Diskuse k nápovědě:Klíč řazení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pořadí znaků[editovat zdroj]

Pořadí podle ASCII už zřejmě neplatí, viz Wikipedie:Pod lípou (technika)/Archiv 2014-02#Zavedení českého abecedního řazení v kategoriích. Ale kde je definováno platné pořadí jsem tam nenašel. --Matěj Orlický (diskuse) 24. 6. 2015, 10:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Přesunutý neplatný text o pořadí:

Pořadí znaků vychází z jejich ASCII hodnoty:

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_'
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
¡¢£¤¥¦§¨©ª«­®¯°±²³´µ•¸¹º»¼½¾¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋ
ŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ
ǺǻǼǽǾǿ΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰ
αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώ

Všimněte si například, že velká písmena jsou řazena před malými a písmena bez diakritiky před těmi s diakritikou. Mezera uvnitř názvu je řazena jako podtržítko.

--Matěj Orlický (diskuse) 1. 10. 2015, 11:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Pořadí znaků není podle ASCII, ale podle Unicode. Konkrétně podle uca-cs rozšíření Unicode collation. Stačí si vyhledat Unicode collation projekt a podprojekt uca-cs (např. pomocí Googlu). --Dvorapa (diskuse) 21. 5. 2016, 10:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]