Seznam kulturních památek v Ruzyni

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Ruzyně v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Ruzyně je od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací.[1]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bojiště Bílá hora (Q30205111)


Wite Mountain - the tumulus.JPG
 
Kategorie „Monument at Bílá hora “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Monument at Bílá hora “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11722/1-1500
Pam. katalog
MIS
Ruzyně 50°4′44,57″ s. š., 14°19′11,38″ v. d. Bojiště Bílá Hora. Nezastavěná pláň bojiště upomíná na slavnou bitvu, konanou v těchto místech roku 1620.

Poznámka: Evidováno spolu s letohrádkem a oborou Hvězda na území Liboce. Výčet parcel bojiště byl uveden v MonumNetu, mohyla na parcele 610.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Usedlost čp. 4 (Q33324654)


Praha, Ruzyně, usedlost čp. 4 na Starém náměstí 02.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41196/1-1948
Pam. katalog
MIS
Ruzyně Staré náměstí 4/1
50°4′48,91″ s. š., 14°18′48,66″ v. d.
Pozdně klasicistní usedlost z období po roce 1850. Jednopatrová budova usedlosti se sedlovou střechou je na prostém obdélném půdoryse.

Památkově chráněno od roku 1977. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 5 (Q33324686)


Praha, Ruzyně, usedlost čp. 5 na Starém náměstí 02.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40527/1-1514
Pam. katalog
MIS
Ruzyně Staré náměstí 5/2
50°4′48,05″ s. š., 14°18′48,87″ v. d.
Usedlost z 1. třetiny 19. století, jež byla vybudována na místě starší usedlosti z 16. století. Dnešní podoba je výsledkem přestavby kolem roku 1820. Přístavba obytné části, sloužící pro obecní úřad, je z druhé poloviny 19. století. Hospodářské budovy stavěny asi v polovině 19. století, později upravovány (např. datace na stodole 1923). Objekty jsou soustředěny kolem dvora. Na jižní straně navazuje zahrada ohraničená opukovou zdí. Část hospodářských objektů byla v průběhu druhé poloviny 20. století demolována. K areálu náleží:
 • obytná budova s přístavkem bývalého obecního úřadu
 • hospodářské objekty (maštal, stodola, chlév se špýcharem, aj.)
 • brána s brankou,
 • ohradní zeď,
 • dvůr
 • zahrada

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Usedlost čp. 6 (Q33324695)


Praha, Ruzyně, Staré náměstí čp. 6.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40529/1-1515
Pam. katalog
MIS
Ruzyně Staré náměstí 6/3
50°4′45,72″ s. š., 14°18′47,72″ v. d.
Usedlost z počátku 19. století. Současný areál zahrnuje plochu při původním čp. 6 a starší dnes neexistující čp. 7 (dnes čp. 6). Obytná budova usedlosti stála v severozápadní části pozemku. Tato stavba z konce 18. století byla za 1. republiky zbořena a zhruba na jejím místě vznikla po roce 1934 (asi 1940) novostavba obytného domu-vily (dnes čp. 6). Dochovaly se hospodářské objekty soustředěné kolem vnitřního dvora (na západě budova chléva a maštale se sýpkovým patrem, stodola na jihu, drobné hospodářské objekty na východní straně). Dnes většinou v havarijním stavu. Hlavní brána z návsi je situována na severní straně areálu. Druhá brána ze dvora do zahrady se nachází při severozápadním nároží stodoly. Třetí brána je umístěna v linii ohradní zdi zahrady. Areál je ohraničen ohradní zdí. Mladší oplocení je podél návsi a jihovýchodně od vily.
 • chlév a maštal se sýpkovým patrem
 • stodola
 • hospodářský objekt-ovčín
 • hospodářský objekt-maštale
 • hospodářský objekt-vozová kolna
 • hospodářský objekt-kolna-kotce
 • brána I
 • brána II
 • brána III
 • ohradní zdi
 • vnitřní dvůr
 • zahrada
 • pozemky parc. č. 55, 56, 57, 58, 59, 60

Vila na pozemku parc. č. 59 a mladší oplocení na části pozemku parc. č. 60 nejsou součástí kulturní památky.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Usedlost čp. 8 (Q33324676)


Praha, Ruzyně, usedlost čp. 8 na Starém náměstí 02.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40531/1-1516
Pam. katalog
MIS
Ruzyně Staré náměstí 8/4
50°4′48,73″ s. š., 14°18′47,02″ v. d.
Usedlost z konce 18. století se starším barokním jádrem.
 • hlavní obytná budova, vzhled klasicistní, letopočet 1823 na štítu. Jádro budovy je patrně barokní. Průčelí do návsi je jednoosé. Střecha polovalbová. Trojdílná dispozice. Interiéry jsou klenuty (valeně s výsečemi, placky).
 • hospodářská budova, Přízemní objekt se sedlovou střechou, navazující západně na hlavní obytnou budovu. Upraven druhotně jako obydlí pro deputátníky.
 • konírna. Přízemní objekt v severovýchodní části areálu. Střecha v zásadě pultová (při návsi zvalbená).
 • stodola. V západní části areálu. Střecha polovalbová, směrem do dvora přiléhají ke stodole mladší přístavky (patrno i z odlišností zdiva).
 • brána s brankou. Zaklenutá brána s menší brankou pro pěší leží mezi obytnou budovou a bývalou konírnou při návsi.
 • plocha dvora,
 • zahrada
 • ohradní zdi. Zeď na západě dnes převážně nově vyzděna z cihel, doplněna plechovým ohrazením. Ve zdi jižně od stodoly je drobná branka.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Usedlost čp. 9 (Q33324717)


Praha, Ruzyně, usedlost čp. 9 na Starém náměstí.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44490/1-1517
Pam. katalog
MIS
Ruzyně Staré náměstí 9/5
50°4′49,78″ s. š., 14°18′46,34″ v. d.
Venkovská usedlost o obytná budově z let 1820–1830 a hospodářských budovách z 2. poloviny 19. století. V návesní frontě stojí ve směru od jihu průčelní zeď jinak zbořené budovy (dnes zde je novostavba garáží). Na ni navazuje brána a branka. Na severu stojí obytné stavení, situované kolmo k návsi a uzavírající severní stranu vnitřního dvora. Na západní straně dvora stojí podélné stavení (zřejmě bývalý chlév a stodůlka). V koutě mezi tímto stavením a obytnou budovou stojí drobné hospodářské přístřešky. V západní části navazuje zahrada, obehnaná zdí.
 • obytná budova na severní straně dvora. Jednopatrový objekt s trojdílnou dispozicí, za zadní světničkou doplněný o další díl. Střední část má v přízemí do dvora arkádu, nesoucí obvodovou zeď patra. Dvouosé průčelí do návsi má hodnotné barokní a klasicistní prvky (obdobné jako čp. 5).
 • hospodářská budova při západní straně dvora s drobnými hospodářskými přístřešky v severozápadním nároží u obytné budovy. Přízemní stavení se sedlovou střechou. Původně byl v jižní části chlév, v severní stodola.
 • brána s brankou a s návesní zdí (zbytek po zbořeném východním objektu). Brána s brankou, završené polokruhem, měly bohatý štukový dekor, kvádrovaná ostění a zdobenou římsu. Z této výzdoby se nic nedochovalo.
 • vnitřní dvůr
 • zahrada s kamennou ohradní zdí s uvedenými pozemky.

Novostavba garáží na východní straně dvora a přístavek při jižní části dvora nejsou předmětem památkové ochrany
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Usedlost čp. 10 (Q33324705)


Praha, Ruzyně, usedlost čp. 10 na Starém náměstí 03.JPG
 
Kategorie „U Bastily “ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Bastily “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40533/1-1518
Pam. katalog
MIS
Ruzyně Staré náměstí 10/6
50°4′50,99″ s. š., 14°18′45,67″ v. d.
Venkovská usedlost. Hospodářský dvůr vznikl pravděpodobně v 30. letech 19. století. K areálu náleží:
 • obytná budova. Hlavní obytná severovýchodní budova je jednopatrový objekt s trojdílnou dispozicí, klasicistní objekt patrně ze 30. let 19. století. Severně přiléhá okrouhlá novostavba restaurace Bastila.
 • zahrada (pp. 68),
 • ohradní zdi
 • brána s brankou. Jižně od hlavní budovy je segmentově zaklenutá kamenná brána s drobnější brankou pro pěší. Jižně pokračuje úsek zdi.

Dvůr je na jihu, západě a na severu obestavěn hospodářskými budovami. Od památkové ochrany těchto hospodářských objektů bylo upuštěno roku 1985, později bylo navrženo je znovu prohlásit za kulturní památku.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kašna u čp. 13 (Q38093127)


Praha, Ruzyně, kašna u čp. 13 na Starém náměstí 02.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41198/1-1949
Pam. katalog
MIS
Ruzyně Staré náměstí 13/7
50°4′52,57″ s. š., 14°18′42,22″ v. d.
Původně chráněna celá usedlost čp. 13, v roce 1985 zrušena památková ochrana s výjimkou kašny. Dům byl roku 1992 demolován a na jeho místě vybudována jeho replika. Drobná mramorová nádrž na vodu polooválného půdorysu je datována letopočtem 1859. Nádrž byla původně umístěna v nice v rohu při východní stěně síně domu čp. 13. Nádrž byla později umístěna k uliční fasádě vedle vstupu novostavby čp. 13, na parcele č. 2106/1.

Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kubrův statek (Q12031824)


Praha-Ruzyně, Staré náměstí, Kubrův statek.JPG
 
Kategorie „Kubrův statek “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kubrův statek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40535/1-1519
Pam. katalog
MIS
Ruzyně Staré náměstí 15/9
50°4′50,9″ s. š., 14°18′38,02″ v. d.
Kubrův statek sestává z hlavní budovy, dvora, bývalé stodoly a brány se úsekem ohradní zdi. Kolem poloviny 19. století prošla usedlost zásadní přestavbou, ve zdivu je však pravděpodobně dochováno starší barokní jádro. Na bráně datace rokem 1731. Novostavba čp. 968 a spojovací krček ke stodole nejsou předmětem ochrany.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sýpka (Q33324665)


Praha, Ruzyně, sýpka 03.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40537/1-1520
Pam. katalog
MIS
Ruzyně Kralupská 496/39
50°4′51,82″ s. š., 14°18′56,54″ v. d.
Dvoupatrový objekt bývalé kontribuční sýpky na obdélném půdorysu s prostou fasádou a polovalbovou střechou. Sýpka vznikla patrně v 1. třetině 19. století.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Toleranční hřbitov (Q22330993)


Praha, Ruzyně, toleranční hřbitov 02.JPG
 
Kategorie „Toleranční hřbitov v Ruzyni “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Toleranční hřbitov v Ruzyni “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40539/1-1521
Pam. katalog
MIS
Ruzyně Huberova, pp. 301
50°4′51,99″ s. š., 14°19′12,57″ v. d.
Toleranční hřbitov byl založen nejspíš v letech 1784–1788, později roku 1860 byl rozšířen do dnešního rozsahu. Jedná se o jediný historický dochovaný hřbitov tohoto druhu. Malý hřbitov na obdélné parcele (asi 16,5 m x 10,5 m) je situován ve svahu se zelení. Vnitřní plochu hřbitova s dochovanými náhrobky vymezuje ohradní zeď. Na západní straně je ve zdi prolomena brána, tvořená dvěma pilíři mezi nimiž jsou dvoukřídlá mřížová vrata. Jižně od vstupu je západní zeď přerušena kvůli vzrostlému stromu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Strážní dvojdomek starého letiště (Q38093132)


Praha, Ruzyně, dům čp. 533.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41499/1-2141
Pam. katalog
MIS
Ruzyně K letišti 533/1
50°5′45,2″ s. š., 14°17′33,29″ v. d.
Strážní domek - dvojdům vrátných. Elegantně řešený funkcionalistický dvojdomek vrátných navrhl v 30. let 20. století architekt Kamil Roškot. Drobná stavba na obdélném půdorysu s mírně vystupující vrátnicí a předsazeným patrem. Charakteristický projeve autorova klasicistně cítěného funkcionalismu.

Památkově chráněno od 18. ledna 1991.

Staré letiště, administrativní a odbavovací budova (Q38093139)


PRG old airport control tower 3169.JPG
 
Kategorie „Old building of Prague Ruzyně Airport “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Old building of Prague Ruzyně Airport “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41480/1-2131
Pam. katalog
MIS
Ruzyně K letišti čp. 550
50°5′54,65″ s. š., 14°17′12,46″ v. d.
Letiště, z toho jen: administrativní a odbavovací budova. Převážně jednopatrová funkcionalistická budova na půdorysu písmene L, s převyšující věží, byla postavena v letech 1933–1937. Autorem je Adolf Benš.

Památkově chráněno od 18. ledna 1991.

Socha Vzlet (Q38093122)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105131
Pam. katalog
MIS
Ruzyně pův. při nájezdu z ulice Lipské na Aviatickou, pp. 2893/1, nyní depozitář GHMP
50°6′52,41″ s. š., 14°17′10,21″ v. d.
Plastika Vzlet. [1] Autoři: sochaři Valerián Karoušek, Jiří Novák, architektonická spolupráce Ing. Arch. Stanislav Hubička, projekt 1969–1970, realizace 1971–1972. První kresebné návrhy V. Karouška, sádrový model ani realizační plány vytvořené po Karouškově úmrtí J. Novákem a S. Hubičkou se nedochovaly. V roce 2007 byly vytvořeny realizační plány na vytvoření repliky, avšak z důvodu nedostatku financí nebyly realizovány. Plastika umístěná v roce 1972 byla zlomkem z původního záměru řady výtvarných děl, které měly lemovat Leninovu ulici.

Plastika je složena ze tří prostorových vertikálních křídel s dynamickým zvýrazněním pohybu, vybráním středové části a pevným ukotvením do země. V jednom z horních křídel je umístěná laminátová koule a kolem volného středu je v proužcích soustředěné zlacení. Objekt o výšce 8,5 metrů sestává z podnože (výška 3,5 metru) a těla plastiky (vepsáno v kouli o průměru 5 metrů). Podnož z kotlového plechu o tloušťce 5 mm je tvořena třemi roznášecími ocelovými plotnami a kotvena do základové desky ocelovými šrouby. Tři křídla koruny plastiky jsou rovinně souměrná dle osy středu plastiky a dle osy daného křídla, navzájem mezi sebou svírají úhel 120°. Koruna je provedena jako samonosná komůrková konstrukce tvořená vnitřními žebry šroubovanými na obrysovou osnovu. Jednotlivé díly pláště z plechu o tloušťce 12 mm jsou zevnitř přivařeny na prutovou osnovu. Horní část je z tenkých ocelových plechů formátovaných do malých štítků spojených žebrem svaru. Tyto šupiny vytvářejí přímkové plochy křídel. Plastika byla opatřena dvojitým olovnatým nátěrem, trojitým nátěrem fermeží se suříkovou barvou a dvojitým nátěrem fermeží se zatupovaným grafitem.
Poznámka: Pozemková parcela 2893/1, trojúhelník mezi nájezdovou a sjezdovou rampou severovýchodně od Lipské ulice (v MonumNetu je pro Lipskou ulici uveden starý název Evropská). Prostor byl neprostupně zarostlý vegetací. Ještě v roce 2010 byla plastika na tomto místě fotograficky dokumentována. 11. dubna 2013 proběhla odborná demontáž díla za účelem jeho obnovy a je uložena v depozitáři Galerie hlavního města Prahy. V září 2015 byl prostor vykácen, plastika Vzlet se zde nenachází, na jejím místě je nová monstrózní reklama na Mattoni.
Památkově chráněno od 27. června 2013.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]