Interní komunikace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Interní komunikace je hybnou silou celé firmy. Správná interní komunikace zvyšuje motivaci a je cestou k tomu, aby všichni věděli, co mají dělat a proč, i cestou ke společnému sdílení vizí, cílů a hodnot celé firmy.

Zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí celé firmy. Ve většině firem tvoří lidský kapitál padesát procent veškerých nákladů. Pomocí správně interní komunikace je možné zvyšovat angažovanost zaměstnanců, zlepšovat jejich vztah k firmě a ztotožnění se s firemními hodnotami.

Je nutné, aby interní komunikace byla pravdivá, otevřená a včasná, aby zaměstnanci dostávali ve správnou dobu relevantní informace od správných osob, aby se nebáli otevřeně komunikovat s nadřízenými a aby si vedení firmy bylo vědomo obrovského významu interní komunikace. Díky strategicky pojaté a promyšlené interní komunikaci lze zabránit mnoha problémům, které mohou negativně ovlinit život firmy a pracovní atmosféru.

Definice interní komunikace[editovat | editovat zdroj]

„Prostřednictvím interní komunikace společnosti zlepšují své vztahy se zaměstnanci, aby ti lépe rozuměli tomu, co se ve firmě děje, kam směřuje, jakou roli v ní hrají a chtěli tak přispět k firemním cílům.“

(Definice Institutu interní komunikace - www.institutik.cz)

Cíle interní komunikace[editovat | editovat zdroj]

Cíle interní komunikace - cíle, jejichž naplněním firma dosahuje efektivní úrovně interní komunikace:

 • Zajištění optimální míry informací pro zaměstnance
 • Zajištění optimální interakce a komunikace mezi managementem firmy a zaměstnanci, mezi manažerem a jeho týmem, mezi týmy a pracovníky navzájem
 • Zajištění podpory a rady pro zaměstnance
 • Zvyšování loajality a angažovanosti pracovníků
 • Neustálé udržování zpětné vazby a zavádění zjištěných poznatků do praxe
 • Zajištění zábavy, případně gamifikace v rámci práce

Náplň interní komunikace[editovat | editovat zdroj]

Interní komunikace v komunikačním mixu

Prostřednictvím interní komunikace firma tedy nejen informuje pracovníky, ale i ovlivňuje jejich názory, postoje, pocity a mění chování zaměstnanců. Náplní interní komunikace je nejen informování zaměstnanců o jejich pracovních úkolech, ale i o strategických prioritách firmy, o úloze, jakou mají při jejich realizaci, a posilování jejich motivace. Motivovaní zaměstnanci, u kterých firma buduje důvěru, se stávají loajálními zaměstnanci. Vnitřní motivace u zaměstnanců je velice důležitá, motivovaní a angažovaní zaměstnanci jsou ochotni pracovat více a lépe v zájmu firmy.

Interní komunikace je trvalá aktivita spojená s budováním firemní identity. Její nedílnou součástí je zpětná vazba. Ta kontroluje veškeré interní aktivity a s její pomocí se dá určit, zdali firma komunikuje efektivně a správně. Na základě zpětné vazby může docházet k obrovským posunům ve firmě a také se díky zpětné vazbě dá předcházet různým konfliktům. Aby management získal efektivní zpětnou vazbu, musí dlouhodobě komunikovat se zaměstnanci a vytvářet si důvěru. Zaměstnanec, který nemá k managementu firmy důvěru a není loajální, nikdy nepodá kvalitní zpětnou vazbu ať z důvodu strachu, nebo se mu jen nebude chtít.

Správně fungující interní komunikace se projevuje fungováním procesů a celkovou spokojeností zaměstnanců s jejich podnikem. Zaměstnanci jsou hrdí na podnik, ve kterém pracují, a šíří jeho dobré jméno. Jsou vůči firmě loajální, vykazují vysokou angažovanost, mají nižší nemocnost a úrazovost a také nižší fluktuaci. [1]

Proces interní komunikace[editovat | editovat zdroj]

 1. Strategická interní komunikace - dlouhodobé strategie a plány interní komunikace, nappojené na strategii firmy
 2. Taktická interní komunikace - komunikační kampaně a projekty
 3. Operativní interní komunikace - každodenní komunikace se zaměstnanci ze strany vedení, manažerů a interních komunikátorů

Nástroje interní komunikace[editovat | editovat zdroj]

Mezi nejčastěji používané nástroje interní komunikace patří:

 1. digitální nástroje - intranet, maily, newslettery, interní sociální síť, firemní televize a rozhlas
 2. tištěné nástroje - časopisy, noviny, bulletiny, letáky, plakáty, nástěnky
 3. osobní nástroje - porady, meetingy, komunikace face to face, eventy

Komunikační mix interní komunikace[editovat | editovat zdroj]

Optimální komunikační mix v interní komunikaci zajistí efektivní vynakládání prostředků tak, aby byly optimálně naplněny všechny cíle interní komunikace, aby zaměstnanci dostávali relevantní informace, byli správně, včas a pravdivě informováni o firení strategii a dění ve firmě a aby tak byla zajištěna jejich maximální angažovanost.

Důsledky nefungující interní komunikace[editovat | editovat zdroj]

Nefungující interní komunikace je jedna z příčin konfliktů ve firmě. Projevuje se jako demotivace, nerozhodnost, pasivita, frustrace, ztráta důvěry ve firmu, ztráta loajality, snadná ovlivnitelnost fámami, snížená výkonnost pracovníků. To pak může přerůstat ve vysokou míru fluktuace, nemocnosti a úrazovosti pracovníků, ve špatnou koordinaci procesů a činností, v nezájem o dosahování vytyčených cílů, ve stanovení špatné strategie na základě nefungující zpětné vazby, v neefektivní řízení, v konkurenční neschopnost celé firmy. Jedním ze silně demotivačních prvků je vnímání jakékoliv nespravedlnosti. Může to být upřednostňování někoho jiného (rodinného příslušníka, kamaráda), nebo opravdového odborníka, který má díky svým znalostem a schopnostem určité výhody oproti ostatním pracovníkům.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ARMSTRONG, Michael. Armstrong´s handbook of human resource management practice. 11. London : Kogan Page, 2009.
 • HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2006.
 • TOMŠÍK, Pavel. Teorie motivace a odměňování pro řízení lidských zdrojů. 1. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005.
 • VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací : Efektivní komunikace v praxi. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008.
 • VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha : Grada, 2009.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]