Wikipedie:Mediagrant/Soutěž/Pravidla soutěže Foť a piš

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Toto jsou pravidla pro 1. ročník soutěže Foť a piš.

§ 1 Soutěž[editovat | editovat zdroj]

 • 1.1 Organizátorem soutěže je spolek Wikimedia Česká republika (dále jen „organizátor“). Soutěž řídí a vyhodnocuje porota soutěže (dále jen „porota“) ve složení Jitka Erbenová a Pavel Hrdlička.
 • 1.2 Soutěž probíhá od 15. července do 31. října 2016. Veškeré jednání účastníků podle § 3 a § 4 může probíhat pouze v tomto období.
 • 1.3 Období, za které porota posuzuje vývoj konkrétního článku (dále jen „posuzované období“) začíná dnem účastníkovy cesty (§ 3.1), během které vznikly do článku doplněné fotografie. Období končí dnem zapsání článku do seznamu soutěžících článků (§ 4.1). Účastník může článek zapsat do 2 měsíců od data této cesty, nejpozději však 31. října 2016.

§ 2 Cíl[editovat | editovat zdroj]

Cílem soutěže je vylepšení a rozšíření již existujících článků v české verzi encyklopedie Wikipedie nebo její obohacení o nové články.

§ 3 Účast[editovat | editovat zdroj]

 • 3.1 Soutěže se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba (dále jen „účastník“), která v době trvání soutěže vytvoří během cest pro projekt Mediagrant fotografie, tyto fotografie umístí do článků na české Wikipedii a tyto články vylepší (§ 6.1).
 • 3.2 Účastníci musí při získávání fotografií dodržovat obecná pravidla Mediagrantu a pravidla tématu, pro které fotografují.
 • 3.3 Soutěžní příspěvky musí být vytvářeny v souladu s pravidly české Wikipedie. Také vývoj článků v období popsaném v § 4 bude posuzován podle těchto pravidel.
 • 3.4 Články, které byly vylepšeny především prostřednictvím automatizovaných robotických programů nebo šablonovitě (opakované vkládání prefabrikátu jednoho příspěvku, vždy upraveného pro konkrétní článek), může porota vyřadit ze soutěže.
 • 3.5 Vznikne-li pochybnost, budou jednotlivé příspěvky posuzovány podle pravidel WikiProjektu Kvalita: Kritéria pro dobré články (toto ustanovení neznamená, že by výsledný článek musel mít kvalitu dobrého článku – znamená, že podle těchto kritérií bude posuzováno vylepšení článku, tedy např. zda přidaný text „je psán neutrálně, stylem ne příliš vzdáleným encyklopedickému“ atd.).
 • 3.6 Podmínkou účasti je, že si účastník nejpozději před první editací soutěžního článku založí vlastní uživatelský účet na české verzi Wikipedie a uvede na sebe e-mailový kontakt (v nastavení Wikipedie nebo na své uživatelské stránce). Podmínkou účasti není zveřejnění občanské identity (jméno a příjmení).
 • 3.7 Soutěže se nesmí účastnit členové poroty a členové Rady spolku Wikimedia Česká republika.

§ 4 Přihlašování účastníků a článků[editovat | editovat zdroj]

 • 4.1 Účastníci se do soutěže přihlašují tak, že článek, se kterým soutěží, zapíší do tabulky na stránce Wikipedie:Mediagrant/Soutěž.
 • 4.2 Účastník může uskutečnit libovolné množství cest (§ 3.1). Ke každé cestě může přihlásit libovolné množství článků, avšak pouze takových, v kterých k datu této cesty nebyla žádná fotografie přímo se vztahující k předmětu článku, a do kterých účastník doplnil aspoň jednu svoji fotografii získanou během cesty. Další možnost je přihlásit článek, ve kterém už jedna fotografie byla, ale v odpovídající kategorii na Wikimedia Commons nebyla žádná další fotografie, a do nějž účastník doplnil několik dalších fotografií z cesty.
 • 4.3 Před přihlášením soutěžního článku (§ 4.1) musí účastník podat cestu, při níž fotografie vznikly (§ 4.2), ke schválení v systému pro evidenci cest Mediagrantu (trackeru).
 • 4.4 Konkrétní článek může přihlásit pouze jeden účastník. Pokud by mělo nárok na jeho přihlášení více účastníků, může soutěžit s článkem pouze ten, kdo svoji cestu uskutečnil dříve (§ 3.1).
 • 4.6 Porota bude brát v úvahu pouze články, které byly během posuzovaného období (§ 1.3) významněji vylepšeny. Za významnější vylepšení se obvykle považuje přidání aspoň 500 bytů výsledného textu (bez referencí, šablon apod.).
 • 4.6 Při posuzování, jak byl článek vylepšen, se berou v úvahu editace účastníka i editace všech ostatních přispěvatelů Wikipedie. Vandalské editace se neuvažují. V případě editačních sporů nebo uzamčení článku posoudí toto porota individuálně tak, aby byl dodržen duch soutěže.
 • 4.7 Účastník může požádat, aby bylo bráno do úvahy i vylepšení článku v době 15 dní před datem účastníkovy cesty. V tomto případě se však uvažují pouze editace účastníka.

§ 5 Podmínky získání cen[editovat | editovat zdroj]

 • 5.1 Pokud je účastník navržen porotou na získání ceny, porota jej o tom nejpozději 15. listopadu 2016 prostřednictvím e-mailové adresy (§ 3.6) informuje. Současně s tím požádá účastníka o poskytnutí jeho osobních identifikačních údajů (celé jméno a adresa), dále o poskytnutí souhlasu se zpracováním sdělených osobních údajů a o prohlášení, že se účastník seznámil s pravidly a že splňuje podmínky účasti v soutěži. V těchto krocích může být účastník zastoupen v souladu s obecně závaznými právními předpisy jinou osobou, pokud k nim sám není způsobilý nebo pokud prokáže, že k nim jinou osobu zmocnil.
 • 5.2. Pokud se nepodaří účastníka kontaktovat podle § 5.1 nebo účastník na požádání neposkytne do 10 dní všechny požadované údaje, souhlasy a prohlášení, nemůže cenu získat.
 • 5.3. Organizátor smí osobní údaje poskytnuté na základě žádosti dle § 5.1 uchovávat a použít pouze pro účely předání soutěžních cen. Zveřejnit z nich smí pouze jméno a/nebo přezdívku účastníka v rámci zveřejnění udělených cen. Na práva a povinnosti účastníka a organizátora se ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů vztahují obecně závazné právní předpisy.
 • 5.4. Splnění soutěžních podmínek ověřuje a posuzuje porota.
 • 5.5. Vyloučit účastníka pro nesplnění podmínek lze pouze do vyhlášení cen, poté již nemůže být udělená cena odepřena ani odebrána. To se však nevztahuje na případ, kdy byla cena udělena na základě vědomě nepravdivého prohlášení účastníka.

§ 6 Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

 • 6.1. Při hodnocení soutěže bere porota v úvahu počet účastníkem přihlášených článků a míru jejich vylepšení za sledované období. Přihlíží přitom především k vylepšení textové části článku.
 • 6.2. Výsledky budou zveřejněny při předávání cen a následně na stránce Soutěž.

§ 7 Ceny[editovat | editovat zdroj]

 • 7.1 Soutěž je dotovaná těmito finančními cenami:
  • 1. místo: 3000 Kč
  • 2. místo: 2000 Kč
  • 3. místo: 1500 Kč
  • 4. místo: 1000 Kč
  • 5. místo:  500 Kč
 • 7.2 Pořadí určuje porota podle těchto pravidel. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit, případně celou soutěž zrušit.
 • 7.3. Ceny budou předány na slavnostním vyhlášení. Pokud se účastník vyhlášení nezúčastní, může požádat o zaslání ceny na bankovní účet vedený u bankovního ústavu v České republice. Ceny, u kterých účastníci nepožádají o zaslání v souladu s předchozí větou do 31. prosince 2016, propadají ve prospěch organizátora.

§ 8 Komunikace[editovat | editovat zdroj]

 • 8.1. Oficiální oznámení, zejména změny soutěžních pravidel a údajů v nich uvedených, rozhodnutí poroty a oficiální vyhlášení výsledků soutěže, zveřejní organizátor na stránce soutěže na české Wikipedii.
 • 8.2. Po zahájení soutěže může organizátor měnit pravidla nebo skutečnosti v pravidlech uvedené jen ze závažných důvodů, přitom musí dbát na to, aby byla v rámci soutěže zachována spravedlnost.

§ 9 Změny pravidel[editovat | editovat zdroj]

 • 9.1. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 15. července 2016.
 • 9.2. Případné změny pravidel mohou být prováděny jen se souhlasem Rady spolku Wikimedia Česká republika.