Rozvojové cíle tisíciletí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) byl program, který vedl k postupnému odstranění a redukci největších problémů rozvojového světa definovaných v osmi základních cílech, jež jsou dále členěny do dílčích cílů. Podpisem Deklarace tisíciletí v září 2000 slíbilo spolupracovat na jejich dosažení do roku 2015 všech 189 členů Organizace spojených národů a také Švýcarsko a Vatikán. Hlavním účelem Rozvojových cílů tisíciletí nebylo jen zajištění ekonomické stability a celosvětové spravedlnosti, ale především byly klíčové pro ochranu a stabilitu na národní i mezinárodní úrovni.

Cíle[editovat | editovat zdroj]

Všechny členské státy se na summitu ukončeném dne 23. prosince 2000 dohodly ve svém usnesení na osmi prioritách rozpracovaných do konkrétních úkolů, jichž hodlají dosáhnout do roku 2015 nebo dříve:

 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad.
  • Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří mají příjem nižší než 1 americký dolar na den.
  • Odstranit nezaměstnanost a zajistit důstojnou práci pro všechny včetně žen a mladých lidí.
  • Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem.
 2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny.
  • Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu.
 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti.
  • Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému.
 4. Snížit dětskou úmrtnost.
  • Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do pěti let.
 5. Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi.
  • Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS.
  • Do roku 2015 zastavit a zvrátit výskyt malárie a dalších závažných onemocnění.
 6. Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí.
  • Integrovat principy udržitelného rozvoje do státních politik a programů a zvrátit úbytek přírodních zdrojů
  • Zbrzdit ztrátu biodiverzity – do roku 2010 dosáhnout významného pokroku v tomto směru.
  • Snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a základnímu sanitárnímu zařízení.
  • Zlepšit životy nejméně sta milionů obyvatel chudinských předměstí (slumů) světových velkoměst.
 7. Vytvořit světové partnerství pro rozvoj.
  • Obrátit pozornost na speciální potřeby nejméně rozvinutých, vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových států.
  • Dále rozvíjet otevřený, předvídatelný a nediskriminační obchodní a finanční systém.
  • Komplexně vyřešit problém zadlužení rozvojových zemí.
  • Ve spolupráci s farmaceutickými firmami zajistit dostupné základní léky pro obyvatele rozvojových zemí.
  • Ve spolupráci se soukromým sektorem umožnit rozvojovým zemím užívat výhody nových technologií, zejména v oblasti informatiky a komunikace.

Vyhodnocení cílů[editovat | editovat zdroj]

V roce 2015 generální tajemník OSN Pan Ki-mun prezentoval v Oslu výroční zprávu, která hodnotila úspěšnost strategie Rozvojových cílů tisíciletí. Rozvojové cíle tisíciletí se staly nejúspěšnější strategií proti chudobě a nadále slouží pro agendu udržitelného rozvoje. V důsledku správně cílených intervencí, vhodných strategií, finančních prostředků a politické snaze bylo dosaženo značného zlepšení následujících životních podmínek:

 • Od roku 1990 kleslo procento světové populace žijící v extrémní chudobě (1,25 USD/ den) ze 47 na 14 %, což je 836 milionů lidí oproti původní 1,9 miliardě. Počet lidí čítající tzv. pracující střední třídu se ztrojnásobil.
 • Základní školní docházka se zvýšila z 83 % v roce 2000 na 91 %, stejně vzrostla také gramotnost světové populace.
 • Daří se odstraňovat genderovou nerovnost, více dívek chodí do základních škol, více žen má šanci získat zaměstnání a počet žen v parlamentech se zdvojnásobil.
 • Úmrtnost dětí do pěti let klesla o polovinu, z 90 na 43 úmrtní na 1000 živě narozených dětí, došlo také ke snížení úmrtnosti matek při porodu, zhruba o polovinu. Okolo 71 % porodů proběhlo za asistované odborné péče, oproti 59 % v roce 1990.
 • Počet nově nakažených virem HIV klesl z 3,5 milionu na 2,1 milionu mezi lety 2000 a 2013. Až 13,6 milionu lidí nakažených HIV má nyní přístup k antiretrovirální léčbě, což je obrovský nárůst oproti 800 tisícům v roce 2003.
 • Výskyt případů onemocnění malárií klesl o 37 % a smrtelnost této nemoci o 58 %.
 • Ozónová vrstva planety by se měla zcela obnovit do poloviny tohoto století.
 • Lepší přístup k sanitárnímu zařízení získalo 2,1 miliardy lidí, přístup k vodovodnímu zdroji získalo 1,9 miliardy lidí.
 • Přístup k mobilnímu telefonnímu signálu získalo 95 % světové populace, připojení k internetu má 3,2 miliardy lidí.

Další vize[editovat | editovat zdroj]

Navzdory četným úspěchům v dosažení a zlepšení vytyčených cílů, stále čelíme mnoha hrozbám a problémům. V současné době stojí před lidstvem nová výzva v podobě navázání na úspěchy Rozvojových cílů tisíciletí, a zároveň se poučit i z dosavadních neúspěchů. MDG podnítily bezprecedentní úsilí o uspokojení potřeb nejchudších lidí světa. OSN rovněž nadále spolupracuje s vládami, občanskou společností a dalšími partnery na tom, aby navázala na dynamiku vytvořenou rozvojovými cíli tisíciletí a pokračovala v ambiciózní rozvojové agendě pro období po roce 2015. V září roku 2015 vznikla post-2015 rozvojová agenda, ve které se do popředí po 15 letech proti chudobě dostává téma udržitelného rozvoje, jakým způsobem nejlépe zajistit život současného obyvatelstva s ohledem na potřeby budoucích generací.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]