Wikipedie:Významnost (události)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tato stránka je pracovním textem, který by se po prodiskutování, společném dopracování a dalších úpravách měl stát návrhem doporučení. Editace, které tento text zpřehlední, učiní srozumitelnějším nebo užitečnějším, zpřesní, rozšíří o další hlediska nebo argumenty nebo jinak zkvalitní, jsou vítány.

Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

 • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
 • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.Zkratka:
 • WP:EVU

Obecná kritéria encyklopedické významnosti občas selhávají u dobře ozdrojovaných článků o jednorázových událostech, zejména pokud se staly v nedávné době, a u článků o osobách, které se staly obecně známými jen na základě jediné události nebo řadě událostí stejného druhu. Nejspornějšími se z tohoto hlediska stávají články o trestné činnosti nebo jiných deliktech či obviněních z deliktů, ale sporné mohou být i články o jiných typech událostí, pokud o nich informovaly jen publicistické zdroje v jedné či několika málo vlnách.

Zatím se v diskusích nepodařilo najít shodu na kritériích, podle nichž by bylo možné objektivně stanovit, která událost je dostatečně encyklopedicky významná a která již (ještě) nikoliv. Opakovaně se stalo, že události, které byly předmětem třeba i několikaměsíčního mediálního zájmu, považovalo v diskusi mnoho wikipedistů za encyklopedicky málo významné na to, aby o nich existoval samostatný článek. Proto předkládáme wikipedistům k úvaze nejčastější argumenty pro i proti smazání, aby je mohli při tvorbě článků i v diskusích o obsahu Wikipedie zohlednit.

Možné důvody pro existenci článku[editovat | editovat zdroj]

 • pokud je něco zajímavé pro větší počet významných celostátních zpravodajských médií, třeba i jednorázově, je to samo o sobě dokladem jisté významnosti
 • vše, co jednou proběhlo významnými médii, se stává natrvalo součástí veřejného povědomí (bude si to pamatovat celá generace, která v tom období sledovala média, bude na to poukazováno při dalších podobných nebo srovnatelných případech, pro odborníky nebo specializované zájemce bude událost významná i poté, co hlavní masa veřejnosti zapomene atd.)
 • účelem encyklopedie je uchovávat a shromažďovat objektivní a přesné informace, nikoliv napomáhat procesu věčného zapomnění
 • encyklopedická významnost není totožná s estetickým nebo historickým pozitivním přínosem události, významné mohou být i nechutné nebo destruktivní události
 • encyklopedická dokumentace události může mít výchovný nebo odstrašující účinek
 • událost je významná, ovlivní-li prokazatelně další události (např. změna legislativy, změna státní politiky v určité oblasti atd.)
 • událost je významná, je-li v něčem výjimečná nebo první (použití nové metody, přelomové soudní rozhodnutí, mediálně nejznámější případ určitého druhu atd.)
 • máme na Wikipedii i články o méně významných tématech
 • vyčkávání u nových událostí je na úkor aktuálnosti Wikipedie. Je lépe napsat článek a smazat ho poté, co se událost stane nevýznamnou, než nenapsat včas článek o dobře zdrojované aktuální události, která se později může ukázat velmi významnou

Možné důvody proti existenci článku[editovat | editovat zdroj]

 • zpráva nebo reportáž nejsou encyklopedickým obsahem, Wikipedie není kronika ani sociologický korpus
 • medializace případů (mediální masáž) vzniká náhodně, mnoho srovnatelných případů medializováno není, neprofesionální novináři se chytají kdečeho atd.
 • média uvádějí více či méně to, co chtějí odběratelé slyšet, nikoliv to, co je skutečně významné
 • zpravodajská média nejsou tak hodnotným zdrojem jako monografie, vědecké práce, odborné encyklopedie
 • i když o některých událostech informují všechna média, za krátký čas se stanou naprosto nevýznamnými. Běžné tiskové monitorování události nelze samo o sobě považovat za dostatečný příznak významnosti. Událost by měla mít dopad na další významné události, týkat se bezesporu významných osob, popřípadě by měl zájem o ni přetrvat i poté, co událost sama skončí a pozbude bezprostřední aktuálnosti.
 • událost je významná jen tehdy, je-li v něčem výjimečná nebo první (použití nové metody, přelomové soudní rozhodnutí atd.)
 • událost je významná jen tehdy, ovlivní-li prokazatelně další události (např. změna legislativy, změna státní politiky v určité oblasti atd.)
 • není vhodné utvrzovat někoho v jeho výjimečnosti, dělat někomu reklamu (zvláště má-li exhibicionistické či narcistické rysy nebo komerční zájmy na propagaci) atd.
 • není vhodné škodit oběti nebo pachateli uchováváním kauzy, na kterou by jinak lidé časem zapomněli
 • je-li aktér (např. pachatel nebo oběť) psychicky narušený, není z etického hlediska vhodné jeho poruchu medializovat
 • pokud jsou hlavními aktéry události pouze neveřejné osoby, je nutné zvláště zvažovat její historický význam (viz výše)
 • téma článku je nechutné, nevhodné, nedůstojné, bulvární, mohlo by někoho inspirovat atd.
 • máme na Wikipedii i články o významnějších tématech či událostech, s nimž se tato nemůže srovnávat

Příklady diskusí o článcích[editovat | editovat zdroj]

(Tyto příklady jsou zde uvedeny pracovně, z konečné verze textu mohou být vypuštěny.)

Převažovaly názory pro zachování článku
Převažovaly názory pro smazání článku
Výrazně převážily názory pro smazání článku a došlo ke smazání
Hlasování neproběhlo, ale články mohou být problematické

Jiné využití obsahu[editovat | editovat zdroj]

Pokud událost není dostatečně významná, aby o ní existoval na Wikipedii samostatný článek, může být přesto dost významná na to, aby o ní byla zmínka v některém článku o širším tématu.

Mnohé události, které nejsou dost významné na to, aby o nich existoval samostatný článek na Wikipedii, mohou být popsány a zaznamenány v rámci sesterského projektu Wikizprávy. To, že je událost vhodným tématem pro Wikizprávy, však ještě samo o sobě neznamená, že jde o událost nevýznamnou pro Wikipedii.

Související stránky[editovat | editovat zdroj]