Passé composé

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Passé composé je nejčastěji používaný minulý čas v moderní francouzštině. Je to složené perfektum, které se používá k vyjádření děje nebo činnosti, které byly v minulosti dokončeny. Passé composé byl původně srovnatelný s předpřítomným časem (present perfect) v angličtině, a je tak stále příležitostně používán (např. Ça y est, j'ai fini). Passé composé se tvoří za pomoci přítomného času pomocného slovesa avoir (mít) nebo être (být), za kterým následuje významové sloveso v příčestí minulém. U pravidelných sloves se toto příčestí odvozuje od infinitivu, u nepravidelných sloves má příčestí minulé zvláštní tvar, který si je třeba pamatovat.

Příklady:


 j’ai parlé  – mluvil jsem
tu es sorti – vyšel jsi
il a bu   – pil

Časování pomocných sloves[editovat | editovat zdroj]

Časování slovesa avoir :

jednotné číslo ----------- množné číslo

 j'ai (mám)  nous avons (máme)
tu as (máš)  vous avez (máte)
il a (má)   ils ont  (mají)

Časování slovesa être :

jednotné číslo ----------- množné číslo

je suis (jsem)   nous sommes (jsme)
tu es  (jsi)   vous êtes  (jste)
il est  (je)    ils sont  (jsou)

Rozlišení použití pomocných sloves[editovat | editovat zdroj]

Seznam sloves, u kterých se používá modální sloveso être:

aller - jít (allé)
arriver - přijet (arrivé)
descendre - sestoupit (descendu)
devenir - stát se (devenu)
entrer - vstoupit (entré)
monter - stoupat (monté)
mourir - zemřít (mort)
naître - narodit se (né)
partir - opustit (parti)
passer (par)- minout/jet kolem (passé)
rentrer - vrátit se (rentré)
rester - zůstat (resté)
retourner - vrátit se (retourné)
revenir - vrátit se (revenu)
sortir - vyjít (sorti)
tomber - spadnout (tombé)
venir - přijít (venu)

Někdy používanou mnemotechnickou pomůckou je řetězec DRMRSVANDERTRAMPP nebo DR & MRS VANDERTRAMPP nebo DR MRS P VANDERTRAMP. Ze seznamu je patrné, že většina těchto sloves má něco společného s pohybem nebo změnou stavu. Dále se pomocné sloveso être používá u tvorby passé composé u všech zvratných sloves (např. se laver, se maquiller, s'asseoir, se raser). U ostatních sloves se používá pomocné sloveso avoir.

Tvorba příčestí minulého[editovat | editovat zdroj]

Při tvorbě příčestí minulého u sloves končících na -ER se koncová skupina -er zamění za .

parler (mluvit)  - er  + é  = parlé 
aller (jít)    - er  + é  = allé 
arriver (přijet) - er  + é  = arrivé 

Při tvorbě příčestí minulého u sloves končících na -IR se koncová skupina -ir zamění za -i.

finir (skončit)  - ir  + i  = fini
choisir (vybrat) - ir  + i  = choisi
sortir (vyjít)  - ir  + i  = sorti

Při tvorbě příčestí minulého u sloves končících na -RE se koncová skupina -re zamění za -u.

vendre (prodávat)   - re  + u  = vendu 
fondre (roztát)    - re  + u  = fondu 
descendre (sestoupit) - re  + u  = descendu 

U nepravidelných sloves neexistuje žádná zákonitost tvorby příčestí minulého a příslušný tvar si je třeba pamatovat:

acquérir:  acquis   (získat)
apprendre:  appris   (učit se)
atteindre:  atteint   (zasáhnout)
avoir:    eu     (mít)
boire:    bu     (pít)
comprendre: compris   (rozumět)
conduire:  conduit   (řídit) 
connaître:  connu    (znát)
construire: construit  (konstruovat) 
courir:   couru    (běhat)
couvrir:   couvert   (zakrýt)
craindre:  craint   (bát se)
croire:   cru     (věřit)
décevoir:  déçu    (zklamat)
découvrir:  découvert  (odhalit)
devoir:        (muset)
dire:    dit     (říci)
écrire:   écrit    (psát) 
être:    été     (být)
faire:    fait    (udělat)
instruire:  instruit  (vyučovat) 
joindre:   joint    (připojit)
lire:    lu     (číst)
mettre:   mis     (dát, položit)
mourir:   mort    (zemřít)
offrir:   offert   (nabídnout)
ouvrir:   ouvert   (otevřít)
naître:        (narodit se)
paraître:  paru    (jevit se)
peindre:   peint    (malovat)
pouvoir:   pu     (být možný) 
prendre:   pris    (vzít, používat)
produire:  produit   (produkovat)
recevoir:  reçu    (přijmout)
savoir:   su     (vědět)
souffrir:  souffert  (zranit)
suivre:   suivi    (následovat)
tenir:    tenu    (držet) 
venir:    venu    (přijít) 
vivre:    vécu    (žít)
voir:    vu     (vidět)
vouloir:   voulu    (chtít)