Nápověda:Mezijazykové odkazy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Zkratka:
WP:IW
Nabídka „v jiných jazycích“ na stránce článku

Mezijazykové odkazy neboli tzv. interwiki jsou odkazy u článku, které odkazují na cizojazyčné články o stejném tématu na ostatních Wikipediích. Zobrazují se v levém panelu pod nadpisem V jiných jazycích. Mezijazykové odkazy umožňují čtenáři přečíst článek i v jiných jemu srozumitelných jazycích a zároveň usnadňují překlad a přejímání informací, obrázků apod. mezi jednotlivými jazykovými verzemi článku.

Mezijazykové odkazy se doplňují a upravují možností Upravit odkazy pod nadpisem V jiných jazycích, resp. na konci seznamu jazyků. Pokud článek dosud žádné interwiki nemá, zobrazí se možnost vybrat libovolný cizí jazyk a název odpovídajícího (existujícího) článku. Pokud již propojení existuje, zobrazí se připojená položka Wikidat, kde je v rámečku Wikipedie seznam jazyků, který se objevuje v levém panelu u článku. Při úpravě seznamů je potřeba nejdříve zrušit spojení článku s původní položkou a pak teprve jej lze propojit s novou.

Pro speciální účely lze použít odkaz na cizojazyčný článek přímo v textu ve tvaru [[:kód jazyka:Název článku]], jeho používání v článcích je však nežádoucí. Odkazy v tomto tvaru bez počáteční dvojtečky byly před zřízením Wikidat používány pro mezijazykové odkazy.

Nově na Wikidatech[editovat | editovat zdroj]

Wikidata: Odkazy na všechny jazyky na jediném centrálním místě
Starý systém: Mezijazykové odkazy mezi všemi jazyky
Wikidata a starý systém: odkazy na všechny jazyky na jediném místě vs. odkazy mezi všemi jazyky navzájem

Původně na sebe odpovídající stránky v různých jazykových verzích odkazovaly vzájemně přímo, každá na každou. V březnu 2013 byl částečně zaveden nový, centralizovaný systém provázání článků pomocí projektu Wikidata. Každý článek na Wikipedii by měl mít svůj ekvivalent na Wikidatech. Například článku Aristotelés odpovídá na Wikidatech položka Q868, která obsahuje odkazy na verze článku o témž tématu v různých jazycích. Odkazy na články uvedené u jedné položky se pak automaticky zobrazují jako mezijazykové odkazy ve všech odkazovaných článcích. Není již tedy potřeba soupis odkazů na jiné jazykové verze stránky vkládat a aktualizovat v každé jazykové verzi zvlášť. Nyní by již měly být na nový způsob mezijazykového propojení převedeny všechny nediskusní jmenné prostory krom uživatelského (Wikipedista).

Kromě toho je technicky možné na stránky v jinojazyčných verzích Wikipedie či v některých dalších projektech nadace Wikimedia odkazovat i pomocí zobrazitelného odkazu v textu; a to buď zjednodušeným odkazem, nebo pomocí plné URL adresy. Používání takových mezijazykových odkazů v článcích Wikipedie obecně není preferováno ani doporučováno, často se však používají například v projektových diskusích.

Údržba mezijazykových odkazů[editovat | editovat zdroj]

Vytvoření či doplnění mezijazykových odkazů[editovat | editovat zdroj]

Pod seznamem jazyků je odkaz na odpovídající položku na Wikidatech

Pokud článek na české Wikipedii není opatřen mezijazykovými odkazy, pokuste se na libovolné jinojazyčné Wikipedii najít článek na stejné téma. Také se můžete pokusit příslušné téma vyhledat přímo na Wikidatech. Mezijazykové odkazy se pak do českého článku doplňují tak, že se jméno českého článku přidá do příslušné položky (stránky daného tématu) na Wikidatech. V postranním panelu pod nadpisem „V jiných jazycích“ („Languages“ ap.) se zobrazuje klikatelný nápis „Upravit odkazy“ („Edit links“ ap.) vedle symbolu tužky. Kliknutím na tento odkaz se vám otevře buď stránka příslušného tématu v projektu Wikidata, pokud již byla založena, nebo dialogové okno, do nějž lze zadat název článku na stejné téma z libovolné jinojazyčné Wikipedie, s nímž má být český článek propojen.

Pokud se vám nedaří založit novou položku na Wikidatech nebo si na to netroufáte, můžete alespoň propojit dané články starým typem mezijazykových odkazů. Časem je nějaký robot na nový formát převede.

Editace položky na Wikidatech, přidání odkazů[editovat | editovat zdroj]

Názvy článků, které jsou propojeny mezijazykovými odkazy, se na stránce tématu v projektu Wikidata nacházejí pod nadpisem „Wikipedie“. Zde zvolíte [upravit] a poté dole [přidat], zadáte jazyk a přesné jméno článku na dané jazykové verzi Wikipedie a nakonec své změny uložíte. Můžete také nevhodně přiřazené názvy článků v seznamu upravit nebo odstranit pomocí [upravit], resp. [odstranit] u příslušného odkazu.

Na Wikidatech je také dobré doplnit český štítek položky – název článku (bez rozlišovače v závorce) s malým počátečním písmenem (pokud nejde o vlastní jméno). Upřesňující popis se hodí především tam, kde je po odstranění rozlišovače termín nejasný. Např. pro článek Kodifikace (právo) je správný název položky kodifikace a popis třeba proces tvorby psaného práva ve formě zákoníku nebo řádu (s malým počátečním písmenem a bez tečky). Mezi aliasy uveďte alternativní jména, pod kterými by uživatel mohl položku hledat, např. pro filozofie by jeden z aliasů měl být filosofie.

Štítek i popis se normálně zobrazuje a dá se editovat jen v nastaveném jazyce. Řešením je zaškrtnout v Nastavení/Udělátka/ (Preferences/Gadgets/) labelLister:

Změny na Wikidatech se v článcích projevují se zpožděním, většinou v řádu minut (aktuální situace).

Konflikty mezi odkazy[editovat | editovat zdroj]

Příklad. Článek Zámek je rozcestník propojený s jinou položkou. Sem patří článek Zámek (stavba)

S konkrétním článkem může být na Wikidatech propojena vždy jen jedna položka a do jedné položky na Wikidatech nemůže být vložen odkaz na více článků jedné jazykové verze. Pokud se pokusíte vložit článek, který je propojen s jinou položkou, systém odmítne změnu uložit. Proto pokud je např. český článek přiřazený k nevhodné položce, nejdříve ho tam smažeme nebo změníme a pak teprve vložíme k lépe odpovídající položce.

Zejména u teoretických, abstraktnějších pojmů nebo u obsahově blízkých témat se stává, že jejich významy nejsou zcela totožné, ale mohou se více či méně lišit (například český pojem „drážní doprava“ zahrnuje též dopravu trolejbusy a visutými dráhami, zatímco v jiných jazycích se obvykle používá ekvivalent jen ve významu „kolejová doprava“). Složitější vztah může být např. mezi pojmy Leváctví (nezahrnujícím praváctví) a en:Handedness (které oproti českým termínům nezahrnuje lateralitu nohou či očí), ač fakticky oba články pojednávají převážně o témž tématu. V mnoha případech jednomu pojmu v jednom jazyce odpovídají dva různé pojmy v jiném jazyce, popřípadě článek v některé jazykové verzi společně pojednává více blízkých témat, která v jiné jazykové verzi mají samostatné články. V některých případech, je-li možné různá pojetí či významy pojmu odlišit, postačí rozdělit odkazy z jedné položky (stránky) Wikidat do dvou či více položek tak, by v každé položce zůstaly jen články, které si vymezením tématu přesně odpovídají (k tomu mohou přihlášení uživatelé použít udělátko Move). Ve složitějších případech (nebo netroufáte-li si sami na řešení) lze problém nahlásit na stránce Wikidata:Interwiki conflicts. V hlášení uvedeme kódy položek (ve tvaru Qčíslo), kterých se problém týká.

V případě, že existují dvě položky, které pojednávají o stejném tématu a nemají žádný společný odkaz na některý z jazyků, mohou je přihlášení uživatelé sloučit pomocí udělátka Merge.

Starý formát mezijazykových odkazů umožňoval též jednosměrné propojení do šířeji vymezeného článku v jiném jazyce na oddíl (kapitolu, nadpis) věnovaný danému užšímu tématu pomocí kotvy (#). Pokud by například v jedné jazykové verzi byl článek Svatý Cyril a v jiné jazykové verzi jen širší článek, např. en:Saints Cyril and Methodius, bylo možno použít odkazu ve formátu [[en:Saints Cyril and Methodius#Saint Cyril]], aby uživatel nenabyl dojmu, že na anglické Wikipedii téma zpracováno není. Nový formát odkazů tuto formu odkazů nepodporuje. Podobně problematické je odkazovat prostřednictvím přesměrování (např. z českého článku Androfilie na anglické přesměrování en:Androphilia) nebo propojovat článek v jednom jazyce s rozcestníkem v jiném jazyce.

Mezijazykové odkazy kategorií[editovat | editovat zdroj]

Kategorie k určitému tématu se, podobně jako články, navzájem propojují pomocí položky na Wikidatech. Pro kategorie se však na Wikidatech zřizuje samostatná položka (stránka), odkazy na kategorie se tedy nepřidružují přímo k stránce daného tématu, z níž jsou odkazovány pouze články.

Dosud nebyly uzavřeny diskuse o principech začlenění kategorií do Wikidat – zda odkazy na kategorie určitého tématu nějak sdružit s odkazy na články k témuž tématu, jak zacházet s různými typy metakategorií a kategoriemi křížícími více témat atd., rovněž nebyl dořešen budoucí způsob zapojení projektu Wikimedia Commons (úložiště obrázků a dalších mediálních souborů) do Wikidat.

Sledování změn[editovat | editovat zdroj]

Při původním způsobu byly změny mezijazykových odkazů přímo formou změny zdrojového kódu daného článku ve všech jazycích zvlášť. Zobrazovaly se tedy jak v historii daného článku (stránky), tak v soupisech Posledních změn, Sledovaných stránek atd. jako změna příslušného článku. Mezijazykové odkazy v novém formátu se fakticky mění pouze ve Wikidatech, zatímco zdrojový kód článků v jednotlivých jazykových verzích Wikipedie zůstává beze změny.

Na stránce historie článku se změny mezijazykových verzí již nezobrazují a nelze z ní zjistit, k jakým mezijazykovým odkazům či k jaké položce Wikidat byl článek přiřazen v minulosti.

Na stránkách Sledovaných stránek a Posledních změn se změny mezijazykových odkazů zobrazují, pouze pokud si na nich odkliknete volbu „ukázat Wikidata“, která je defaultně vypnutá, nebo pokud si v osobním nastavení zaškrtnete volbu „zobrazit změny Wikidat“ jak pod záložkou Poslední změny, tak pod záložkou Sledované stránky. Zobrazuje se sledování, zda někdo přidal či ubral odkaz v některém cizím jazyce, případně informace, že byla přidána nebo jinak změněna položka Wikidat odkazující na danou stránku; v případě odstranění odkazu na český článek z položky Wikidat se ve sledovaných stránkách i posledních změnách objeví záznam s textem: „Odkaz na tuto stránku byl z Wikidat odstraněn. Mezijazykové odkazy odstraněny.“.

Starý formát[editovat | editovat zdroj]

Mezijazykové odkazy ve starém formátu se na stránku (článku, kategorie, šablony atd.) vkládají ručně při její editaci. Tento způsob se používá výhradně pro uživatelské stránky.

Syntaxe[editovat | editovat zdroj]

Starý typ mezijazykových odkazů má následující formu:

[[jazykový kód:Titul]]

kde jazykový kód je dvoupísmenný kód z ISO 639 (vizte kompletní seznam dostupných jazykových wiki). Angličtina je „en“, němčina je „de“ atd. Takže například v článku o esperantu, který je dostupný v mnoha dalších wiki, mohou mezijazykové odkazy vypadat třeba takto:

[[eo:Esperanto]]
 

S těmito odkazy zachází software zvláštně, neboť se ve vlastním výsledném textu nezobrazují. Mohou být kdekoliv ve zdrojovém textu článku, ale z historických a technických důvodů se umísťují na úplný konec stránky, obvykle po odkazech do kategorií. Toto umístění žádným způsobem nezmění vzhled odkazů zobrazované strany.

(Neměli byste vkládat odkaz na jazyk, v němž píšete, ten by se v článku zobrazil.)

Pokud použijete mezijazykové odkazy starého formátu v šabloně, musí být vnořeny v sekci <noinclude></noinclude>, aby propojovaly pouze analogické šablony v různých jazycích a nevkládaly se do článků, v nichž je šablona použita.

Údržba odkazů[editovat | editovat zdroj]

O rozšiřování a aktualizaci mezijazykových odkazů starého formátu či jejich převod do nového formátu se starají především roboti. Jejich činnost není ale zcela bezproblémová, občas je nutné jejich činnost kontrolovat či ručně opravovat.

Kombinování starých a nových odkazů[editovat | editovat zdroj]

Ve výjimečných případech je nutné v článku mít jiné odkazy, než nabízejí Wikidata.

  • Uvedete-li přímo v článku mezijazykový odkaz do jazyku, na který položka Wikidat neodkazuje, zobrazí se tento odkaz u článku společně s odkazy z Wikidat
  • Příkaz {{noexternallanglinks}} potlačí všechny odkazy z Wikidat a zobrazí pouze ty, které jsou přímo v článku.
  • Příkaz {{noexternallanglinks:es|fr|it}} potlačí pouze vybrané jazyky, v tomto případě španělštinu, francouzštinu a italštinu.

Běžné odkazy do jiné Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Vytvářejí se podobným způsobem jako interwiki odkazy starého formátu, ovšem před vlastní název stránky je třeba předřadit parametry oddělené dvojtečkou. Na kterou jazykovou mutaci Wikipedie má odkaz směřovat, určujete jazykovým kódem. Vizte seznam těchto kódů.

Příklad 1: Pokud byste potřebovali udělat přímo v textu článku mezijazykový odkaz na článek v jiné Wikipedii, vložte před jazykový kód dvojtečku, takto: [[:de:Konstanz]]de:Konstanz. Pro změnu zobrazeného popisu odkazu se dá použít znak | jako při normálních odkazech uvnitř jedné Wikipedie: [[:de:Konstanz|německý článek o Kostnici]]německý článek o Kostnici. Pouhé svislítko na konci odkazu potlačí zobrazení jazykového prefixu, případně názvu jmenného prostoru či rozlišovače. [[:de:Konstanz (Stadt)|]] se zobrazí jako Konstanz.

Příklad 2: [[:pl:Sport]] je odkaz, který interpretuje jako pl:Sport. Jedná se o odkaz na encyklopedické heslo sport v polské mutaci Wikipedie. Podobně následující odkaz [[:fr:Sport]], interpretovaný jako fr:Sport uživatele přivede na encyklopedii francouzskou.

Odkazy na cizojazyčné verze Wikipedie jsou v textu článků v hlavním prostoru nežádoucí. Zcela nepřípustné je používat takové odkazy jako náhradu chybějících článků na české Wikipedii. Pokud je v jiném případě odkaz na článek na cizojazyčné Wikipedii příhodný, je nejlepší umístit ho do Externích odkazů.

Mezijazykové odkazy bývají používány v diskusích mezi wikipedisty na předávání informací o stavu článků na jiných wikipediích.

Jinojazyčné verze ostatních projektů Wikimedia[editovat | editovat zdroj]

Obdobně lze linkovat i do jiných projektů nadace Wikimedia (projekty jako Wikislovník nebo Commons), a to i do jinojazyčných verzí těchto projektů. Složený syntax pro takovéto odkazování lze nalézt na straně Nápověda:Odkazy.

Související informace naleznete také v článku Nápověda:Odkazy#Další projekty Wiki.

Interwiki s kotvou[editovat | editovat zdroj]

Mediawiki umožňuje napsat i mezijazykový odkaz na konkrétní oddíl na stránce cizojazyčné Wikipedie nebo jiného projektu Wikimedia. Například v českém článku Historie esperanta by teoreticky šlo napsat:

[[fi:Esperanto#Historia]]

Takové interwiki ale někteří wikipedisté považují za nežádoucí. Fungují pouze jednosměrně (neexistuje k nim párový odkaz z odkazovaného článku zpět do odkazujícího článku), kotva může snadno ztratit přesný cíl sebemenší změnou nadpisu oddílu v cílovém článku, někteří údržboví boti je zcela ignorují. Jako textový odkaz například v aktuálních diskusích však mohou být mezijazykové odkazy s kotvou stejně užitečné jako interní odkazy s kotvou.

Nový systém (Wikidata) interwiki s kotvou nepodporuje.

Související[editovat | editovat zdroj]