Tok Pisin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tok Pisin (Tok Pisin)
RozšířeníPapua Nová Guinea
Počet mluvčích121 000
Klasifikace
PísmoLatinka
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazykPapua Nová Guinea
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2tpi (B)
tpi (T)
ISO 639-3tpi
EthnologuePDG
Wikipedie
tpi.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Tok pisin (tok znamená „slovo“ nebo „řeč“ a pisin je zkomolenina „pidžin“) je kreolský jazyk, který vznikl a je používán v Papui Nové Guineji, kde je nejvíce používaným jazykem. Asi 2 miliony lidí ho používá jako druhý jazyk. Kromě tok pisin se jazyku říká také (melanéská) pidžin angličtina nebo neo-melanéština.

Oficiální používání[editovat | editovat zdroj]

Tok pisin se v určitém rozsahu používá v médiích i vládě, ale angličtina má stále přednost. V některých školách se první tři ročníky učí v jazyce tok pisin.

Regionální varianty jazyka[editovat | editovat zdroj]

V různých oblastech Papuy Nové Guiney se používá výrazně odlišný slovník i gramatika, a to s různými dialekty v oblastech Novoguinejské vysočiny, severního pobřeží Papuy Nové Guiney a Ostrovů Nové Guiney.

Gramatika[editovat | editovat zdroj]

Slovesa mají jednu příponu, -im (z anglického him = jej) k rozpoznání přechodnosti (tranzitivity) (luk - dívat se; lukim - vidět něco). Avšak některá slova, jako např. kaikai (jíst), mohou být přechodná i bez přípony im. Čas je označen samostatnými slovy bai (z angl. by and by; budoucnost) a bin (angl. been; minulost). Průběhový čas je označen slovem stap - např. „získávat“ se překládá jako kisi stap.

Podstatná jména nerozlišují číslo, tak jako zájmena.

Přídavná jména obvykle přibírají příponu -pela (angl. fellow), když upravují podstatná jména. Výjimkou je liklik (malý), které se používá jako v tomto příkladu: liklik gut boi, „malý hodný chlapec“.

Zájmena ukazují osobu, číslo a dokonavost. Vzory se liší závisejíce na místních jazycích; duál je obvyklý, triál už méně. Největší seznam zájmen tok pisin je níže.

Zdvojení jsou v tok pisin velmi obvyklá. Někdy jsou použita jako metoda odvozování, někdy jsou slova zdvojená, protože dvě podobně znějící slova přejatá z jiných jazyků nešla pro tok pisin jinak přizpůsobit. Příklad: sip (loď, angl. ship), sipsip (ovce, angl. sheep)

Jsou známy jen dvě správné předložky: bilong (angl. belong), což znamená „z“ nebo „pro“, a long, což znamená všechno ostatní. Někdy jsou užívána jako předložky celá slova, jako např. antap long, „navrch“.

Osoba Singulár Duál Triál Plurál
První exkluzivní mi
(já)
mitupela
(on/ona a já)
mitripela
(oni dva a já)
mipela
(všichni z nich a já)
První inkluzivní - yumitupela
(ty a já)
yumitripela
(oba z vás a já)
yumipela
(všichni z vás a já)
Druhá yu
(ty)
yutupela
(vy dva)
yutripela
(vy tři)
yupela
(vy čtyři a víc)
Třetí em
(on/ona/ono)
tupela
(oni dva)
tripela
(oni tři)
ol
(oni čtyři a víc)

Slovník[editovat | editovat zdroj]

V jazyce tok pisin můžeme najít spoustu výrazů podobných nebo přímo přejatých (s gramatickou úpravou) z angličtiny (s vlivem Austrálie), portugalštiny domorodých melanéských jazyků a němčiny. Němčina získala velký vliv na vývoji jazyka tok pisin během německé nadvlády.

Číslovky[editovat | editovat zdroj]

 • wan
 • tu
 • tri
 • fo
 • faiv
 • sikis
 • seven
 • et
 • nain
 • ten

Přejatá slova[editovat | editovat zdroj]

 • guma - gumi (z německého Gummi)
 • Jděte pryč! - raus (z německého Raus!)
 • hruď - bros (z německého Brust)
 • vědět - save (z portugalského saiba)
 • znovu - gen (z anglického again)

Užitečné fráze[editovat | editovat zdroj]

Tok Pisin Česky
Halo! Ahoj!
Monin! Dobré ráno!
Avinun! / Apinun! Dobré odpoledne!
Gudnait! Dobrý večer! / Dobrou noc!
Yu orait? Jak se máš? / Jsi v pořadku?
Gutpela dei long yu! Dobrý den vám přeji!
Lukim yu! Uvídíme se později!
Koan Jít dál
Lukim yu! Uvídíme se později!
Ye / Yes, mi orait, na yu? Ano, mám se dobře a ty?
Wanem nem bilong yu? Jak se jmenuješ?
Nem bilong mi em / nem blo mi Josef. Jmenuji se Josef.
Yu go long we? Kam jdeš?
Yu laik go long we? Kam se snažíš jít? / Kam chceš jít?
Yu save long Tok Inglis? Umíš mluvit anglicky?
Ye / Yes, mi save. Ano, já vím.
Nogat, mi no save. Ne, já nevím.

Vzorový text[editovat | editovat zdroj]

„God ...bai mekim drai aiwara
i stap long al bilong ol, na bai i no
gat dai moa, na ol bai i no bel hevi
na krai moa, na ol bai i no inap
pilim pen gen. Ol dispela samting
bilong bipo ol i pinis olgeta.“

Všeobecná deklarace lidských práv

tok pisin

Yumi olgeta mama karim umi long stap fri na wankain long wei yumi lukim i gutpela na strepela tru. Uumi olgeta igat ting ting bilong wanem samting I rait na rong na mipela olgeta I mas mekim gutpela pasin long ol narapela long tingting bilong brata susa.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]