Čistírenský kal

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Čistírenský kal s desikačními prasklinami

Čistírenský kal je pevný organický produkt, vznikající na čistírnách odpadních vod při procesu čištění odpadních vod.

Kal je heterogenní suspenze pevných a koloidních částic ve vodě a jeho kvalita závisí především na kvalitě přítoku na čistírnu odpadních vod. Obsahuje organické a anorganické látky. Významně jsou zastoupeny sloučeniny dusíku a fosforu, dále se mohou vyskytovat v kalu toxické látky (těžké kovy, PCB, aj.) [1].

Typy kalů na ČOV[editovat | editovat zdroj]

 • primární kal - kal z mechanického předčištění (usazovacích nádrží), tvořen usaditelými nerozpuštěnými látkami, které prošly hrubým předčištěním[2],
 • aktivovaný kal,
 • přebytečný (sekundární) kal,
 • vratný kal,
 • terciární (chemický) kal - kal vzniklý chemickým srážením fosforu,
 • surový kal - nestabilizovaný kal[3],
 • vyhnilý kal - kal, který byl anaerobně stabilizován[4].

Čistírenský kal v České republice[editovat | editovat zdroj]

V České republice byla roční produkce kalu v tunách sušiny 196 967 tun ročně[5] (o 5 391 tun méně než v roce 2018), což při průměrné sušině kalu 24 % představuje cca 820 696 tun ročně. Z tohoto množství je zpracováno 46 % přímou aplikací v zemědělství (2 % meziroční nárůst), 32 % využitím v kompostu, 9 % spalováním či spoluspalováním, 8 % uloženo na skládky (meziroční snížení o 1 %) a 5 % využito jinak. Přestože v EU roste v řadě států (např. Německo) podíl termického využití čistírenských kalů, v ČR je tento trend zatím pozvolný. Vlastní legislativní zakotvení nakládání s čistírenskými kaly na úrovni EU je formou směrnice[6], která doposud nedoznala zásadní změny. Na druhou stranu existuje tlak zejména Evropské komise (např. v balíčku Circular Economy Action Plan[7]) k maximální míře recyklace materiálů a surovin a pro zemědělství je zásadní právě obsah nutrientů (fosforu a dusíku), vázaných v čistírenských kalech. Zatímco je nutné podporovat přímé či nepřímé (v podobě upravených výrobků z kalů) využití v zemědělství, musí být ale respektován princip nejvyšší míry ochrany zdraví obyvatel, proto řada iniciativ (jako např. Fertilizers Europe[8]) požaduje nastavení pravidel, která maximalizují využití kalů v zemědělství při nastavení odpovídající míry redukce látek, které v neupravených čistírenských kalech představují rizika (léčiva, PAU, PFAS, mikroplasty)[1]. V ČR jsou požadavky směrnice provedeny zákonem o odpadech[9] a prováděcími předpisy podle konečného způsobu využití či odstranění. V roce 2017 byly významným způsobem zpřísněny požadavky na mikrobiologické parametry kalů[10], využívaných přímo v zemědělství i na materiály s příměsí kalů, využívané jako rekultivační substráty, hnojiva či komposty. Aplikace přísnějších požadavků pro přímou aplikaci do zemědělství byla v roce 2019 posunuta na 1.1.2023. Energetická valorizace čistírenských kalů přímo či ve směsi s jinými materiály dle Ministerstva životního prostředí musí být i nadále posuzováno jako nakládání s odpady[11], nicméně zůstává do budoucnosti velmi zajímavou cestou využití.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. [online]. Copyright © [cit. 12.04.2021]. Dostupné z: https://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%201%20-%20p%c5%afvod%20a%20bilance%20kal%c5%af.pdf
 2. Zpracování kalů. hgf10.vsb.cz [online]. [cit. 2021-04-12]. Dostupné online. 
 3. ADMIN. Vodní hospodářství [online]. 2017-04-04 [cit. 2021-04-12]. Dostupné online. (česky) 
 4. ČSN EN 1085 - anaerobně stabilizovaný kal; (vyhnilý kal) - nlfnorm.cz. www.nlfnorm.cz [online]. [cit. 2021-04-12]. Dostupné online. 
 5. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2019. Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2019 [online]. 2020 [cit. 2021-01-13]. Dostupné online. (česky) 
 6. Směrnice Rady Evropy ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (86/278/EHS)
 7. https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
 8. Initiative. Have your say [online]. [cit. 2021-01-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Zákon o odpadech č. 541/2020 Sbírky
 10. SOVAK ČR k nakládání s čistírenskými kaly | SOVAK ČR. www.sovak.cz [online]. [cit. 2019-12-16]. Dostupné online. 
 11. Stanovisko Ministerstva životního prostředí k realizaci projektů energetické valorizace čistírenských kalů na ČOV | SOVAK ČR. www.sovak.cz [online]. [cit. 2019-12-16]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]