Wikipedie:Správci rozhraní

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:SR

Správce rozhraní je uživatel, který má oprávnění editovat stylopisy a skripty a některá další technická oprávnění. Jedná se zejména o editace celoprojektových stránek jako MediaWiki:Common.js nebo MediaWiki:Vector.css, stránek udělátek a dále uživatelských podstránek. To znamená, že se například stará o udělátka a může upravovat vzhled platný jen pro českou Wikipedii. Jelikož jsou tato oprávnění citlivého charakteru, nemají je přímo správci ani byrokraté, ačkoliv u správců tomu tak dříve bylo.[pozn. 1]

Požadavky na správce rozhraní je možné vkládat na Nástěnku správců rozhraní.

Žádat o práva správce rozhraní je možné níže na této stránce. Práva na základě úspěšné kandidatury přidělují a v případech stanoveným tímto pravidlem odebírají byrokraté.

Požadavky na správce rozhraní[editovat | editovat zdroj]

Správci rozhraní jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je editování stránek CSS a JS ve jmenném prostoru MediaWiki. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní a vyžadují značnou míru technických dovedností, musí správci rozhraní být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie a jsou technicky zdatní (vyžaduje se zejména znalost JavaScriptu a CSS alespoň na základní úrovni). Správci rozhraní jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit.

Žádost o práva správce rozhraní[editovat | editovat zdroj]

Postup nominace[editovat | editovat zdroj]

Wikipedista může požádat o práva pouze pro sebe sama. Žádost se podává vyplněním následujícího formuláře. Poté je třeba přidat do sekce Žádosti kód {{Wikipedie:Správci rozhraní/Uživatelské jméno}}.


Minimální požadavky[editovat | editovat zdroj]

O práva může požádat jenom registrovaný uživatel. Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání e-mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (např. e-mail). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu správcovství.

Žádost nesplňující formální kritéria bude byrokraty automaticky zamítnuta. Wikimedia Foundation požaduje, aby všichni správci rozhraní povinně používali dvoufázové ověřování, a byrokrati, resp. stewardi, jsou před přidělením práv správce rozhraní povinni požádat budoucího správce rozhraní, aby si dvoufázové ověřování aktivoval.[pozn. 2]

Postup schvalování[editovat | editovat zdroj]

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

hlasování prodlouženo do datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování) a Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Vlastní hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu platných hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Opakování žádosti[editovat | editovat zdroj]

Neúspěšnou žádost je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Zrychlená žádost[editovat | editovat zdroj]

Uživatelé s již prokázanou důvěrou komunity mohou práva správce rozhraní získat také formou žádosti na Nástěnce byrokratů. Při vyhodnocování žádosti byrokrat posoudí, zda žadateli komunita důvěřuje a zda práva skutečně potřebuje, a žádost vyhodnotí. V případě zamítnutí zrychlené žádosti je možné žádost opakovat prostřednictvím komunitního hlasování popsaného výše.

Zrychlenou žádost mohou využít pouze stávající správci a správci (nebo správci rozhraní), kteří o práva přišli na základě rezignace nebo z důvodu neaktivity.

Odebrání práv správce rozhraní[editovat | editovat zdroj]

Práva správce rozhraní mohou byrokraté odebrat v následujících případech:

  • Správce rozhraní rezignuje.
  • Arbitrážní výbor rozhodne o odebrání práv.
  • Na základě neúspěšné žádosti o potvrzení práv komunitou (upraveno níže v tomto pravidle).
  • Neaktivita správce rozhraní (upraveno níže v tomto pravidle).
  • V případě zneužití pravomoci[pozn. 3] smí byrokrat práva odebrat okamžitě. Toto odebrání musí být později potvrzeno jinými níže uvedenými způsoby.

Potvrzení[editovat | editovat zdroj]

Správce rozhraní může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce rozhraní stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel jiným z výše popsaných způsobů.

Povinné potvrzení[editovat | editovat zdroj]

Jsou-li proti činnosti správce rozhraní výhrady a je-li některým wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, vyzván k potvrzení, je dotyčný správce povinen nejpozději do měsíce vyvolat hlasování. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat. Správce rozhraní není povinen vyvolat potvrzení, pokud od zvolení či posledního potvrzení uplynulo méně než 12 měsíců.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce rozhraní za rok.

Odebrání práv v případě neaktivity[editovat | editovat zdroj]

Práva správce rozhraní mohou být přidělena jen tehdy, pokud jsou skutečně zapotřebí. Pokud správce rozhraní needitoval Wikipedii během 6 měsíců, může kdokoliv požádat byrokraty o odebrání práv. Byrokraté také mohou na základě svého úsudku odebrat práva správce rozhraní uživateli, který je zjevně nepotřebuje.

Doporučení[editovat | editovat zdroj]

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace[editovat | editovat zdroj]

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry. Také prosím zvažte, zda jste skutečně schopen či schopna posoudit chování kódu a zda jeho zavedení do systému Wikipedie nemůže způsobit škodu.

Nominaci je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například sdělení, kdo vás ke kandidatuře vyzval, a představu, jakým způsobem hodláte pravomoci správce rozhraní využívat. Vhodné mohou být také odkazy na vlastní minulé žádosti o zavedení kódu mířené na současné správce rozhraní.

Hlasování[editovat | editovat zdroj]

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování, je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se žadatel mohl poučit, v čem by se před případnou další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz).

Případné komentáře k hlasům by se měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře; pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů) a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se hlasů sejde málo.

Ukončená hlasování se nacházejí v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/interface-admin.

Dočasné přidělení oprávnění[editovat | editovat zdroj]

Ve výjimečných případech, kdy je to z nějakého důvodu vhodné, může byrokrat na základě svého uvážení přidělit právo správce rozhraní časově i účelově omezené;[pozn. 4] délka takového dočasného přidělení by zpravidla neměla překročit 1 měsíc.

Dočasné přidělení může kterýkoliv byrokrat kdykoliv odebrat. V případě, že úkol, pro který byla práva přidělena, je vyřešen dříve, než práva vyprší, je dočasný správce rozhraní povinen požádat byrokraty o jejich odebrání.

Chronologický přehled[editovat | editovat zdroj]

Wikipedista:Matěj SuchánekWikipedista:DvorapaWikipedista:Michal BělkaWikipedista:Martin Urbanec

Aktuální žádosti[editovat | editovat zdroj]

  1. Ke změně došlo v srpnu 2018.
  2. Viz https://meta.wikimedia.org/wiki/Interface_administrators
  3. např. vložení škodlivého kódu do globálně spouštěných skriptů
  4. Podobný případ může nastat u přizpůsobení kódu nové verzi MediaWiki nebo u problému vyskytujícího se na mnoha různých projektech.

Související stránky[editovat | editovat zdroj]