Diskuse:Republika srbská

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název entity v různých publikacích[editovat zdroj]

Heslo Srbská republika je v publikaci Státy a území světa (Liščák, V., Fojtík, P. (1996): Státy a území světa. Libri, Praha, 935 s.) na str. 715 - 716 mezi hesly Srbská Krajina (str. 713 - 714) a Srbsko (717 - 719). V poznámce na str. 715 je napsáno, že "Z důvodů logického abecedního řazení je v nadpisu hesla použito jméno Srbská republika, v textu se však dále používá názvu Republika srbská na rozlišení od Srbské republiky (Srbsko)." Tedy od kolonky 'úřední název území v češtině (na základě místního úředního názvu)' je již požit pojem Republika srbská. Heslo Srbsko (str. 717) má v kolonce 'úřední název území v češtině (na základě místního úředního názvu)' uvedeno Srbská republika, Republika Srbsko.

V publikaci Státy a jejich představitelé (URL: http://www.libri.cz/databaze/staty/main.php) je mezi "koloniemi, autonomními, závislými, okupovanými a spornými územími, separastickými útvary a historickými státními útvary" uvedeno heslo Srbská republika (v Bosně), URL: http://www.libri.cz/databaze/staty/podlist.php?id=519

Vývoj názvů Rs[editovat zdroj]

V září 1991 byla v Trebinji v jižní Hercegovině vyhlášena Srbská autonomní oblast Hercegovina (Srpska Autonomna Pokrajina Hercegovina). V lednu 1992 rozhodli Srbové v Bosně a Hercegovině o vytvoření Republiky srbského národa v Bosně a Hercegovině. 27. 3. 1992 Skupština srbského národa Bosny a Hercegoviny přijala ústavu a 7. 4. 1992 vyhlásila nezávislou Srbskou republiku Bosny a Hercegoviny (Srpska Republika Bosny i Hercegoviny). 12. 8. 1992 byla přejmenována na Republiku srbskou (Republika Srpska). (Liščák, V., Fojtík, P. (1998): Státy a území světa. Libri, Praha.) viz též http://www.bhdani.com/arhiva/235/cinjenice.shtml

Jednoslovný název: Srpska[editovat zdroj]

V češtině dosud neexistuje jednoslovný název pro Republiku srbskou (zkratka: RS v Bosně, RS, Rs). V samotné srbštině je pojem Srpska neoologismem. Slovo Srpska (srbská) je přídavným jménem a vzniklo zkrácením názvu Republika srbská (Rs, "Srbská republika", Republika Srpska). (Podobným případem je i originální název Chorvatska - Hrvatska; česky: chorvatská). Pro tuto část Bosny a Hercegoviny však nelze používat označení Srbsko (Srbija), jelikož tento název přináleží Republice Srbsko (Republika Srbija) s hlavním městem Bělehradem.

V srbštině je slovo Srpska podstatné jméno. Je uvedeno i ve Slovníku srbochorvatského spisovného jazyka z r. 1973, kde je však uvedeno jako archaické synonymum pro Srbija (vztah byl zřejmě podobný jako Čechy a Česko v dobách předobrozenských). Srbové v Bosně staré jméno Srpska tedy jen oprášili, nevymýšleli ho nově, jen mu dali jiný obsah (podobně jako se změnil obsah pojmu Česko nebo třeba i obsah pojmu Bošnjak vedle zemského označ. Bosanac /čes. Bosňák vers. Bosňan/).

Srpska, ž (dat. Srpskoj) vidi Srbija. Vražje pleme pozoba narode ... Murat Srpsku, a Bajazit Bosnu. (P. Petrović-Njegoš) (Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Knjiga peta P-S. Novi Sad, Matica srpska, 1973, s. 977)

2. Srpska Krajina, vidi Krajina; Srpska (poimenično): Republika Srpska (Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad, Matica srpska, 1994, s. 470) viz http://www.rastko.org.rs/filologija/odbor/odluka028_c.html

Pro srbštinu i chorvatštinu je typické tvoření zeměpisných jmen mj. procesem tzv. substantivizace adjektiv, tj. etnonymické příd. jméno ženského rodu se stane jménem podstatným. Z adjektiv češka, slovačka, poljska, njemačka, bugarska, francuska, hrvatska, grčka, turska /zemlja, država/ - tj. ze spojení typu česká, slovenská, polská atd. /země/ - se stává podstatné jméno - název země nebo státu: Češka, Slovačka, Poljska, Njemačka, Bugarska, Francuska, Hrvatska, Grčka, Turska, aj. Jméno Srpska je skutečně neologizmus, ale protože plnil důležitou úlohu rozlišit nové "Srbsko" v Bosně od toho tradičního, byl srbskými jazykovědci prakticky ihned zařazen do nejbližší možné nové jazykové příručky, a to do Pravopisu srbského jazyka (tuším už v roce 1993 nebo 1994). Substantivum Srpska je tedy jen dalším příkladem využití výše uvedeného šikovného modelu tvoření toponym v srbštině (a chorvatštině).

Potvrzením řečeného je i slovosled - Republika Srpska. Srbština dává shodný přívlastek stejně jako čeština před podst. jméno. Kdyby tedy tvar srpska měl být skutečně adjektivem, podoba by musela vypadat Srpska Republika (k inverzi není žádný důvod), podobně jako Češka Republika /tj. Česká republika; ale: psáno Republika Češka to doslovně znamená "Republika Česko". Češka v prvním případě je adjektivum, ve druhém pak substantivum/. Proto je český překlad Republika srbská vlastně chybný. Přesnější a české tradici více odpovídající je Srbská republika (viz např. kniha Státy a území světa autorů Liščáka a Fojtíka). Pak by se ale tradiční Srbsko muselo ve své politické podobě psát důsledně jako Republika Srbsko, aby nedošlo k záměně (Němci si koneckonců podobu Spolková republika Německo taky poručili, ačkoliv by pro češtinu nebyl problém tvar Německá spolková republika).

Otázku překladu srbského Srpska do češtiny jsem shodou okolností právě nedávno řešil se svými studenty - kroatisty a balkanisty. Pokud bychom trvali na jednoslovnosti (bez přívlastků jako "západní", "nové", "bosenské" Srbsko atp.), pak asi češtině nezbyde nic lepšího než převzít srbský název sakumprásk, takže "Srpska", do Srpsky, v Srpsce, hrajeme se Srpskou, atd. - podobně jako jsme už přejali srbské názvy stejného typu Raška, Bačka.

Název entity v angličtině[editovat zdroj]

Pokud jde o anglický překlad, tam je to taky všelijaké, od Serbian Republic, Republic of Srpska až po nepřeložené Republika Srpska. V publikaci Srpski jezički priručnik (Beograd 2004) se vyskytuje anglická podoba Republic of Serbland (tzn. Srpska = angl. Serbland). Tuto varianty jsem dosud nikde jinde neviděl a nejsou úplně od věci.

Název entity v němčině[editovat zdroj]

Němčina používá k označení RS tvary Serbische Republik, Serbenrepublik nebo nepřeložené Republika Srpska. V publikaci Srpski jezički priručnik (Beograd 2004) se vyskytuje německá podoba Republik Serbland (tzn. Srpska = něm. Serbland).

Zdroj[editovat zdroj]

Dr. Pavel Krejčí, URL: http://www.muni.cz/people/23013

Odkazy[editovat zdroj]

Nikolić, M.: Srbi i Srbijanci, URL: http://host.sezampro.yu/jezikdanas/5-98/5-98_4.htm

Nekonzistence s článkem Federace_Bosny_a_Hercegoviny[editovat zdroj]

V tomto článku je uvedeno:

RS má vlastní vládu, vlastního prezidenta, parlament, státní symboly, policii, armádu, dokonce i vlastní aerolinie (Air Srpska). V roce 2004 existovaly snahy sjednotit policejní složky obou entit, avšak ztroskotaly. Jako měnu používá konvertibilní marku, stejně jako Federace BiH (do roku 1994 však měla vlastní měnu, dinár Republiky srbské).

V článku Federace_Bosny_a_Hercegoviny

Podobně jako Republika srbská má i Federace BaH vlastní vlajku, znak, aerolinie (BH Airlines) a parlament (Parlament Federacije Bosne i Hercegovine). S Republikou srbskou má ale jednotnou armádu, policii, měnu, kterou je Konvertibilní marka a ústřední vládu reprezentovanou Předsednictvem (Predsjedništvo) a vládou (Vijeće ministara, Savjet ministara).

---

Nejsem v dané oblasti odborník, jen jsem na to narazil, takže kde je pravda a co platí? Přidal jsem šablonu přesnost. --Tutchek 23. 7. 2008, 16:52 (UTC)

---

V roce 2005 došlo k reformě ozbrojených sil, tedy k vytvoření společného ministerstva obrany a vzniku společných vojenských sil Chorvatů, Bosňáků a Srbů - tedy Federace a RS (viz zde). Tomu napovídá i složení generálního štábu ozbrojených sil, kde náčelníkem je Chorvat Anto Jeleč (viz zde) a jeho zástupci jsou Bosňák Sakib Forić (viz zde) a Srb Mirko Tepšić (viz zde). Znamená to tedy, že správně je stav uveden v článku "Federace_Bosny_a_Hercegoviny". --Taavetti 19. 8. 2009, 11:34 (UTC)

---

Ohledně armády je správně článek o FBiH, policejní složky však fungují odděleně. RS a FBiH tedy nemají armádu, mají ale oddělené policie. BlueRoar 21. 8. 2009, 15:28 (UTC)

Smazání kapitoly[editovat zdroj]

Smazal jsem kapitolu o jednoslovném názvu. Již před časem jsem do článku vložil šablonu o podezření z vlastního výzkumu, vysvětlení je v diskusi k témuž článku, na problém jsem upozorňoval i Pod lípou. Teorii o vlastním výzkumu podporuje i tato diskuse - její část Jednoslovný název: Srpska byla svého času sakumprásk překopírována do zmíněného článku - abych volně parafrázoval "encyklopedický jazyk" autora :-)
--Jarba 7. 1. 2010, 09:48 (UTC)

Přesunuto z článku[editovat zdroj]

Opravte název stránky. Entita BaH se jmenuje Srpska s "p". Bylo to dohodnuto v Daytonu. Všechno je výsledkem nějakého kompromisu a ani zde to nebylo jinak. Když nesměl být použit název Republika Srbská (kolize s názvem Srbské republiky s SFRJ), vybrali si zástupci srbského etnika název Republika Srpska. Uchovali si ve jménu slovo "republika", i když jim nikdo předem negarantoval, že získají v rámci společného státu nakonec status federální jednotky v BaH. Více o kompromisech, které nakonec zastavily válku najdete v publikaci "To End a War" Richarda Holbrooka. – Tento nepodepsaný komentář přidal(a) 193.84.96.13 (diskusebloky) 1. 3. 2016, 06:48‎ SE(L)Č

Správný název[editovat zdroj]

Řada lidí se mylně domnívá, že název entity se odvozuje od názvu dominantního obyvatelstva, kterým jsou Srbové. Název proto mylně píší s "B". Srbská republika je však jedna jediná a tou je Srbsko s hlavním městem Bělehrad. Řada lidí bohužel neví nic o historii vzniku názvu, který je novým názvem dohodnutým až při sjednávání Daytonské mírové úmluvy. Před započetím jakýchkoli úprav a uvádění mylných informací ve tvaru Republika srbska s "B" ve wikipedii namísto česky správného přepisu Republika srpska si prosím důkladně nastudujte ústavu BaH, která je 4. annexem Úmluvy z Daytonu, nastudujte si také text ústavy entity Republika srpska a přečtěte knihu Richarda Holbrooka To End a War, abyste pochopili, že bylo nutné pojmenovat nově vzniklou entitu, která nikdy předtím neexistovala a přitom nepoužít označení Srbská republika, které bylo v té době označením pro jednu ze dvou federálních jednotek spolu s Černou Horou tehdejší Svazové republiky Jugoslávie. Zbytek dříve psaných komentářů ponechávám beze změn. Publikaci pánů Liščáka a Fojtíka neznám a nedokáži tak posoudit, zda se i oni dopouštějí nějaké systémové chyby při označení entitní správní jednotky v BaH či zda jim mylné označení podsouvá někdo jiný, kdo jejich text nepochopil. – Tento nepodepsaný komentář přidal(a) Rplevak (diskusebloky) 11. 10. 2016, 14:55‎ SE(L)Č

Není žádného sporu o tom, jaký je oficiální správný název této entity. To ale nic nemění na tom, že se v češtině zcela běžně používá podoba „Republika srbská“. Do článku patří informace o tom, jak se stát „doopravdy“, „správně“ jmenuje, ale stejně tak tam patří i to, jak se v češtině běžně označuje. --Mormegil 11. 10. 2016, 17:54 (CEST)
Prosím Vás tím, že do wikipedie neustále replikujete chybný přepis názvu nebo tím, že se odvoláváte na prameny, v nichž se objevuje nesprávné označení, věci nepomáháte. Faktem zůstává, že Srbská republika, Republika Srbská, či Republika Srbsko je v češtině zažité označení pro stát jehož hlavním městem je Bělehrad. Pokud chcete psát o entitě v BaH vycházejte primárně z ústavou daného názvu Republika Srpska. Aby se Vám nestalo, tak jako na našem ministerstvu, až sem přijede delegace z Banja Luky, že Vás začnou opravovat, protože si je pletete se sousedním státem. Takových trapasů se ale Čechům děje víc, pravidelně se záměnou Litvy a Lotyšska. – Tento nepodepsaný komentář přidal(a) Rplevak (diskusebloky) 11. 10. 2016, 18:25 SE(L)Č
Které že „věci“ nepomáháme? Wikipedie je encyklopedie, ne obhajoba nějaké „věci“, popisuje realitu a různé názory na ni, není jejím cílem pomáhat nějaké „věci“. Faktem zůstává, že letmým googlováním nenajdete jediné použití „Republika srbská“ v českém textu pro označení Srbska. Faktem zůstává, že letmým googlováním je velký problém najít použití „Republika Srpska“ v českém textu. V české encyklopedii vycházíme z českého úzu, nikoli bosenské ústavy.
Opakuji, že je naprosto v pořádku v článku vysvětlovat kontext, proč že kdo považuje označení „Republika Srbská“ za chybné (a toho kontextu by do stránky opravdu chtělo doplnit víc, plus nějak rozpracovat odkazovaný specializovaný článek o názvu). Ale nemůžeme existující převažující úzus ignorovat jen na základě toho, že jej někdo ex cathedra označuje za „nesprávný“. To byste taky mohl za chvíli začít prosazovat nepoužívání názvu „Lotyšsko“, protože je zjevně matoucí a je třeba vycházet z lotyšské ústavy, která jasně říká „Latvija“, aby se na ministerstvu neděly trapasy.
--Mormegil 12. 10. 2016, 17:51 (CEST)

Shrnutí problematiky názvu[editovat zdroj]

Chronologický vývoj

  • 24. 10. 1991. Srbští poslanci v Poslanecké sněmovně Bosny a Hercegoviny v Sarajevu vyhlásili Sněmovnu srbského národa Bosny a Hercegoviny (Skupština srpskog naroda Bosne i Hercegovine).
  • 21. 12. 1991. Sněmovna srbského národa Bosny a Hercegoviny rozhodla, že do 14. ledna vyhlásí Republiku srbského národa Bosny a Hercegoviny (Republika srpskog naroda Bosne i Hercegovine).
  • 9. 1. 1992. Sněmovna Srbského národa Bosny a Hercegoviny na pravoslavné Vánoce vyhlásila Republiku srbského národa Bosny a Hercegoviny.
  • 7. 4. 1992. Sněmovna Srbského národa Bosny a Hercegoviny vyhlásila nezávislost Srbské republiky Bosny a Hercegoviny (Srpska Republika Bosne i Hercegovine).
  • 12. 8. 1992. Sněmovna Srbského národa Bosny a Hercegoviny na svém 19. zasedání změnila název Republika Srbská (Republika Srpska).[1]

Možnosti, jak překládat oficiální název:

(zde je třeba připomenout, že srbština na rozdíl od češtiny v názvech států používá veliká písmena pro všechna slova v oficiálním názvu)

  • Republika srbská, nejrozšířenější, ale v zásadě nouzová varianta, která v češtině nemá adekvátní srovnání; není možné vytvořit jednoslovný název jako v srbštině;
  • Republika Srbská, varianta, která po vzoru srbštiny reflektuje substantivizaci adjektiva srbská (srpska) – běžně tento proces vede k utvoření jednoslovného názvu s počátečním velikým písmenem Republika Hrvatska (Chorvatská republika) > Hrvatska (Chorvatsko), Republika Češka (Česká republika) > Češka (Česko); v tomto případě je ale český název Srbsko rezervován pro jiný stát – Republiku Srbsko (Republika Srbija), ačkoli Srbija (stejně jako např. Bosna) je ze své podstaty substantivum; proto je vhodné užívat tvar Srbská (Srpska), jednoslovný název pro entitu se pak skloňuje podle vzoru Sadská; ekvivalentem tohoto názvu je Srbská republika;
  • Republika Srpska, nejméně vhodná varianta, kterou lze jen obtížně skloňovat a jež nereflektuje český zvyk překládat názvy států; původní název Srpska v českém mluvčí ani nenavozuje spojitost se srbským etnikem (Srb – Srbin > srbský – srpski, tu došlo k asimilaci znělosti), po kterém je pojmenována

Mattan 11. 11. 2016, 18:45 (UTC)

Externí odkazy či reference byly změněny (září 2018)[editovat zdroj]

Dobrý den,

právě jsem se pokusil opravit 2 externí odkazy či reference na stránce Republika srbská. Prosím, zkontrolujte moje editace. Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek pro další informaci. Provedl jsem následující změny:

. Udělal-li jsem chybu, vizte seznam často kladených otázek.

Děkuji.—InternetArchiveBot (Nahlásit chybu) 3. 9. 2018, 11:08 (CEST)

  1. VELIMIROVIĆ, Janko a kol. Hronologija 1990–1995. Banja Luka: Dokumentacioni centar Republike Srpske, 2002.