Zásoby podzemních vod

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zásoby podzemních vod (angl. Groundwater reserves) jsou definovány jako celkový objem vody v nasycené zóně zvodněného systému. Rozeznáváme zásoby vázané a přírodní (geologické). Přírodní zásoby jsou tvořeny:

Zásoby podzemních vod


a) gravitačními (statickými) zásobami
b) pružnými zásobami
c) zbytkovými zásobami (voda vyplňující kapilární póry)

Platí, že celkové zásoby podzemní vody můžeme rozdělit podle odvodnitelnosti na:
odvodnitelné
neodvodnitelné To je důležitým faktorem při využívání podzemních vod.
Celkově jsou tedy přírodní zásoby souhrnem přírodních gravitačních (statických) zásob podzemní vody, pružných zásob podzemní vody a zbytkového objemu vody přítomného v pórech horniny s kapilárními rozměry.

Gravitační přírodní zásoby[editovat | editovat zdroj]

představují objem gravitační vody ve zvodněném kolektoru v přírodních podmínkách.

Pružné přírodní zásoby[editovat | editovat zdroj]

představují objem vody, který se uvolní po snížení piezometrického napětí ze statické zásoby ve zvodněném kolektoru v důsledku zvětšení objemu akumulované vody v souvislosti s její objemovou stlačitelností a v důsledku zmenšení objemu pórů. Velikost pružných zásob je podmíněna hodnotou pružné storativity (zásobnosti)

Zdroje podzemní vody[editovat | editovat zdroj]

(Groundwater resources). Protože hladina podzemní vody v čase kolísá (důsledek např. různé intensity infiltrace srážek nebo odvodňování podzemní vody do vodotečí v závislosti na kolísání úrovně hladin v tocích), není objem podzemní vody přítomné v hornině v čase konstantní. Z celkových zásob podzemní vody tedy proto vydělujeme tuto dynamickou část, kterou nazýváme přírodními zdroji podzemních vod (natural resources of groundwater). Je to množství podzemní vody v přírodních podmínkách doplňované a odtékající z uvažovaného území. Jsou to dynamické zdroje podzemní vody v přírodních podmínkách

Rozdělení zdrojů podzemních vod[editovat | editovat zdroj]

Zdroje podzemní vody se dělí na:

Zdroje podzemních vod


• přírodní (dynamické) – průtok podzemní vody daným zvodněným systémem. Kvantitativně se určuje jako dlouhodobý roční průměr
• indukované – množství podzemní vody, které přitéká do zvodněného systému během jeho využívání v důsledku změn vyvolaných tímto využíváním na hranicích zvodněného systému. Indukované zdroje podzemní vody vznikají např. jako důsledek přemístění hydrogeologické rozvodnice, břehovou infiltrací, v důsledku přetékání z jiných zvodní, umělým obohacováním podzemních vod atd. Jejich velikost je časově proměnná v závislosti na intenzitě využívání.

Využitelné množství podzemní vody[editovat | editovat zdroj]

(Exploitable amount of groundwater) je množství podzemní vody, které lze získávat jímacími zařízeními racionálními z technickoekonomického hlediska při daném režimu využití a při vyhovující kvalitě vody během uvažovaného období využití. Jedná se tedy o indukované zdroje podzemních vod. Pokud je intenzita využívání podzemních vod vyšší, nežli je jejich doplňování, dochází k poklesu přírodních zásob. Proto se provádí evidence odběrů podzemních vod, aby mohla být sledována bilance jejich zásob a nedocházelo tak k jejich snižování – úbytku vody se všemi doprovodnými negativními důsledky.