Izolinie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Izohypsy (vrstevnice) jako příklad izolinií spolujících místa se stejnou nadmořskou výškou

Izolinie (z řeckého isos – stejně) jsou druhem liniové mapové značky nebo prvkem některých dalších druhů diagramů. Jsou to čáry na mapě nebo v grafu, které spojují místa se stejnými hodnotami dané fyzikální, sociometrické nebo jiné veličiny. Izolinie se nemohou křížit a jejich vzdálenosti jsou nepřímo úměrné gradientu daného prvku. Nejznámějším typem izolinie je vrstevnice.

Někdy bývají izolinie kombinovány s barevným rozlišením ploch mezi nimi, tzv. izopásem – tedy tak, že určité hodnotě nebo rozmezí veličiny přísluší určitá barva, barevný odstín, sytost barvy, šrafování nebo jiná struktura atd. Například vrstevnice v mapě bývají někdy kombinovány nebo nahrazovány hnědými barvami ploch pro výše položená místa zemského povrchu, žlutějšími barvami pro níže položená místa a zelenými barvami pro nížiny. Izolinie pak nemusí být znázorněna přímo čarou, ale je tvořena rozhraním mezi plochami různého provedení.

V trojrozměrném prostoru se souhrn míst se stejnými hodnotami čtvrté veličiny nazývá izoplocha. Má tvar uzavřeného obalu.

Pravé izolinie[editovat | editovat zdroj]

Pravé izolinie zobrazují pouze spojité jevy, tj. takové, jejichž hodnoty se bod od bodu mění plynule. Proto se používají téměř výhradně pro znázorňování přírodních jevů: tlaku vzduchu, magnetické deklinace, salinity a podobně. Jednotlivé izolinie mají vlastní názvy, jichž je okolo dvou set (např. ekvideformáty, izotermy, izochrony). Nejznámějšími izoliniemi jsou vrstevnice, vznikají spojením bodů o stejné nadmořské výšce. [1]

Nepravé izolinie[editovat | editovat zdroj]

Kromě pravých izolinií existují ještě tzv. pseudoizolinie neboli nepravé izolinie, znázorňující nespojité jevy. Pseudoizolinie mají pouze význam areálových čar a jejich označování jako izolinií je nesprávné; např. evidentně neplatí, že by na všech bodech ekvidenzity (čáry stejné hustoty zalidnění) žil stejný počet lidí. Lze však říci, že ekvidenzita ohraničuje areál o stejné průměrné hustotě [1]. Pseudoizolinie vznikají interpolací v sekundárním bodovém poli, získaném z kartogramové osnovy, kdy relativní údaj platný pro každý areál přisoudíme jednomu bodovému prvku z tohoto areálu tzv. definičnímu bodu plochy [2].

Druhy izolinií[editovat | editovat zdroj]

Izolinie se dále dělí na:

 • základní
 • zesílené
 • doplňkové
 • pomocné

Vlastnosti těchto druhů izolinií závisí na zobrazovaném jevu.

Podle umístění lze izolinie dělit na:

 • izolinie v mapě
 • izolinie v grafu

Konstrukce izolinií[editovat | editovat zdroj]

Pro konstrukci izolinií používáme obvykle interpolací lineární, tj. úseky mezi jednotlivými body rozdělujeme pravidelně. Příslušné okrouhlé hodnoty můžeme získat výpočtem nebo graficky. Můžeme k tomu použít milimetrového papíru nebo dvojice trojúhelníků. Existuje též speciální přístroj – interpolátor; v něm lze posunovat fólií potištěnou nomogramem tak, abychom mohli nastavit příslušný počet dílků na měřítku [3].

Izolinie se vždy konstruují pro zaokrouhlené hodnoty v určitém, předem stanoveném intervalu. Velikost hodnoty se udává číselným popisem izolinií. Často není udána přímo, nýbrž vyplývá z barevného nebo jiného odlišení ploch mezi sousedními izoliniemi [1]. Plochy mezi izoliniemi se nazývají izoplety a jsou analogií metody hypsometrie [2].

Předběžnou neznalost spádových poměrů zobrazované plochy při interpolaci izočar nahrazujeme topografickým citem, neboť průběh statistických ploch je, v porovnání s terénem, zpravidla poklidný, bez zlomů a prudkých spádů. Byla vyvinuta i řada algoritmů, úspěšně řešících interpolaci a kresbu izočar pomocí počítačů [2].

Historie izolinií[editovat | editovat zdroj]

1584 – Peter Bruinss mapa (graf) s liniemi spojujícími místa se stejnou hloubkou – mapa nebyla publikována

1701 – Edmund Halley publikoval mapu Atlantského oceánu s izoliniemi míst se stejnou magnetickou deklinací (původně tzv. Halleian lines) [4]

Jiné čáry v mapách[editovat | editovat zdroj]

Kromě uvedených druhů čárových značek, dělených podle účelu, se v mapách používají některé další čáry, které lze těžko někam jednoznačně zařadit. Tak např. čáry souřadnicových sítí sice spojují místa stejných hodnot (např. zeměpisné šířky) a čáry mapového rámu ohraničují území zobrazené na mapě, není však běžné chápat první jako izolinie a druhé jako areálové značky [1].

Příklady izolinií[editovat | editovat zdroj]

 • Hloubnice
 • Izalobara
 • Izalohypsa
 • Izalolinie
 • Izaloterma – spojnice míst se stejnými změnami teploty
 • Izamplituda – spojnice míst se stejnými rozdíly krajních hodnot nějakého jevu, zejména teploty vzduchu, nebo středních hodnot nejteplejšího a nejchladnějšího měsíce v roce
 • Izanomála – spojnice míst se stejnými hodnotami anomálií (např. magnetické)
 • Izlumchrona – spojnice míst stejné délky osvětlení pro určitý časový interval
 • Izentropa
 • Izoamplituda – spojnice míst se stejnými rozdíly krajních hodnot nějakého jevu, zejména teploty vzduchu, nebo středních hodnot nejteplejšího a nejchladnějšího měsíce v roce
 • Izoanomála
 • Izoatma – spojnice míst stejného výparu
 • Izoaurora – spojnice míst se stejnou četností výskytu polární záře
 • Izobara
 • Izobata
 • Izobáza – spojnice míst se stejnou intenzitou epeirogenetických pohybů, izolinie zdvihů se nazývají izoanabáze, izolinie poklesů izokatabázy
 • Izoblaba – spojnice míst stejných škod při zemětřesení
 • Izobronta
 • Izocerauna
 • Izočára
 • Izodensa – spojnice míst se stejnou hustotou
 • Izodiafora – spojnice míst se stejnými rozdíly skutečného tlaku vzduchu v lednu a červenci
 • Izodiafora
 • Izodóza
 • Izodrosoterma
 • Izodynama – spojnice míst stejné intenzity magnetismu
 • Izoecho
 • Izofema
 • Izofena – spojnice míst se stejným začátkem fenologické fáze
 • Izofota – spojnice míst stejné intenzity osvětlení krajiny, plochy nebo světlosti oblohy
 • Izofytochrona
 • Izogama – spojnice míst stejných tížnicových odchylek
 • Izogeoterma
 • Izoglacihypsa – spojnice míst se stejnou nadmořskou výškou klimatické sněžné čáry resp.počínajícího zalednění
 • Izoglosa
 • Izogona – spojnice míst se stejnou magnetickou deklinací; v angl. literatuře značí izogony spojnice míst se stejnými směry větru, pro znázornění deklinace je rezervován termín izogonály
 • Izogrády
 • Izograma
 • Izohalina – spojnice míst se stejnou slaností mořské vody v určité hloubce
 • Izohélie – spojnice míst se stejnou dobou slunečního svitu
 • Izohumida
 • Izohydrohypsa
 • Izohydropieza
 • Izohyeta
 • Izohygromena – spojnice míst se stejným počtem humidních resp. aridních měsíců v roce
 • Izohygroterma
 • Izohyomena
 • Izochalaza – spojnice míst se stejným počtem krupobití za určité období
 • Izochasma
 • Izochimena – spojnice míst se stejnými středními zimními teplotami, pro letní teploty jsou zavedeny izotery
 • Izochiona – spojnice míst se stejnou tloušťkou sněhové pokrývky; někdy se používá i pro vyjádření délky trvání sněžného pokryvu, četnosti sněhových srážek nebo výšek sněžné čáry (také ekvinivaly a izolacihypsy)
 • Izochrona
 • Izoklina – spojnice míst, ve kterých má rodičovská funkce stejný spád bez ohledu na počáteční podmínky
 • Izokona
 • Izokoniorta
 • Izokontinentála
 • Izokosta – spojnice všech kombinací výrobních faktorů, které jsou maximálně dostupné při daných celkových nákladech
 • Izokvanta – spojnice všech kombinací výrobních faktorů, které vyrobí stejný objem produkce
 • Izolumchrona
 • Izoluxa
 • Izomegáta – spojnice míst stejným středních rozměrů sedimentárního materiálu
 • Izomena – spojnice míst se stejnými středními měsíčními teplotami
 • Izomera – spojnice míst se stejnými podíly srážek určitého měsíce na celkovém množství ročních srážek
 • Izomonima – spojnice míst stejného trvání teploty nad nebo pod určitou mezí
 • Izonefa – spojnice míst stejným stupněm oblačnosti
 • Izonifa
 • Izonotida – spojnice míst téhož dešťového faktoru
 • Izoohma
 • Izoombra
 • Izopacha – čáry spojující místa stejných mocností geologické vrstvy
 • Izopauza
 • Izopieza
 • Izopira – spojnice míst stejné srážkové kontinentality (také izokontinentály)
 • Izopleta
 • Izopluvie
 • Izopora – spojnice míst se stejnými ročními změnami magnetické deklinace nebo jiného geomagnetického elementu
 • Izopykna – spojnice míst stejné hustoty vzduchu nebo vody
 • Izorhachie – spojnice míst se stejnými počátky přílivu
 • Izoryma – spojnice míst se stejným počtem mrazových dní
 • Izorypa
 • Izoseista
 • Izosféra
 • Izostera
 • Izotacha
 • Izotalantóza
 • Izotendence
 • Izoterma
 • Izovapora
 • Izovela – spojnice míst se stejnou rychlostí proudění vzduchu
 • Izovola
 • Sněžná čára
 • Vrstevnice (Izohypsa)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d ČAPEK, Richard; MIKŠOVSKÝ, Miroslav. Geografická kartografie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 8004251536. 
 2. a b c HOJOVEC, V. Kartografie. Praha: GKP, 1987. 
 3. MURDYCH, Z.; NOVÁK, V. Kartografie a topografie. Praha: SPN, 1988. 
 4. ČERBA, Otakar. Izolinie (přednáška z předmětu Tematická kartografie) [online]. [cit. 2016-05-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-09-20. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]