Wikipedie:Významnost (instituce)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Základním pravidlem pro určení významnosti institucí je doložená nebo oprávněně očekávaná existence dvou nezávislých netriviálních věrohodných zdrojů (2NNVZ). Toto doporučení shrnuje, u kterých institucí lze běžně oprávněně očekávat existenci těchto zdrojů a jaké zdroje typicky tuto charakteristiku nemají, a tudíž je není možné pro doložení významnosti institucí použít.

U okrajových případů je třeba nezávislé netriviální a věrohodné zdroje doložit, jinak hrozí smazání článku, případně jeho sloučení do článku o souvisejícím širším tématu.

Běžně významné instituce

Běžně je možné předpokládat a dohledat existenci 2NNVZ u institucí, které shrnuje následující orientační seznam.

 • Firmy a podniky – společnosti alespoň regionálního významu, a to podle dosahu jejich produkce či aktivit a/nebo podle jejich ekonomického významu pro místo podnikání (zaměstnanost apod.).
 • Školy – vysoké a střední školy, zejména pokud existují delší dobu; větší základní školy.
 • Kulturní instituce – instituce zřizované státem, kraji nebo většími obcemi; instituce s dlouholetou existencí a nadregionálním významem.
 • Zdravotnická zařízení – (zejména veřejné) nemocnice regionálního významu; zdravotnická střediska zajišťující zdravotnickou péči pro velké množství obyvatel; specializovaná zdravotnická zařízení výjimečná ve svém oboru.
 • Spolky a nadace – instituce zabývající se dlouhodobě širším spektrem veřejně prospěšných činností s alespoň regionálním významem, spolky s nepřetržitou historií sahající do první poloviny 20. století.
 • Sportovní organizace – národní a nadnárodní svazy, kluby hrající v prvoligové soutěži.

Diskuse o encyklopedické významnosti článků o institucích, které spadají do výše uvedených skupin, obvykle není přínosná. Je ale stejně jako u ostatních článků třeba požadovat u nich doložení uvedených informací a neověřené články je možné v případě odůvodněných pochybností smazat i celé. Požadovat dodání nezbytných 2NNVZ je vhodné pouze v případě důvodné pochybnosti o jejich existenci.

Toto doporučení nijak nezaručuje automatickou encyklopedickou významnost institucí uvedeného typu, pouze konstatuje, že instituce uvedeného typu encyklopedicky významné obvykle jsou. Pokud přesto vznikne důvodná pochybnost o existenci 2NNVZ vznikne u konkrétní instituce a existence nebude doložena, není možné se dovolávat pouze tohoto obecného doporučení jako záruky encyklopedické významnosti.

Uvědomte si zároveň, že některé instituce se stávají obecně známými událostí, do jejíhož vývoje se nějak zapojí, nebo osobností, která je s nimi spojená. Jenže fakt, že daná událost nebo osobnost je encyklopedicky významná, automaticky nezakládá encyklopedickou významnost samotné instituce (viz níž - Zdroje triviální).

Zdroje, které nelze použít pro doložení významnosti

Zdroje triviální

Triviálními zdroji týkajícími se institucí jsou typicky:

 • zápisy v rejstřících
 • adresáře a telefonní seznamy
 • přehledy účastníků různých akcí (veletrhů, přehlídek, soutěží apod.)
 • pouhá zmínka o tom, že se instituce zapojila do vývoje nějaké významné události nebo že je s ní spojená nějaká významná osobnost

Zdroje závislé

Závislými zdroji týkajícími se institucí jsou typicky:

 • vlastní webové stránky
 • reklamy
 • pozvánky na akce vydané samotnými společnostmi, třeba i vytištěné v nezávislých médiích; programy těchto akcí
 • výroční zprávy

Související doporučení a texty