Přeskočit na obsah

Wikipedie:CEE Spring/Pravidla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Info Mezinárodní (skončila) Polská města (skončila) Čs. odboj za první světové války (skončila) ČKD Příklady Pravidla Ceny Výsledky soutěže Spolupráce (meta)

Toto jsou pravidla pro všechny tři kategorie soutěže 2. ročníku soutěže CEE Spring, platná od jejího začátku.

§ 1 Soutěž

 • 1.1. Organizátorem soutěže je spolek Wikimedia Česká republika (dále jen „organizátor“). Za organizátora ve věci soutěže jedná trojčlenná porota soutěže (dále jen „porota“) ve složení Jan Loužek, Jan Polák a Petr Skůpa.

§ 2 Cíl

Cílem soutěže je:

 • 2.1. Obohacení české verze internetové encyklopedie Wikipedie (http://cs.wikipedia.org) o nové články, případně zlepšení a rozšíření již existujících článků, které se týkají oblasti střední a východní Evropy (přesněji následujících zemí: Albánie, Rakousko, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Gruzie, Řecko, Maďarsko, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Republika Makedonie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, území se sporným statusem: Autonomní republika Krym, Republika Kosovo, Abcházie, Jižní Osetie).
 • 2.2. Porota soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty příspěvky účastníků soutěže, které se tematicky netýkají výše vymezených zemí, nebo regionu.
 • 2.2. V rámci soutěže existují dále dvě speciální kategorie: „Polská města“, v rámci níž je partnerem spolku Wikimedia Česká republika Polský institut v Praze, a „Československý odboj za první světové války“, v rámci níž je partnerem Wikimedia Slovensko.

§ 3 Účast

 • 3.1. Soutěže se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba, která je schopna tvorby textu podle pravidel projektu Wikipedie v českém jazyce na úrovni rodilého mluvčího, nebo takové, která umožní tvorbu kvalitního (tj. po obsahové a jazykové stránce bezchybného), srozumitelného a souvislého textu (dále jen „smysluplný text“). Porota soutěže si vyhrazuje právo vyloučit příspěvky, které jsou zjevně chybné, nesrozumitelné z jazykového nebo stylistického hlediska.
 • 3.2. Podmínkou účasti je, že účastník má založen nebo si založí svůj vlastní uživatelský účet na české verzi projektu Wikipedie (cs.wikipedia.org) a uvede na sebe kontakt (například e-mailový v rozhraní Wikipedie nebo na své uživatelské stránce). Podmínkou účasti není zveřejnění občanské identity (jméno, příjmení).
 • 3.3. Pokud si účastník soutěže založí svůj uživatelský účet až v průběhu soutěže, nevzniká mu žádný nárok na kompenzaci příspěvků vytvořených za období od začátku soutěže do okamžiku vytvoření jeho uživatelského účtu.
 • 3.4. Příspěvky, které jsou přihlášené do jedné z kategorií soutěže, nemohou být přihlášené do jiné ze soutěžních kategorií a podobně.
 • 3.5. Účastníci soutěže se přihlásí do soutěže pomocí soutěžních extenzí
 • 3.6. Porota zajišťuje dohledání všech příspěvků účastníka soutěže, odpovídajících jednomu článku, pro potřeby vyhodnocení soutěže.
 • 3.7. Soutěž se koná v době: od 21. března do 31. května pro kategorii „Mezinárodní“, od 1. května do 30. června pro kategorii „Polská města“, a od 21. března do 31. května pro kategorii „Československý odboj za první světové války“.

§ 4 Podmínky získání cen

 • 4.1. Pokud je účastník soutěže porotou navržen na získání ceny, porota jej o tom prostřednictvím e-mailové adresy zadané v osobních nastaveních uživatelského účtu informuje. Teprve v tom případě požádá účastníka o poskytnutí jeho osobních identifikačních údajů (celé jméno, adresa bydliště, korespondenční adresa v České republice, datum narození), dále o poskytnutí souhlasu se zpracováním sdělených údajů, o poskytnutí souhlasu se získáním ceny a o prohlášení, že se účastník soutěže seznámil s pravidly, že splňuje podmínky účasti v soutěži a podmínky získání ceny a že dotyčné příspěvky v článcích splňují soutěžní podmínky. V těchto krocích může být účastník zastoupen v souladu s obecně závaznými právními předpisy jinou osobou, pokud k nim sám není způsobilý nebo pokud prokáže, že k nim jinou osobu zmocnil.
 • 4.2. Pokud se nepodaří účastníka soutěže kontaktovat podle odstavce 1 nebo účastník soutěže na požádání neposkytne všechny požadované údaje, souhlasy a prohlášení podle odstavce 1, může být cena udělena jinému účastníku soutěže nebo může být neudělena.
 • 4.3. Porota smí osobní údaje poskytnuté na základě žádosti dle odstavce 1 uchovávat a použít pouze pro účely předání soutěžních cen. Zveřejnit z nich smí pouze jméno a/nebo přezdívku účastníka soutěže v rámci zveřejnění udělených cen. Na práva a povinnosti účastníka soutěže a organizátora se ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů vztahují obecně závazné právní předpisy.
 • 4.4. Ceny v soutěži nesmí být uděleny organizátorovi ani členovi poroty.
 • 4.5. Splnění soutěžních podmínek ověřuje a posuzuje porota.
 • 4.6. Diskvalifikovat účastníka soutěže pro nesplnění podmínek lze pouze do vyhlášení cen, poté již nemůže být udělená cena odepřena ani odebrána. To se však nevztahuje na případ, kdy byla cena udělena na základě vědomě nepravdivého prohlášení účastníka soutěže.

§ 5 Porota

 • 5.1. Organizátor zřizuje za účelem realizace soutěže tříčlennou porotu dle § 1 odst. 1.1., jejímž úkolem je hodnotit soutěžní příspěvky v článcích zapsaných do seznamů vyhlášených kategorií, a dohlížet na průběh soutěže. Doporučení poroty jsou pro organizátora závazná.
 • 5.2. Porotu jmenuje organizátor z řad členů navržených spolkem Wikimedia Česká republika. Složení poroty bude zveřejněno nejpozději ke dni 30. března na portálu soutěže na české Wikipedii (https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:CEE_Spring)

§ 6 Hodnocení

 • 6.1. Soutěžní příspěvky musí být v souladu s pravidly české verze Wikipedie. Je možno použít informace nebo překlady částí textů z ostatních jazykových verzí Wikipedie, nesmí to však být na úkor jazykové kvality ani kvality referencí (zdrojování informací externími zdroji mimo Wikipedii). Články, do kterých účastníci soutěže přispívají, musí být psány encyklopedickým stylem a nesmí být propagační nebo reklamní povahy. Příspěvky vytvořené prostřednictvím automatizovaných robotických programů nebo šablonovitě (opakované vkládání prefabrikátu jednoho příspěvku, vždy upraveného pro konkrétní článek) si porota soutěže vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže. Pro kategorii „Polská města“ lze uplatnit všechny příspěvky v článcích o polských městech; pro kategorii „Československo v první světové válce“ lze uplatnit všechny příspěvky v seznamu.
 • 6.2. Za příspěvky, které jsou do soutěže přihlášeny, bude soutěžní porota udělovat soutěžní body. Pro rozhodování poroty, celkové pořadí účastníků soutěže v soutěži a vyhlášení vítězů, budou jako podkladová data sloužit seznamy příspěvků v přihlášených článcích, které dohledá porota. V kategoriích „Polská města“ a „Československý odboj v první světové válce“ může partner organizátora uplatnit i další objektivní a nediskriminační kritéria hodnocení příspěvků, včetně možnosti případně cenu neudělit.
 • 6.3. Hodnocení soutěže bude probíhat následující formou: Za každých 1000 bajtů smysluplného textu bude udělen 1 soutěžní bod. Hodnoceny budou příspěvky v té podobě, ve které byly na Wikipedii uloženy. V souladu s článkem 6.2. těchto pravidel mohou být uplatněna i dodatečná hodnotící kritéria.
 • 6.4. Porota po skončení soutěže, nejdéle však do 60 dnů od uplynutí jejího skončení, zveřejní žebříček účastníků soutěže podle počtu bodů, který je rozhodující pro udělení cen. Nedojde-li k mimořádné situaci, kterou vyhlásí organizátor, budou ceny uděleny tomu účastníku soutěže, který dosáhne v příslušné kategorii nejvyššího počtu bodů a splní veškeré další podmínky soutěže.
 • 6.5. O svém pracovním postupu rozhoduje porota dohodou nebo hlasováním. V případě hlasování platí rozhodnutí nadpoloviční většiny členů poroty. Sníží-li se počet členů poroty pod 3, vyhrazuje si organizátor právo porotu doplnit podle svého uvážení.
 • 6.6. Předběžné výsledky hodnocení budou zveřejněny v dostatečném předstihu před předáním cen, aby mohly být podány případné námitky.

§ 7 Ceny

 • 7.1. Ceny uděluje porota podle postupů uvedených v § 4 a 6, přičemž pokud některému z účastníků soutěže nemůže být cena udělena, postupují na jeho místo další podle pořadí stanoveného porotou s výhradou dle § 4 odst. 4.2. Případná zvláštní ocenění doporučená porotou udělí porota podle svého uvážení.
 • 7.2. Pro kategorii „Mezinárodní“ zajišťuje ceny spolek Wikimedia Česká republika. Pro kategorii „Československý odboj v první světové válce“ zajišťuje ceny Wikimedia Česká republika. Ceny v kategorii „Polská města“ zajišťuje Polský institut v Praze jako partner soutěže.
 • 7.3. Ceny budou předány na slavnostním vyhlášení. Organizátor připraví slavnostní vyhlášení soutěže. Pokud se účastník soutěže slavnostního vyhlášení nezúčastní, může požádat o zaslání ceny na svou korespondenční adresu na území České republiky na náklady organizátora soutěže. Ceny, které si výherci nepřevezmou do 31. prosince 2016, popřípadě do téhož data nepožádají o zaslání ceny v souladu s předchozí větou, propadají.
 • 7.4. Organizátor může pověřit partnera soutěže přípravou slavnostního vyhlášení soutěže nebo jedné z kategorií soutěže.

§ 8 Komunikace

 • 8.1. Oficiální oznámení, zejména změny soutěžních pravidel a údajů v nich uvedených, rozhodnutí poroty a oficiální vyhlášení výsledků soutěže, zveřejní organizátor na stránce soutěže na české Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:CEE_Spring a jejích podstránkách.
 • 8.2. Po zahájení soutěže může organizátor měnit pravidla nebo skutečnosti v pravidlech uvedené jen ze závažných důvodů, přitom musí dbát na to, aby byla v rámci soutěže zachována spravedlnost.
 • 8.3. Organizátor nemůže po vyhlášení soutěže zkrátit ani prodloužit dobu pro přihlášení jednotlivých příspěvků do soutěže (tj. od kdy do kdy se „soutěží“).

§ 9 Změny pravidel

 • 9.1. Tato pravidla nabývají účinnosti od 21. března 2016, jsou-li schválena Radou spolku Wikimedia Česká republika.
 • 9.2. Případné změny pravidel mohou být prováděny jen se souhlasem Rady spolku Wikimedia Česká republika.