Pevnost (fyzika)

From Wikipedie
(Redirected from Mez pevnosti ve smyku)
Jump to navigation Jump to search

Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.[1]

Druhy pevnosti[edit | edit source]

Rozeznáváme tři druhy pevnosti:

Někdy se uvádějí ještě další pevnosti, závisející nejen na fyzikálních vlastnostech materiálu, ale i na jeho profilu:

 • vzpěrná pevnost
 • torzní pevnost
 • pevnost v ohybu

Zjišťování pevnosti[edit | edit source]

Pro zjišťování pevnosti (respektive meze pevnosti) jsou užívány specializované přístroje a metodiky.[2]

Vzorce[edit | edit source]

S pevností souvisí mez pevnosti σp (může být značena i jinak), jednotkou je Pa (Pascal). Mez pevnosti je maximální hodnota normálového napětí σn, při které ještě není porušena celistvost materiálu. Vypočítá se jako podíl deformující síly F a průřezu kolmého řezu S, na který tato síla působí:

σn= F/S,

nebo jako součin relativní deformace ε a materiálové konstanty E:

σn= εE.

V případě prostorové napjatosti je mezní stav pevnosti vyjádřen tzv. mezní plochou pevnosti v prostoru hlavních napětí (též Haighův nebo Haighův-Westergaardův prostor). K určení mezní plochy pevnosti mohou vést různé přístupy: fyzikální, experimentální, hypotetický. Fyzikální přístup je omezen úrovní znalostí o vnitřní stavbě látek. Naproti tomu hypotetický přístup je často využíván kvůli jednoduchosti použití při dostačující přesnosti.

Hypotézy pevnosti pro houževnaté materiály[edit | edit source]

Houževnaté materiály se po překročení meze kluzu dostanou do plastického stavu, proto se napjatost obvykle vztahuje k mezi kluzu .

Prostorová napjatost se přepočte na tzv. redukované napětí (σred) a to se porovnává s dovoleným napětím. Má být , kde je mez kluzu a je koeficient bezpečnosti.

 • τmax (též Trescova): ; (σ1 a σ3 jsou největší a nejmenší hlavní napětí).
 • energetická (HMH nebo von Misesova):

Hypotézy pevnosti pro křehké materiály[edit | edit source]

Křehké materiály mají rozdílnou pevnost v tahu a v tlaku.

 • Podmínka křehké pevnosti podle maximálního normálového napětí ():

Pro tah: . Pro tlak: .

 • Mohrova podmínka křehké pevnosti: ,

kde . Pro houževnaté materiály je a Mohrova podmínka přejde v hypotézu "".

Pevnostní kritéria pro kompozitní materiály[edit | edit source]

 • mikroskopická (maximální napětí, maximální deformace)
 • makroskopická: např. Hillovo, Tsai-Wu, Puck, LaRC.

Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. GRUBER, Josef. Mechanika II, Pružnost a pevnost. [s.l.]: SPŠ strojní Plzeň Dostupné online. 
 2. Vlastnosti kovových materiálů a jejich zkoušení

Související články[edit | edit source]