Gramatika a fonetika udmurtštiny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fonetika[editovat | editovat zdroj]

Abeceda (Гожъянпуслык)[editovat | editovat zdroj]

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё
Ж ж Ӝ ӝ З з Ӟ ӟ И и Ӥ ӥ Й й
К к Л л М м Н н О о Ӧ ӧ П п
Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц
Ч ч Ӵ ӵ Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь
Э э Ю ю Я я

Písmena ф, х, ц, щ se používají jen ve slovech vypůjčených z ruštiny.

Zvláštnosti ve výslovnosti[editovat | editovat zdroj]

 • ӥ se píše po д, з, л, н, с, т a označuje jejich tvrdost: одӥг «jeden», ale také se nesmí vyslovovat příliš tvrdě, například тӥр «sekera» – тыр «nalož; najezený» – тир «střelnice».
 • е, ё, ю, я jsou jotované zvuky, používají se na poznačení měkkosti д, з, л, н, с, т: люк «hromada», сётыны «dat, dávat».
 • ӧ je nelabializovanou střední samohláskou středové otevřeností: ӧвӧл «ne»
 • э se píše po tvrdých hláskách д, з, л, н, с, т: зэм «pravda».
 • ӝ je afrikátou, vyslovuje se jako dž: ӝӧк «stůl»
 • ӟ afrikáta d’z’: ӟеч «dobrý, dobře»
 • ӵ tvrdá afrikáta tš: ӵӧж «kachna»
 • Písmeno ъ se používá po tvrdých souhláskách před jotovanými samohláskami: валъёс «koně».
 • ь označuje měkkost předcházející souhlásky.

Přízvuk[editovat | editovat zdroj]

Ve většině případů se přízvuk padá na konec slova, to platí i pro vypůjčená slova: школа «škola», машина «auto»; jen v novodobých vypůjčeních se přízvuk zachovává svou polohu: культура, контейнер apod. Za negaci je přízvučná první samohláska: ум мынӥське «nejdeme».

Morfologie[editovat | editovat zdroj]

Udmurtština jako další ugrofinské jazyky je převážně aglutinační. Ale občas potkáváme i flektivní prvky, například slovesná koncovka –э (–е) poukazuje na třetí osobu, jednotné číslo a přítomný čas.

Různé skupiny slov můžou mít jinou morfologickou strukturu. Slova se mohou skládat z jednoho kmene: ки «ruka», син «oko», пу «dřevo», nebo kmene a jiných částí, tak se například slovo валъёсмылы «naším koňům» rozpadá na tyto díly: вал-йос-мы-лы, kde вал- je kmenem, -йос- poukazuje na množné číslo, -мы- je formou přivlastňování první osoby singuláru, -лы je tvarem dativu.

Podstatné jméno[editovat | editovat zdroj]

Substantivum v udmurtštině má kategorie pádů, čísla a přivlastňování. Není kategorie rodu, a tak slova s významem pohlaví jsou odvozena od různých kmenů:

атай, айи, бубы «otec»; анай, мумы, нэмэ «matka»; пиосмурт «muž»; кышномурт «žena»; пичи пи «kluk»; пичи ныл «holka»; ош «býk»; скал «kráva»; атас «kohout»; курег «kouře» apod.

Množné číslo[editovat | editovat zdroj]

Podstatná jména mají jednotné a množné číslo. Singulárem je samotný kmen slova, plurál se tvoří sufixy –ос, –ёс. Morfém –ос se připojuje ke kmenu končícímu samohláskou:
корка – коркаос «dům – domy», укно – укноос «okno – okna», бусы – бусыос «pole – pole», кизили – кизилиос «hvězda – hvězdy», писпу – писпуос «strom – stromy».

Ve vypůjčených slovech končících na –ия, –ие se před sufixem –ос písmena я a е ne píšou:
комиссия – комиссиос, совещание – совещаниос.

Morfém –ёс připojíme ke kmenům, které končí měkkou či tvrdou souhláskou, nebo й, přičemž tvrdost se označuje tvrdým znakem ъ, měkkost měkkým ь:
уж – ужъёс «práce – práce», район – районъёс «čtvrť – čtvrtě», гурезь – гурезьёс «hora – hory», уй – уйёс «noc – noci», мастерской – мастеркойёс «dílna – dílny».

Příznačným pro udmurtštinu je použití singuláru na místě hromadných podstatných jmen, například сяська но губи бичаны «sbírat květiny a houby (doslovně květina, houba sbírat)». Poslední dobou pod vlivem ruštiny se množné číslo používá častěji, tak na rozdíl od jiných uralských jazyků, v udmurtštině substantiva spojená s číslovkou 2 a více, má tvar plurálu:
вить братъёс «pět bratrů», трос муртъёс «hodně lidí», кык пыжъёс «dva čluny»

Substantiva pluralia tantum v udmurtštině od začátku nebyla, párové pojmy většinou mají tvar singuláru: син «oči», куас «lyže». V současné době pluralia tantum už můžeme potkat: крыктоос «dvojčata», ӧтёнъёс «přivolaní», быръёнъёс «volby».

Kategorie přivlastňování[editovat | editovat zdroj]

V udmurtštině, stejně jako v dalších ugrofinských jazycích, podstatná jména mají kategorii přivlastňování. Vyjadřuje se pomocí sufixu:

osoba jeden majitel jeden majitel plurál mnoho majitelů mnoho majitelů plurál
I osoba -э (-ы) пие «můj syn» -ы пельы «mé ucho» -ос -ы -ёс -ы -мы пимы «náš syn» пельмы «naše ucho» -ос -мы -ёс -мы
II osoba -эд (-ед) пиед «tvůj syn» -ыд пельыд «tvé ucho» -ос -ыд -ёс -ыд -ды пиды «váš syn» -ты пельды «vaše ucho» -ос -ды -ёс -ты
III osoba -эз (-ез) тиез «jeho, její syn» -ыз пельыз «jeho, její ucho» -ос -ыз -ёс -ыз -зы пизы «jejich syn» -сы пельсы «jejich ucho» -ос -сы -ёс -сы

Tyto sufixy jsou geneticky spojeny se zájmeny. Taková příbuznost je patrná i v dalších ugrofinských jazycích.
Použití posesivních sufixů v přivlastňovacích konstrukcích je nutné, přičemž slovo ukazující na majitele je vždy v genitivu nebo ablativu:

колхозлэн машинаез «auto zemědělského družstva (doslovně – auto zemědělského družstva (jeho)» a tak dál.
дышетӥсьёслэн съездзы «konference učitelů»
милям гуртмы «naše vesnice»
соослен гуртсы «jejich vesnice»
коркалэсь липетсэ «střechu domu»
Маялэн эшес Лия «Mája má kamarádku Liju (doslovně – u Máji kamarádka (její) Lija»
Маялэн рая апаез дышетӥсь «Mája má starší sestru učitelku (doslovně – u Máji starší sestra (její) učitelka»

Podstatná jména můžou nahrazovat adjektiva:

ӝӧк кук «nožka stolu (doslovně – stůl nožka)»
парсь кӧй «vepřové sádlo (doslovně – vepř sádlo)»
школа сад «školní zahrada (doslovně – zahrada škola)» vyjadřuje nějakou školu vůbec, ale школалєн садєз poukazuje na konkrétní známou školu.
Зуринской средней школалэн садез бадӟым «zahrada Zurinské střední školy je velká»

Přivlastňovací sufix 1 osoby jednotného čísla se může používat pro vyjádření lásky, mazlení při oslovení:

Изь, изь, гыдыке, нуныкав, чебере… «spi, spi holubiček můj, děťátko moje, hezoučky můj… »
Тон чебер апае, туж уно курадӟид. Чебере, мусае, бӧрдылӥд, куректӥд «Ty hezoučká sestro moje, hodně trpěla. Kráska má, drahá má, plakala, truchlila».

Kategorie pádů[editovat | editovat zdroj]

Udmurtština má 15 pádů. Podle významu se pády člení na dvě skupiny – subjektivní, objektivní (nominativ, genitiv, akuzativ, ablativ, dativ, abessiv, instrumentál, adverbiál) a lokální (inessiv, illativ, elativ, egressiv, prolativ, terminativ, approximativ).
Skloňovaní je dvojí – obecné a s přivlastňováním. Životná podstatná jména se skloňují jen podle pádů subjektivní a objektivní skupiny (i když se pro zvířata používá v nominativu tázací zájmeno ма? «co?»). Výjimkou jsou jen povolání, která můžou mít koncovky některých lokálních pádů.

nominativ ма? мар? «co?» гурт «vesnice» бусы «pole»
akuzativ мае? «co?» гуртэз, гурт бусыез, бусы
genitiv малэн? «čeho? u čeho?» гуртлэн бусылэн
ablativ малэсь? «od čeho» гуртлэсь бусылэсь
dativ малы? «čemu?» гуртлы бусылы
abessiv матэк? «bez čeho?» гурттэк бусытэк
adverbiál мая? «v souladu s čím?» гуртъя бусыя
instrumentál маин? «čím, s čím?» гуртэн бусыен
inessiv кытын? «kde?» гуртын бусыын
illativ кытчы? «kam?» гуртэ бусые
elativ кытысь? «odkud?» гуртысь бусыысь
egressiv кытысен? «od čeho? odkud?» гуртысен бусысен
prolativ кытӥ? «po kterém místě?» гуртэтӥ бусыетӥ
terminativ кытчыозь? «až kam? pokud?» гуртось бусыозь
approximativ кудлань? «ve směru čeho?» гуртлань бусылань

Sufix množného čísla se vždy připojujeme před pádovým morfémem, například:

Кинъёслы? «komu? (pl.)» – адямиослы «lidem», валъёслы «koňům» – dativ
Кинъёсын? «s kým? (pl.)» – адямиосын «s lidmi», валъёсын «s koňmi» – instrumentál
Кинъёстэк? «bez koho? (pl.)» – адямиостэк «bez lidí», валъёстэк «bez koní» – abessiv
Кытын? «kde?» – гуртъёсын «ve vesnicích», бусыосын «na polích» – inessiv

 • Akuzativ plní funkci přímého předmětu – ӟегес октыса быдтӥмы ини «žito už sklidili»
 • Genitiv vyjadřuje přivlastňovací vztahy – колхозлэн бусыес «pole zemědělského družstva»
 • Ablativ vyjadřuje vlastnost ve spojení se substantivem ve funkci přímého předmětu – Сергейлэсь карандашсэ басьтӥ «vzal jsem tužku u Sergeje». Může být nepřímým předmětem a znamenat odstranění, vyvlastnění, důvod, látku ze které je něco vyrobeno, a také porovnávací konstrukce – стальлэсь кусо лэсьто «kosa se dělá ze železa»; коркалэсь ӝужитгес «výše domu»
 • Dativ má za úkol označovat předmět nebo osobu na kterou je zaměřený děj, a také čas, cíl děje, proměna jednoho předmětu za druhý – эшелы книга сётӥ «dal jsem knihu svému kamarádovi»; Оля вулы мынэ «Olga jde pro vodu»
 • Abessiv ukazuje na nepřítomnost osoby či předmětu – книгатэк дышетскыны уг луы «bez knihy není možné se učit»
 • Adverbiál znamená to, v souladu s čím se děj odehrává – тон собраниын Ивановъя кариськид «na zasedání jsi hájil Ivanova (doslovně – na zasedání jsi po Ivanovu se udělal»
 • Instrumentál vyjadřuje nástroj, společnost děje, příčinu, způsob děje – тӥрен кора «kácí sekerou», Педорен ужамы «pracoval spolu s Petrem», сюлмыным шӧдӥсько «cítím srdcem»
 • Inessiv poukazuje na konkrétní místo – вуын «ve vodě», школаын «ve škole». Muže také vyjadřovat časové vztahy, a povolání – витетӥ часын «v pět hodin», бригадирын ужа «pracuje jako velitel brigády»
 • Illativ ukazuje místo kam se děj směruje, nebo občas čas, činnost, pracovní funkce – школае мынэ «jde do školy», корка пыриз «zašel do chlupy», арня нуналэ экскурсие ветлӥмы «v neděli jsme šli na exkurzi»
 • Elativ ukazuje místo odkud se děj činí – Казаньысь татчы лыктэм «přijel sem z Kazaně»
 • Egressiv ukazuje místo sloužící výchozím bodem činnosti – Ижевскысен Москваось самолётэн лобимы «z Iževsku do Moskvy jsme letěli letadlem»
 • Prolativ poukazuje na místo na kterém, nebo přes které se odehrává děj – ульчаетӥ автобус кошкиз «autobus jel po ulici»
 • Terminativ vyjadřuje předěl děje, pohybu v čase nebo prostoru – арамаозь бызимы «běželi jsme do lesku»
 • Approximativ vyjadřuje směr děje, pohybu v čase nebo prostoru – Толя шурлань бызиз «Toľa dal se do běhu směrem k řece»

Přivlastňovací skloňování[editovat | editovat zdroj]

Pádové sufixy přivlastňovacího skloňování se v akuzativu, genitivu, ablativu, dativu, adverbiálu, abessivu, aproximativu dávají za kmen a přivlastňovací sufix; ve všech jiných pádech – před sufixem.

Tabulka spojení pádových sufixů s přivlastňovacími:
Jeden majitel

singulár singulár singulár plurál plurál plurál
I osoba II osoba III osoba I osoba II osoba III osoba
nominativ -эд -эз -ыд -ыз
akuzativ -ме -дэ, -тэ -зэ, -сэ -ме -тэ -сэ
genitiv -элэн -эдлэн -эзлэн -ылэн -ыдлэн -ызлэн
ablativ -элэсь -эдлэсь -эзлэсь -ылэсъ -ыдлэсь -ызлэсь
dativ -злы -здлы -эзлы -ылы -ыдлы -ызлы
abessiv -этэк -здтэк -эзтэк -ытэк -ыдтэк -ызтэк
adverbiál -эя -эдъя -эзъя -ыя -ыдъя -ызъя
instrumentál -эным -зныд -эныз -ыным -ыныд -ыныз
inessiv -ам -ад -аз -ам -ад -аз
illativ -ам -ад -аз -ам -ад -аз
elativ -ысьтыш -ысътыд -ысътыз -ысьтым -ысыпыд -ысьтыз
egressiv -ысеным -ысеныд -ысеныз -ысеным -ысеныд -ысеныз
prolativ -этим -этид -этӥз -ытим -ытӥд -ытиз
terminativ -озям -озяд -озяз -озям -озяд -озяз
approximativ -элань -эдлонь -эзлань -ылань -ыдлань -ызлань


Tabulka spojení pádových sufixů s přivlastňovacími:
Více majitelů

singulár singulár singulár plurál plurál plurál
I osoba II osoba III osoba I osoba II osoba III osoba
nominativ -мы -ды, -ты -зы, -сы -мы -ты -сы
akuzativ -мес -дэс, -тэс -зэс, -сэс -мес -тес -сес
genitiv -мылэн -дылэн, -тылэн -зылэн, -сылэн -мылэн -тылэн -сылэн
ablativ -мылэсь -дылэсь, -тылэсь -зылэсь, -сылэсь -мылэсь -тылэсь -сылэсь
dativ -мылы -дылы, -тылы -зылы, -сылы -мылы -тылы -сылы
abessiv -мытэк -дытэк, -тытэк -зытэк, -сытэк -мытэк -тытэк -сытэк
adverbiál -мыя -дыя, -тыя -зыя, -сыя -мыя -тыя -сыя
instrumentál -энымы -эныды -энызы -ынымы -ыныды -ынызы
inessiv -амы -ады -азы -амы -ады -азы
illativ -амы -ады -азы -амы -ады -азы
elativ -ысьтымы -ысьтыды -ысьтызы -ысьтымы -ысьтыды -ысьтызы
egressiv -ысенымы -ысеныды -ысенызы -ысенымы -ысеныды -ысенызы
prolativ -этӥмы -этӥды -этӥзы -тӥмы -тӥды -тӥзы
terminativ -озямы -озяды -озязы -озямы -озяды -озязы
approximativ -мылань -дылань, -тылань -зылань, -сылань -мылань -тылань -сылань

Derivace substantiv[editovat | editovat zdroj]

Pomocí sufixu –он (-ён), -н se substantiva tvoří od kteréhokoliv slovesa:
вераськыны – вераськон «mluvit, konverzace»
узырмына – ухырмон «obohacovat, obohacování»
сисьмыны – сисьмон «hnit, hnití»
портыны – портон «vrtat, vrtání»
висьыны – висён «být nemocný, nemoc»

Pomocí sufixu –чи se substantiva s významem druhu činnosti tvoří od jiných podstatných jmen:
вуз – вузчи «zboží, prodavač»
арган – арганчи «harmonika, harmonikář»

Substantiva s významem předmětů s konkrétními účely, nářadí, připojují sufixy –эт (-ет')
пыкет – пыкыны «podepřít, podpěra»
юрттэт – юрттыны «pomáhat, pomoc»

Složená podstatná jména jsou velice rozšířená v udmurtštině. Slova mezí sebou se spojují dvěma způsoby – souřadicím a podřadicím, například:
Souřadicí: шутбур «štěstí (doslovně – štěstí, dobro)», пудо-живот «dobytek (doslovně – zvíře, dobytek)»; тусьты-пуньы «nádobí (doslovně – hrnek, lžíce)», ымныр «tvař (doslovně – nos, ústa)».
Složená podstatná jména první slovo u kterých samostatně se nepoužívá: жуг-жаг «smetí, nečistota, plevel (doslovně – жаг «smetí»)», нымы кибы «drobný hmyz (doslovně – muška, hmyz)».
Podřadicí: эмеспи «zeť» (пи «syn»), сурсву «Březová šťáva» (ву «voda»), иськавын «příbuzný» (вын «mladší bratr») a další.

Přídavné jméno[editovat | editovat zdroj]

Adjektiva v udmurtštině odpovídají na otázky кыче? кычеез? «jaký? jaká? jací? apod.», ve větě je převážně přísudkem nebo přívlastkem. Pokud je přívlastkem v prepozici ke slovu, které označuje – nemá číslo a pád: горд флагъёс «červené vlajky (doslovně – červená vlajky)».

Shodu adjektiv-přívlastků se substantivy v čísle potkáváme jen zřídka, například když chceme zvýraznit rys předmětu, a použijeme proto sufix –эсь (–есь): посёлок шорын бадӟымесь коркаос сыло «uprostřed vesnice stojí velké domy».

Shoda adjektiv se substantivy v čísle je nutná, jen když přídavné jméno je přísudkem stojícím s podmětem, který je podstatným jménem ve množném čísle. Tvoří se plurál sufixy –эсь (–есь): магазинлэн укноосыз бадӟымесь «okna v obchodě jsou velká».

V udmurtštině u adjektiv existují zdůrazňovací sufixy эз (-ез), -ыз, které se dávají před pádovými v akuzativu, genitivu, ablativu, dativu, adverbiálu, abessivu, aproximativu, a ve všech jiných pádech – za sufixy, přičemž v akuzativu, innesivu a illativu se zdůrazňovací sufixy splývají s pádovými.
Бускельеслэн бадӟымез пизы армиысь бертиз ини «starší sousedský syn už se ale vrátil z armády» – zdůraznění na slově starší.

Tabulka skloňovaní přídavných jmen se zdůrazňovacími sufixy

pád singulár plurál
nominativ выл-ез «nový» выль-ёс-ыз «nové»
akuzativ выль-зэ «nový» выль-ёс-сэ «nové»
genitiv выл-ез-лэн «(u) nového» выль-ёс-ыз-лэн «(u) nových»
ablativ выл-ез-лэсь «(od) nového» выль-ёс-ыз-лэсь «(od) nových»
dativ выл-ез-лы «novému» выль-ёс-ыз-лы «novým»
abessiv выл-ез-тэк «bez nového» выль-ёс-ыз-тэк «bez nového»
adverbiál выл-езъ-я «nově, po novému» выль-ёс-ызъ-я «nově, po novým»
instrumentál выл-ен-ыз «(s) novým» выль-ёс-ын-ыз «(s) novými»
inessiv выл-яз «v novém» выль-ёс-аз «v nových»
illativ выл-яз «(na, do) nový (-ého)» выль-ёс-аз «(na, do) nové (-ých)»
elativ выль-ысьт-ыз «z nového» выль-ёс-ысьт-ыз «z nových»
egressiv выль-ысен-ыз «od nového» выль-ёс-ысен-ыз «od nových»
prolativ выл-етӥ-з «po novému» выл-ёз-тӥ-з «po nových»
terminativ выл-ез-яз «do nového» выль-ес-оз-яз «do nových»
approximativ выл-ез-лань «k novému, ve směru nového» выль-ес-ыз-лань «k novým, ve směru nových»


Stupně porovnání adjektiv[editovat | editovat zdroj]

Adjektiva v udmurtštině mají dvě stupně porovnání – komparativ a superlativ.
Komparativ se tvoří pomocí morfémů –гес nebo –гем:
тӧдьыгес (тӧдьыгем) дэра «více bílý ocas»
капчигес (капчигем) гын сапег «více lehké válenky»
ӵемгес (ӵемгем) пуж «více časté řešeto»
шергес (шергем) сын «více řídký hřeben»
Гордэсьгем яблокъёсты, корзинаосы бырйыса, Онисен Палашен нуизы пинал утён корка «více zčervenalá jablka položily do košíků Onisa a Palaša, a odnesly je do dětského domova».

Ve větách se substantivem v ablativu, se komparativ vyjadřuje bez sufixu:
Юш лым язь лымлэсь ческыт «polévka z okouna je chutnější polévky z jelce».

Superlativ nemá sufixy, vyjadřuje se komparativem a posilujícími slovy: туж, укыр, самой, юг-юг, тём-тём, ӵыж- ӵыж, чиль-чиль, быг-быг, které sjednocuje společný význam «velmi, velice, moc»:
юг-юг тӧдьы лымы «velice bílý sníh»
ӵыж-ӵыж горд намер «velmi červený ostružiník»
тём-тём пеймыт уй «moc černá noc»
чиль-чиль сьӧд сапег «velmi černá bota »
быг-быг небыт валес «velice měkká postel»
туж чебер мунё «velmi pěkná panenka»
укыр усто арганчи «velice nadaný harmonikář»
самой чебер юртъер «nejkrásnější budova»

Sloveso[editovat | editovat zdroj]

Přítomný čas[editovat | editovat zdroj]

Sloveso se v udmurtštině časuje, může být přechodným či nepřechodným, má způsoby, osobu, číslo, slovesný rod. Počáteční formou všech sloves je infinitiv, který má koncovku –ны: гырыны «orat», мыныны «jít, jet».
Tvary přítomného času, se tvoří od infinitivu pomocí sufixů –ськ–, –о–.

Časování slovesa v přítomném čase. I konjugace, сылыны «stát»

сылӥсько «sojím» сылӥськом(ы) «stojíme»
сылӥськод «stojíš» сылӥськоды «stojíte»
сылэ «stojí» сыло «stojí»


negace

уг сылӥськы «nesojím» ум сылӥське «nestojíme»
уд сылӥськы «nestojíš» уд сылӥське «nestojíte»
уг сыл(ы) «nestojí» уг сыло «nestojí»

Časování slovesa v přítomném čase. II konjugace, ужаны «pracovat»

ужасько «pracuji» ужасько(мы) «pracujeme»
ужаськод «pracuješ» ужаськоды «pracujete»
ужа «pracuje» ужало «pracují»

negace

уг ужаськы «nepracuji» ум ужаське «nepracujeme»
уд ужаськы «nepracuješ» уд ужаське «nepracujete»
уг ужа «nepracuje» уг ужало «nepracují»

Мон тодӥсько еюлэмыд тынад туж умой «Vím, že tvé srdce je velice velkorysé»
Школаын кыкетӥ нуналзэ ни бадӟым праздниклы дасясько. Дасяськжэн Эшкабей Ондӥ кивалтэ «ve škole už se druhý den připravují k velkému svátku. Přípravu řídí Eškabej Ondy»
Пазьгем зарниос выллем ӝужало италмас сяськаос, шуръёс кузя юг-юг сяськаясько льӧмпуос «zlatem se jiskří květ upolínu podél řek – sněhobílá střemcha»

Budoucí čas[editovat | editovat zdroj]

Budoucí čas se tvoří připojením sufixů –о–, (–ё–) pro I konjugaci, a sufixu –ло–, pro II.

Časování slovesa v budoucím čase. I konjugace

мисько «umyji» миськом(ы) «umyjeme»
миськод «umyješ» миськоды «umyjete»
миськоз «umyje» миськозы «umyjí»

negace

уг миськы «neumyji» ум миське(лэ) «neumyjeme»
уд миськы «neumyješ» уд миське(лэ) «neumyjete»
уз миськы «neumyje» уз миське(лэ) «neumyjí»

Časování slovesa v budoucím čase. II konjugace

юало «zeptám» юалом(ы) «zeptáme»
юалод «zeptáš» юалоды «zeptáte»
юалоз «zeptá» юалозы «zeptají»

negace

уг юа «nezeptám» ум юалэ «nezeptáme»
уд юа «nezeptáš» уд юалэ «nezeptáte»
уз юа «nezeptá» уз юалэ «nezeptají»

— Сержант, сыл-ай! Ойдо тодматском: перелётын тӥ мон бӧрсьы лободы «Seržante, počkejte! Seznámíme se – za letu budete letět se mnou»
Чипеез вуэн уд кышкаты «štiku ve vodě ne vystrašíš»
Шундыез мешоке уд куты «slunce do pytle ne schováš»

První minulý čas[editovat | editovat zdroj]

První minulý čas pro I konjugace se v udmurtštině tvoří pomocí sufixu –и– (–ӥ–), II konjugace sufixem –а– (–я–).

Časování slovesa v prvním minulém čase. I konjugace

учки «díval jsem se» учкимы «dívali jme se»
учкид «díval ses» учкиды «dívali jste se»
учкиз «díval se» учкизы «dívali se»

negace

ӧй учкы «nedíval jsem se» ӧм учке(лэ) «nedívali jme se»
ӧд учкы «nedíval ses» ӧд учке(лэ) «nedívali jste se»
ӧз учкы «nedíval se» ӧз учке(лэ) «nedívali se»

Časování slovesa v prvním minulém čase. II konjugace

малпай «myslel jsem se» малпамы «mysleli jme se»
малпад «myslel ses» малпады «mysleli jste se»
малпаз «myslel se» малпазы «mysleli se»

negace

ӧй малпа «nemyslel jsem se» ӧм малпалэ «nemysleli jme se»
ӧд малпа «nemyslel ses» ӧд малпалэ «nemysleli jste se»
ӧз малпа «nemyslel se» ӧз малпалэ «nemysleli se»

Po měkce souhlásce následuje –я– místo –а–, například: дасяй «připravoval jsem», ӧз дася «my, vy, oni, ony nepřipravovali (y, a)», дасяды «připravovali jste».

První minulý čas vyjadřuje děj, který se odehrál do okamžiku promluvy, a mluvčí byl, nebo prý byl očitým svědkem tohoto děje:
Нюлэсъёс съӧрысь лымшор палась шуныт тӧлъёс шокчизы «ze zálesí z jihu zavanuly teplé větry»
Граждан ож бырем бере, Спиридон Васильевичез Ижевске ыстӥзы «po ukončení občanské války Spiridona Vasiloviče poslali do Iževsku»
Куазь пеймыт луиз, синмад ке но донгид, уд адзы «už nastala tma jako v pytli – nic není vidět»

Druhý minulý čas[editovat | editovat zdroj]

Druhý minulý čas se tvoří sufixem –м–.

Časování slovesa v druhém minulém čase. I konjugace

мон учкиськем «díval jsem zřejmě» ми учкиськеммы «dívali jsme zřejmě»
тон учкем(ед) «díval jsi zřejmě» тӥ учкиллям(ды) «dívali jste zřejmě»
со учкем(ез) «díval zřejmě» соос учкиллям(зы) «dívali zřejmě»

negace

мон ӧвӧл учкиськем «nedíval jsem zřejmě» ми ӧвӧл учкиськеммы/ми учкиськымтэмы «nedívali jsme zřejmě»
тон ӧвӧл учкем(ед) «nedíval jsi zřejmě» тӥ ӧвӧл учкиллям(ды)/ тӥ учкиллямтэ(ды) «nedívali jste zřejmě»
со ӧвӧл учкем(ез) «nedíval zřejmě» соос ӧвӧл учкиллям(зы)/соос учкиллямтэ(зы) «nedívali zřejmě»

Časování slovesa v druhém minulém čase. II konjugace

мон тодмаськем «dozvěděl jsem zřejmě» ми тодмаськеммы «dozvěděli jsme zřejmě»
тон тодмам(ед) «dozvěděl jsi zřejmě» тӥ тодмаллям(ды) «dozvěděli jste zřejmě»
со тодмам(ез) «dozvěděl zřejmě» соос тодмаллям(зы) «dozvěděli zřejmě»

negace

мон ӧвӧл тодмаськем «nedozvěděl jsem zřejmě» ми ӧвӧл тодмаськеммы/ми тодмаськымтэмы «nedozvěděli jsme zřejmě»
тон ӧвӧл тодмам(ед) «nedozvěděl jsi zřejmě» тӥ ӧвӧл тодмаллям(ды)/ тӥ тодмаллямтэ(ды) «nedozvěděli jste zřejmě»
со ӧвӧл тодмам(ез) «nedozvěděl zřejmě» соос ӧвӧл тодмаллям(зы)/соос тодмаллямтэ(зы) «nedozvěděli zřejmě»


Druhý minulý čas vyjadřuje děj, který už se odehrál, a mluvčí nebyl očitým svědkem tohoto děje, a mluví o něm ze slov jiných lidí, nebo nějakého zdroje:
Самолёт сиёнэн груззэ Дон вылэ куштэм «letadlo náklad s potravinami hodilo do Donu»
Инэз но бус выллем пурысь пилем возъям «A oblohu zatáhnulo černým mrakem, podobnému mlze»
Улэм-вылэм поп. Солэн, пе, ляльчиез вылэм «bylo, nebylo žil kněz. Měl, říkají, pracovníka»

Rozkazovací způsob[editovat | editovat zdroj]

Rozkazovací způsob II osoby singuláru I konjugace se tvoří odebráním hlásky –ы a infinitivní koncovky –ны: мыны-ны «jít» — мын «jdi», нуы-ны «nést» — ну «nes», тыры-ны «skládat» — тыр «slož», сёты-ны «dát» — сёт «dej», куры-ны «požádat» — кур «požadej».

Množné číslo rozkazovacího způsobu sloves I konjugace se tvoří přidáním –э (–е): мынэ «jděte», нуэ «neste», кошке «odejděte», пире «nastupte». Spolu s tetou formou dá se používat i koncovku –лэ: мынэ — мынэлэ «jděte», кошке — кошкелэ «odejděte», пыре — пырелэ «nastupte».

Rozkazovací způsob plurálu II konjugace končí na –лэ: кырӟалэ «zpívejte», дисялэ «oblékejte», вералэ «mluvte».

Imperativ třetí osoby se tvoří analytickým způsobem, přidáním pomocného slova мэд: мед пыроз «ať si zajde», мед пырозы «ať si zajdou», мед лыдзоз «ať si přečte»

Podmiňovací způsob[editovat | editovat zdroj]

Podmiňovací způsob se tvoříme sufixem –сал:

мон ветлысал «šel, šla bych» ми ветлысалмы «šli, šly bychom»
тон ветлысал(ыд) «šel, šla bys» тӥ ветлысалды «šli, šly byste»
со ветлысал(ыз) «šel, šla by» соос ветлысалзы «šli, šly by»

negace

мон ӧй ветлысал «šel, šla bych» ми ӧй ветлысалмы «šli, šly bychom»
тон ӧй ветлысал(ыд) «šel, šla bys» тӥ ӧй ветлысалды «šli, šly byste»
со ӧй ветлысал(из) «šel, šla by» соос ӧй ветлысалзы «šli, šly by»


Та участокез турнаны жытозь вуысалмы «do večera bychom stihli skosit tento pozemek»
Мын вал Кыть Надя доры улыны. Нунызэ утялтыны юрттысалыд «šla bys bydlet k Nadě Kyt. Pomáhala bys pečovat o dítěti»

S částicí мэд se vyjadřuje přání:
Со тани, монэ татысь лэзъыны косыса, Семён мед валэктысал «jen kdyby řekl Semenovi, aby mě pustili sem»

Zvratná slovesa[editovat | editovat zdroj]

Zvratná slovesa se tvoří pomocí sufixů -ськ- (-ск-), -исък- (-йськ-): дӥсяськыны «oblékat se» (дӥсяны «oblékat»), кутчаськыны «obout se» (кутчаны «obout»), сынаськыны «česat se» (сыпа- ны «česat»), кылиськыны «svléknout se» (кыльыны «svléknout»).

Zvratná slovesa se sufixem -ськ- (-ск-), -исък- (-йськ-) můžou být v trpném rodu: гражданъ-ёсын ньыль арлы бырйиське «volí se občany jednou za čtyři roky»

Slovesa se sufixem -т-, vyjadřují donucení něco udělat: вурытыны «donutit šit» (вурыны «šit»), ужатыны «donutit pracovat» (ужаны «pracovat»)

Kategorie předstíraní[editovat | editovat zdroj]

V udmurtštině se používají slovesa se sufixy -мъяськ-, -мтэяськ-, -тэмъяськ-, které vyjadřují kategorii předstírání, například:
Лыдземъяськыны «předstírat čtení; předstírat že čteš» (лыдзыны «číst»), ужамъяськыны «předstírat práci; předstírat že pracuješ» (ужаны «pracovat»)
— Кыче карасин? — паймемъясышз Кирла «Který petrolej? – zahrál překvapení Cyril» Тодымтэяськыны «předstírat, že nic neví»
Ӟичы выдэм но лултэмъяськем. «Liška si lehla, a předstírala mrtvou». (doslovně «předstírala, že nemá duši»; лултэм «bezdušní, neživotní»)
Сое пбян понна, мон турнамъяськи «abych ho oklamal předstíral jsem, že kosím» иземъяськыны «předstírat spánek; předstírat, že spíš»

Slovesa se sufixy -тэмъяськ-, -мтэяськ- také vyjadřují předstíraní, a jsou odvozená od adjektiv nebo příčestí na –тэм, -мтэ pomocí sufixu –яськ: катьтэм «bezmocný» — катьтэмъяськыны «předstírat bezmocného»

Příčestí a přechodníky[editovat | editovat zdroj]

Příčestí se tvoří od kmenů sloves sufixy –ись (-ӥсь), -сь, -эм, -м, -мтэ, -оно (-ёно), -но, -онтэм, -нтэм, -мон, -эмын, -мын:
изись «spící», мынӥсь «jdoucí», лыдзём книга «přečtená kniha», кимным киоссэ «zmrzly ruce» apod.

Přechodníky tvoří sufixy –са, -тэк, -ку, -тозь, -мон, -мтэен, -эмен, -мэн, -эмысь, -мысь: куты-са «chytiv», ужа-са «pracuje»
вуж кырӟанъёсты кырӟа-са пукэ «sedí zpívaje písně»

Zájmena[editovat | editovat zdroj]

Skloňování osobních zájmen

singulár singulár singulár
pád I osoba II osoba III osoba
nominativ мон «já» тон «ty» со «on, ona, ono»
akuzativ монэ тонэ сое
genitiv мынам тынад солэн
ablativ мынэсьтым тынэсьтыд солэсь
dativ мыным тыныд соли
abessiv монтэк тонтэк сотэк
adverbiál монъя тонъя соя
instrumentál монэн (монэным) тонэн (тонэныд) соин
aproximativ монлань тонлань солань


plurál plurál plurál
pád I osoba II osoba III osoba
nominativ ми «my» тӥ «vy» соос «oni, ony, ona»
akuzativ милемыз (милемды) тӥледыз (тӥледды) соосыз (соосты)
genitiv милям тӥляд соослэн
ablativ милесьтым тӥлесьтыд соослэсь
dativ милемлы (милем) тӥледлы (тӥлед) соослы
abessiv митэк тӥтэк соостэк
adverbiál мия тӥя соосъя
instrumentál мшгемын (миленымы) тӥледын (тӥленыды) соосын
aproximativ милань тӥлань соослань


Vzájemně-osobní zájmena mají krátký a plný tvar.

pád Krátký tvar I osoba: Krátký tvar II osoba: Krátký tvar III osoba:
nominativ ог-огмы «my jeden druhého» ог-огды «vy jeden druhého» ог-огзы «oni, ony, ona jeden druhého»
akuzativ ог-огмес(ты) (огмес(ты)-огмы) ог-огдэс (огдэс-огды) ог-огззс(ты), огзэс(ты)-огзы
genitiv ог-огмылэн (огмыл&н-огмы) ог-огдылэн (огдылэн-огды) ог-огзылэн (огзылэн-огзы)
ablativ ог-огмылэсь (огмылэсь-огмы) ог-огдылэсь (огдылэсь-огды) ог-огзылэсь (огзылэсь-огзы)
dativ ог-огмылы (огмылы-огмы) ог-огдылы (огдылы-огды ) ог-огзылы (огзылы-огзы)
abessiv ог-огмытэк (огмытэк-огмы) ог-огдытэк (огдытэк-огды) ог-огзытэк (огзытэк-огзы)
adverbiál ог-огмыя (огмыя-огмы) ог-огдыя (огдыя-огды) ог-огзыя (огзыя-огзы)
instrumentál ог-огенымы (огенымы-огмы) ог-огеныды (огеныды-огды) ог-огенызы (огенызы-огзы)
aproximativ ог-огмылань (огмылань-огмы) ог-огдылань (огдылань-огды) ог-огзыланъ (огзылань-огзы)


Plný tvar má na začátku slova místo ог-, одӥг-, a je to v podstatě množina: одйг-огмы «my jeden druhého», одйг-огды «vy jeden druhého» a tak dále.
Нырысьсэ соос ог-огзы шоры секыт мылкыдын учкизы, ог-огзэс валатэк вераськизы но люкиськизы. «Poprvé oni se dívali na sebe se skleslým výrazem, povídali si a se rozešli nechápaje jeden druhého»
Ог-огзэстпы азьпалтыны турттыса выллем, куараос кылӥсь- кизы «Jakoby přerušuje jeden druhého, zazněly hlasy»

Zájmena přivlastňovací se požívají se sufixy -эз (-ез), -ыз, skloňují se podle subjektivních objektivních pádů, shodují se s podstatným jménem kromě pádu v čísle a osobě. мынам ручкае «moje tužka» тынад ручкаед «tvoje tužka» солэн ручкаез «jeho, její tužka» a tak dále.

Číslovky[editovat | editovat zdroj]

1 – одӥг 6 – куать 20 – кызь 80 – тямыстон
2 – кык 7 – сизьым 40 – ньыльдон 90 – укмыстон
3 – куинь 8 – тямыс 50 – витьтон 100 – сю
4 – ньыль 9 – укмыс 60 – куатьтон 1000 – сюрс
5 – вить 10 – дас 70 – сизьымдон 21 – кызь одӥг


Řádové číslovky se tvoří od základních pomocí sufixu –этӥ (–етӥ), s skloňují se podle substantiv a adjektiv.
сюре укмыс сю кызь куать «tisíce devět set dvacet šest» — сюре укмыс сю кызь куатвтӥ арозь «do tisíce devět set dvacet šestého roku»

Syntax[editovat | editovat zdroj]

Udmurtština je příznačná tím, že zachovala syntaktické rysy prauralského jazyka, ale také má hodně novátorství, například věty s indoevropskými vazbami větných členů. Skupina podmětu stojí za přísudkem – Вормон нуал «Den vítězství», вечки зор «drobný déšť», ми гуртамы дыртӥськом «my domů spěcháme». Za starých dob ve větě bylo pořadí SOV (Дед Мороз салам ваиз «Děda Mraz dárek přinesl»), ale poslední dobou se sloveso často nachází před předmětem a příslovečným určením: ми манӥськом театре «my jdeme do divadla»; ӝит отын учкомы «večer si tam prohledneme film».
Často se vedlejší věta nachází před hlavní: со умой мурт шуыса, ваньмас тодо «doslovně – že je dobrý člověk, všechny vědí».

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Цыпанов Е.А. «Сравнительная грамматика финно-угорских языков» – издатеьство Кола, Сывтывкар – 2008
 • «Грамматика современного удмуртского языка. Фонетика и морфология» – Ижевск: Удмуртское книжное издательство, 1962. – 376 с.
 • Алатырёв В.И. «Краткий грамматический очерк удмуртского языка» – Ижевск – 1983
 • Н. Н. Тимерханова «Удмуртский язык Учебник-тетрадь для начинающих №1» – Ижкар (Ижевск) 2012

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]