Přechod pro chodce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přechod pro chodce se signalizací s tlačítkem pro chodce.

Přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců a označené příslušnou dopravní značkou.[1] Je určen pro přecházení vozovky, případně i jiných jízdních pásů.

Umístění a provedení

Přechod by měl být umístěn pouze na bezpečném místě, zaručujícím rozhled chodcům i řidičům.

V posledních letech se zpřísňují bezpečnostní požadavky na provedení přechodů. Nedoporučuje se zřizování přechodů přes vozovky s více neoddělenými jízdními pruhy, doporučuje se zřizování ochranných ostrůvků a ochranných betonových bloků mezi jízdními směry nebo jízdními pruhy.

Některé technické požadavky obsahuje vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodníky v místech přechodů musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce a musí být opatřeny signálními pásy spojujícími varovné pásy umístěné po délce sníženého obrubníku s vodícími liniemi.

Označení

Přechody se označují těmito dopravními značkami podle vyhlášky č. 30/2001 Sb. v platném znění:

  • V 7 Přechod pro chodce (vodorovná dopravní značka, „zebra“ – jediné povinné označení definující přechod pro chodce
  • IP 6 Přechod pro chodce. Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti se tato značka někdy umisťuje na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb.
  • A 11 Pozor, přechod pro chodce!
  • A 12 Děti
  • A 19 Cyklisté (například v místech křížení chodníku se stezkou pro cyklisty)
  • A 25 Tramvaj (upozorňuje chodce na přechod tramvajové dráhy)
  • V 15 Nápisy na vozovce (například POZOR TRAMVAJ)
  • Přechody delší než 8 m nebo přechody vedené v šikmém směru jsou v rámci vodorovného dopravního značení vyznačeny také vodicím pásem navazujícím na signální pás přechodu. Vodící pás bývá zřizován uprostřed šířky přechodu kolmo ke směru jízdy, takže dělí vodorovné značení přechodu na dvě stejné části.

Technické podmínky TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích“ stanoví: „Dopravní značky č. IP 6 se užívá k označení každého přechodu situovaného mimo křižovatku. V prostoru křižovatky se značky IP 6 zpravidla neužívá“. Prováděcí předpis k Zákonu o pozemních komunikacích, tedy vyhláška č. 30/2001 Sb., zásady pro umisťování dopravních značek u přechodu nestanoví, ač je k tomu zákonem zmocněna.

Vyznačení přechodu pro chodce nebo umístění světelných signálů pro chodce v místě přechodu přes tramvajový pás nebo samostatnou tramvajovou dráhu je právně sporné, přecházení mimo takto vyznačená místa rovněž. V některých případech se v rámci pokusu o řešení vyznačují nestandardizovanými a nekodifikovanými způsoby takzvaná místa pro přecházení, což není oficiálně zavedený termín. Přechod přes samostatnou tramvajovou dráhu může být označen jako železniční přejezd, pak se povinnosti chodců řídí příslušnými ustanoveními.

Povinnosti chodců

Chodec nesmí přecházet vozovku, nalézá-li se ve vzdálenosti bližší než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, podchod nebo nadchod označené příslušnými dopravními značkami.

Pro přecházení na přechodu pro chodce platí podobná pravidla jako pro přecházení vozovky mimo přechod. Na přechodu pro chodce se má chodit vpravo. Pokud jsou v místě přecházení v provozu signály pro chodce, je chodec povinen se jimi řídit. Pro chodce platí i pokyny policisty při řízení dopravy podle § 75 Zákona o silničním provozu.

Povinnosti řidičů

Podle § 5 odst. 1 písm. h) Zákona o silničním provozu je každý řidič s výjimkou řidiče tramvaje povinen „umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo,“ Tato povinnost byla do Pravidel silničního provozu s účinností od 1. 1. 2001 a mediálně byla nazývána „absolutní předností chodců“, přestože chodci mají vůči řidičům obdobné povinnosti jako na přechodu řidiči vůči chodcům.

Podle § 5 odst. 1 písm. i) téhož zákona je každý řidič (tentokát včetně řidiče tramvaje) povinen „snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,“ Tato specifická povinnost byla z Pravidel silničního provozu vypuštěna od 1. 1. 2001 a opět do nich byla navrácena od 1. 7. 2006.

Za neumožnění nerušeného a bezpečného přejití chodci na přechodu nebo za ohrožení chodce při odbočování apod. jsou řidiči strženy 4 body podle bodového systému hodnocení řidičů, za nedodržení povinnosti zastavit vozidlo před přechodem 3 body.

Na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním nesmí řidič předjíždět (§ 17 odst. 5 písm. d) ani otáčet (§ 24 odst. 4 písm. c). Na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti 5 metrů před ním nesmí řidič zastavit ani stát (§ 27 odst. 1 písm. c).

Související články

Reference

  • ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací

Logo Wikimedia Commons Galerie přechod pro chodce na Wikimedia Commons