice" find="\b([Nn])ešťovic(e?|emi|ích|ím)\b" replace="$1eštovic$2"/>
<Typo word="Nešťastn(ě/ěji/ější/ík/ý)" find="\b([Nn])[eě]š[tť]ast?(?<!ešťast)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější(m?|ho|ch|m[iu])|í(ci|cích|k([aůy]?|[eů]m|ovi))|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ešťastn$2"/>
<Typo word="Než" find="(?<!\b(mezi|mimo|[nz]a|[ov]|p(od|ro|řes)|skrze?)(&nbsp;|  ??))\bněž\b" replace="než"/>
<Typo word="nějž" find="\bn(?:ej[zž]|ějz)\b" replace="nějž"/>
<Typo word="Někdejší" find="\b([Nn])[eě]kdější(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ěkdejší$2"/>
<Typo word="Některý" find="\b([Nn])[eě]k[eět]{1,4}(?<!ěkte)(r([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ří)\b" replace="$1ěkte$2"/>
<Typo word="Německý" find="\b([Nn])(?:em[eě]|ěmě)(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="$1ěme$2"/>
<Typo word="(Ne)(Po/Z)Ničit" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]o|[Zz])?[Nn])íč(i(l[aioy]?|t)|í([mt]e)?|en([áéěý]?|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|(uj)?ící(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1ič$2"/>
<Typo word="nich" find="\b([OoUuVvZz]|[DdPp]o|[NnZz]a)nich\b" replace="$1 nich"/>
<Typo word="ním" find="\b([Mm]ezi|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]řed|[Ss]|[Zz]a)  ??nim\b" replace="$1 ním"/>
<Typo word="nimi" find="\bněm[aiy]\b" replace="nimi"/>
<Typo word="Nit" find="\b([Nn])iť\b" replace="$1it"/>
<Typo word="Nížina" find="\b([Nn])[ií][zž][ií](?<!íži)n([aěuy]?|ách|ám|ami|ou)\b" replace="$1ížin$2"/>
<Typo word="Nížinnou (čá/obla)st(í)" find="\b([Nn])[ií][zž][ií]nou  ??(čá|obla)st(í?)\b" replace="$1ížinnou $2st$3"/>
<Typo word="Nížinný" find="\b([Nn])[ií][zž][ií]nn?(?<!ížinn)([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ížinn$2"/>
<Typo word="nonstop" find="\bnon stop\b" replace="nonstop"/><!-- pouze malé, protože se některé písně jmenují "Non stop" nebo "Non Stop" -->
<Typo word="Novém Zélandu" find="\b[Nn]ov[eéyý]m  ??[Zz][eé]land[ěu](?<!Novém  ??Zélandu)\b" replace="Novém Zélandu"/>

O

<Typo word="Oběťmi" find="\b([Oo])bě(?:tm[aiy]|ťm[ay])\b" replace="$1běťmi"/>
<Typo word="(Ne)Objev(i/o[vá]va)t" find="\b([Nn]eo|[Oo])běv(en([áéíý]?|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?)|[íuůy]|[eů]m|ech)\b" replace="$1bjev$2"/>
<Typo word="Ocún" find="\b([Oo])c[uů]n([uůy]?|[eů]m|ech)\b" replace="$1cún$2"/>
<Typo word="Očima" find="\b([Oo])čim[iy]\b" replace="$1čima"/>
<Typo word="(Ne)Odděl(i/o[vá]va)t" find="\b([Nn]eo|[Oo])děl(en\w{,3}|(i|ov(áv)?a)(l[aioy]?|t)|í|uj([eí]|ící(m?|ho|ch|m[iu])))\b" replace="$1dděl$2"/>
<Typo word="Odpověď" find="\b([Oo])dpov[eě]d([,:; ])" replace="$1dpověď$2"/><!-- na konci není "." kvůli zkratce "odpověd." (odpovědný) -->
<Typo word="(Ne)Odpovídají" find="\b((?:[Nn]e)?[Oo])dpov[ií]d[aá]j[ií](?<!ídají)\b" replace="$1dpovídají"/>
<Typo word="(Ne)Odpovídající" find="\b((?:[Nn]e)?[Oo])dpov[ií]d[aá]j[ií](?:c[ií])?(?<!ídající)(m?|ho|ch|m[iu])(?<!jí)\b" replace="$1dpovídající$2"/>
<Typo word="Odtamtud" find="\b([Oo])d  ??tamtud\b" replace="$1dtamtud"/>
<Typo word="(Ne)Oficiáln(ě/í)" find="\b([Nn]eo|[Oo])ficáln([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1ficiáln$2"/>
<Typo word="(O/Zá)chranný" find="\b([Oo]|[Zz]á)chran([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1chrann$2"/>
<Typo word="(Ne)(O/Při/Vz/Za)pomněl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Oo]|[Pp]ři|[Vv]z|[Zz]a))pomě(l[aioy]?|n\w{,3}|tliv\w{1,3})\b" replace="$1pomně$2"/>
<Typo word="Orleánský" find="\b([Oo])rl(?:é[aá]|ea)n(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1rleán$2"/>
<Typo word="Ostatní" find="\b([Oo])stant?í(m?|ch|mi)\b" replace="$1statní$2"/>
<Typo word="Ostatními" find="\b([Oo])stat?nt?ímy\b" replace="$1statními"/>

P

<Typo word="Pákistán" find="\b([Pp])(?:akistá|ákista)n(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ákistán$2"/>
<Typo word="Patnáct" find="\b([Pp])(?:átn[aá]|atna)ct(\w{,15})\b" replace="$1atnáct$2"/>
<Typo word="Paraleln(ě/í)" find="\b([Pp])ara[lr][eé][lr](?<!lel)n([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1araleln$2"/>
<Typo word="Penězi" find="\b([Pp])eněz(?:m[aiy]|y)\b" replace="$1enězi"/>
<Typo word="pět" find="\bp[eé]t(i?)\b" replace="pět$1"/>
<Typo word="Plamenn(ě/ý)" find="\b([Pp])lamen([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1lamenn$2"/>
<Typo word="Počítač(ový)" find="\b([Pp])očitač(\w{,5})\b" replace="$1očítač$2"/>
<Typo word="(Ne)Pohostinnost" find="\b([Nn]ep|[Pp])ohostinost([ií]?)\b" replace="$1ohostinnost$2"/>
<Typo word="Pohřeb/Pohřben" find="\b([Pp])ohřeb([uůy]|e(ch|m|n\w{,3})|ům)\b" replace="$1ohřb$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#krest -->
<Typo word="Poliklinika" find="\b([Pp])ol[iy]kl[iy]n[iy](?<!iklini)(ce|k([auy]?|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1oliklini$2"/>
<Typo word="Pomněnka" find="\b([Pp])oměn(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1omněn$2"/>
<Typo word="Popřípadě" find="\b([Pp])opřípadně\b" replace="$1opřípadě"/>
<Typo word="Portrétista" find="\b([Pp])o[rt]{2,4}[eé](?<!rtré)tist(\w+)\b" replace="$1ortrétist$2"/>
<Typo word="Poté" find="\b([Pp])ot[eě]\b" replace="$1oté"/>
<Typo word="Poté" find="\b([AIai]) +?po +?té(,?) *?co\b" replace="$1 poté$2 co"/>
<Typo word="Poté, co" find="\b([Pp])o *?té +?co\b" replace="$1oté, co"/>
<Typo word="Potenciáln(ě/í)" find="\b([Pp])otencionál([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1otenciál$2"/>
<Typo word="(Spolu)Prací(ch/m)" find="\b((?:[Ss]polu)?[Pp])r(?:ác[íe]|ace)(m|ch)\b" replace="$1rací$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#prace -->
<Typo word="(Polo)Prázdn(ě/iny/ý)" find="\b([Pp](?:olop)?)rázn([áéěíý]|é(ho|mu?)|in(y?|ami|ám|ách)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1rázdn$2"/>
<Typo word="(Před)Premiér(a)" find="\b((?:[Pp]řed)?[Pp])řemi([eé])(r([auůy]?|ami|[áe]ch|[áeů]m|(ov)?ou|ov([aéěiouy]|ý(ch|mi?))|ův)|ř[ei])\b" replace="$1remi$2$3"/>
<Typo word="Proměnná" find="\b([Pp])rom(?:ěn|něnn?)([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1roměnn$2"/>
<Typo word="Proměnnou h(odnot/vězd)(o)u" find="\b([Pp])rom(?:ěn|něnn?)ou h(odnoto?|hvězdo?)u\b" replace="$1roměnnou h$2u"/>
<Typo word="prosinci" find="\bprosinic\b" replace="prosinci"/>
<Typo word="Prosince/Prosinci" find="\bprosinec(em?|i)\b" replace="prosinc$1"/>
<Typo word="(Ne)Protežo(vá)vat" find="\b([Nn]ep|[Pp])(?<![\x22„]nep)rotěž(ov\w+|uj\w+)\b" replace="$1rotež$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#proteze -->
<Typo word="Protože" find="\b([Pp])ro{,2}to?[zž]e?(?<!rotože|Protze)\b" replace="$1rotože"/><!-- "Protze" je německé bojové vozidlo -->
<Typo word="Protože" find=",  ??pro {,2}to,?  ??že\b" replace=", protože"/>
<Typo word="Protože/Přestože" find="\bP(ro|řes)to,?  ??že\b" replace="P$1tože"/>
<Typo word="Prozatímn(ě/í)" find="\b([Pp])rozatimn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1rozatímn$2"/>
<Typo word="(Nad/Pod)Průměrně" find="\b((?:[Nn]ad|[Pp]od)?[Pp])r[uúů]mn?[eě]rn?[nńň][eě](?<!ůměrně)\b" replace="$1růměrně"/>
<Typo word="(Ne)Přecenit/Přeceňo(vá)vat" find="\b([Nn]ep|[Pp])ředce(n[iě]\w{1,3}|ň[ou]\w{,4})\b" replace="$1řece$2"/>
<Typo word="Přese" find="\b([Pp])řeze\b" replace="$1řese"/>
<Typo word="(Ne)Přesvědčit" find="\b((?:[Nn]e)?[Pp])řed?svěd?(?<!esvěd)č(en\w{,3}|i(l[aioy]?|t)|uje|ující(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1řesvědč$2"/>
<Typo word="(Ne)Přijímat" find="\b([Nn]ep|[Pp])ř(?:íj[ií]?|iji?)m((áv)?a(l[aioy]?|t)|([aá]|ává)n\w{,3})\b" replace="$1řijím$2"/>
<Typo word="(Ne)Přijmout" find="\b([Nn]ep|[Pp])říjm(out|ul[aioy]?)\b" replace="$1řijm$2"/>
<Typo word="Příjmení" find="\b([Pp])[rř][ií]jmn?[eě](?<!říjme)ní(m?|ch|mi)\b" replace="$1říjmení$2"/>
<Typo word="Příliš" find="\b([Pp])[rř][ií]l[ií][šž](?<!říliš)\b" replace="$1říliš"/>
<Typo word="Přírůstek" find="\b([Pp])[rř][ií]r[uúů](?<!řírů)st(cích|ek|k([uůy]|[eů]m))\b" replace="$1řírůst$2"/>
<Typo word="Příští" find="\b([Pp])[rŕř][ií][sš](?<!říš)tí(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1říští$2"/>

R

<Typo word="Raně" find="\b([Rr])anně\b" replace="$1aně"/>
<Typo word="Ranní" find="\b([Rr])aní(ho|ch|m[iu])\b" replace="$1anní$2"/><!-- "raní" a "raním" tvary slovesa "ranit" -->
<Typo word="Ráže # (cm/mm)" find="\b([Rr])áž([eií])  ??(\d+)([cm])m\b" replace="$1áž$2 $3&nbsp;$4m"/>
<Typo word="(Ne)Reáln(ě/ý)" find="\b([Nn]er|[Rr])ealn([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1eáln$2"/>
<Typo word="Reference" find="\b([Rr])efe?re?(?<!ere)nc([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1eferenc$2"/>
<Typo word="Rembrandt" find="\b([Rr])embrant(\w{,5})\b" replace="$1embrandt$2"/>
<Typo word="Rentgen(ka)" find="\b([Rr])engen(\w{,5})\b" replace="$1entgen$2"/>
<Typo word="Respektive" find="\b([Rr])espekt(?:yv[eě]|ivě)\b" replace="$1espektive"/>
<Typo word="Rodinnou (…)" find="\b([Rr])odinou  ??(dovolenou|firmo?u|fotografi[ií]|hrobko?u|péč[ií]|trag[eé]di[ií]|záležitostí?)\b" replace="$1odinnou $2"/>
<Typo word="Ro(d/stl)inný" find="\b([Rr])o(d|stl)in([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1o$2inn$3"/>
<Typo word="Rostlinnou (...)" find="\b([Rr])ostlinou  ??(buňko?u|čele(dí|ď)|(po|s)travo?u|říš[ií]|výrobo?u)\b" replace="$1ostlinnou $2"/>
<Typo word="Roku" find="(?<=\.  ??|\n)R\. ?([12]?\d{3})\b" replace="Roku $1"/>
<Typo word="(Ne)(Do/Po)Rozuměl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[DdPp]o)?[Rr])ozumně(l[aioy]?)\b" replace="$1ozumě$2"/>
<Typo word="(Ne)(Roz/Vy/Za)vin(o)ut" find="\b((?:[Nn]e)?([Rr]oz|[Vv]y|[Zz]a))vyn(\w+)\b" replace="$1vin$2"/>
<Typo word="Rozzlobit" find="\b((?:[Nn]e)?[Rr])ozlob(en([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|i(l[aioy]?|t)|í([mt]e|š?))\b" replace="$1ozzlob$2"/>

Ř

<Typo word="Ředitel(ský)" find="\b([Řř])iditel(i?|e(ch|m?)|ích|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|sk\w{1,3}|ů[mv]?)\b" replace="$1editel$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#reditel -->
<Typo word="(Nej)Řidší" find="\b([Nn]ejř|[Řř])[ií]d[čš][ií](?<!idší)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1idší$2"/>
<Typo word="Října/Říjnu" find="\bř[ií](?:je?n|nj)(?<!íjn)([au])\b" replace="říjn$1"/>

S

<Typo word="S sebou" find="(bral[aioy]?|ber(e|ou)|nes(e|l[aioy]?|o?u)|vzal[aioy]?) +?sebou\b" replace="$1 s sebou"/>
<Typo word="(Ne)Samostatně" find="\b([Nn]es|[Ss])amostan([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1amostatn$2"/>
<Typo word="Samozřejmě" find="\b([Ss])amozd?řejmn?(?<!zřejm)(\w+)\b" replace="$1amozřejm$2"/>
<Typo word="Saský" find="\b([Ss])assk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ask$2"/>
<Typo word="Saúdský" find="\b([Ss])aud(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1aúd$2"/>
<Typo word="Scenárista" find="\b([Ss])c(?:én[aá]|ena)rist(\w+)\b" replace="$1cenárist$2"/>
<Typo word="Se stal" find="\b(?<!\bCo )sa  ??stal([aioy]?)\b" replace="se stal$1"/>
<Typo word="Sestávat" find="\b([Nn]es|[Ss])estáv(a(j(í|ící\w{,2})|l[aioy]?|t)|á)  ??se\b" replace="$1estáv$2"/>
<Typo word="Sestávat" find="\bse  ??(nes|s)estáv(a(j(í|ící\w{,2})|l[aioy]?|t)|á)\b" replace="$1estáv$2"/>
<Typo word="Severní Amerika" find="\b[Ss]everní  ??[Aa](?<!Severní A)meri(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Severní Ameri$1"/>
<Typo word="Séri(e/ově)" find="\b([Ss])eri([eií]|emi|ích|ím|ov\w{1,3})\b" replace="$1éri$2"/>
<Typo word="(Ne)Shod(a/ně)" find="\b([Nn]es|[Ss])chod([aě]|ami|á(ch|m)|n([áéěíý]|ém|ou|ý(ch|mi?))|ou)\b" replace="$1hod$2"/><!-- vyjmenovány jen některé tvary slova "shoda" kvůli slovu "schody" -->
<Typo word="Shora" find="\bZ\s?hora\b" replace="Shora"/>
<Typo word="Shora" find="\bz\s?hora\b" replace="shora"/>
<Typo word="Shromažď-" find="\b[SZ]c?hrom[aá][zž](?<!Shromaž)ď(ov\w+|uj\w+)\b" replace="Shromažď$1"/>
<Typo word="(Ne)shromažď-" find="\b([Nn]e)?[sz]c?hrom[aá][zž](?<!shromaž)ď(ov\w+|uj\w+)\b" replace="$1shromažď$2"/>
<Typo word="Shromážd-" find="\b[SZ]c?hrom[aá][zž][dď](?<!Shromážd)([ěií]\w+)\b" replace="Shromažd$1"/>
<Typo word="(Ne)shromažď-" find="\b([Nn]e)?[sz]c?hrom[aá][zž][dď](?<!shromážd)([ěií]\w+)\b" replace="$1shromažd$2"/>
<Typo word="Schematicky" find="\b([Ss])chémat[iy]ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1chematick$2"/>
<Typo word="Schéma" find="\b([Ss])chem(?!a/)(a(t([auy]?|[eu]m|ech))?)\b" replace="$1chém$2"/>
<Typo word="Singleplayer" find="\b([Ss])ing(?:e?l|le)\W{,3}[Pp](?<!ep)layer([uy]?|em|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ingleplayer$2"/>
<Typo word="Skupinami" find="\b([Ss])kupinam[ay]\b" replace="$1kupinami"/>
<Typo word="(Nej)Sladší" find="\b([Nn]ejs|[Ss])ladčí(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ladší$2"/>
<Typo word="Slavie/Sparta Praha" find="\b[Ss](lavi[eií]|part([ěy]|ou))  ??[Pp]ra(?:h[ay]|hou|ze)(?<!S\1  ??Praha)\b" replace="S$1 Praha"/>
<Typo word="(Nej)Snazší" find="\b([Nn]ejs|[Ss])na[zž]?[sš](?<!zš)í(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1nazší$2"/>
<Typo word="Snůška" find="\b([Ss])nůž(ce|k([auy]|ami|ách|ám|ou))\b" replace="$1nůš$2"/>
<Typo word="sólov(ě/ý)" find="\bsolov([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="sólov$1"/><!-- „Solo“ je rodina ze Star Wars -->
<Typo word="Současn(ě/ý)" find="\b([Ss])ouča(?:st)?n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1oučasn$2"/>
<Typo word="Současnost" find="\b([Ss])oučas?t?nos?(?<!snos)t([ií]?)\b" replace="$1oučasnost$2"/>
<Typo word="Souhrnně" find="\b([Ss])ouhrn([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ouhrnn$2"/>
<Typo word="Soukromě" find="\b([Ss])oukromně(\w{,5})\b" replace="$1oukromě$2"/>
<Typo word="Speciální" find="\b([Ss])p[eě]c[ií]?[aá]ln[ií](?<!eciální)(m?|ho|ch|m[iu]?)\b" replace="$1peciální$2"/>
<Typo word="Srpna/Srpnu" find="\bs(?:prn|rnp|rpen)([au])\b" replace="srpn$1"/>
<Typo word="Standard(izace/ní)" find="\b([Nn]ads|[Ss])tandart(em|izac[cehiím]{1,3}|n([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?)))\b" replace="$1tandard$2"/>
<Typo word="Standarta" find="\b([Ss])tandard(a|ami|ou)\b" replace="$1tandart$2"/><!-- pravidlo nad tímto opravuje kořen "standard" s "t", toto pravidlo opravuje kořen "standart" s "d" -->
<Typo word="Stanný" find="\b([Ss])tan([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1tann$2"/>
<Typo word="Stévie" find="\b([Ss])tevi([eií]|emi|ích|ím|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?)))(?<!Stevie)\b" replace="$1tévi$2"/>
<Typo word="(Ne)Svědčit" find="\b((?:[Nn]e)?[Ss])věč(en\w{,3}|i(l[aioy]?|t)|í(cí\w{,2})?)\b" replace="$1vědč$2"/>

Stanfordova univerzita

<Typo word="Stanfordova univerzita, 1. pád" find="\b[Ss]tanford(?:ská|ova)  ??[Uu]niver[sz](?<!Stanfordova  ??univerz)ita\b" replace="Stanfordova univerzita"/>
<Typo word="Stanfordova univerzita, 2. pád" find="\b[Ss]tanford(?:ské|ov[iy])  ??[Uu]niver[sz](?<!Stanfordovy  ??univerz)ity\b" replace="Stanfordovy univerzity"/>
<Typo word="Stanfordova univerzita, 3. a 6. pád" find="\b[Ss]tanford(?:ské|ově)  ??[Uu]niver[sz](?<!Stanfordově  ??univerz)itě\b" replace="Stanfordově univerzitě"/>
<Typo word="Stanfordova univerzita, 4. pád" find="\b[Ss]tanford(?:sko|ov)u  ??[Uu]niver[sz](?<!Stanfordovu  ??univerz)itu\b" replace="Stanfordovu univerzitu"/>
<Typo word="Stanfordova univerzita, 7. pád" find="\b[Ss]tanford(?:sk|ov)ou  ??[Uu]niver[sz](?<!Stanfordovou  ??univerz)itou\b" replace="Stanfordovou univerzitou"/>

Š

<Typo word="Šestnáct" find="\b([Šš])es(?:t?na|ná)ct(\w{,15})\b" replace="$1estnáct$2"/>
<Typo word="(Nej)šťastněj(i/ší)/šťastn(ě/ý)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?š)[tť]ast?(?<!ťast)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ťastn$2"/>
<Typo word="(Nej)Šťavnat(ě[ji]/ější/ý)" find="\b([Nn]ejš|[Šš])tavnat([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ťavnat$2"/>

T

<Typo word="tábor" find="\btabo(r([auůy]?|ech|[eů]m)|ře)\b" replace="tábo$1"/>
<Typo word="Také" find="\b([Tt])(?:aék|k?aé)\b" replace="$1aké"/>
<Typo word="Tamější" find="\b([Tt])amn[eě]jší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1amější$2"/>
<Typo word="Tangenciální" find="\b([Tt])angen?[cs]i[aáeé](?<!ncia)lní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1angenciální$2"/>
<Typo word="Témata" find="\b([Tt])emat([auy]?|ech|[eů]m)\b" replace="$1émat$2"/>
<Typo word="Temati(cky/ka/zovat)" find="(?<!nespisovně\s)\b([Tt])émati(ce|ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí|k([auy]?|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1emati$2"/>
<Typo word="Téměř" find="\b([Tt])émn?[eě][rŕř](?<!emer|éměř)\b" replace="$1éměř"/>
<Typo word="(Nej)Tenčí" find="\b([Nn]ejt|[Tt])enší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1enčí$2"/>
<Typo word="Terciární" find="\b([Tt])erci(?:a[lr]|ál)n(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1erciárn$2"/>
<Typo word="Též" find="\b([Tt])(?:ež|éz)\b" replace="$1éž"/>
<Typo word="Těžce/Těžký" find="\b([Tt])(?:e[zž]|ěz)(c[eí]|k([áéoý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ěž$2"/>
<Typo word="Tchyně" find="\b([Tt])chýn([ěií]|ěmi|ích|ím|in([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))??)\b" replace="$1chyn$2"/>
<Typo word="Tisíc(-)" find="\b([Tt])(?:ís[ií]|isi)c(\w{,15})\b" replace="$1isíc$2"/>
<Typo word="Tloušťka" find="\b([Tt])loušt?(ce|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1loušť$2"/>
<Typo word="Tomorrow" find="\b([Tt])omm?orr?(?<!omorr)ow(s?)\b" replace="$1omorrow$2"/>
<Typo word="Tragédie" find="\b([Tt])ragedi([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1ragédi$2"/>
<Typo word="Transsibiřský" find="\b([Tt])ransibi[rŕř]sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ranssibřsk$2"/>
<Typo word="Trénink" find="\b([Tt])r[eé]nin[kg](?<!énink)([uůy]?|[eů]m)\b" replace="$1rénink$2"/>
<Typo word="Trestn(ě/í/ý)" find="\b([Tt])resn([áéěíý]|[éí](ho|mu?)|[íý]ch|[íý]mi?|ou)\b" replace="$1restn$2"/>
<Typo word="Trilogie" find="\b([Tt])riologi([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1rilogi$2"/>
<Typo word="Třemi/Čtyřmi (bez duálu)" find="\b([Tt]ře|[Čč]tyř)ma(?!\s+(\w+ma\s+)?(nohama|nožičkama|rukama|ručičkama|očima|ušima))\b" replace="$1mi"/>
<Typo word="Třináct" find="\b([Tt])ř(?:ín[aá]|ina)ct(\w{,15})\b" replace="$1řináct$2"/>
<Typo word="Typicky" find="\b([Tt])ipi(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="$1ypi$2"/>

U

<Typo word="(Ne)Umístěn(i/í)" find="\b([Nn]eu|[Uu])m[ií][sš][tť]n?[eě][nň](?<!ístěn)([ií])\b" replace="$1místěn$2"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)Upřímně(ji/jší)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Uu])přímě(ji|jší(m?|ho|ch|m[iu]))?\b" replace="$1přímně$2"/>
<Typo word="Ušima" find="\b([Uu])šim[iy]\b" replace="$1šima"/>
<Typo word="Uvědomění" find="\b([Uu])v(?:ě|je)domn?(?<!ědom)ění(\w{,3})\b" replace="$1vědomění$2"/>

Ú

<Typo word="Ú-" find="(?<=[\s\x22\x28„])Ů(\w+)\b" replace="Ú$1"/>
<Typo word="ú-" find="(?<=[\s\x22\x28„])((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?(?:[Bb]ez|[Mm]imo|[NnZz]a|[DdPp]o|[Vv]y)?)ů(\w+)\b" replace="$1ú$2"/>
<Typo word="Účin(ek/ný)" find="\bUčin(cích|ek|[kn]\w{1,10})\b" replace="Účin$1"/>
<Typo word="účin(ek/ný)" find="\bučin(cích|ek|[kn]\w{1,10})\b" replace="účin$1"/>
<Typo word="únor" find="\bunor([au]?)\b" replace="únor$1"/>
<Typo word="Úterý" find="\b[UÚ]ter[yý](?<!Úterý)\b" replace="Úterý"/>
<Typo word="úterý" find="\b[uú]ter[yý](?<!úterý)\b" replace="úterý"/>

V

<Typo word="Větší/Většina" find="\b([Vv])[eě][tť][sš](?<!ětš)(\w{,5})\b" replace="$1ětš$2"/>
<Typo word="Vězeňkyně" find="\b([Vv])ězenky(n([ěií]|ěmi|ích|ím|in([aěiouy]?|ou|ý(ch|mi?)))|ň)\b" replace="$1ězeňky$2"/>
<Typo word="(Ne)(U)Vid(ět/ina)" find="\b((?:[Nn]e)?[Uu]?[Vv])yd(in\w{1,3}|í(cí\w{,2}|[mt]e|š?)|ě(l[aioy]?|n\w{,3}))\b" replace="$1id$2"/>
<Typo word="Virtuóz" find="\b([Vv])irtuoz([eiů]?|e(ch|m)?|ích|ov([aéěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv])\b" replace="$1irtuóz$2"/>
<Typo word="Vítěz(ka/ný)" find="\b([Vv])[íý]t[eě][zž](?<!ítěz)([iů]?|ce|[eů]m|ích|k([auy]|ám|ami|ou)|n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ov[éi])(?<![Vv]e  ??Vítěži|Vítěže?|ýtěžk[uy])\b" replace="$1ítěz$2"/><!-- neopravovat město "Vítěž" -->
<Typo word="Vítězství" find="\b([Vv])[iíý]t[eě][stvz]{2,6}[ií](?<!ítězství)(m?|ch|mi)\b" replace="$1ítězství$2"/>
<Typo word="Viz" find="\b([Vv])iz(?:…\.?|\.{1,4})" replace="$1iz"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="(Ne)Vlastn-" find="\b([Nn]ev|[Vv])lasn(\w{1,7})\b" replace="$1lastn$2"/>
<Typo word="Vlaštovka" find="\b([Vv])lašťov(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou)|čin([aěiouy]?|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1laštov$2"/>
<Typo word="Vůči" find="\b([Vv])[uúů][cč][ií](?<!ůči)\b" replace="$1ůči"/>
<Typo word="Výhrůžka" find="\b([Vv])[yý]hr[uúů][zž](?<!ýhrůž)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1ýhrůž$2"/>
<Typo word="(Jiho/Severo)Východní" find="\b((?:[Jj]iho|[Ss]evero)?[Vv])ých(?:do?|o)ní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ýchodní$2"/>
<Typo word="Výjim(ečný/ka)" find="\b([Vv])[iíyý]j[ií](?<!ýji)m([cke]\w{1,5})\b" replace="$1ýjim$2"/>
<Typo word="(Ne)Výkonn(ě/ost/ý)" find="\b([Nn]ev|[Vv])ýkon([áéěíý]|é(ho|mu?)|ost[ií]?|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ýkonn$2"/>
<Typo word="(Nej)Výkonněj(i/ší)" find="\b([Nn]ejv|[Vv])ýkoněj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))\b" replace="$1ýkonněj$2"/>
<Typo word="(Ne)Vymýtit" find="\b([Nn]ev|[Vv])ymí(cen\w{,3}|ti\w\w?|tí\w{,2})\b" replace="$1ymý$2"/>
<Typo word="(Ne)Vyprazdňovat" find="\b([Nn]ev|[Vv])yprázdň([ou]\w+)\b" replace="$1yprazdň$2"/>
<Typo word="(Nej)Výše" find="\b([Nn]ejv|[Vv])ýšše\b" replace="$1ýše"/>
<Typo word="Výšivka" find="\b([Vv])[iíyý]š[ií](?<!ýši)v(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1ýšiv$2"/>
<Typo word="(Nej)Vyšší" find="\b([Nn]ejv|[Vv])yší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1yšší$2"/>
<Typo word="Výtěžek" find="\b([Vv])ítěž(cích|ek|k([uůy]|ách|[eů]m))\b" replace="$1ýtěž$2"/>
<Typo word="(Bez/Ne)Význam(ný)" find="\b((?:[Bb]ez|[Nn]e)?[Vv])íznam(n[^ě]{1,3})?\b" replace="$1ýznam$2"/>
<Typo word="(Bez/Ne/Nej)Významně(ji/jší)" find="\b((?:[Bb]ez|[Nn]ej?)?[Vv])[íý]znamn?(?<!ýznamn)ě(ji|jší(m?|ho|ch|m[iu]))?\b" replace="$1ýznamně$2"/>
<Typo word="Vyztužit/Výztuž" find="\b([Vv][yý])stuž(\w{,3})\b" replace="$1ztuž$2"/>

Y

<Typo word="YouTube" find="\b(?:Yout|you[-\s]?[Tt]|You[-\s][Tt])ub[eu]\b(?<!</?youtube)(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="YouTube"/><!-- převzato z en -->

Z

<Typo word="(Ne)Začal(a/i/o/y)" find="\b([Nn]ez|[Zz])ačl([aioy]?)\b" replace="$1ačal$2"/>
<Typo word="(Ne)Zájem" find="\b([Nn]ez|[Zz])aj(em|m([ůy]|ech|[eů]m))\b" replace="$1áj$2"/><!-- "(ne)zajmu" 1. os. č. j. (ne)zajmout -->
<Typo word="Zájmen(ný/o)" find="\b([Zz])(?=[aá]jm[eé]n(?:[áéý]|ou)|ájmén|ajm[eé]n)[aá]jm[eé]n?([aěouy]?|ech|[eů]m|n([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ájmen$2"/>
<Typo word="(Ne)Zakázat" find="\b([Nn]ez|[Zz])[aá]k[aá]z[aá](?<!akáza)(l[aioy]?|n([éý]\w{,2}|ou)|t)\b" replace="$1akáza$2"/>
<Typo word="(Ne)Zakázán" find="\b([Nn]ez|[Zz])[aá]k[aá]z[aá](?<!akázá)n\b" replace="$1akázán"/>
<Typo word="Zákaz(nický/ník/ový)" find="\b([Zz])(?:ak[aá]|áká)z([uůy]?|ech|[eů]m|n[ií][ck]\w{,4}|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ákaz$2"/>
<Typo word="Základě" find="\b([Zz])[aá]kl[aá]d[eě](?<!ákladě)\b" replace="$1ákladě"/>
<Typo word="Základn(a/í)" find="\b([Zz])akladn(\w+)\b" replace="$1ákladn$2"/>
<Typo word="Zánik" find="\b([Zz])(?:ani|[aá]ní)(cích|k([uůy]?|[eů]m))\b" replace="$1áni$2"/>
<Typo word="(Jiho/Severo)Západní" find="\b((?:[Jj]iho|[Ss]evero)?[Zz])áp(?:a[dn]|e?dn)í(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ápadní$2"/>
<Typo word="(Ne)Zapříči(ni/ňo[vá]va)t" find="\b([Nn]ez|[Zz])apřiči([nň]\w+)\b" replace="$1apříči$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#zapricinit -->
<Typo word="Září" find="\b([Zz])(?:a[rŕř][ií]|ár[ií]|[aá]ž[ií])\b" replace="$1áří"/>
<Typo word="Září" find="\b(\d\d?)\. ?\s??[Zz]áři\b" replace="$1. září"/>
<Typo word="Září" find="\b([Zz])áři \s??(\d{3,4})\b" replace="$1áří $2"/>
<Typo word="Zkouška" find="\b([Zz])kou[čž](ce|k([auy]|ami|ách|ám|ou))\b" replace="$1kouš$2"/>
<Typo word="Z(le/pra)va" find="\bOd ?(le|pra)va\b" replace="Z$1va"/>
<Typo word="z(le/pra)va" find="\bod ?(le|pra)va\b" replace="z$1va"/>
<Typo word="(Nej)Známější" find="\b([Nn]ejz|[Zz])námnější(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1námější$2"/>
<Typo word="(Ne)Zúčast(ni/ňo[vá]va)t" find="\b([Nn]ez|[Zz])[úů]čast?(?<!účast)([nň]\w+)\b" replace="$1účast$2"/>
<Typo word="(Ne)Zůst(áv)at" find="\b([Nn]ez|[Zz])úst([aá]\w+)\b" replace="$1ůst$2"/>
<Typo word="Zvenčí" find="\b([Zz])  ??venčí\b" replace="$1venčí"/>

Ž

<Typo word="Žádné" find="\b([Žž])ádně\b" replace="$1ádné"/>
<Typo word="Žádný" find="\b([Žž])ádny(m?|ch|mi)\b" replace="$1ádný$2"/>

Čísla a číslovky

<Typo word="#..." find="\b(?:(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti) ?)?(\d+|jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|devíti|des[eí]ti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti)(?! bitov| denn| (?:hodinov|minutov|sekundov|vteřinov)\w{1,3} (?:interval|lepide?l)| tunov)(?:[ -]|[ -]?[mt]i[ -]?)(?!let[^áéoý])((?:kilo|mega|giga)?b(?:aj|i)tov|denn|hodinov|(?:deci|hekto|mili)?litrov|let|(?:centi|deci|kilo|mikro|mili)?metrov|minutov|násobn|(?:mikro|mili)?sekundov|tunov|vstupov|vteřinov)([áéěíý]|[éí](ho|mu?)|ou|[íý](ch|mi?))\b" replace="$1$2$3$4"/>
<Typo word="#." find="\b(\d+)-?[mt]?(?:[áéíý]|[éí](?:ho|mu?)|ou|[íý](?:ch|mi?))\b" replace="$1."/>
<Typo word="#. (datum)" find="\b(\d\d?)[ \.]{1,4}(?<!\d\. )(leden|ledn[au]|únor[au]?|březen|březn[au]|duben|dubn[au]|květen|květn[au]|červen|červn[au]|červenec|červenc[ei]|srpen|srpn[au]|září|říjen|říjn[au]|listopadu?|prosinec|prosinc[ei])\b" replace="$1. $2"/>
<Typo word="#. (jiné)" find="\b(\d+)\.(kol([aeou]|e(m|ch))|l(et|etech|éta)|li(g([aouy]?|ami|á(ch|m)|ou)|ze)|míst([aouůy]?|e(ch|m)|ům)|pád([ěuůy]|ech|[eů]m))\b" replace="$1. $2"/>
<Typo word="#. století" find="\b([1-9]?\d)\.stol(\.|etím??\b)" replace="$1. stol$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Břez(en|n[au])\b" replace="$1. břez$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Červ(en(ec|c[ei])?|n[au])\b" replace="$1. červ$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Dub(en|n[au])\b" replace="$1. dub$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Květ(en|n[au])\b" replace="$1. květ$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-9]?\d)\.? ?L(eden|edn[au]|etech|ét[ay]|istopadu?)\b" replace="$1. l$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Prosin(c[ei]|ec)\b" replace="$1. prosin$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Říj(en|n[au])\b" replace="$1. říj$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-9]?\d)\.? ?S(rpen|rpn[au]|t(ol(etím?)?)?)\b" replace="$1. s$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?[UÚŮ]nor([au]?)\b" replace="$1. únor$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d)\.? ?Září\b" replace="$1. září"/>
<Typo word="#. výročí" find="\b(\d+)-?(?:ti-?)?let\w+  ??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1. výroč$2"/>
<Typo word="#(cm/mm) kanón" find="\b(\d+)  ??([cm])m  ??kan[oó]n([uůy]?|ech|[eů]m)\b" replace="$1$2m kanón$3"/>
<Typo word="7,62×51 mm" find="\b7[\.,]62 ?[x×] ?51(&nbsp;| ) ?mm(?<!7,62×51\1mm)\b" replace="7,62×51&nbsp;mm"/>
<Typo word="číslovka" find="((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)ceti?|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desáti?|[Ss]to)(jedn[aé]|dv[aě]|dvou|tř[ií]|čtyři?|pěti?|šesti?|sedmi?|osmi?|devět|devíti|(jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti?)\b" replace="$1 $2"/>
<Typo word="řadová číslovka" find="((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát\w{1,3}|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát\w{1,3})((prvn|třet)í\w{,2}|(druh|čtvrt|pát|šest|sedm|osm|devát)\w{1,3})\b" replace="$1 $2"/>
<Typo word="dvě stě" find="([Dd]vě|[Dd]vou|[Dd]věma)(set|stech|st[ěy])\b" replace="$1 $2"/>
<Typo word="tři/čtyři sta" find="([Tt]ř(?:ech|emi?|[ií])|[Čč]tyř(?:e(?:ch|m)|i?|mi))(set|st([ay]|ech|ům))\b" replace="$1 $2"/>
<Typo word="5–19 set" find="([Pp]ěti?|[Šš]esti?|[Ss]edmi?|[Oo]smi?|[Dd]evět|[Dd]e[sv]íti|[Dd]eseti|(?:[Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)nácti?)(set|stech|stům)\b" replace="$1 $2"/>
<Typo word="Druhé výročí" find="\b([Dd])voulet([áé]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))  ??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1ruh$2 výročí$3"/>
<Typo word="Páté výročí" find="\b([Pp])ětilet([áé]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))  ??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1át$2 výročí$3"/>
<Typo word="Deváté/Desáté výročí" find="\b([Dd])e([sv])[eěí]tilet([áé]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))  ??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1e$2át$3 výročí$4"/>
<Typo word="11.–19. výročí" find="\b([Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náctilet([áé]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))  ??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1náct$2 výročí$3"/>
<Typo word="20.–90. výročí" find="\b((?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)c|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)des)[áe]tilet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1át$2 výročí$3"/>
<Typo word="100. výročí" find="\b([Ss])t[ao]let([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1t$2 výročí$3"/>
<Typo word="200. výročí" find="\b([Dd])věstělet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1voust$2 výročí$3"/>
<Typo word="300. výročí" find="\b([Tt])ř[ií]stalet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1říst$2 výročí$3"/>
<Typo word="400. výročí" find="\b([Čč])tyřistalet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1tyřst$2 výročí$3"/>
<Typo word="500.-900 výročí" find="\b([Pp]ět|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evít)istalet([áé]|é(?:ho|mu?)|ý(?:ch|mi?)) \s??výročí(m?|ch|mi)\b" replace="$1ist$2 výročí$3"/>

Sídla

Státy

<!-- pouze velká písmena -->
<Typo word="Afganistan" find="\b[Aa]fg(?:anistá|ánist[aá])n(u?|em)\b" replace="Afganistan$1"/>
<Typo word="Afghánistán" find="\b[Aa]fgh(?:ánista|anistá)n(u?|em)\b" replace="Afghánistán$1"/>
<Typo word="Amerika" find="(?<!(?:[Jj][ií]žní|[Ll]atinsk\w\w?|[Ss]everní)  ??)\bameri(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Ameri$1"/>
<Typo word="Ázerbájdžán" find="\b[AaÁá]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!Ázerbájdžá)n(u?|em)\b" replace="Ázerbájdžán$1"/>
<Typo word="Bulharsko" find="\bbulharsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Bulharsk$1"/>
<Typo word="Česká republika" find="\b[Čč]esk([áé]|ou)  ??[Rr](?<!Česk\1  ??r)epubli(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Česk$1 republi$2"/>
<Typo word="Česko" find="\bčesk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Česk$1"/>
<Typo word="Dánsko" find="\bdánsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Dánsk$1"/>
<Typo word="Evropa" find="\bevrop([aěuy]|ou)\b" replace="Evrop$1"/>
<Typo word="Finsko" find="\bfinsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Finsk$1"/>
<Typo word="Francie" find="\bfranci([eií])\b" replace="Franci$1"/>
<Typo word="Irák" find="\b[Íí]r[aá](?<!Irá)k(u?|em)\b" replace="Irák$1"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="Itálie" find="\bitáli([eií])\b" replace="Itáli$1"/>
<Typo word="Írán" find="\b[Íí]r[aá](?<!Írá)n(u?|em)(?<!Iran)\b" replace="Írán$1"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="Massachusetts(ký)" find="\b([Mm])ass?achusett?ss?(?<!ssachusetts)(k\w{1,3})?\b" replace="$1assachusetts$2"/>
<Typo word="Mississippi" find="\b[Mm]iss?s??iss?s??ipp?p??(?<!Mississipp)i\b" replace="Mississippi"/>
<Typo word="Německo" find="\b[Nn][eě]m[eě](?<!Něme)ck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Německ$1"/>
<Typo word="Norsko" find="\bnorsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Norsk$1"/>
<Typo word="Pákistán" find="\bp(?:akistá|ákist[aá])n(u?|em)\b" replace="Pákistán$1"/>
<Typo word="Polsko" find="\bpolsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Polsk$1"/>
<Typo word="Portugalsko" find="\bportugalsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Portugalsk$1"/>
<Typo word="Rakousko" find="\brakousk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Rakousk$1"/>
<Typo word="Rakousko-Uhersko" find="\b[Rr]akousk([aou]|em)\s{,3}[-–]?\s{,3}[Uu](?<!Rakousk\1-U)hersk(?!o ?[-–])([aou]|em)\b" find="Rakousk$1-Uhersk$2"/>
<Typo word="Rusko" find="\brusk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Rusk$1"/>
<Typo word="Řecko" find="\břeck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Řeck$1"/>
<Typo word="Slovensko" find="\bslovensk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Slovensk$1"/>
<Typo word="Španělsko" find="\bšpanělsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Španělsk$1"/>
<Typo word="Švédsko" find="\bšvédsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Švédsk$1"/>
<Typo word="Švýcarsko" find="\b[Šš]v[áíý](?<!Švý)carsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Švýcarsk$1"/>
<Typo word="Tennessee" find="\b[Tt]ee?nn?n??ee?ss?s??e+(?<!Tennessee)\b" replace="Tennessee"/>

Města

Česká
<Typo word="-av" find="\b(Boles|Břec|Čás|Přibys|Soběs|Vratis|Zbras)lavy\b" replace="$1lavi"/>
<Typo word="(Bratis/Jih)lava" find="\b(Bratis|Jih)lavi\b" replace="$1lavy"/>
<Typo word="Brno" find="\bbrn([aěou]|em)\b" replace="Brn$1"/>
<Typo word="České Budějovice" find="\b[Čč]esk(é|ý(?:ch|mi?)) +[Bb](?<!Česk\1 ??B)udějovic(e?|ích|ím)\b" replace="Česk$1 Budějovic$2"/>
<Typo word="Frýdek-Místek" find="\b[Ff]rýd(ek|kem|ku)(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Mm]íst(?:ek|kem|ku)(?<!Frýdek-Místek|Frýdku-Místku|Frýdkem-Místkem)\b" replace="Frýd$1-Míst$1"/>
<Typo word="Hradec Králové" find="\b[Hh]rad(c[ei]|cem|ec) +[Kk]r[aá]lov[eé]\w*(?<!Hrad\1  ??Králové)\b" replace="Hrad$1 Králové"/>
<Typo word="Janské Lázně" find="\b[Jj][aá]nsk(é|ý(?:ch|mi?)) \s??[Ll](?<!Jansk\w{1,3} \s??L)ázn([ěí]|í(ch|m))\b" replace="Jansk$1 Lázn$2"/>
<Typo word="Jihlava" find="\bjihlav([aěuy]|ou)\b" replace="Jihlav$1"/>
<Typo word="Karlovy Vary" find="\b[Kk]arlov(y|ý(?:ch|mi?))  ??[Vv](?<!Karlov\1  ??V)ar(ech|ům?|y)\b" replace="Karlov$1 Var$2"/>
<Typo word="Liberec" find="\bliber(ec|c[ií])\b" replace="Liber$1"/>
<Typo word="Olomouc" find="\bolomouc([eií]?)\b" replace="Olomouc$1"/>
<Typo word="Ostrava" find="\bostrav([aěuy]|ou)\b" replace="Ostrav$1"/>
<Typo word="Pardubice" find="\bpardubic(e?|ím|ích)\b" replace="Pardubic$1"/>
<Typo word="Plzeň" find="\bplz(eň|n[ěi])\b" replace="Plz$1"/>
<Typo word="Praha" find="\bpra(ha|hou|ze)\b" replace="Pra$1"/>
<Typo word="Újezd nad Lesy" find="\b[UuÚúŮů]jezd([ěu]?|em)  ??nad  ??[Ll]es[iy](?<!Újezd\1  ??nad  ??Lesy)\b" replace="Újezd$1 nad Lesy"/>
<Typo word="Ústí nad Labem" find="\b[UuÚú]st[ií](m?) +nad +[Ll](?<!Ústím? nad L)abem\b" replace="Ústí nad Labem"/>
<Typo word="Zlín" find="\bzlín([aěu]?|em)\b" replace="Zlín$1"/>
Zahraniční
<Typo word="Angoulême" find="\bAngoul[eé]me\b" replace="Angoulême"/><!-- převzato z en -->
<Typo word="Bardejov" find="\bBardějov([ěu]?|em)\b" replace="Bardejov$1"/>
<Typo word="Port-au-Prince" find="\bPort(?:\s?\s?[aA]u[ -]{1,3}|-Au[ -]{1,3})Prince\b" replace="Port-au-Prince"/><!-- převzato z en -->
<Typo word="Považská Bystrica" find="\b[Pp]ov[aá]žsk([áé]|ou)  ??[Bb][iy]str[iy](?<!Považsk\1  ??Bystri)c([aií])\b" replace="Považsk$1 Bystric$2"/>
<Typo word="Rožňava" find="\bRožnav(\w{,5})\b" replace="Rožňav$1"/>

Jiná

<Typo word="Braník" find="(?<!\bnazývaný též )\b[Bb]ráník(u?|em)\b" replace="Braník$1"/>

Vokalizace

<Typo word="devokalizace" find="(?![Kk]e  ??[CGgKkQqXx]|[Ss]e  ??[ČčSsŠšXxZzŽž]|[Vv]e  ??[FfVvWw]|[Zz]e  ??[ČčSsŠšXxZzŽž])([KkSsVvZz])(?<=\s[KkSVvZz]|\bse  ??s)e  ??(?!II|VI|X[IV]|[Mm]ě)([AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú]\w{2,}|[^AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú\W][aáeéěiíoóuúůyý]\w{2,}|SSSR|StB|11|[15][589]|88?)\b" replace="$1 $2"/><!-- "se" se může změnit na "s", pokud před ním následuje jiné "se" (jako zvratné zájmeno); "-e" se odstraní pouze při 100% jistotě -->
<Typo word="Ke" find="(?<=\s)([Kk])(?:&nbsp;|  ??)([GgKkQq]\w{2,}|[Xx][aeiouy]\w+)\b" replace="$1e $2"/>
<Typo word="Se" find="(?<=\s)([Ss])(?:&nbsp;|  ??)(?!sebou)([Ss][a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,}|[17][47]|1\d\d)\b" replace="$1e $2"/><!-- jelikož se ve zkratkách často "s" vyslovuje [es], provedeno pouze pro malá písmena -->
<Typo word="Ve" find="(?<=\s)([Vv])(?<!\d V)(?:&nbsp;|  ??)(?!VI)([FffiVvWw]\w{2,}|[Pp]h\w{2,}|1[24]|městě|svém?)\b" replace="$1e $2"/>
<Typo word="Ze" find="(?<=\s)([Zz])(?:&nbsp;|  ??)([Zz]\w{2,}|čtv?r\w+|s[tv]\w+|železa|1[47]|7[14])\b" replace="$1e $2"/>
<!--
* viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=770 a http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6494
* před číslicemi se vokalizace mění pouze, pokud je číslice "vadná" v obou varinatách, tedy jak v "osmdesáti osmi", tak v "osmaosmdesáti", ale i "osmaosmdesátém" či "osmdesátém osmém"
-->

Jiný pravopis

<Typo word="Ce/Če" find="\b(?!acě\b)(.*?[CcČč])ě(.*?)(?<!\bcě)\b" replace="$1e$2"/>
<Typo word="Dě" find="\bĎ(?<![/'\|]Ď)e(\w+)(?!['\n])\b" replace="Dě$1"/>
<Typo word="Dě/Di/Dí" find="\bĎ(?<![/'\|]Ď)([ěií]\w+)(?!['\n])\b" replace="D$1"/>
<Typo word="dě" find="\b(?<![/'\\|])(\w*)ďe(\w*)(?!['\n])\b" replace="$1dě$2"/>
<Typo word="dě/di/dí" find="\b(?<![/'\|])(\w*)ď([ěií]\w*)(?<!hrom[aá][zž]ď[ěií])(?!['\n])\b" replace="$1d$2"/>
<Typo word="Ď" find="(?:ˇD|Dˇ)" replace="Ď"/>
<Typo word="ď" find="(?:ˇd|dˇ)" replace="ď"/>
<Typo word="He/Je/Ze/Že" find="\b(?![Jj]ěš[tť][eě]\b)(?<![/'\|])(\w*[HJjSsŠšZzŽž])ě(\w*)(?!['\n])(?<!\bjě)\b" replace="$1e$2"/>
<Typo word="Ně" find="\bŇ(?<![/'\|]Ň)e(\w+)(?!['\n])\b" replace="Ně$1"/>
<Typo word="Ně/Ni/Ní" find="\bŇ(?<![/'\|]Ň)([ěií]\w+)(?!['\n])\b" replace="N$1"/>
<Typo word="ně" find="\b(?<![/'\|])(\w*)ňe(\w*)\b(?!['\n])" replace="$1ně$2"/>
<Typo word="ně/ni/ní" find="\b(?<![/'\|])(\w*)ň(?<!m[ií][sš][tť][eě]ň)([ěií]\w*)(?!['\n])\b" replace="$1n$2"/>
<Typo word="Ň" find="(?:ˇN|Nˇ)" replace="Ň"/>
<Typo word="ň" find="(?:ˇn|nˇ)" replace="ň"/>
<Typo word="Ó" find="\bO´([bcčdďfghj-nňp-sštťvwxzž])" replace="Ó$1"/>
<Typo word="ó" find="(?:´o|\Bo´)" replace="ó"/>
<Typo word="Tě" find="\bŤ(?<![/'\|]Ť)e(\w+)(?!['\n])\b" replace="Tě$1"/>
<Typo word="Tě/Tí" find="\bŤ(?<![/'\|]Ť)([ěí]\w+)(?!['\n])\b" replace="T$1"/><!-- "Ťi" neopravovat kvůli čínským jménům -->
<Typo word="tě" find="\b(?<![/'\|])(\w*)ťě(\w*)(?<![Mm]ěsťe|[Jj][eě]šťe)(?!['\n])\b" replace="$1tě$2"/>
<Typo word="tě/tí" find="\b(?<![/'\|])(\w*)ť([ěí]\w*)(?<![Mm][eě]sťě|[Jj][eě]šťě)(?!['\n])\b" replace="$1t$2"/><!-- "ťi" neopravovat kvůli čínským jménům/názvům -->
<Typo word="Ť" find="(?:ˇT|Tˇ)" replace="Ť"/>
<Typo word="ť" find="(?:ˇt|tˇ)" replace="ť"/>

Zdvojená nebo ztrojená písmena

<Typo word="Zdvojené písmeno" find="\b(\w+?)([ďěňřťž])\2+(\w+)\b" replace="$1$2$3"/>
<Typo word="Ztrojené písmeno" find="\b(?!Eisschnelllauf|[Gg]rrr|Killlai|[Kk]ontraaadmir|[Mm]iss?s?iss?s?ipp?p?i|Pyarrr|grrrl|Schifffahrt|[Tt]ee?e?nn?n?ee?e?ss?s?ee?e?)(\w+?)([bcčdfghjklmnprsštvz])(?<![#=\x22]\1[bcdf])\2\2+(\w+)\b" replace="$1$2$2$3"/><!-- neopravují se slova, která jsou zahrnuta výše; bcdf - neopravovat kódy barev; f - neopravovat „Schifffahrt“; l - neopravovat Eisschnelllauf; r - neopravovat hudební skupinu Riot grrrl -->

Gramatika

<Typo word="2., 3., 6. a 7. pád" find="\b([kusz]|bez|během|díky|do|k(olem|romě?|vůli)|(na)?místo|od|okolo|p(o|omocí|ři)|pod(él|le)|(na|o)?proti|vinou|vedle|vůči|zpoza)e?  ??(?:jí|ni)ž\b" replace="$1 níž"/>
<Typo word="2., 3., 6. a 7. pád" find="\b([Bb]eze?|[Bb]ěhem|[Dd]íky|[Dd]o|[KkZz]e?|[Kk](?:olem|romě?|vůli)|(?:[Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]d|[Oo]kolo|[Pp](?:o|omocí|ři)|[Pp]od(?:él|le)|(?:[Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[SsUu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Vv]ůči|[Zz]poza)  ??(n|svoj)i\b" replace="$1 $2í"/>
<Typo word="2. a 4. pád" find="\b([Bb]eze|[Kk](olem|romě?)|([Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]de|[Oo]kolo|[Pp]od(él|l?e)|[Pp]ro|[Uu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Zz](poz)?a)  ??mně\b" replace="$1 mě"/>
<Typo word="3., 4. a 7. pád" find="\b([KkSs]|[Mm]imo|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]ro|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ře[ds]|[Ss]krze?|[Vv]ůči|[Zz]a)  ??jejích\b" replace="$1 jejich"/>
<Typo word="3. a 6. pád" find="\b([Dd]íky|[Kk]e|[Pp]o|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ři|[Vv]ůči)  ??mě\b" replace="$1 mně"/>
<Typo word="4. pád" find="\b(pro|přes|skrze?)  ??[jn]íž\b" replace="$1 niž"/>
<Typo word="4. pád" find="\b([Pp]ro|[Pp]řese?|[Ss]krze?)  ??(n|[nv]aš|svoj)í\b" replace="$1 $2i"/>
<Typo word="4. třída" find="([Hh]oř|[Tt]rp|[Tt]voř)[eě]jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?\b" replace="$1í$2"/>
<Typo word="6. pád" find="\b(kalhot)ech\b" replace="$1ách"/>
<Typo word="6. pád" find="\b((?:pra)?les|městys)ech\b" replace="$1ích"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#mestys -->
<Typo word="7. pád" find="\b([Hh]ranolk|[Oo]k|[Rr]izik|[Rr]ovnátk|[Tt]itulk|[Uu]ch)am[aiy](?<!Okami)\b" replace="$1y"/>

Opakovaná slova

<Typo word="Opakovaná slova" find="(?<=\s|\()([aikosuvz]|ale|ani|až|bez|během|buď|(ne)?(bude([mt]e|š?)|budo?u|js(em|[mt]e|ou)|mají|nacház(ej)?í|(by|mě|nacháze)l[aioy]?)|[dhp]o|dv[aě]|díky|jak[áéoý]?|je(ho|n)?ž?|její(ch|m)?ž?|jejichž?|kde|[kvzž]e|když?|kvůli|mezi|m[iu]|nad?|neboť?|n[eěií]ž|něj|není|n[ií]|nichž?|ob[aě]|osmi?|pak|pět|p?ode?|pro(t[io])?|pře[ds]e?|při|sám|sedmi?|si|sto|sv[áé]|svoj[eií]|svůj|šesti?|tě|tři|a?však|vůči|za)(?<![Nn]a  ??na|i nebo|, je)  ??(?!na na\b)(?=\w\w? |\w{3})\1\b" replace="$1"/><!-- vybraná slova; za kratšími slovy musí být kvůli možným spojovníkům mezera; u "byl" apod. neopravovat možný předminulý čas (viz [[německá gramatika]]) -->
<Typo word="K/V/Z" find="(?<=\s)(?!ze z do)([kvz])e  ??(?!v té době)\1(?=\s)" replace="$1"/>
<Typo word="Ke/Se/Ve/Ze" find="(?<=\s)([ksvz])(?<![^A-Za-z]  ??s)  ??\1e\b" replace="$1e"/>
<Typo word="Po(d)/Při" find="\bP(od?|ři)  ??p\1\b" replace="P$1"/>
<Typo word="se se" find="(?<=\s)se se se(?=\s)" replace="se se"/>
<Typo word="Stal se" find="\b(?:se (\w+ )?)?stal([aioy]?) se stal\2?\b" replace="se $1stal$2"/>

Zkratky v textu

<Typo word="aj." find="(?<=\s)a\.? ?j…?\.*(?<!aj\.)(?=[\s,;\)'\x29“])" replace="aj."/>
<Typo word="apod." find="\ba(?:\s+(?=pod[^ ]))?pod…?\.*(?<!apod\.)(?=[\s,;\)'\x29“])" replace="apod."/>
<Typo word="atp." find="\ba ?t\.? ?p(?:od)?…?\.*(?<!atp(?:od)?\.)(?=[\s,;\)'\x29“])" replace="atp."/>
<Typo word="Čp." find="\b([Čč])\.?p\b[ \.,]*(?<![Čč]p\.)(?=\s|:|&nbsp;)" replace="$1p."/>
<Typo word="lat." find="\blať\b[ \.,]*(?=\s|:|&nbsp;)" replace="lat."/>
<Typo word="mj./tj." find="\b([mt])\.?\s?j\b[ \.,]*(?<![mt]j.)(?=[\s,:]|&nbsp;)" replace="$1j."/>
<Typo word="m n. m." find="\b(\d+)(&nbsp;| )+?(?!m n\. m\.[^\.])[Mm]\.?\s?n\.?\s?[Mm]\.*" replace="$1$2m n. m."/>
<Typo word="např." find="\bna[\. ]?p[rř]\b[ \.,]*(?<!např.)(?=\s|:|&nbsp;)" replace="např."/>
<Typo word="př. n. l." find="\b(?!př\. n\. l\.[^\.])p[rř]\.?\s?n\.?\s?l\.*" replace="př. n. l."/>
<Typo word="špan." find="\bšpaň\b[ \.,]*(?=\s|:|&nbsp;)" replace="špan."/>
<Typo word="Tz(n/v)." find="\b([Tt])\.?k?\.? ?(z[nv])\b[ \.,]*(?<![Tt]z[nv]\.)(?=[\s,:]|&nbsp;)" replace="$1$2."/>
<Typo word="mezera za zkratkou" find="\b([Čč]p|lat|[mt]j|např|příp|resp|[Ss]v|špan|tz[nv])\.+\b" replace="$1. "/>

Jednotky a předpony SI

<Typo word="°C/°F" find="\b(\d{1,5}) *˚([CF])\b" replace="$1&nbsp;°$2"/>
<Typo word="µ" find="\b(\d{1,5})  ??u([AFTVms]|mol)\b" replace="$1&nbsp;µ$2"/>
<Typo word="Hertz" find="\b(\d{1,5})  ??([GMTkmµ]?)hz\b" replace="$1&nbsp;$2Hz"/>
<Typo word="Kelvin" find="\b(\d{1,5})  ??[˚°]K\b" replace="$1&nbsp;K"/>
<Typo word="kilo" find="\b(\d{1,5})  ??K([AJNTVWbgmΩ]|bit|Hz|mol|Pa)\b" replace="$1&nbsp;k$2"/>
<Typo word="km/h" find="\bK[Mm]/h\b" replace="km/h"/>
<Typo word="m²" find="\b([cdkm]?)m2\b" replace="$1m²"/>
<Typo word="m³" find="\b([cdkm]?)m3\b" replace="$1m³"/>

Interpunkce

<Typo word="," find="\s{,4},\s{,4},\s{1,5}" replace=", "/>
<Typo word="*/†" find="\(([*†])(\d{4})\)" replace="($1 $2)"/>
<Disabled Typo word="×" find="\b(\d+)x(?=\D)\b" replace="$1×"/>
<Disabled Typo word="×" find="\b(?<!\[|[Ee]pi[sz]od\w{,3}\s)(\d+)x([1-9]\d*)(?!\])\b" replace="$1×$2"/>
<Disabled Typo word="×" find="\b(\d+)\s{1,3}x\s{,3}(\d+)\b" replace="$1&nbsp;×&nbsp;$2"/>
<Typo word="desetinná čárka" find="(?<=\s)(\d\d?)\.(\d\d?)\s{,2}(&nbsp;|\s?)\s{,2}([km]?g|[hm]?l|[cdkm]?m|%)" replace="$1,$2$3$4"/>

Apostrofy a uvozovky

<Typo word="'" find="\b(?=O´[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]|\w´\w+)([DdLlOo])´(\w+)\b" replace="$1'$2"/>
<Typo word="'" find="\b(\w+)´([ms]|re)\b" replace="$1'$2"/>
<Typo word="'##" find="(?<=\s)´(\d\d)\b" replace="'$1"/>
<Typo word="„" find="„ +?(\w+)\b" replace="„$1"/>

Různé

<Typo word="ISBN" find="\b(?:ISNB|IBSN|SIBN)\b" replace="ISBN"/>
<Typo word="ISSN" find="\bISSN +?(\d{4})[–—](\d{3}[\dX])\b" replace="ISSN $1-$2"/>
<Typo word="nadpis Externí" find="(?<=[=]\s?)(?:[Ee]xternal|[Ee]xt[eé]rní|[Vv]nější)  ??(?:link[sy]?|stránk[ay]|odkazy?|zdroje?)(?<!Externí odkazy)\b" replace="Externí odkazy"/>
<Typo word="nadpis Literatura" find="(?<=[=]\s?)[Dd]alší  ??čtení" replace="Literatura"/><!-- Pozor! Může se vyskytnout i v textu -->
<Typo word="nadpis Související" find="(?<=[=]\s?)([Ss]ouvis(ej)?ící  ??hesla|[Vv]iz  ??(také|též))" replace="Související články"/>
<Typo word="příjmení" find="\b(\w{1,20})ov([áé]|ou)(?:\s-|-\s|\s?[–—]\s?)(\w{1,20})ov([áé]|ou)" replace="$1ov$2-$3ov$4"/>
<Typo word="roky/větší rozsah" find="(?<=\s|\x28|\|)(?<!IS[BS]N  ??)([12]?\d{3}) ?- ?([12]\d{3}|dosud|současnost)(?!-)\b" replace="$1–$2"/>
<Typo word="souřadnice" find="\b(\d{1,3})[°˚]\s{,3}(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{,5})['’'´](?<!\1°\2')" replace="$1°$2'"/>
<Typo word="souřadnice" find="\b(\d{1,3})[°˚]\s{,3}(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{,5})['’'´]\s{,3}(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{,5})(?:\x22|”|''|’’|´´)(?<!\1°\2'\3”)" replace="$1°$2'$3”"/>
<Typo word="spojovník" find="\b(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti) +?([ai]|až|či|nebo(?: i)?) +?(dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat)nácti|více)(\w{3,15}([áéíý]|é(ho|mu?)|[íý](ch|m[iu]?)|ou))\b" replace="$1- $2 $3$4"/>
<Typo word="stupeň" find="\b(\d+)˚\B" replace="$1°"/>
<Typo word="&nbsp;" find="&n(?:bps|sbp);?" replace="&nbsp;"/>