Repozitář vědeckých prací

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

V prostředí Internetu je dnes již obrovské množství institucionálních repozitářů nebo vydavatelských archivů. Informace o takových digitálních úložištích shromažďují například Registr repozitářů s otevřeným přístupem (ROAR - Registry of Open Access Repositories)[1], ve kterém najdeme záznamy o více než 2699 repozitářích. Dále Adresář repozitářů s otevřeným přístupem (Open DOAR - The Directory of Open Access Repositories)[2], ve kterém najdeme seznam více než 2170 záznamů o těchto úložištích. V České republice je celkem sedm repozitářů.

Patří mezi ně:

 • DML-CZ (Czech digital mathematics library),
 • Digitální repozitář (National Repositury of Grey Literature),
 • Digital Library of the University of Pardubice
 • DSpace na VŠB-TUO
 • INFORUM 2006 – Proceedings
 • dKNAV (Czech Academy of Sciences)

Repozitář.cz[editovat | editovat zdroj]

Systém repozitar.cz je vyvíjen na Masarykově univerzitě od roku 2010, kdy univerzita podepsala Berlínskou deklaraci a tím podpořila hnutí otevřeného přístupu. Díky tomu se problematika přístupu k vědeckým publikacím dostala i do Dlouhodobého záměru MU 2011–2015[3] Důležitou složkou, aby tento systém mohl vzniknout, bylo spuštění rozvojového projektu Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství, v únoru 2011 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Repozitar.cz je národní integrovaný systém, jenž navazuje na již vzniklé systémy a to theses.cz a odevzdej.cz. V rámci těchto tří systémů bude propojen veškerý obsah a tím se usnadní vyhledávání plagiátů. Systém bude sloužit k publikování odborných textů, které budou také ověřovány na svou originalitu. V rámci repozitáře se budou tyto texty dlouhodobě archivovat a také se bude vědecko-výzkumná činnost vykazovat do RIVu (Rejstřík informací o výsledcích), čímž bychom mohli přispět ke zvýšení podpory výzkumu a vývoje.

Do projektu vývoje institucionálního repozitáže je zapojeno 15 univerzit - Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Západočeská univerzita v Plzni[4]

S vývojem repozitáře se váže i použití licencí Creative Commons Creative Commons a problematika vědeckého publikování v režimu Open Access Open Access

Legislativa v České republice[editovat | editovat zdroj]

Rada pro výzkum, vývoj a inovace[5] je odborným orgánem vlády České republiky. Činnost Rady je upravena zákonem č.130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odporuje vysokoškolský výzkum a také je odpovědné za mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. V zákonech jsou definovány především druhy poskytované podpory, vymezení kompetencí poskytovatelů a dalších účastníků procesu podpory vědy a výzkumu. Ustanovena je také spoluúčast na financování mezinárodních projektů.

Zaměřujeme se na Repozitář.cz, vyvíjen na Masarykově univerzitě, proto je důležitá i její legislativa. Masarykova univerzita vydala v srpnu 2011 směrnici, která se vztahuje na díla publikovaná od 1. ledna 2012. Předmětem Směrnice MU č. 7/2011 Repozitář zaměstnaneckých děl[6] je upravení způsobu shromažďování a archivace publikovaných zaměstnaneckých děl na Masarykově univerzitě). Publikovaná zaměstnanecká díla se shromažďují prostřednictvím Repozitáře zaměstnaneckých děl Informačního systému IS MU, který univerzita zřizuje z důvodu zájmu na zodpovědném vykonávání majetkových práv k těmto dílům. V dalších článcích je jasně určeno zaměstnanecké dílo, na které se tato směrnice stahuje, dále práva a povinnosti zaměstnanců MU. Do těchto práv patří také, že zaměstnanec může do repozitáře uložit svá díla vzniklá ještě před nabytím účinnosti této směrnice. O kontrolu dodržování publikační činnosti dle této směrnice se stará prorektor, jehož svěřenou oblastí je právě ta publikační.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Registry of Open Access Repositories [online]. [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://roar.eprints.org/ Archivováno 30. 10. 2012 na Wayback Machine.
 2. OpenDOAR: The Directory of Open Access Repositories [online]. 2010 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.opendoar.org/
 3. Dlouhodobý záměr MU na období 2011 - 2015. In: Masarykova univerzita: Odbor pro strategii [online]. 2010 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/metodika/rozvoj/kvalita/MU_dlouhodoby-zamer_2011-2015_web_cz.pdf
 4. Repozitář vědeckých prací [online].[cit. 2013-05-19]. Dostupné z: https://repozitar.cz
 5. Rada pro výzkum, vývoj a inovace [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/Default.aspx?idsekce=625
 6. Směrnice MU č.7/2011. Repozitář zaměstnaneckých děl. Brno, 2011. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/do/rect/normy/smernicerektora/Smernice_MU_7-2011.pdf