Konsenzus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Konsensus)
Skočit na: Navigace, Hledání

Konsensus nebo konsenzus či konsens znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas,[1] obecně jakýkoliv vzájemný souhlas. V právu se za konsenzuální považují takové smlouvy, k jejichž platnosti stačí projev souhlasné vůle stran,[1] v protikladu k reálným smlouvám, které jsou uzavřeny až faktickým plněním (např. předáním věci). Jeho alternativou je buď rozhodování autoritativní nebo hlasování.[zdroj?] Na rozdíl od hlasování a vlády většiny konsensus není výsledek pouze racionální, ale také emocionální. Je složité k němu dojít, jelikož je založen na dobrovolném přístupu a předchází mu diskuze, spory a kompromisy.[2] Velkou výhodou[zdroj?] konsenzuálního rozhodování je, že nevzniká opozice,[zdroj?] hlavní nevýhodou je zdlouhavost jednání.[zdroj?]

V médiích a běžném životě se většinou pojem konsensus používá pro popis situace, kdy je v určité skupině vysoká shoda s řešením problému nebo když dojde k pozitivnímu výsledku jednání mezi nesouhlasícími stranami.[2]

Souvislosti termínu[editovat | editovat zdroj]

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost uvádí ve slovníkové části jako jediný správný tvar konsenzus, stejně jako Akademická pravidla českého pravopisu z roku 1993, 1. bod Pilipova dodatku však připustil také psaní se s, přičemž podoba se z se považuje za základní a stylově neutrální. Nový akademický slovník cizích slov uvádí jen variantu konsensus, Český etymologický slovník Jiřího Rejzka uvádí formu konsens(us), tedy konsens a konsensus. Latinské slovo consensus (souhlas, jednomyslnost) je přičestím trpným od slovesa consentire (souhlasit, shodovat se), a to je odvozeno předponou con (s-, se-, sou-) od slovesa sentire (vnímat smysly, cítit, pociťovat, pozorovat) a příbuzné se slovem sensus (počitek, čití, vjem, vnímání, cit, smysl pro něco, smysl něčeho).[3][4] V češtině souvisí se zdomácnělými slovy nonsens (nesmysl), sentence (výrok, úsudek) či senzace (původně výraz pro silné citové vnímání).[3]

Slovo konsensus se správně nepíše ve tvaru koncensus a etymologicky nesouvisí se slovy census (odhad jmění římského občanstva, soupis obyvatel), cenzura či recenze, která jsou odvozena z latinského substantiva censura (kontrola, posouzení) a slovesa censere (cenit, počítat, odhadovat, posuzovat).[3][4] a která souvisí se slovem censualis (poplatný, poddaný).[4]

Dvojí pojetí pojmu konsensus[editovat | editovat zdroj]

Konsensus lze vnímat dvojím způsobem:

 1. Jako uspořádání zvyků, smýšlení a sociálních postojů.
 2. Jako kooperativní řešení konfliktů, shoda, k níž se dospěje mezi dvěma přibližně stejnými silami.

Zatímco první definice nabízí mnoho výkladů a zahrnuje široké spektrum procesů ve společnosti, druhá se zaměřuje na přesnější popis a úzký výklad (pozitivismus).[5]

Smysl a povaha konsensu[editovat | editovat zdroj]

Smyslem hledání konsensu je dosáhnout co nejlepšího rozhodnutí a zároveň získat maximální možnou podporu těch, kterých se to týká.[zdroj?] Dosažení konsensu obvykle vyžaduje zodpovědný přístup každé ze zúčastněných stran a téměř vždy ochotu ke kompromisu.[zdroj?] Jakmile je přijato příslušné rozhodnutí, je velmi důležité, aby všechny zúčastněné strany takové rozhodnutí respektovaly.[zdroj?] Základním předpokladem dosažení konsensu je umění naslouchat druhé straně, věcně reagovat na námitky, respektovat odlišné názory a pružně navrhovat akceptovatelné řešení.[zdroj?]

Konsensus není hlasováním, není vládou většiny ani menšiny.[zdroj?]

Konsensus není takové řešení, které maximalizuje zisk zúčastněných stran, nýbrž které minimalizuje škody ze vzájemné dohody.[zdroj?] Konsensus neznamená, že všichni souhlasí s navrženým řešením, ale že je budou přinejmenším respektovat. Musí jej tedy podpořit i ti, kteří původně nesouhlasili.[zdroj?]

Kdy použít konsensus[editovat | editovat zdroj]

 • je dostatek času na rozhodování[zdroj?]
 • pro úspěšný výsledek je nutná podpora všech zúčastněných stran[zdroj?]

Konsensus může být použit pro výběr problémů, odsouhlasení jejich příčin, volbu řešení, přípravu plánu anebo tvorbu způsobu vyhodnocování.[zdroj?]

Jak použít konsensus[editovat | editovat zdroj]

 • je potřeba správně identifikovat rozhodnutí, které je potřeba přijmout, nebo problém, který je potřeba vyřešit (nezabývat se podružnostmi nebo zástupnými problémy)[zdroj?]
 • každý účastník jasně identifikuje svůj postoj k řešení problému[zdroj?]
 • je potřeba dobře vysvětlit svůj názor tak, aby ostatní účastníci mohli pochopit pohnutky, které k tomuto názoru vedou[zdroj?]
 • je potřeba pozorně naslouchat názorům a pocitům ostatních[zdroj?]
 • je nutné být připraven upravit svůj postoj na základě informací a porozumění argumentů[zdroj?]
 • vyhnout se výsledku vítěz-poražený, odlišnost postojů má svou cenu[zdroj?]
 • změnit navrhované řešení tak, aby jej mohli ostatní podpořit, nepokoušet se měnit mysl lidí (mohu řešení podpořit i tehdy, pokud si zachovám kritický náhled)[zdroj?]
 • uvědomit si, že dosažení konsensu je obtížné[zdroj?]
 • není možné, aby byl proces hledání konsensu narušován jedinou stranou, která je proti a zároveň není schopná navrhnout alternativu, která může být ostatními akceptovaná

Teorie konsensuální versus konfliktní (sociologie)[6][editovat | editovat zdroj]

V sociologii se vytvořily 2 základní teorie fungování společnosti. Teorie konsensuální vychází z předpokladu, že společnost dodržuje nepsaná pravidla, její jednotliví členové mezi sebou kooperují a maximalizují tak své výhody. Do opozice k tomu se staví teorie konfliktu, která má za to, že jakákoliv forma soužití vyhovuje vždy jen části společnosti.

Teorie konsensuální[editovat | editovat zdroj]

Teorie konsensu vychází z práce Augusta Comta, který za jeden z úkolů sociologie považoval obnovení chybějícího konsensu. Podle definice Talcotta Parsonse je sociální řád založen na určitém minimálním konsensu ohledně základních hodnot. Do této skupiny řadíme i teorii sociální směny jako tržní výklad konsenzu.

Předpoklady pro fungování této teorie je vnitřní integrita společnosti, soudržnost, solidarita a kooperace mezi jejími členy, uznání legitimní autority, norem a hodnot, existence závazků a jejich trvanlivost.

Strukturní funkcionalismus[editovat | editovat zdroj]

Tato teorie vychází z předpokladu vzájemné závislosti částí na celku. Émile Durkheim jako zastánce této teorie je přesvědčen, že solidarita existuje i v anomii.

Talcott Parsons tvrdí, že centrální úlohu ve společnosti mají sdílené hodnoty. Chování lidí vysvětluje podle 4 systémů:

 1. Kulturní systém (identifikace s hodnotami, náboženstvím)
 2. Sociální systém (přijímání rolí)
 3. Systém osobnosti (vnímání individuí a jejich potřeb, motivů a postojů)
 4. Systém behaviorálního organismu (člověk je biologický tvor)

Dále představuje několik dilemat, se kterými se společnost vypořádává:

 • Hodnocení lidí podle toho, kým jsou (na základě rasy pohlaví, …) nebo podle toho, co dokázali (výkon)
 • Vnímání všeobecných nebo specifických požadavků (např. kamarád nám pomůže řešit více problémů, zubní lékař poradí pouze v jedné oblasti)
 • Afektivita nebo afektivní neutralita
 • Univerzalismus nebo partikularismus (přístup ke všem lidem jednotný nebo ke každému odlišný)

Uspokojení potřeb nám podle této teorie zajišťuje ekonomika (materiální zajištění), politické instituce (fungování a chod společnosti) a náboženské nebo kulturní instituce (hodnotový systém).

Kritika strukturního funkcionalismu[editovat | editovat zdroj]

Kritika výše zmíněné teorie vychází z toho, že není empiricky ověřitelná, nevysvětluje sociální změny a pokud ano, tak předpokládá pouze dílčí změny v systému, ne změny systému jako takového. Celkový pohled na společnost navíc podle kritiky vyvozuje z preindustriálního období.

Robert King Merton představuje empirické hypotézy, kterými dokazuje své teorie středního dosahu. Vedle funkce určitých jevů společnosti zavádí i kategorii dysfunkce a poukazuje na to, že určitý jev může působit ve prospěch i neprospěch společnosti zároveň (např. náboženství posiluje sociální integritu a zároveň brzdí pokrok vědy).

Rozlišuje funkce manifestní (všeobecně známé a banální, např. armáda slouží k obraně státu) a latentní (např. armáda může ruinovat národní hospodářství) a přesvědčuje, že sociologie musí popisovat obě funkce.

Mezi jeho další teorie středního dosahu patří teorie sebenaplňujícího se proroctví (pokud něčemu věříme, jednáme, jako by to skutečně existovalo, čímž zvyšujeme pravděpodobnost existence daného jevu), teorie byrokracie (tzv. byrokratický intelektuál jedná pouze v souladu s danými pravidly a stává se tak nástrojem mocenských skupin), teorie deviantního chování (identifikace s hodnotami neznamená konformitu) nebo teorie referenční skupiny (člověk se identifikuje s hodnotami skupiny, i když není jejím členem).

Teorie sociální směny[editovat | editovat zdroj]

Teorie sociální směny vychází z předpokladu, že chování lidí je ve své podstatě směna statků a služeb všeho druhu (tj. hmotného i nehmotného). Antropologové (B. Malinowski) považují směnu za základ sociální soudržnosti. Smyslem cirkulace je podle nich udržování vzájemných závazků. Politická ekonomie naproti tomu vidí ve směně snahu o maximalizaci zisku.

George Caspar Homans interpretuje teorii jako umění dát druhým to, co má pro ně větší hodnotu, než jsou mé náklady (a naopak). Homans chybně vychází z toho, že při směně má každý zisk (ignoruje kategorii moci) a předpokládá, že mocní mají moc proto, že jsou druhým užiteční. Jeho interpretace je chybná i proto, že ji odvozuje z malých, primárních skupin.

Peter Blau naopak zdůrazňuje emergentní vlastnosti institucí (tj. nelze je odvozovat z chování individuí) a připouští, že sociální směna často ustavuje nadřízenost a podřízenost. To však považuje za legitimní, jelikož někteří členové společnosti nemohou mocným nabídnout nic, a proto se podřídí jejich moci. Vymezuje se však vůči vykořisťování, které nastává, pokud se podřízený cítí nekompenzovaný.

Obecně však lze s teorií sociální směny polemizovat, jelikož tato teorie předpokládá, že člověk je bytost kalkulující. To však není kompatibilní s faktem, že úctu nelze spočítat a lidé se často řídí hodnotami, zvyky či afekty. Přátelství by pak dle této teorie prakticky ztratilo smysl.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2005
 2. a b MAŘÍKOVÁ, Hana a kol. Velký sociologický slovník: Konsensus. Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-1. S. 523–524.  
 3. a b c Jiří Rejzek: Český etymologický slovník, LEDA, Voznice, 2001
 4. a b c Latinsko-český slovník, LEDA, Praha, 2000
 5. GEIST, Bohumil. Sociologický slovník: konsensus/konsenzus. Praha : Victoria Publishing, 1993. 647 s. ISBN 80-85605-28-7. S. 187–188.  
 6. KELLER, Jan. Úvod do sociologie: Teorie konsensuální, Teorie konfliktu. 6. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 204 s. ISBN 978-80-7419-102-2. S. 98–129.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Slovníkové heslo konsenzus ve Wikislovníku