Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Klíčová soutěž

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ioannes Pragensis: návrh na vyhlášení soutěže[editovat | editovat zdroj]

V posledním roce se na české Wikipedii – také díky práci členů a příznivců projektu Kvalita – podařilo dosáhnout několik významných cílů:

 • nominace Nejlepších článků plynule fungují a produkují články na úrovni zhruba srovnatelné s anglickými Featured articles, tedy profesionálně vypadající texty, které by se mohly bez velkých změn objevit v učebnici pro zhruba bakalářskou úroveň, a přitom jsou přínosné i pro čtenáře se základním vzděláním;
 • seznam Dobrých článků po velké čistce opět začal přirůstat, existuji písemná kriteria pro zařazení do tohoto seznamu a kvalita většiny článků v něm obsažených je skutečně dobrá, tj. lze očekávat, že průměrný čtenář získá z Dobrého článku všechny základní informace a nebude ho přitom příliš urážet formální stránka;
 • běží Spolupráce měsíce, v níž lze vylepšovat vybrané články horší nebo střední kvality a učit se kolektivní práci;
 • běží recenzní řízení projektu Kvalita, v němž dostávají zpětnou vazbu a pomoc autoři článků mířících k vyšším metám;
 • a nesmíme zapomenout na to, že se změnila celková atmosféra ve vztahu k otázkám kvality – nikdo dnes už nebude tvrdit, že česká Wikipedie je maličká, a proto nemůže na články klást stejné požadavky jako anglická; naopak je již samozřejmé, že kvalita je jedním z klíčových požadavků.

Můžeme tedy shrnout, že byl vytvořen základní předpoklad pro zvyšování kvality: instituční rámec, v němž autor může článek s pomocí kolegů dostat až na profesionální úroveň. Jaké jsou nyní další cíle? Samozřejmě zapojovat další kolegy a dál rozvíjet a rozšiřovat to, co jsem zmínil výše. Také lze navázat spolupráci s jinými projekty – například Spoluprací měsíce a recenzním řízením pomáhat zvyšovat kvalitu článků, které jsou pro tyto projekty důležité.

Je však jeden problém, který dosavadní instituce řešit příliš nepomohou. Je dobře vidět na anglických Featured articles, ale v menší míře se projevuje i u nás. Jde o to, že mezi nejkvalitnějšími články je příliš malý podíl těch, které pojednávají o klíčových, významných tématech. Je to celkem přirozené – „velká“ témata obvykle jsou zároveň obtížná: je například mnohem snazší najít a vyváženě zpracovat materiál o jedné konkrétní budově než o celém městě, nemluvě o reakcích „kibiců“, kteří složitější téma snáze zpochybní a mohou ztěžovat až znemožňovat práci. Na druhou stranu však tato klíčová témata obvykle mají nejvíce čtenářů a nejvíce také ovlivňují image Wikipedie na veřejnosti.

Co přesněji myslím klíčovými tématy? Rozliším dvě úrovně klíčových témat: Vyšší úroveň představují věci, které se výrazně objevují v učivu českých základních a středních škol, a dále témata, které dlouhodobě (tedy nikoliv jen v několikaměsíční módní vlně) zaujímají značný prostor v komentářích a zpravodajství českého všeobecně zaměřeného seriózního tisku. Nižší úroveň pak to, co úzce rozvíjí klíčová témata první úrovně, dále záležitosti, které se objevují v učivu středních škol jen okrajově, jen v některých směrech vzdělání, dále věci, které jsou významně přítomné v bakalářském učivu na důležitých oborech, a posléze články dlouhodobě patřící k jednomu procentu nejčtenějších na české Wikipedii, s výjimkou kuriozit a ryze bulvárních témat: jako klíčové téma chápu jen takové, které vykazuje velké množství relevantních zdrojů včetně akademických prací či výukových textů veřejných škol (jinak řečeno každý článek na této úrovni musí bez nejmenšího stínu pochybnosti splňovat kritérium encyklopedické významnosti).

Mazi současnými NČ za klíčové články prvořadého významu považuji hesla Fotosyntéza, Bakterie, Byzantská říše, Komunismus a Křížové výpravy. Za klíčové články druhé řady pak např. Mars (planeta), Švédština či Religionistika.

Jednou z možností, jak psaní kvalitních článků na významná témata podpořit, je vypsat soutěž o jejich vytvoření s nabídkou konkrétních hesel k vylepšení. Moje představa je taková:

Návrh pravidel soutěže[editovat | editovat zdroj]

Soutěž – provizorní název Klíčová soutěž Wikiprojektu kvalita – se bude vyhlašovat v kolech. Zadáním jednoho kola soutěže bude seznam hesel k vylepšení. Mělo by jich být asi deset až dvacet tematicky souvisejících a většina by měla patřit ke klíčovým tématům vyšší úrovně, několik v daném kole smí být i z nižší úrovně klíčových témat. Jedno z hesel vyšší úrovně by přitom mělo být označeno jako hlavní a uváděno na prvním místě seznamu. Hlavní heslo se volí s přihlédnutím k encyklopedické a pedagogické významnosti, čtenosti a současnému stavu článků (méně kvalitní má přednost). V seznamu by neměla být hesla kvalitou blízká Dobrým článkům nebo lepší. Seznam pro jedno kolo může sestavit kterýkoli člen projektu Kvalita a předloží ho k diskusi na diskusní stránce soutěže. Pokud nebudou členové projektu Kvalita mít zásadní námitky, může být kolo vyhlášeno s platností dvanáct měsíců. Najednou může být vyhlášeno i více kol – seznamů hesel, pokud možno tak, aby každé kolo končilo jiný měsíc či aspoň jiný týden. Jeden článek nesmí být zařazen ve více kolech naráz.

Za úspěšnou účast v jednom kole soutěže by se považoval 1) významný podíl na Nejlepším článku, pokud nominace byla podána do posledního dne kola, v němž byl uveden, a uzavřena do půl roku od tohoto data, a 2) významný podíl na Dobrém článku, pokud byl mezi Dobré zanesen do posledního dne kola a jako Dobrý vydržel aspoň 30 dní nepřetržitě (nepočítají se případy, kdy by ho ze seznamu Dobrých někdo odstranil bez oprávněného a jasně vyjádřeného důvodu).

Úspěšní účastníci kola by byli potom oprávněni na svých uživatelských stranách tuto skutečnost oznámit. Protože se jedná o klíčová hesla, myslím si, že vhodným označením by byl malý obrázek klíčku; tento symbol se zároveň dá namalovat tak, aby připomínal písmeno Q, symbol kvality a našeho projektu. Navrhuji tři úrovně klíčku:

 • Stříbrný za dovedení jednoho článku ze seznamu na úroveň Dobrého, alespoň měsíc seriózně nezpochybněného.
 • Zlatý buď za dovedení jednoho z článků na úroveň Nejlepšího, dále (místo stříbrného) za dovedení „hlavního hesla“ kola na úroveň Dobrého a za první heslo daného kola, které se dostane mezi Dobré.
 • Diamantový (místo zlatého) za dovedení „hlavního hesla“ kola na úroveň Nejlepšího a za první heslo daného kola, které se dostane mezi Nejlepší.

Z toho samozřejmě plyne, že jeden účastník soutěže by během jednoho kola mohl získat i více klíčků – podle toho, kolik práce by odvedl. Účastníky by mohli být všichni wikipedisté včetně anonymních a do soutěže by se nemuseli předem hlásit – svůj zájem projeví prostě tím, že na některém hesle začnou seriózně pracovat.

Klíčky nejsou vyznamenání, ale oznámení o dosaženém úspěchu, takže se neudílejí, ale automaticky získávají po splnění vypsaných podmínek.

Projekt Kvalita měl před vyhlášením kola vybrat ze svých řad vedoucí(ho) tohoto kola – obvykle to bude navrhovatel, není to však podmínkou. Práva a povinnosti vedoucího kola: vyhlásit a uzavřít kolo, udržovat a zveřejňovat statistiky o stavu článků a další informace o průběhu kola, řešit případné spory a nejasnosti, dbát, aby mezi Dobré články z hesel daného kola pronikly právě jen ty skutečně vyhovující příslušným kritériím, radit účastníkům, podílet se na propagaci daného kola soutěže mezi wikipedisty, podílet se na případné spolupráci s wikiprojekty, jejichž obor zájmu se stýká s tématem daného kola. Vedoucí má také právo za výjimečných okolností kolo předčasně ukončit nebo prodloužit, musí však své rozhodnutí odůvodnit a oznámit s dostatečným předstihem.

Pokud vedoucí neplní své povinnosti nebo zneužívá svého postavení, mohou ho členové projektu Kvalita v hlasování nahradit jiným členem projektu; pro schválení změny vedoucího je třeba třípětinová většina hlasujících. K hlasování je oprávněn každý člen projektu Kvalita, který má právo hlasovat o smazání a byl členem projektu Kvalita alespoň jeden den před vyvoláním diskuse o nahrazení vedoucího.

Vedoucí nemá právo získávat stříbrné, zlaté ani diamantové klíčky na základě vylepšení jednotlivých hesel daného kola jako ostatní účastníci, aby se vyloučilo podezření z nestejnosti podmínek soutěže. Smí si však po skončení kola na svou uživatelskou stránku umístit:

 • Stříbrný klíček pokud alespoň tři články – a mezi nimi hlavní článek kola – budou dovedeny na úroveň Dobrý, žádný článek ze seznamu nebude krátký několikařádkový pahýl a žádný oprávněně nebude ve stavu Celkově zpochybněno. (Odůvodnění klíčku do popisky: za řízení kola...)
 • Zlatý klíček pokud alespoň pět článků – a mezi nimi hlavní článek kola – bude dovedeno na úroveň Dobrý, alespoň jeden článek bude nominován na Nejlepší s úspěchem do půl roku od ukončení kola a žádný článek ze seznamu nebude pahýl ani nebude mít oprávněně významnější údržbové šablony. (Odůvodnění klíčku do popisky: za úspěšné řízení kola...)
 • Diamantový klíček pokud alespoň polovina článků bude dovedena na úroveň Dobrý, alespoň tři články – a mezi nimi hlavní článek kola – budou nominovány na Nejlepší s úspěchem do půl roku od ukončení kola a žádný článek ze seznamu nebude pahýl ani nebude mít oprávněně významnější údržbové šablony ani nebude postrádat reference na potřebných místech ani nebude bez alespoň jedné kvalitní česky psané tištěné práce v seznamu literatury. (Odůvodnění klíčku do popisky: za vynikající řízení kola...)

Kromě toho může projekt Kvalita úspěšným vedoucím a účastníkům odhlasovat další uživatelská vyznamenání.

Komentáře a diskuse[editovat | editovat zdroj]

Milí kolegové, prosím Vás o komentáře a také o přihlášení těch, kteří by byli ochotni v případě spuštění soutěže dělat vedoucího kola. --Ioannes Pragensis 19. 8. 2008, 09:15 (UTC)

Chmee2[editovat | editovat zdroj]

Zajímavý nápad, aniž bych chtěl být skeptikem (osobně bych se zůčastnil, jsem pro každou špatnost, která pomůže rozšiřovat články), ale myslim si, že to nebude fungovat z důvodů, že nejsou lidi. Podívej se na spolupráci měsíce, v podstatě funguje tak na hranici. Stále tam působí ti samí lidé, kteří většinou nemají zájem dohledat si materiály a udělat kvalitní heslo. Velká část toho končí na úrovní pahýlu, i když témata jsou to zajímavá a snadno by šla rozšířit mnohem dále. Samozřejmě jsou zde vyjímky a občas heslo zaujme...

Sám jsem nedavno psal pod lípu s návrhem rozšířit národní témata a zkusit je více zapracovat, jelikož budou patřit mezi čtenější články. Koukni se do historie těch hesel, jak moje výzva dopadla :) (Pivo a Kapr obecný). V podstatě nijak. S Reapermenem jsme nad tímto již několikrát diskutovali a výsledkem se stalo to, že si myslím, že prostě u nás nejsou lidé, kteří mají chuť spolupracovat. Každej si tady kope pouze na svém písečku a není zájem skutečně aktivní spolupráce, kdyby každý dělal kus.

Pokud by se tohle podařilo, bylo by to pěkné a z mé strany můžeš očekávat podporu, ale obecně si nemyslím, že se najde dost aktivních lidí, kteří budou skutečně chtít spolupracovat a ne si prostě psát jenom „na sebe“ --Chmee2 19. 8. 2008, 09:44 (UTC)

Juan[editovat | editovat zdroj]

Pane profesore, to jste nasadil laťku zase pěkně vysoko:-)--Juan de Vojníkov 19. 8. 2008, 19:44 (UTC)

Podzemnik[editovat | editovat zdroj]

No musím přiznat, že jsem to pochopil až po dvojím přečtení;) Nevím (a docela by mne to zajímalo), zda to bude fungovat; podobně jako Chmee2 si myslím, že spíše ne, ale osobně bych se taky zúčastnil. --Podzemnik 21. 8. 2008, 11:47 (UTC)

Balduin[editovat | editovat zdroj]

Podle mě je to velmi zajímavý návrh, ale myslím si, že by to nejspíše nefungovalo. Kromě zmíněného nedostatku dělného lidu si myslím, že jste laťku nasadil příliš vysoko. Třeba ty nejlepší články, odhadem je na cs tak deset lidí, kteří jsou schopni dotáhnout článek mezi nejlepší, v nominacích se víceméně ukazují pořád ti samí lidé. Jistě víte, že dostat článek do NČ není žádná sranda (a třeba u toho diamantového klíčku si myslím, že jsou podmínky nesplnitelné, tři články do nč a hromadu do dč, to na cs v současnosti dokázal snad jen Podzemnik), chce to opravdový zájem o věc (proto nepředpokládám, že by byla moc velká účast i z řad "zmíněných deseti", protože takové téma, které by sedlo, si každý musí zvolit sám).

Pokud soutěž spustíte, rád ji budu sledovat a možná bych uvažoval i o účasti, ale záleželo by na předložených tematických okruzích (podotýkám že můj záběr je mnohem širší než dějiny křížových výprav, mám v plánu do nč dostat třeba Italské království, které jsem ale zatím nedokončil). Soutěž by nespíš ale mělo větší cenu vyhlásit na en, kde by se jistě našly desítky lidí ochotných do toho jít. أنا الحق مساهمات النقاش ‎ 28. 8. 2008, 12:19 (UTC)

Kuvaly[editovat | editovat zdroj]

Dobrý nápad! --kuvaly|d|p| 1. 12. 2008, 16:02 (UTC)