Wikipedie:Mediagrant/Obecná pravidla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Hlavní strana Obecná pravidla Porovnání témat Desatero cesty Tracker

 

Na této stránce jsou uvedena obecná pravidla Mediagrantu – grantového projektu Wikimedia ČR, jehož cílem je získávání multimediálního materiálu pro použití ve Wikipedii a v jejích sesterských projektech. Jejich součástí je od roku 2017 i tabulka s porovnáním témat.

Obecná pravidla[editovat | editovat zdroj]

 1. Mediagrant je zaměřen především na získávání kvalitních fotografií z území České republiky, ale nejsou vyloučeny i jiné multimediální soubory. Proto pokud se zde mluví o fotografiích, platí to obecně i pro videonahrávky, zvukové záznamy apod., pokud to pravidla témat umožňují.
 2. Fotografují se objekty, jejichž fotografie ještě na Wikimedia Commons nejsou, nebo jich je tam nedostatek (méně než tři), nebo jsou technicky nekvalitní.[1] Jaké objekty se v každém tématu fotografují, určují pravidla tématu; přehledně je lze porovnat ve srovnávací tabulce.
 3. Fotografie se obvykle získávají během cest účastníků grantu. Jejich průběh a další podmínky určují pravidla jednotlivých témat.
 4. K evidenci cest a jejich proplácení slouží systém zvaný tracker. Účastníci v něm musí každou svoji cestu zaznamenat a podat ke schválení, jinak ji nelze proplatit. Schvalování probíhá na základě obecných finančních pravidel spolku Wikimedia Česká republika vyjma pravidel cestovních výdajů.
 5. V případě vážného podezření na nečestné či podvodné jednání ze strany účastníka má Wikimedia ČR možnost zamítnout vzniklé finanční nároky a vyloučit účastníka z budoucího zapojení do grantu.

Minimální požadavky na fotografie[editovat | editovat zdroj]

 1. Při fotografování dodržujte zákony a ostatní předpisy platné v místě fotografování. To se týká fotografování v muzeích a podobných institucích, ochrany osobnosti při fotografování osob apod.
 2. Soubory nahrávejte na Wikimedia Commons. Při nahrávání uvádějte co největší množství údajů o souboru a o jeho obsahu:
  1. Dbejte na vhodné a popisné pojmenování souborů (např. Dařbujánov, náves.jpg nebo Broušení olovnatého skla 1.jpg)
  2. Nutný je přesný popisek (pokud možno i v angličtině) a zařazení nahraného souboru do příslušných tematických kategorií. Každý objekt (chráněné území, kroj) patří obvykle do samostatné kategorie – pokud taková kategorie neexistuje, založte ji.
  3. Tam, kde to má smysl, přidávejte k popisku zeměpisné souřadnice.
  4. Nesnižujte uměle kvalitu souborů ani z nich neodstraňujte metadata. I po případných editacích ukládejte fotografie s Exif informacemi apod.
 3. Nahrané soubory označte prosím šablonou Mediagrantu. Každé téma používá svou podšablonu – proto postupujte podle konkrétních pravidel tématu.

Použití fotografií v článcích[editovat | editovat zdroj]

 1. Získaná média vkládejte do vhodných stránek na Wikipedii a sesterských projektech WMF (nezapomínejte podle možnosti na cizojazyčné Wikipedie nebo i na Wikidata). Obrázky je vhodné přidat také do specializovaných seznamů (evidovaných kulturních památek, památných stromů, chráněných území a židovských památek).
 2. Od každého zachyceného objektu byste měli použít více fotografií (úměrně počtu fotografií nahraných na Commons, ovšem podle zvyklostí na daném projektu).[2]
 3. Pokud relevantní článek neexistuje, musíte jej před schválením tiketu založit, alespoň jako pahýl. Cílem Mediagrantu je ilustrovat Wikipedii a její sesterské projekty; pouhé přidávání fotografií do již tak početných kategorií na Commons tento cíl nenaplňuje.

Proplácení výdajů[editovat | editovat zdroj]

Při proplácení cest je rozhodující, aby vyplacená náhrada byla úměrná počtu nově vyfotografovaných míst (objektů, událostí apod.). Tento poměr bude pro každé téma jiný a garanti jej musí posuzovat podle náročnosti cesty, použitého dopravního prostředku, případných okolností apod. Mohou brát v úvahu i průměrné náklady a výsledky účastníka v několika posledních měsících, avšak žádná jednotlivá cesta nesmí být výrazně nehospodárná.

 1. Není-li určeno jinak, náklady zahrnují:
  1. cestovné,
  2. vstupné,
  3. případné další drobné náklady, které vyplývají z charakteru cesty (poplatek za fotografování, za parkování, za půjčení loďky při fotografování rybníka apod.).
 2. Lze proplácet i nocleh, především k omezení nadbytečného cestování a v případech, kdy výrazně usnadní pořizování materiálů:
  Příklad 1: Namísto čtyř cest mezi Mostem a Pardubicemi lze podniknout jen dvě cesty a v cíli přenocovat. Ani potom ovšem nebude proplacen nocleh v pětihvězdičkovém hotelu, doporučujeme spíše cenově dostupnější penziony.
  Příklad 2: Pepíček jede do Bruntálu vyfotografovat tradiční závod Silážní střela, který začíná v sobotu v 6:30. Místo toho, aby vstával v půl třetí ráno a vystavoval se riziku, že při zpoždění vlaku bude muset jít pěšky přes bažinu, po konzultaci s garantem tématu raději odcestuje již v pátek a v Bruntálu přespí.
  1. Je vhodné předem konzultovat s garantem tématu nutnost/vhodnost noclehu a jeho cenu, aby byla úměrná charakteru cesty.
  2. Je-li v dokladu o ubytování (faktuře) zmíněný plátce, uveďte „Wikimedia ČR“ (IČ: 22680560).
 3. Náklady cest autem se proplácejí ve výši 4,50 Kč/km. Ve zprávě o cestě (při zadávání akce do trackeru) je kromě počtu ujetých kilometrů vždy nutné uvést aspoň stručnou trasu jízdy.[3]
 4. Účastníkovi lze proplatit náklady, pokud fotografoval pro alespoň jedno téma Mediagrantu. Nespadá-li fotografovaný objekt/objekty pod některé téma, ale fotografování by odpovídalo těmto pravidlům, musí účastník předem požádat vedení Mediagrantu o schválení akce.
 5. Garant tématu hodnotí přínos cesty v rozsahu 0–100 %. Postupuje při tom podle pravidel svého tématu a těchto obecných pravidel.
 6. V případě cest pro více témat ohodnotí garanti přínos cesty pro svoje téma podle následující zásady: „Když budu brát v úvahu jen fotografie pro moje téma, kolik procent nákladů bych účastníkovi vzhledem k výsledkům proplatil(a)?“
 7. Celkové proplácené procento nákladů se vypočte jako součet procent za jednotlivá témata, maximálně však 100 %.
 8. Postup, jak mají účastníci zapisovat a garanti vyhodnocovat cesty pro více témat, je uveden na zvláštní stránce.
 9. Garanti témat nebo vedení Mediagrantu mohou proplácenou částku dále snížit nebo výdaje neproplatit, pokud byla cesta výrazně nehospodárná nebo byly ve zprávě o cestě uvedeny nesprávné údaje. Ve sporných případech mohou garanti nebo administrátor grantů požádat účastníka o podrobnější údaje o cestě (např. o doložení, že skutečně jel autem a ne veřejnou dopravou či na kole).

Doplňková pravidla[editovat | editovat zdroj]

 • Výjimky z těchto pravidel musí být schváleny individuálně a předem v příslušném ticketu v trackeru.
 • Garanti jednotlivých témat mohou uveřejnit doplňková pravidla, která nejsou v rozporu s těmito obecnými pravidly. V doplňkových pravidlech jsou např. uvedeny příklady možných fotografovaných objektů (míst), ukázky kvalitních fotografií a další pomůcky pro účastníky.
 • Ve srovnávací tabulce jsou porovnány požadavky jednotlivých témat na minimální počet fotografií, minimální počet objektů za cestu, způsob kategorizace fotografií na Commons apod. Toto srovnání umožní účastníkům pochopit některé rozdíly mezi jednotlivými tématy a také jim umožní lépe si téma vybrat.
 1. Ukázky kvalitních a nekvalitních fotografií najdete na stránkách tématu Foto českých obcí.
 2. Například v kratších článcích o českých vesnicích se dává jedna fotografie do infoboxu a je vhodné přidat jednořádkovou galerii ke konci článku. Nevytvářejte proto víceřádkové galerie ani nevkládejte další fotografie vpravo pod infobox. Je-li však článek delší, můžete v něm rozmístit přiměřené množství dalších snímků.
 3. Stručnou trasou jízdy se rozumí takové údaje, podle nichž lze zkontrolovat, že uváděný počet km je reálný. Minimálně by se mělo uvádět výchozí místo, cíl cesty a konec cesty. Pokud během cesty fotografujete větší množství míst, napište do trasy pro přehlednost jen ta místa, která mají podstatný vliv na ujetou vzdálenost.
  Neuvádějte tedy
  ani „Brno – Kroměříž a zpět“,
  ani „Brno – Vyškov – Kroměříž – Chropyně – Troubky – Prostějov – Brno“,
  ale např. „Brno – Kroměříž – Prostějov – Brno“.