Přitěžující okolnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Přitěžující okolnost je v trestním právu taková okolnost, která umožňuje soudu uložit přísnější trest. Pokud ale jde o okolnost, která je zákonným znakem trestného činu, nebo o okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, nelze k ní jako k okolnosti přitěžující přihlédnout. Jejich výčet je uveden v § 42 trestního zákoníku, protože jde ale pouze o demonstrativní výčet, přitěžujícími okolnostmi tedy mohou být i jiné, v zákoně neuvedené okolnosti.

Některé přitěžující okolnosti[editovat | editovat zdroj]

Přitěžující okolností může zejména být, pokud pachatel:

 • spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení
 • spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky
 • spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem
 • spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti
 • trestným činem porušil zvláštní povinnost
 • ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo funkce
 • spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku
 • spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí
 • svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých
 • spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace
 • trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek
 • trestným činem získal vyšší prospěch
 • spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu,
 • spáchal více trestných činů
 • spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo
 • byl již pro trestný čin odsouzen (tuto okolnost soud nemusí za přitěžující vzhledem k dalším okolnostem pokládat)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]


Související články[editovat | editovat zdroj]